X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 35670
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

mgr Marta G
nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Zatwierdzam do realizacji

........................................
data, podpis i pieczęć dyrektora placówki
Dane osobowe:
Imię i nazwisko: mgr Marta
Wykształcenie: wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym
Stopień zawodowy: nauczyciel mianowany
Nauczany przedmiot: edukacja wczesnoszkolna
Wymiar stażu: 2 lata 9 miesięcy
Okres stażu: 01.09.2017 r.-31.05.2020 r.
Nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa .....
ul......
Dyrektor szkoły: ....

§ 8 ust. 2 pkt 1

Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.

Lp. Zadania Formy realizacji Dokumentowanie realizacji zadań Termin realizacji
1. Zapoznanie się z procedurą awansu zawodowego.

-analiza przepisów prawa oświatowego

- analiza dokumentacji szkolnej niezbędnej przy opracowaniu planu rozwoju zawodowego

- zapoznanie się z materiałami publikowanymi na stronach internetowych: MEN, portalu Edussek itp.

- złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu

- opracowanie planu rozwoju zawodowego

- opracowanie sprawozdania za okres stażu

-złożenie wniosku o postępowanie kwalifikacyjne - własne notatki

- potwierdzenie dyrektora szkoły wrzesień 2017 r.

maj 2020 r.
2. Poszerzanie wiedzy w zakresie pracy wychowawczo – dydaktycznej
i opiekuńczej oraz wykorzystanie
jej w celu podnoszenia jakości pracy szkoły. - systematyczny udział w doskonaleniu swoich umiejętności dydaktyczno – wychowawczych w kursach, warsztatach
i szkoleniach wewnątrzszkolnych
i pozaszkolnych

- udział w szkoleniowych Radach Pedagogicznych

- kurs szkoleniowy „Bądź kreatywny i rozwiń skrzydła! Jak kształtować innowacyjność, kreatywność i przedsiębiorczość uczniów?

- kurs szkoleniowy „Logorytmika – metoda wspomagająca rozwój mowy dziecka”

- studia podyplomowe- Doradztwo zawodowe

- samokształcenie: studiowanie literatury fachowej

- obserwacja i uczestnictwo w zajęciach innych nauczycieli - zaświadczenie

-notatki własne

-zaświadczenie

-zaświadczenie

- dyplom ukończenia studiów

- notatki własne

- opis przydatności obserwowanych zajęć, wyciąganie wniosków okres stażu

okres stażu

-październik 2017

kwiecień 2018

październik 2017-
lipiec 2018

okres stażu

3. Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją jej podstawowych funkcji i wynikających z nich zadań.
- współpraca z rodzicami uczniów

- współpraca z Radą Pedagogiczną

- aktywne uczestnictwo w pracach zespołu samokształceniowego edukacji przedszkolnej i nauczania wczesnoszkolnego

- współpraca z samorządem szkolnym

- prowadzenie szkolnego koła PCK

- praca w Zespole Wychowawczo-Profilaktycznym przy pisaniu i uaktualnianiu programu wychowawczo-profilaktycznego - notatki, protokoły, program profilaktyczno-wychowawczy okres stażu
4. Doskonalenie warsztatu pracy. - prowadzenie dokumentacji szkolnej

-przygotowanie pomocy naukowych

- organizowanie i opracowywanie scenariuszy uroczystości szkolnych i klasowych zgodnie z harmonogramem Planu Pracy Szkoły. Prezentowanie umiejętności dzieci podczas występów (np. Dzień Chłopca, Wigilia klasowa, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Kobiet, Zajączek, Dzień Mamy i Taty)

- zdjęcia i sprawozdania
okres stażu
5. Przygotowanie uczniów do udziału w konkursach szkolnych, międzyszkolnych i gminnych. -przygotowanie środków dydaktycznych i pomoc uczniom w przygotowaniu do konkursów

- stosowanie różnorodnych form pracy na zajęciach - dyplomy, podziękowania okres stażu
6. Dbanie o estetykę i wyposażenie sali lekcyjnej. - gazetki tematyczne
-wystrój sali - zdjęcia, zbiory okres stażu
7. Praca z uczniami z trudnościami w nauce. - prowadzenie „Kółka równych szans” - program kółka, potwierdzenie dyrektora okres stażu

§ 8 ust. 2 pkt 2

Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

Lp. Zadania Formy realizacji Dokumentowanie realizacji zadań Termin realizacji
1. Umiejętne posługiwanie się komputerem oraz korzystanie z Internetu jako narzędzia do wyszukiwania potrzebnych informacji.
-wyszukiwanie informacji dotyczących awansu zawodowego nauczycieli i śledzenie zmian w przepisach prawa oświatowego

- wykorzystanie Internetu jako źródła informacji
-przykładowe adresy stron internetowych okres stażu
2. Wykorzystanie Internetu i programów w zakresie realizacji działań dydaktyczno – wychowawczych. - wdrażanie uczniów do korzystania
z technologii komputerowej (zgodnie z ich możliwościami) podczas przygotowywania materiałów do lekcji w postaci kart pracy, prezentacji

- praca z dziennikiem elektronicznym

- internetowe zapisy na kursy doskonalące

- korzystanie na lekcji z komputerowych programów
edukacyjnych

-przygotowane karty pracy, przygotowane prezentacje
okres stażu
3. Organizacja warsztatu pracy przy użyciu technik komputerowych. -wykonywanie pomocy dydaktycznych na zajęcia lekcyjne - przykładowe materiały opracowane z wykorzystaniem technologii komputerowej okres stażu

- opracowywanie podziękowań dla rodziców, dyplomów itp.

§ 8 ust. 2 pkt 3

Umiejętność dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie zajęć otwartych, a w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia lub innych zajęć.

Lp. Zadania Formy realizacji Dokumentowanie realizacji zadań Termin realizacji
1. Poprowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli i rodziców.
- przygotowanie scenariuszy
i przeprowadzenie zajęć -scenariusze lekcji, ewaluacja obserwatorów zajęć okres stażu
2. Publikacja.

- opublikowanie planu rozwoju zawodowego na stronie internetowej -zrzut z ekranu wrzesień 2017
3. Dzielenie się wiedzą zdobytą na kursach doskonalących z innymi nauczycielami. - wymiana doświadczeń z nauczycielami uczącymi na tym samym etapie edukacyjnym

-przekazywanie wybranych materiałów zainteresowanym nauczycielom
-poświadczenie nauczycieli współpracujących okres stażu
4. Praca w zespole edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej. - wymiana doświadczeń z nauczycielami zespołu edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
-plany pracy zespołu edukacji wczesnoszkolnej
i przedszkolnej, sprawozdania
z pracy zespołu
okres stażu

§ 8 ust. 2 pkt 4a

Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawie nieletnich.

Lp. Zadania Formy realizacji Dokumentowanie realizacji zadań Termin realizacji
1. Opracowanie i wdrożenie programu „Równe szanse”. - napisanie i realizacja programu podczas kółka

-program
- potwierdzenie dyrektora szkoły
wrzesień 2017r. i realizacja przez cały okres stażu
2. Realizacja programu profilaktyki prozdrowotnej.
- realizacja programu: „Owoce
w szkole” i „Szklanka mleka” dla klas I-III
edukacji wczesnoszkolnej

-gazetki tematyczne, spotkania z pielęgniarką, zdjęcia
rok szkolny 2017/2018

§ 8 ust. 2 pkt 4c

Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

Lp. Zadania Formy realizacji Dokumentowanie realizacji zadań Termin realizacji
1. Organizacja konkursów szkolnych i gminnych.
-Szkolny Konkurs Plastyczny „Boże Narodzenie w oczach dzieci”- konkurs dla klas 1-3

-Szkolny Konkurs Recytatorski „Cztery pory roku”- konkurs dla klas 1-3

- Gminny Konkurs Matematyczny „MISTRZ MATEMATYKI”- konkurs dla klasy 3

- opracowanie regulaminu konkursów
- ułożenie testów konkursowych
- przygotowanie dyplomów, podziękowań -zdjęcia, dyplomy
grudzień 2017

kwiecień 2019

maj/czerwiec
2018 r.-2020 r.
2. Organizowanie wycieczek poszerzających wiedzę uczniów oraz kształtujących umiejętność kulturalnego zachowania się w miejscach publicznych. - organizowanie wycieczek i wyjść klasowych
-karty wycieczek

okres stażu
3. Poznanie sytuacji środowiskowej i rodzinnej uczniów. - współpraca z pedagogiem szkolnym
- rozmowy z rodzicami lub opiekunami prawnymi uczniów - wpisy do dziennika
-notatka pedagoga szkolnego okres stażu
4.

Angażowanie rodziców w życie placówki. -prowadzenie zajęć otwartych oraz uroczystości z udziałem rodziców dzieci

-wspieranie rodziców

-wdrażanie rodziców do prac na rzecz placówki

-włączanie rodziców do uroczystości klasowych -sprawozdania, scenariusze, protokoły z zebrań, zdjęcia okres stażu
5.
Praca w szkolnych zespołach, komisjach powołanych przez
Dyrektora Szkoły lub organizatorów konkursów. - praca w komisjach konkursowych , zespołach zadaniowych
-sprawozdania
z przeprowadzonych konkursów, prac zespołu okres stażu
6.
Podjęcie współpracy z placówkami ze środowiska lokalnego.
- organizowanie spotkań z ludźmi różnych zawodów np. : bibliotekarz, lekarz, kucharz, policjant, strażnik miejski itd. -zdjęcia, sprawozdania zamieszczone na stronie internetowej szkoły
okres stażu

§ 8 ust. 2 pkt 4e

Wykonanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

Lp. Zadania Formy realizacji Dokumentowanie realizacji zadań Termin realizacji
1. Koordynator Szkolnego Koła PCK. - opracowanie planu pracy Szkolnego Koła PCK i realizowanie zadań z niego wynikających

- włączanie się w akcje organizowane przez PCK np.„Gorączka Złota”

- współorganizacja Rejonowego Dnia Krwiodawstwa 2017 w .......

- wykonanie kartek dla osób samotnych z okazji Świąt Bożego Narodzenia

- zbiórka plastikowych nakrętek i zużytych baterii

- zatwierdzony plan pracy
- zdjęcia, sprawozdania okres stażu
2. Współpraca ze Schroniskiem ..... - zbieranie karmy na rzecz schroniska - podziękowania, sprawozdania październik
listopad
2017 r.-2019 r.
3. Współpraca z Oddziałem Pediatrycznym ....... - zbieranie artykułów papierniczych na rzecz dzieci przebywających w szpitalu - zdjęcia, sprawozdania maj
czerwiec
2018 r.-2020 r.
4. Udział w ogólnopolskiej akcji „Szlachetna Paczka”. - wybór rodziny

- zbiórka najpotrzebniejszych
rzeczy dla wybranej rodziny

- przekazanie zebranych darów
- sprawozdania, zdjęcia, podziękowanie listopad
grudzień
2017 r.-2019 r.
5. Nawiązanie współpracy z instytucjami. - zorganizowanie spotkania ze Strażnikiem Miejskim lub policjantem – pogadanka na temat zasad bezpieczeństwa w drodze do szkoły oraz ostrożności w kontaktach z obcymi osobami. -zdjęcia, prace plastyczne dzieci, sprawozdanie na stronie internetowej, potwierdzenia spotkań okres stażu
6.
Współpraca z UKS.....

- pomoc w corocznej organizacji regat żeglarskich - zdjęcia, potwierdzenie dyrektora
okres stażu, zgodnie z harmonogramem

§ 8 ust. 2 pkt 5

Umiejętność rozpoznawania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki, typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

Lp. Zadania Formy realizacji Dokumentowanie realizacji zadań Termin realizacji
1. Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów wychowawczo edukacyjnych dzieci w wieku wczesnoszkolnym z wykorzystaniem własnych kompetencji, materiałów dydaktycznych oraz procedur obowiązujących w prawie oświatowym. -rozpoznawanie warunków sytuacji rodzinnej uczniów: obserwacja, rozmowy, wywiady

- analiza zaistniałych problemów wychowawczych lub edukacyjnych- identyfikacja problemu i próba rozwiązania go

- założenie teczki wychowawcy klasowego

- współpraca z nauczycielami, pedagogiem szkolnym, rodzicami,
- notatki okres stażu

Plan ma formę otwartego projektu, który może ulec modyfikacjom w zależności od dynamiki szeroko pojętej sytuacji szkolnej, w tym m.in. przydziału czynności realizującemu.

......, 1 września 2017r.
........................................
(podpis nauczyciela)

........................................
( Data zatwierdzenia
i podpis dyrektora szkoły)

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.