X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 35667
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się
o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego

mgr Anna Kulesza

nauczyciel wychowania przedszkolnego

Przedszkole w Mońkach
ul. Głowackiego 2, 19-100 Mońki

Okres stażu: 2 lata 9 miesięcy (01.09.2015 – 31.05.2018 r.)
Wykształcenie – wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym
Ukończony kierunek studiów: pedagogika wczesnoszkolna
Posiadane kwalifikacje: studia podyplomowe - Terapia pedagogiczna, Język angielski w edukacji wczesnoszkolnej
Dyrektor przedszkola: mgr Joanna Klepadło

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
Cele opracowanego planu rozwoju:
• uzyskanie stopnia nauczyciela mianowanego
• poszerzanie wiedzy o poszczególnych obszarach pracy przedszkola oraz określenie możliwości i podejmowanie w tym zakresie działań własnych poprzez uczestnictwo w pracy organów przedszkola
• pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych poprzez doskonalenie zawodowe
• podniesienie efektywności działań wychowawczo – dydaktycznych poprzez doskonalenie warsztatu i metod pracy
• aktywne i twórcze uczestnictwo w życiu przedszkola
• rozszerzanie wiedzy z zakresu prawa oświatowego

1. Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach
( § 7 ust. 2 pkt 1 )

Zadania
Formy realizacji
Termin
Sposób dokumentowania
1. Poznanie procedury awansu zawodowego nauczyciela
- analiza przepisów prawa oświatowego regulujących system awansu zawodowego (Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r. z późniejszymi zmianami, Rozporządzenie MEN z 1 grudnia 2004 roku w sprawie uzyskiwania stopnia awansu zawodowego przez nauczycieli z późniejszymi zmianami, Ustawa z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty, Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli

- napisanie wniosku o rozpoczęcie
stażu, planu rozwoju zawodowego

Wrzesień 2015

Wrzesień 2015

Notatki

Wniosek o rozpoczęcie stażu, zaakceptowany przez Dyrektora plan rozwoju zawodowego

2. Współpraca z opiekunem stażu - zawarcie kontraktu, określenie warunków współpracy i wzajemnej obserwacji zajęć (harmonogram),ustalenie zasad współpracy

- obserwowanie zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli i prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu i innych nauczycieli
Wrzesień

Przez cały okres stażu Kontrakt zawarty z opiekunem stażu, zasady współpracy i tematyka spotkań z opiekunem stażu

Rejestr zajęć i hospitacji, scenariusze zajęć
3. Uczestniczenie w różnych formach doskonalenia zawodowego - udział w warsztatach metodycznych,
kursach doskonalących i szkoleniach Według harmonogramu Świadectwa, zaświadczenia
ukończenia kursów, materiały z kursów i szkoleń
4. Aktywne uczestnictwo w WDN - udział w szkoleniowych radach pedagogicznych
- udział w zajęciach otwartych i koleżeńskich organizowanych przez innych nauczycieli
- prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli
Przez cały okres stażu Lista obecności, protokoły, własne notatki, scenariusze zajęć
5. Prowadzenie dokumentacji zgodnie z zasadami obowiązującymi w przedszkolu - opracowanie planów dydaktyczno-wychowawczych zgodnie z obowiązującymi przepisami

- prowadzenie dokumentacji przedszkolnej: dziennik zajęć, karty obserwacji, diagnozy

- założenie i prowadzenie teczki grupy: współpracy z rodzicami i obserwacji dziecka, plany pracy
Przez cały okres stażu

Przez cały okres stażu

Przez cały okres stażu Plany dydaktyczno-wychowawcze

Wpisy w dzienniku zajęć,
adnotacje w kartach obserwacji

Teczka grupy
6. Tworzenie własnego warsztatu pracy
- gromadzenie i wykorzystanie narzędzi diagnostycznych

- wykonanie pomocy dydaktycznych do różnego typu zajęć

-opracowanie kalendarza
uroczystości i scenariuszy

- wykonanie dekoracji, kostiumów,
rekwizytów, przygotowywanie ściennych gazetek

- czytanie literatury pedagogicznej Przez cały okres stażu Arkusze diagnostyczne

Karty pracy, zbiór pomocy dydaktycznych, scenariusze

Harmonogram uroczystości, scenariusze uroczystości

Zdjęcia, dekoracje.

Wykaz przeczytanych lektur, notatki
7. Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego
- dokonanie samooceny i sporządzenie sprawozdania z realizacji planu Pod koniec okresu stażu Sprawozdanie z realizacji planu
2. Umiejętność uwzględnia¬nia w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, proble¬matyki środowiska lokal¬nego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych
(§ 7. ust 2 pkt 2)

Zadania
Formy realizacji
Termin
Sposób dokumentowania
1. Poznawanie i realizacja potrzeb rozwojowych dzieci wynikających ze specyficznych warunków środowiska - współpraca z instytucjami wspomagającymi pracę wychowawczą- w razie potrzeb kierowanie wychowanków do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

- współpraca z pielęgniarką, logopedą, terapeutą

- stosowanie różnorodnych aktywnych
metod i form pracy z uwzględnieniem różnic rozwojowych i zainteresowań

- zajęcia profilaktyczne dotyczące zagrożeń współczesnego świata

-zajęcia otwarte/uroczystości przedszkolne z udziałem rodziców i dzieci

Przez cały okres stażu
(według potrzeby)

Przez cały okres stażu

Przez cały okres stażu

Przez cały okres stażu

Przez cały okres stażu Opinie z Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej

Notatki

Scenariusze zajęć

Scenariusze zajęć , wpisy w dzienniku

Scenariusze oraz dokumentacja fotograficzna zajęć otwartych
i uroczystości, wpisy w dzienniku

2. Pomoc dzieciom w przezwyciężaniu trudności - prowadzenie zajęć wyrównawczych w celu objęcia szczególną opieką dzieci słabszych

-tworzenie programów wspierania wychowanków z trudnościami

-wykorzystywanie metod aktywizujących, dostosowywanie metod i form pracy do indywidualnych potrzeb wychowanków, tworzenie kart pracy Według potrzeby

Według potrzeby

Według potrzeby
Scenariusze zajęć

Programy wspierania wychowanków, programy pracy indywidualnej
Scenariusze zajęć, karty pracy, pomoce dydaktyczne
3. Rozwijanie uzdolnień i zainteresowań dzieci - udział w lokalnych przeglądach małych form artystycznych- konkursach itp.

- opieka nad dziećmi uzdolnionymi - motywowanie ich do dalszego poszerzania wiedzy poprzez udział w konkursach ogólnopolskich (indywidualna pomoc w przygotowywaniu się do tych konkursów)

- organizowanie zajęć na interesujące dzieci tematy
Przez cały okres stażu

Przez cały okres stażu

Przez cały okres stażu
Kserokopie dyplomów, podziękowań

Adnotacje w dziennikach zajęć podziękowań

Scenariusze zajęć
4. Współpraca ze
środowiskiem
lokalnym - organizowanie spotkań z ludźmi
różnych zawodów

- organizowanie wycieczek po
najbliższej okolicy do ciekawych
miejsc regionu wycieczek o
charakterze: turystyczno-
krajoznawczym i społeczno-kulturowym

- organizowanie wyjazdów dla dzieci
(do kina, muzeum, teatru, itp.)

- nawiązanie współpracy z Komendą Powiatową Policji w celu wspólnego przeprowadzenia zajęć z zakresu bezpieczeństwa na drodze oraz w domu rodzinnym
- nawiązanie współpracy z Biblioteką
- szkołami podstawowymi
- Pocztą
- Strażą Pożarną
- Nadleśnictwem

-zachęcanie dzieci do zbierania
nakrętek, makulatury i zużytych baterii

-udział w akcji Wielkiej Orkiestry Świątecznej pomocy

Przez cały okres stażu

Przez cały okres stażu

Przez cały okres stażu

Przez cały okres stażu

Przez cały okres stażu

Styczeń cyklicznie Adnotacje w dzienniku, zdjęcia

Adnotacje w dzienniku, zdjęcia

Adnotacje w dzienniku, zdjęcia

Adnotacje w dzienniku, zdjęcia

Kserokopie podziękowań, zdjęcia

Kserokopie podziękowań, zdjęcia
5. Współpraca z rodzicami

- zebrania grupowe, rozmowy indywidualne, konsultacje

- współudział rodziców w organizowaniu imprez grupowych, angażowanie ich do aktywnego udziału w tych uroczystościach

- poznanie sytuacji rodzinnej
wychowanków poprzez
przeprowadzanie rozmów i obserwacji
Przez cały okres stażu

Przez cały okres stażu

Przez cały okres stażu Lista obecności, protokoły, wpisy w dzienniku

Scenariusze uroczystości, adnotacje w dzienniku

Notatki
6.Włączenie się w organizowanie różnorodnych konkursów przedszkolnych.

7. Zapoznanie dzieci z problemami cywilizacyjnymi -pomoc w przygotowaniu konkursów, dyplomów, podziękowań.
-samodzielne organizowanie konkursów

- organizowanie zajęć z zakresu edukacji ekologicznej

- udział w przyrodniczych konkursach

- włączenie dzieci w akcję „Sprzątanie Świata”

- organizowanie akcji lokalnych i uwrażliwienie dzieci i rodziców na problemy związane z zanieczyszczeniem środowiska, np. wyposażenie w pojemnik na zużyte baterie
Przez cały okres trwania stażu

Według harmonogramu Dyplomy, zdjęcia, scenariusze

Scenariusze zajęć, wpisy
do dziennika

3. Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej
(§ 7 ust. 2 pkt 3)

Zadania

Formy realizacji
Termin
Sposób dokumentowania
1.Pozyskiwanie z Internetu
informacji dotyczących awansu zawodowego oraz informacji
z zakresu prawa oświatowego

2. Wykorzystanie w
pracy technologii informacyjnej i
i komunikacyjnej - wyszukiwanie i drukowanie potrzebnych informacji.- opracowywanie materiałów i pomocy dydaktycznych przy pomocy komputera,

- przygotowanie materiałów dydaktycznych: scenariuszy, pomocy dydaktycznych, kart obserwacji, kart pracy, planów pracy dydaktyczno-wychowawczej

- przygotowywanie dyplomów, podziękowań, wyróżnień, ogłoszeń, zaproszeń

- wymiana doświadczeń z nauczycielami poprzez przekazywanie informacji drogą internetową

- przygotowywanie informacji i ogłoszeń dla rodziców

- dokumentowanie przebiegu stażu,
opracowanie dokumentacji związanej
z awansem w programie

- prowadzenie zajęć dydaktyczno – wychowawczych z wykorzystaniem programów komputerowych i Internetu

- korzystanie z komputerowych programów edukacyjnych dla dzieci
Przez cały okres stażu
(według potrzeb)

Przez cały okres stażu
(według potrzeb)

Przez cały okres stażu
(według potrzeb)

Przez cały okres stażu
(według potrzeb)

Przez cały okres stażu
(według potrzeb)

Na bieżąco

Na bieżąco

Przez cały okres stażu akty prawa oświatowego, opracowane materiały i wydruki.

Scenariusze, pomoce dydaktyczne, dyplomy, karty pracy, karty obserwacji, plany dydaktyczno-wychowawcze

Wzory dyplomów, podziękowań, wyróżnień, ogłoszeń, zaproszeń

Kącik rodzica

Wzory dokumentów- Teczka stażysty

Zapisy w dzienniku, scenariusze zajęć

Wykaz programów, zapisy w dzienniku
3. Publikacje w Internecie - umieszczenie w Internecie własnych publikacji i artykułów Dwa razy w roku Strona internetowa, wydruki
4. Korzystanie z edukacyjnych serwerów internetowych

- śledzenie zmian w przepisach prawa oświatowego, Karcie Nauczyciela za pośrednictwem Internetu

- korzystanie ze stron MEN,
www.przedszkola.edu.pl/
www.publikacje.edu.pl
www.nauczycielprzedszkola.pl/
www.edux.pl, www.interklasa.pl
stron wydawnictw i innych
Przez cały okres stażu

Przez cały okres stażu Notatki

Adresy internetowe, wydruki
5. Prowadzenie strony internetowej przedszkola Publikowanie zdjęć, tekstów i artykułów na przedszkolnej stronie www.przedszkolemonki.edupage.pl oraz na Facebooku
Przez cały okres stażu Zdjęcia, strona internetowa
4. Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań
(§ 7 ust. 2 pkt 4)

Zadania

Formy realizacji
Termin
Sposób dokumentowania
1. Aktualizacja własnej wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki, dydaktyki oraz zagadnień z zakresu oświaty, na różnego rodzaju formach doskonalenia zawodowego - rozwijanie własnych kompetencji poprzez udział w kursach i warsztatach

- gromadzenie i studiowanie literatury z wybranych zagadnień psychologii, pedagogiki i dydaktyki
Przez cały okres stażu

Przez cały okres stażu Świadectwa, zaświadczenia

Wykaz literatury, notatki
2.Wykorzystanie wiedzy psychologiczno – pedagogicznej w pracy
z dziećmi, a także podczas współpracy z rodzicami
- identyfikacja problemów dotyczących dzieci i podejmowanie działań naprawczych
- praca z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdolnym
-prowadzenie zajęć otwartych dla rodziców
Przez cały okres stażu Protokoły z konsultacji z rodzicami, arkusze obserwacji dzieci, wpisy w dzienniku, dodatkowe karty pracy

3.Dzielenie się swoją wiedzą z rodzicami
-pedagogizacja rodziców w czasie zebrań
Przez cały okres stażu Protokoły

4.Praca wychowawczą z grupą -rozwiązywanie konfliktów,
-integrowanie grupy,
-zapobieganie agresji poprzez,
-wprowadzanie metod aktywizujących w pracy dydaktycznej
Przez cały okres stażu Wpisy do dziennika
5. Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.
(§ 7 ust. 2 pkt 5)

Zadania

Formy realizacji
Termin
Sposób dokumentowania
1. Poszerzanie wiedzy z zakresu prawa oświatowego - analiza przepisów dotyczących
systemu oświatowego:
* Karta nauczyciela z dnia
26 stycznia 1982r., z
późniejszymi zmianami
*Rozporządzenie MEN i Sportu
z dnia 1 grudnia 2004r. w
sprawie uzyskiwania stopni
awansu zawodowego przez
nauczycieli.
*Rozporządzenie MEN z dnia
14 listopada 2007r.
zmieniające rozporządzenie
w sprawie uzyskiwania stopni
awansu zawodowego.

- aktualizacja wiedzy z zakresu
prawa oświatowego poprzez
śledzenie stron Internetowych MEN, Kuratorium Oświaty w Białymstoku

- uczestnictwo w konferencjach,
Radach Pedagogicznych, Radach Szkoleniowych podejmujących temat o systemie oświaty,
Przez cały okres stażu

Przez cały okres stażu

Przez cały okres stażu Notatki

Notatki

Potwierdzenie dyrektora, wpisy w protokołach, zaświadczenia
2. Studiowanie dokumentacji przedszkolnej. - Poznanie zasad funkcjonowania i organizacji przedszkola:
1. Statut Przedszkola
2. Koncepcja Pracy Przedszkola
2. Program Rozwoju Przedszkola
3. Regulamin Rady Pedagogicznej
4. Regulamin Pracy
5. Przepisy BHP

Przez cały okres stażu Notatki
3.Aktualizowanie znajomości przepisów dotyczących konkretnych zadań - uwzględnianie obowiązujących przepisów i procedur w codziennej pracy. Przez cały okres stażu wpisy w dzienniku

Zadania do realizacji wynikające z przedstawionego planu są otwarte i za zgodą dyrekcji plan może być modyfikowany.

Plan zatwierdzono do realizacji: Opracowała:

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.