X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 35529
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontaktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontaktowego
ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego

Imię i nazwisko: mgr Milena Marciniak
Posiadane kwalifikacje:
Studia magisterskie- UAM Poznań- Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu, kierunek- Pedagogika opiekuńczo- wychowawcza
Studia licencjackie- Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie, kierunek- Pedagogika wczesnoszkolna z muzyką
Nazwa szkoły: Zespół Szkół w Krzymowie
Czas trwania stażu: 01.09.2014r. – 31.05. 2017r. (2 lata i 9 miesięcy)
Opiekun stażu: mgr Renata Pocztowska
Dyrektor szkoły: mgr Mirosława Wyrwińska
Cel główny: Uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia zawodowego nauczyciela mianowanego.

Umiejętność organizacji doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań,
a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach
( § 7 ust. 2 pkt 1)

Lp. Zadanie Formy realizacji Termin Uwagi o realizacji
(Tabela - dop. red.)

1 Poznanie procedury osiągania awansu zawodowego

1. Poznanie przepisów dotyczących awansu zawodowego nauczycieli.
2. Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego na nauczyciela mianowanego.
3. Śledzenie informacji dotyczących awansu nauczycieli.
2014
Okres stażu

2 Współpraca z opiekunem stażu

1. Zawarcie kontraktu.
2. Przygotowanie planu rozwoju zawodowego.
3. Ustalenie terminów spotkań z opiekunem.
4. Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli - wnioski z obserwacji.
5. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu –konsultacja, opracowanie scenariuszy zajęć, analiza.
Wrzesień 2014
W miarę możliwości
Okres stażu

3 Systematyczne prowadzenie dokumentacji przedszkolnej, przebiegu nauczania, wychowania i opieki

1. Tworzenie planów miesięcznych.
2. Scenariusze zajęć.
3. Karty obserwacji oraz diagnozy.
4. Systematyczne prowadzenie dziennika zajęć.
okres stażu
(na bieżąco)

4 Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej

1. Udział w różnego rodzaju zewnętrznych formach doskonalenia zawodowego podnoszących kompetencje, doskonalących wiedzę i umiejętności (szkolenia, warsztaty).
2. Podjęcie studiów podyplomowych.
3. Studiowanie literatury, czasopism o charakterze psychologiczno- pedagogicznym, śledzenie portali edukacyjnych, gromadzenie ciekawych scenariuszy zajęć w celu poszukiwania i wdrażanie nowych metod pracy z grupą.
Cały okres stażu
(na bieżąco)

5 Uczestniczenie w pracach szkoły oraz zespołami oddziałowymi

1. Udział i aktywne uczestnictwo w spotkaniach Rady Pedagogicznej
2. Współpraca z:
• Dyrektorem,
• Radą pedagogiczną,
• Radą rodziców,
• Pedagogiem,
• Logopedą,
• Innymi specjalistami.
Cały okres stażu
(na bieżąco)

6 Tworzenie własnego warsztatu pracy

1. Materiały dydaktyczne.
2. Scenariusze przedstawień i zajęć.
3. Dbanie o estetyczny wygląd pomieszczeń przedszkola.
4. Gazetki, plansze i inne.
Cały okres stażu
(na bieżąco)

7 Dzielenie się własnymi doświadczeniami.

1. Koleżeńska wymiana doświadczeń, rozwiązań dydaktycznych, udział w otwartych zajęciach koleżeńskich.
Cały okres stażu
(na bieżąco) .

8 Sporządzanie autoewaluacji rocznej

1. Uwzględnienie zadań przedszkola przyjętych do realizacji na dany rok szkolny
2. Uwzględnienie różnych metod i technik pracy z dzieckiem.
3. Współpraca z innymi nauczycielami oraz rodzicami
4. Dbanie o własny rozwój zawodowy – korzystanie z zorganizowanych form doskonalenia zawodowego.
. Cały okres stażu
(na bieżąco)

Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego
oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych
(§ 7 ust.2 pkt 2)

1 Współpraca z rodzicami-poznanie środowiska dzieci i rodziców

1. Rozmowy indywidualne z rodzicami, zebrania, przeprowadzenie ankiet.
2. Pozyskiwanie rodziców do pracy na rzecz grupy i placówki.
3. Pedagogizacja rodziców (zaproszenie specjalistów). Prowadzenie kącika dla rodziców.
4. Zaproszenie rodziców na spotkania i uroczystości okolicznościowe, zajęcia integracyjne, dydaktyczno-wychowawcze.
Cały okres stażu

2 Prowadzenie obserwacji oraz diagnozy pedagogicznej

1. Diagnozowanie i rozwijanie zainteresowań dzieci.
2. Obserwacja, rozmowy z rodzicami i dziećmi.
3. Organizowanie interesujących zajęć.
Na bieżąco

3 Współpraca ze specjalistami zatrudnionymi w szkole oraz nawiązanie współpracy z instytucjami specjalistycznymi

1. Rozmowy indywidualne, notatki, adnotacje w dzienniku.
Na bieżąco,
wg wynikających potrzeb

4 Promowanie przedszkola

1. Organizowanie i uczestnictwo dzieci w przeglądach, konkursach, akcjach.
2. Organizowanie wewnątrz i poza przedszkolnych konkursów.
Cały okres stażu

5 Podejmowanie współpracy z instytucjami wspomagającymi przedszkole

1. Nawiązanie współpracy z:
• Urzędem Gminy Krzymów,
• Strażą Gminną w Krzymowie,
• Strażą Pożarną,
• Gminną Biblioteką w Krzymowie,
• Gminnym Ośrodkiem Kultury w Brzeźnie,
Cały okres stażu

6 Zorganizowanie spotkań dla dzieci z ciekawymi ludźmi oraz organizowanie wycieczek po najbliższej okolicy 1. Nawiązanie współpracy z instytucjami użytkowymi typu: piekarnia, poczta, ratownik medyczny, policjant, strażnik gminny. Cały okres stażu

7 Koordynowanie oraz współudział w realizowanych programach i akcjach w przedszkolu

1. Akcja charytatywna na terenie przedszkola-zbieranie nakrętek na rzecz niepełnosprawnych dzieci.
2. „Mam 6-lat, idę do szkoły”.
3. „Czyste powietrze wokół nas”.
4. „Bądźmy zdrowi- wiemy, więc działamy”.
5. „ Cała Polska czyta dzieciom”- włączenie w akcję rodziców.
6. „Kubusiowi przyjaciele natury".
7. "Akademia Aquafresh".
Cały okres stażu

8 Prowadzenie zajęć dydaktyczno- wychowawczych dla dzieci o szczególnych potrzebach edukacyjnych

1. Praca z dzieckiem z trudnościami.
2. Rozwijanie zainteresowań dzieci zdolnych. Na bieżąco
wg potrzeb

Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej ( § 7 ust. 2 pkt 3 )

1 Umiejętność wykorzystania technologii komputerowej i informacyjnej w pracy dydaktycznej

1. Przygotowywanie materiałów i pomocy dydaktycznych przy pomocy komputera, tablicy interaktywnej. Cały okres stażu
2. Opracowanie dokumentów, scenariuszy zajęć, kart obserwacji zajęć, planów miesięcznych, opinii o dziecku z wykorzystaniem komputera.
Cały okres stażu
3. Wykorzystywanie w pracy publikacji z Internetu. Cały okres stażu
4. Opublikowanie w Internecie planu rozwoju zawodowego oraz wybranych scenariuszy zajęć. Okres stażu
5. Gromadzenie niezbędnych przepisów oświatowych z Internetu. Cały okres stażu

Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań
(§ 7 ust. 2 pkt 4 )

1 Studiowanie aktualnej literatury – poszukiwanie nowych rozwiązań

1. Korzystanie z ofert wydawniczych, śledzenie rynku w zakresie wydawnictw pedagogicznych, pozycji książkowych i czasopism. W okresie stażu

2 Umiejętne stosowanie wiedzy do rozwiązywania bieżących problemów.

1. Rozwiązywanie problemów wychowawczych, integrowanie grupy, zapobieganie agresji poprzez stosowanie w pracy dydaktycznej metod aktywizujących.
W okresie stażu

3 Aktualizowanie wiedzy dotyczącej rozwoju dzieci w zależności od wieku

1. Studiowanie literatury dotyczącej rozwoju dzieci w wieku 3– 6 lat.
2. Adaptacji dzieci 3 –letnich do przedszkola.
W okresie stażu

4 Aktualizacja wiedzy z wymienionych dziedzin poprzez aktywne samokształcenie.

1. Przeglądanie stron internetowych oraz literatury.
W okresie stażu

Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich,
w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż
(§ 7 ust. 2 pkt 5 )

1 Dogłębne poznawanie i analizowanie dokumentów w zakresie funkcjonowania przedszkola oraz przepisów dotyczących systemu oświaty

1. Poznawanie przepisów dotyczących systemu oświaty
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 roku, w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli,
• Karta Nauczyciela,
• Ustawa o systemie oświaty,
• Zapoznanie się z publikacjami interpretującymi zasady ubiegania się o stopnie awansu zawodowego (publikacje w prasie oświatowej, Internet),
• Udział w radach pedagogicznych szkoleniowych,
• Aktualizacja wiedzy poprzez indywidualne studiowanie prawa oświatowego,
• Studiowanie nowych rozporządzeń dotyczących pracy przedszkola.
Cały okres stażu
(na bieżąco)

2. Poznawanie przepisów w zakresie funkcjonowania szkoły i przedszkola:
• Statut szkoły,
• Koncepcja pracy przedszkola,
• Pomoc psychologiczno-pedagogiczna,
• Bezpieczeństwo.
Cały okres stażu
(na bieżąco)

Opracowała:
mgr Milena Marciniak

Zatwierdzam do realizacji: Podpis opiekuna stażu: Podpis n-la kontraktowego:

.................................... ..................................... ..................................
data i podpis dyrektora

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.