X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 35507
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

Ewa Szymańska

Szyszyńskie Holendry 2014

Informacje o nauczycielu
• Imię i nazwisko: Ewa Szymańska
• Miejsce pracy: Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Szyszyńskich Holendrach
• Stopień awansu zawodowego: nauczyciel kontraktowy

Kwalifikacje
• studia licencjackie na kierunku pedagogika w zakresie edukacji wczesnoszkolnej w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie
• studia magisterskie na kierunku pedagogika w specjalności pedagogika opiekuńczo-wychowawcza na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu

Informacje o stażu
• Czas trwania: 2 lata i 9 miesięcy
• Data rozpoczęcia i zakończenia stażu: 1 września 2014 r. – 31 maja 2017 r.
• Opiekun stażu:

Plan rozwoju zawodowego opracowany został w oparciu o Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2004 r. Nr 260, poz. 2593.)

§ 7 ust. 2 pkt 1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań,
a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach

Podejmowane działania Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania
1. Poznanie procedury awansu zawodowego. - analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego nauczycieli (m.in. zapoznanie z rozporządzeniem MEN z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli oraz późniejsze zmiany);
wrzesień 2014r.
przedłożenie wniosku o rozpoczęcie stażu
- opracowanie i złożenie planu rozwoju zawodowego

2. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu. - rozmowa z opiekunem stażu i zawarcie „ ustnego kontraktu” określającego warunki współpracy i wzajemnej obserwacji zajęć;
wrzesień 2014r.
kontrakt ustny
3. Doskonalenie warsztatu pracy i dzielenie się wiedzą. - obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu (według ustalonego harmonogramu) i innych nauczycieli,
- przeprowadzenie lekcji w obecności opiekuna (według ustalonego harmonogramu),
- prowadzenie lekcji koleżeńskich z zastosowaniem nowoczesnych metod lub wykorzystaniem technologii informacji,
- stworzenie kart pracy do diagnozowania uczniów; cały okres stażu
konspekty lekcji
- wnioski z przeprowadzonych zajęć (notatka)
- karty pracy
4. Doskonalenie własnego warsztatu i metod pracy pedagogicznej. - indywidualizacja nauczania (użycie różnorodnych metod nauczania),
- stosowanie aktywnych metod nauczania,
- dobieranie różnych metod i narzędzi w procesie sprawdzania i oceniania,
- przeprowadzanie diagnozy uczniów klas I-III i przedstawienie wyników w raportach;
cały okres stażu
dokumentacja ( plany wynikowe, plany wychowawcze klas )
- konspekty zajęć
- raporty
5. Poszerzanie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w wewnątrzszkolnym
i zewnętrznym doskonaleniu. Udział w różnych formach kształcenia zawodowego
- kursy,
- warsztaty,
- konferencje metodyczne,
- szkolenia; cały okres stażu
zaświadczenia o ukończonych kursach, warsztatach, o udziale w szkoleniach
- potwierdzenie udziału w spotkaniach
6. Rozbudowa własnego warsztatu pracy. - gromadzenie i aktualizacja materiałów,
- uzupełnianie zaplecza samodzielnie przygotowanych środków dydaktycznych,
- studiowanie literatury pedagogicznej; cały okres stażu
- zbiór kart pracy, testów, konspektów, zajęć, innych pomocy dydaktycznych
notatka
7. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju. - gromadzenie dokumentacji (świadectw, zaświadczeń, konspektów, dyplomów, podziękowań itp.),
- sporządzenie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego (opis realizacji, autorefleksje); cały okres stażu

czerwiec 2017 r.  wpisy w dokumentacji przebiegu stażu
- potwierdzenie opiekuna stażu o gromadzeniu dokumentacji
- sprawozdanie

§ 7 ust. 2 pkt 2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego
oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych

1. Poznawanie środowiska uczniowskiego.
- obserwacja i analiza możliwości uczniów,
- gromadzenie potrzebnych informacji o uczniach na podstawie opinii wychowawców;
cały okres stażu
- bieżąca dokumentacja (adnotacje w dziennikach lekcyjnych)
- notatki
2. Współpraca z pedagogiem szkolnym. - korzystanie z wiedzy i doświadczenia pedagoga szkolnego, wspólne rozwiązywanie problemów;
- analizowanie opinii i orzeczeń wydawanych przez Poradnie Psychologiczno Pedagogiczną,
- wymiana doświadczeń i wspólne rozwiązywanie problemów;
cały staż
- rozmowy indywidualne,
- karty spotkań z pedagogiem
3. Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją jej podstawowych funkcji i wynikających z niej zadań. - uczestniczenie w spotkaniach Rady Pedagogicznej,
- uczestnictwo w pracach zespołu przedmiotowego,
- udział w formach doskonalenia organizowanych przez szkołę; według harmonogramu
- potwierdzenia obecności
4. Rozpoznawanie problemów wychowawczo-opiekuńczych indywidualnych uczniów w celu udzielenia pomocy uczniom potrzebującym takiej pomocy. - rozmowy indywidualne z uczniem i rodzicami,
- współpraca z pedagogiem szkolnym,
- współpraca z nauczycielami; cały okres stażu
- adnotacje w dzienniku
5. Realizacja potrzeb rozwojowych uczniów wynikających ze specyficznych warunków środowiskowych. - prowadzenie kółka wyrównawczego,
- zachęcanie do podejmowania dodatkowych prac domowych,
- promowanie sukcesów i osiągnięć uczniów w różnorodnej formie; cały okres stażu
- zapisy w dziennikach pozalekcyjnych
6. Poszerzenie oferty szkoły w zakresie zajęć pozalekcyjnych z uwzględnieniem potrzeb uczniów. - angażowanie uczniów do uczestnictwa w lokalnych imprezach środowiskowych oraz konkursach,
- przygotowanie uczniów do konkursów szkolnych i pozaszkolnych,
- organizowanie wycieczek szkolnych,
- prowadzenie kółka teatralnego i plastycznego,
- organizowanie konkursów ortograficznych, plastycznych, czytelniczych,
- Organizowanie imprez klasowych:
Dzień Chłopca,
Ślubowanie,
Dzień Babci i Dziadka ,
Dzień Matki,
- Współorganizacja imprez szkolnych:
Dzień Pieczonego Ziemniaka,
Kiermasz bożonarodzeniowy,
Jasełka szkolne,
Kiermasz świąteczny,
Dzień Dziecka; według terminarza

według potrzeb i możliwości

według terminarza

grudzień 2015, 2016
kwiecień 2016, 2017

wrzesień 2014/15/16
październik 2014
styczeń 2015
maj 2015/16/17

wrzesień 2014
grudzień 2014/16
grudzień 2104/15/16

marzec 2015
czerwiec 2014/15/16
- dokumentacja szkolna, dyplomy, podziękowania
7. Wyrabianie aktywnej postawy uczniów wobec współczesnych problemów cywilizacyjnych.
- opracowanie i realizacja konspektów zajęć integrujących zespół klasowy, przeciwdziałających agresji, mówiących o tolerancji, ekologii, zdrowego stylu życia,
- udział w akcjach charytatywnych; według potrzeb i możliwości
- konspekty zajęć
- podziękowania

§ 7 ust. 2 pkt 3
Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

1. Wykorzystanie w praktyce technologii komputerowej
i informacyjnej. - nabywanie i doskonalenie umiejętności obsługi komputera, tablicy interaktywnej i rzutnika,
- korzystanie z Internetu (wykorzystanie zasobów portali edukacyjnych do doskonalenia pracy własnej),
- przygotowanie materiałów dydaktycznych (konspektów, testów, kart pracy, diagnozy szkolnej) z pomocą komputera,
- opracowanie dokumentacji szkolnej (np. planów wynikowych, protokołów, zestawień, raportów itp.),
- przygotowanie dyplomów, zaproszeń,
- tworzenie prezentacji multimedialnych przy użyciu programów Power Point, Prezzi,
- korzystanie z programu do odtwarzania muzyki Winamp,
- korzystanie z programu do odtwarzania filmów Media Player Classic,
- wykorzystanie tablicy interaktywnej,
- wykorzystywanie encyklopedii multimedialnych, słowników, programów edukacyjnych,
- korzystanie z komputerowych programów edukacyjnych dla dzieci,
- propagowanie wśród uczniów ciekawych portali edukacyjnych poświęconych nauce i zachęcanie do pogłębiania swojej wiedzy,
- dokumentowanie przebiegu stażu; cały okres stażu
wydruki przykładowych scenariuszy, pomocy dydaktycznych, sprawdzianów
- prezentacja Power Point
2. Publikacje własnych materiałów na stronach internetowych.
- umieszczenie na stronach internetowych konspektów zajęć, planu rozwoju zawodowego;
cały okres stażu
potwierdzenie
3. Korzystanie z edukacyjnych serwisów internetowych.
- wykorzystanie zasobów portali edukacyjnych do doskonalenia pracy własnej, korzystanie z dostępnych na edukacyjnych portalach internetowych publikacji z zakresu dydaktyki, metodyki, psychologii, pedagogiki,
- konsultowanie się z innymi nauczycielami odbywającymi awans poprzez fora internetowe różnych portali edukacyjnych; cały okres stażu
- wykaz stron internetowych

§ 7 ust. 2 pkt 4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki
oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich,
w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań

Podejmowane działania Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania
1. Poszerzanie własnych kompetencji pedagogicznych.
- udział w kursach, warsztatach służących poszerzeniu wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki, umiejętności wychowawczych i stosowania ich w pracy; cały okres stażu
- potwierdzenia udziału (zaświadczenia)
2. Gromadzenie i studiowanie literatury z wybranych zagadnień psychologii, pedagogiki i dydaktyki. - studiowanie literatury z dziedziny psychologii, pedagogiki, dydaktyki,
- stosowanie metod i rozwiązań zaczerpniętych
z literatury fachowej; cały okres stażu
- notatki z literatury
3. Pełnienie funkcji wychowawcy klasy. Współpraca ze szkołą:
- analiza programu wychowawczego szkoły,
- opracowanie planu wychowawczego (uwzględniającego szkolny program profilaktyki),
- aktywna realizacja zadań ujętych w dokumentach,
Współpraca z uczniem:
- poznanie sytuacji rodzinnej wychowanków, rozmowy wychowawcze, obserwacja uczniów,
- pomoc w rozwiązywaniu problemów uczniów (wychowawczych lub dydaktycznych),
- rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów edukacyjnych i wychowawczych uczniów sprawiających trudności dydaktyczne i wychowawcze,
Współpraca z rodzicami:
- kontakty podczas wywiadówek i spotkań indywidualnych,
- informowanie o postępach uczniów w nauce,
- pomoc w organizacji imprez,
Współpraca z pedagogiem, psychologiem, innymi nauczycielami:
- konsultacje w sytuacjach problemowych; cały okres stażu
według potrzeb
opracowany plan wychowawczy
- rozmowy indywidualne
- zapisy w dzienniku lekcyjnym

§ 7 ust. 2 pkt 5

Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczących systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich,
w zakresie funkcjonowania szkoły, w której odbywa staż.

Planowane działania Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania
1. Analiza przepisów prawa oświatowego oraz dokumentacji szkolnej. Analiza podstawowych aktów prawnych, szczególnie:
- śledzenie zmian w przepisach prawa oświatowego, Karcie Nauczyciela,
- udzielanie pomocy rodzicom w kierowaniu uczniów do PPP,
- organizowania pomocy psychologicznej dla uczniów z trudnościami w nauce,
- korzystanie ze stron MEN; według potrzeb i możliwości
dokumentacja szkolna
2. Wykazywanie się znajomością przepisów w konkretnych sytuacjach. - organizacja wycieczek szkolnych; według terminarza
karty wycieczek szkolnych
3. Dogłębna analiza dokumentacji szkoły.
Analiza dokumentacji szkolnej:
- Statut Szkoły,
- Program Wychowawczy,
- Program Profilaktyki,
- WSO. cały staż
- notatki

........................................
podpis nauczyciela

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.