X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 35485
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

mgr Anna Adamska
nauczyciel języka angielskiego
w Szkole Podstawowej nr 78 w Krakowie

Okres trwania stażu: 2 lata i 9 miesięcy
Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2014 r.
Data zakończenia stażu: 31.05.2017 r.

Cele główne:

1. Wzrost kompetencji i podniesienie efektywności działań dydaktycznych i wychowawczych w pracy nauczyciela języka angielskiego.
2. Uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.

Moje priorytety:
1. Poszerzanie zakresu wiedzy oraz doskonalenie umiejętności zawodowych.
2. Tworzenie warunków umożliwiających odkrywanie przez uczniów własnych możliwości i talentów.
3. Podniesienie poziomu pracy szkoły.
4. Wykonywanie zadań na rzecz oświaty we współpracy z innymi osobami i instytucjami.
5. Spełnienie wymagań kwalifikacyjnych oraz uzyskanie stopnia awansu nauczyciela dyplomowanego.

§ 8 ust.2 pkt.1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienia jakości pracy szkoły.
1. Poznanie procedury awansu zawodowego. - analiza nowych przepisów prawa oświatowego dotyczących reformy oświaty,
- wniosek o rozpoczęcie stażu,
- udział w warsztatach „Awans na stopień nauczyciela dyplomowanego”,
- stałe konsultacje z dyrektorem szkoły i innymi nauczycielami,
- gromadzenie dokumentacji realizacji planu rozwoju zawodowego,
- uzyskanie oceny dorobku zawodowego,
- złożenie wniosku po zakończeniu stażu o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego.
2. Podnoszenie umiejętności planowania własnej pracy.
- przygotowanie planu rozwoju zawodowego,
- korekta dokumentacji dotyczącej różnych przedsięwzięć edukacyjnych z uwzględnieniem uwag i wniosków z ich przebiegu i efektów,
- autoobserwacja i autoanaliza,
- przygotowanie sprawozdania z realizacji zatwierdzonego planu rozwoju.
3. Poszerzanie wiedzy i umiejętności podejmowania działań na rzecz podwyższenia jakości pracy szkoły.
- aktywny udział w opracowaniu dokumentów szkolnych wg. potrzeb szkoły ( np. Plan Pracy Szkoły, ewentualne zmiany w WSO),
- zachęcanie uczniów do brania udziału w konkursach przedmiotowych oraz pomoc w przygotowaniu do nich,
- organizowanie konkursów wewnątrzszkolnych,
- działania w zespole do spraw ewaluacji wewnętrznej mającej na celu diagnozowanie wdrażania wniosków ze sprawdzianów po klasie 6,
- opracowanie narzędzi diagnostycznych (przygotowanie i przeprowadzenie testów diagnostycznych, mierzących postęp uczniów w zdobywaniu umiejętności językowych).
- przeprowadzenie badania wyników nauczania języka angielskiego po klasie 3 i po klasie 5 oraz opracowanie programu naprawczego,
- przeprowadzenie próbnego sprawdzianu z języka angielskiego po klasie 6. diagnozującego wiadomości i umiejętności uczniów przed przystąpieniem do sprawdzianu z języka angielskiego po klasie 6. oraz opracowanie jego wyników i programu naprawczego,
- przygotowanie do egzaminu z języka angielskiego po klasie 6.
4. Doskonalenie umiejętności oceniania osiągnięć uczniów.
- zmiany w przedmiotowym systemie oceniania i wykazie wymagań na poszczególne oceny,
- aktywny udział we wdrażaniu WSO,
- ewentualna korekta rozkładu materiałów nauczania.
5. Doskonalenie kompetencji zawodowych (doskonalenie warsztatu i metod pracy).
- zmiany w przedmiotowym systemie oceniania i wykazie wymagań na poszczególne oceny,
- aktywny udział we wdrażaniu WSO,
- ewentualna korekta rozkładu materiałów nauczania.
6. Samodzielne pogłębianie wiedzy i umiejętności.
- studiowanie literatury fachowej i wykorzystanie Internetu w celu aktualizacji problemów oświatowych oraz poszukiwania nowych pomysłów,
- współpraca z przedstawicielami wydawnictw językowych: Longman, Macmillan, Oxford.
§ 8 ust.2 pkt.2
Wykorzystanie w pracy technologii informatycznej i komunikacyjnej.
1. Wykorzystanie komputera do prowadzenia dokumentacji pracy dydaktycznej.
- organizacja warsztatu pracy: opracowywanie dokumentacji szkolnej, przygotowywanie pomocy dydaktycznych dla uczniów do pracy na lekcji, testów, planów wynikowych, dyplomów, scenariuszy.
- korzystanie z programów kalkulacyjnych przy sporządzaniu statystyk,
- opracowanie wyników ankiet.
2. Przygotowywanie gazetki szkolnej za pomocą technologii komputerowej– Biuletyn Informacyjny dla rodziców.
- redagowanie Biuletynu Informacyjnego dla rodziców i zamieszczanie go na stronie internetowej szkoły.
3. Doskonalenie umiejętności stosowania technologii komputerowej i informatycznej w pracy nauczyciela języka angielskiego.
- wykorzystanie Internetu jako źródła informacji,
- wykorzystanie możliwości połączeń internetowych do gromadzenia, powielania i udostępniania uczniom materiałów zaczerpniętych z Internetu,
- prowadzenie korespondencji zawodowej przez Internet: wykorzystanie Internetu do kontaktów z przedstawicielami wydawnictw językowych, organizatorami konkursów oraz innymi nauczycielami,
- wykorzystanie serwisów edukacyjnych związanych z nauką języka obcego przydatnych dla uczniów i nauczycieli,
- korzystanie z wiedzy i doświadczenia innych nauczycieli na stronach internetowych i portalach pedagogicznych,
- wyszukiwanie w Internecie informacji o konkursach, projektach z języka angielskiego oraz o konferencjach i szkoleniach dla nauczycieli,
- przygotowywanie prezentacji multimedialnych oraz wykorzystywanie ich na zajęciach
- śledzenie zmian w przepisach prawa oświatowego.
4. Wykorzystanie Internetu, technologii komputerowej i środków multimedialnych w pracy z uczniami.
- lekcje prowadzone z wykorzystaniem Internetu i komputerów,
- opracowywanie prezentacji multimedialnych jako pomocy dydaktycznych wykorzystywanych podczas lekcji i uroczystości szkolnych,
- korzystanie z płyt DVD i CD podczas zajęć edukacyjnych, oprogramowania do tablicy interaktywnej.
§ 8 ust.2 pkt.3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie otwartych zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.
1. Kształtowanie umiejętności przekazywania wiedzy i doświadczenia innym nauczycielom.
- przeprowadzenie zajęć otwartych dla zainteresowanych nauczycieli,
- opracowanie scenariusza zajęć,
- przygotowanie materiałów,
- przeprowadzenie zajęć w obecności zainteresowanych nauczycieli,
- dyskusja z wyciągnięciem wniosków do dalszej pracy,
- konsultacje z nauczycielami języka angielskiego – wymiana poglądów, uwag, dzielenie się doświadczeniem, poszukiwanie nowatorskich rozwiązań,
- współpraca z innymi nauczycielami języka angielskiego: udostępnianie opracowanych dokumentów, pomocy dydaktycznych,
wspólne przygotowywanie narzędzi potrzebnych w pracy dydaktycznej,
- uczestnictwo w szkoleniach i warsztatach w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli,
- przygotowanie i prezentacja referatu na spotkaniu zespołu przedmiotowego,
- opublikowanie w portalu internetowym zatwierdzonego planu rozwoju zawodowego,
- objęcie roli opiekuna praktyk studentów (jeśli będzie taka potrzeba),
- przygotowanie materiałów dla praktykantów,
- prowadzenie i omawianie lekcji,
- obserwowanie zajęć prowadzonych przez studentów,
- wystawienie oceny końcowej praktyki studentki/a.
- współpraca z nauczycielami innych przedmiotów: opracowanie i przeprowadzenie wspólnych projektów, scenariuszy imprez, uroczystości szkolnych.
2. Upowszechnienie i promocja własnych doświadczeń, metod, form pracy.
-przygotowanie artykułów i materiałów do publikacji,
- opracowanie i włączenie do zbiorów biblioteki szkolnej własnych materiałów dydaktycznych celem udostępnienia ich innym nauczycielom.
3. Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją jej podstawowych funkcji i wynikających z niej zadań.
- aktywne uczestnictwo w posiedzeniach Rady Pedagogicznej, w zespołach zadaniowych,
- systematyczna współpraca z pedagogiem szkolnym, wychowawcami i nauczycielami przedmiotów w celu realizacji zadań i prac projektowych oraz rozwiązywania problemów wychowawczych.
§ 8 ust.2 pkt.4 a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.
1. Nabywanie umiejętności autorskiego projektowania własnych działań.
- opracowanie i wdrożenie programu z języka angielskiego poświęconego przygotowaniu do egzaminu z języka angielskiego po klasie VI i opracowanie planu zajęć,
- gromadzenie materiałów doskonalących umiejętności egzaminacyjne,
- udział w szkoleniu dotyczącym egzaminu z języka obcego,
- opracowanie i wdrożenie programu j. angielskiego w zakresie popularyzacji kultury krajów obszaru anglojęzycznego,
- opracowanie programu pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych (uczeń zdolny, uczeń słaby).

§ 8 ust.2 pkt.4 c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.
1. Rozwijanie zainteresowań młodzieży.
- prowadzenie kółka języka angielskiego oraz konsultacji,
- przygotowanie lekcji związanych z zainteresowaniami uczniów,
- przygotowanie do udziału w konkursach przedmiotowych szkolnych i pozaszkolnych.
2. Wychodzenie naprzeciw potrzebom uczniów.
- zdiagnozowanie potrzeb i trudności uczniów, opracowanie planu naprawczego,
- nabycie kwalifikacji zawodowych w zakresie logopedii.
3. Organizowanie i przeprowadzenie imprez i konkursów przedmiotowych szkolnych i międzyszkolnych.
- opracowanie scenariuszy imprez, uroczystości szkolnych, konkursów i quizów wiedzy oraz regulaminów,
- praca z uczniami biorącymi w nich udział, prowadzenie prób,
- pozyskanie sponsorów nagród,
- przeprowadzenie pozaszkolnych konkursów języka angielskiego,
- współpraca z innymi szkołami podstawowymi.
4. Podjęcie działań promujących szkołę w środowisku.
- redagowanie Biuletynu Informacyjnego dla rodziców.
5. Realizowanie zadań opiekuńczych.
- opieka nad uczniami podczas obiadów,
- opieka nad uczniami podczas zajęć świetlicowych,
- opieka nad uczniami podczas imprez i wycieczek.
§ 8 ust.2 pkt.4 e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowanie w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.
1. Podejmowanie współpracy z organizacjami działającymi na rzecz rozwoju dziecka i edukacji w środowisku lokalnym.
- współpraca z PPP,
- rozmowy z pracownikami poradni na temat indywidualnych przypadków,
- analiza orzeczeń z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i opracowanie dostosowania wymagań edukacyjnych do potrzeb uczniów,
- współpraca z wydawnictwami językowymi: pozyskiwanie informacji na temat ofert edukacyjnej, najnowszych podręczników i pomocy dydaktycznych,
- współpraca z biblioteką szkolną: rozbudzanie u uczniów potrzeb czytelniczych,
- współpraca z domami kultury: korzystanie z ich oferty edukacyjnej.
2. Pogłębianie wiedzy na temat problemów uczniów.
- informowanie rodziców, wychowawców i pedagoga, psychologa o problemach uczniów,
- wspólne rozwiązywanie problemów,
- opracowanie dostosowania wymagań edukacyjnych do specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów.
3. Wzbogacenie i wyposażenie bazy dydaktycznej.
- współpraca z przedstawicielami wydawnictw,
- udział w konsultacjach,
- gromadzenie wideoteki językowej,
- wzbogacenie biblioteki szkolnej o literaturę angielską.
§ 8 ust.2 pkt.5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych z uwzględnieniem specyfiki, typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.
1. Systematyczna współpraca z rodzicami w zakresie niesienia pomocy uczniom z problemami dydaktycznymi lub wychowawczymi.
- indywidualne konsultacje z rodzicami na temat problemów dydaktycznych i wychowawczych uczniów,
- kontakt telefoniczny w razie potrzeb,
- natychmiastowe informowanie o problemach i podejmowanie właściwych zadań.
2. Stała obserwacja i analiza wyników w nauce uczniów oraz ich zachowania.
- rozmowy z uczniami i ich rodzicami na temat ich problemów oraz wspólne znajdywanie rozwiązań,
- przygotowanie ucznia do samodzielności w procesie uczenia się języka obcego,
- kształtowanie postawy otwartości i ciekawości świata,
- rozwijanie w uczniach poczucia własnej wartości oraz wiary we własne możliwości językowe.

Plan ma charakter otwarty i może w trakcie realizacji podlegać modyfikacji lub korekcie.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.