X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 35480
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

Imię i nazwisko nauczyciela: mgr Agnieszka Szczasiuk
Data rozpoczęcia stażu: 01 wrzesień 2014r.
Planowany termin zakończenia stażu: 31 maj 2017r.
Szkoła: Gimnazjum nr 24 w Krakowie
Dyrektor Szkoły: mgr Magdalena Piwowar

PLANOWANE DZIAŁANIA I ZADANIA W OKRESIE ODBYWANIA STAŻU SŁUŻĄ ROZWOJOWI
KOMPETENCJI NAUCZYCIELA, WSPIERAJĄ ROZWÓJ SZKOŁY ORAZ SŁUŻĄ
WSZECHSTRONNEMU ROZWOJOWI UCZNIA

CEL GŁÓWNY:

• uzyskanie stopnia nauczyciela dyplomowanego

CELE POŚREDNIE:

• pogłębienie wiedzy metodycznej, pedagogicznej i psychologicznej
• doskonalenie warsztatu pracy
• uzyskanie dodatkowych kwalifikacji poprzez udział w różnych formach doskonalenia zawodowego
• stwarzanie warunków wszechstronnego rozwoju osobowego uczniów
• promocja szkoły w środowisku lokalnym

Podstawa prawne:

- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 1 marca 2013 r.w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.
Na podstawie art. 9g ust. 10 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.).

§ 8 ust. 2 pkt 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.

Lp.
Zadania

Forma realizacji
Termin
Uwagi
1. Poznanie procedury awansu zawodowego. - zapoznanie się ze stosownymi przepisami prawa oświatowego dotyczącymi awansu zawodowego nauczycieli, śledzenie zmian
- opracowanie planu rozwoju zawodowego
- przygotowanie sprawozdania z realizacji zatwierdzonego planu rozwoju zawodowego
- złożenie wniosku o postępowanie kwalifikacyjne
IX. 2014r.

Po odbyciu stażu - znajomość przepisów prawa oświatowego
- prawidłowo napisany wniosek o rozpoczęcie stażu oraz plan rozwoju zawodowego
- prawidłowo napisane sprawozdanie z realizacji zadań postawionych w planie rozwoju zawodowego
2. Aktywne uczestnictwo w pracach związanych z usprawnianiem pracy szkoły. - analiza dokumentów związanych z pracą szkoły.
- wdrażanie programów: wychowawczego, profilaktycznego i planu pracy dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńczej.
- praca w zespołach powołanych do aktualizacji i tworzenia różnych dokumentów szkolnych.
- aktywny udział w pracy zespołów: Humanistów, ds. Informatyzacji, ds. Promocji Szkoły.
Cały okres stażu - uaktualnione dokumenty
3. Uczestnictwo w pracach organów szkoły związanych z realizacją jej podstawowych funkcji wynikających z nich zadań. - sprawowanie funkcji opiekuna Szkolnego Wolontariatu
- aktywne uczestnictwo w posiedzeniach Rady Pedagogicznej.

Cały okres stażu - potwierdzenie dyrektora szkoły
4. Poszerzanie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w wewnątrzszkolnym i zewnątrzszkolnym doskonaleniu. - uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego, szkoleniach adekwatnych do potrzeb własnych i szkoły organizowanych ośrodkach doskonalenia nauczycieli
- udział w warsztatach metodycznych dla nauczycieli bibliotekarzy
- samodzielna praca z literaturą Cały okres stażu - zaświadczenia ze szkoleń

- sprawozdania

- notatki

5.
Promocja szkoły w środowisku
- współpraca z Radą Dzielnicy IX i środowiskiem lokalnym
- opublikowanie artykułu w gazecie lokalnej
- współpraca z Filią Publicznej Biblioteki przy ul. Żywieckiej
Cały okres stażu - poświadczenia dyrektora szkoły
6. Prowadzenie dodatkowych zajęć. - praca z uczniami z trudnościami w czytaniu ze zrozumieniem
- przygotowywanie uczniów do konkursów
- koordynowanie projektów edukacyjnych rozwijających zdolności literackie, redakcyjne, czytelnicze Cały okres stażu - dziennik zajęć
- dyplomy
- poświadczenie dyrektora
- karty projektów
7. Krzewienie dobrych wartości przez angażowanie uczniów w akcje charytatywne - organizowanie imprez szkolnych: Finał WOŚP, dyskoteki szkolne
- koordynowanie akcji charytatywnych: Góra Grosza, PCK, zbiórka zakrętek i in.
Cały okres stażu

- scenariusze imprez
- notatki
- poświadczenia ze strony stowarzyszeń

§ 8 ust. 2 pkt 2
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

Lp.
Zadania

Forma realizacji
Termin
Uwagi
1. Opracowywanie wszelkich dokumentów związanych z pracą biblioteki - przygotowywanie planu pracy biblioteki, sprawozdań, protokołów doksiegowania, ubytków, spisu materiałów audiowizualnych itp Co roku
Według potrzeb • opracowane dokumenty

2. Korzystanie z Internetu w celu poszerzenia wiedzy i informacji przydatnych w pracy nauczyciela bibliotekarza - korzystanie z wiedzy innych nauczycieli bibliotekarzy
- śledzenie zmian w przepisach prawa oświatowego
- korzystanie ze stron MEN
- korzystanie ze stron związanych z edukacją
- korzystanie ze stron Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich
Cały okres stażu
- zaświadczenia
- opis strony, wydruki www
3. Opracowanie prezentacji multimedialnych z wykorzystaniem na zajęciach lekcyjnych. - przygotowanie prezentacji multimedialnych
- korzystanie z nośników DVD, aparatu cyfrowego
- prowadzenie zajęć z uczniami z wykorzystaniem komputera
Cały okres stażu • dziennik zajęć
4. Wdrażanie systemu bibliotecznego bibliotekarz.net w zakresie udostępniania i opracowania zbiorów

- budowa bazy elektronicznej w systemie bibliotekarz.net
- komputerowa obsługa czytelników
w wypożyczalni,
- poszerzanie wiedzy w zakresie opracowania książek

Cały okres stażu

5. Kształcenie u czytelników umiejętności poszukiwania i selekcji informacji
z Internetu - udzielanie indywidualnych instruktaży czytelnikom,
- pomoc w wyszukiwaniu informacji w zasobach Internetu
- pomoc uczniom klas III w wypełnianiu formularzy do elektronicznej rekrutacji
Cały okres stażu

§ 8 ust. 2 pkt 3

Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

Lp.
Zadania

Forma realizacji
Termin
Uwagi
1.
Współpraca
z nauczycielami- bibliotekarzami szkół krakowskich - opieka nad studentami bibliotekoznawstwa odbywającymi praktykę zawodową
- pomoc merytoryczna nauczycielom- bibliotekarzom rozpoczynającym pracę w szkolnej bibliotece
- udostępnianie materiałów metodycznych związanych z pracą bibliotekarza,
- współorganizowanie konkursów literackich i czytelniczych
Cały okres stażu
- poświadczenia dyrektora szkoły

3.
Opracowanie publikacji i innych materiałów związanych z wykonywaną pracą

- udostępnienie w bibliotece szkolnej, na stronie internetowej biblioteki materiałów metodycznych, pedagogicznych i psychologicznych,

Cały okres stażu
- publikacja w Internecie
- publikacja w bibliotece
4. Współpraca z innymi nauczycielami - współtworzenie regulaminów do konkursów szkolnych
- przeprowadzanie konkursów szkolnych Cały okres stażu - regulaminy
- poświadczenie dyrektora szkoły

Udzielanie informacji dot. awansu zawodowego nauczycielom odbywającym staż
Udostępnianie zgromadzonych materiałów,
- udzielanie instruktaży
Indywidualnych

- cały okres stażu
- podsumowanie podjętych działań

§ 8 ust. 2 pkt 4a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.

Lp.
Zadania

Forma realizacji
Termin
Uwagi
1 Opracowywanie i wdrożenie programu doskonalenia umiejętności formułowania wypowiedzi pisemnych uczniów - zaplanowanie i koordynacja projektu edukacyjnego pt.: „ Co ciekawego dzieje się w naszej szkole?” kształtującego umiejętności literackie i redakcyjne uczniów Corocznie
Cały okres stażu - opracowany plan realizacji projektu
- wybrane numery gazetki szkolnej

§ 8 ust. 2 pkt 4c
Poszerzanie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

Lp.
Zadania

Forma realizacji
Termin
Dowody realizacji
1. Poznanie sytuacji rodzinnej wychowanków i organizowanie
pomocy uczniom z problemami. - diagnozowanie środowiska uczniów klas w których pełnię rolę wychowawcy społecznego
- organizowanie pomocy koleżeńskiej uczniom Cały okres stażu - notatki
2. Organizowanie wycieczek szkolnych do bibliotek oraz związanych z wolontariatem - organizowanie jednodniowych wycieczek szkolnych
Cały okres stażu - karty wycieczek
- harmonogram
3. Organizowanie konkursów szkolnych - koordynowanie przebiegu organizowanych konkursów Cały okres stażu - poświadczenie dyrektora szkoły
- regulaminy konkursów
4. Opiekun Sekcji Wolontariatu - pomoc w opracowaniu planu pracy Wolontariatu
- organizowanie i koordynowanie akcji charytatywnych
- sprawowanie opieki podczas imprez organizowanych przez Wolontariat Cały okres stażu - zapisy w dzienniku 19 i 20 h

§ 8 ust. 2 pkt 4e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

Lp.
Zadania

Forma realizacji
Termin
Dowody realizacji
1. Współpraca bibliotekami krakowskimi - poznanie pracy bibliotekarza
- organizowanie spotkań z pracownikami biblioteki
- zwiedzanie bibliotek
- spotkania autorskie
- spotkania z ludźmi kultury Cały okres stażu - zapisy w dzienniku godz. 19 i 20
- poświadczenie pracownika biblioteki

2. Współpraca z Domem Matki i Dziecka przy ul. Żywieckiej - organizacja i koordynacja wolontariuszy , którzy cyklicznie pomagają sprawować opiekę nad dziećmi z w/w placówki Cały okres stażu - poświadczenia

§ 8 ust. 2 pkt 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły.

Lp.
Zadania

Forma realizacji
Termin
Dowody realizacji
1. Opisywanie i analiza dwóch przypadków wychowawczych, edukacyjnych lub innych - zdiagnozowanie dwóch wybranych przypadków wychowawczych, edukacyjnych lub innych
- ustalenie metod pracy i oddziaływań wychowawczych
- systematyczna praca nad rozwiązaniem problemu Cały okres stażu - opracowany opis i analiza

........................................
data, podpis nauczyciela..................

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.