X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 35468
Przesłano:

Program własny zajęć pozalekcyjnych. Chór szkolny

„Z uśmiechem i piosenką”

PROGRAM ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH
Z UCZNIAMI KLAS IV – VI

DO REALIZACJI NA ZAJĘCIACH
CHÓRU SZKOLNEGO

Opracowała:
Edyta Korzeniewska

I. Wstęp ........................................3

II. Cele główne i szczegółowe .........................4

III. Procedury osiągania celów ..........................5

IV. Treści kształcenia ......................................6

V. Przewidywane osiągnięcia uczniów ................7

VI. Ewaluacja ........................................8

VII. Przykładowy plan realizacji programu ..............9

VIII. Opinie o programie ..................................10

I. WSTĘP
Szkoła jest instytucją, która ma umożliwić młodemu człowiekowi wszechstronny rozwój w sferze intelektualnej, zdrowotnej, psychicznej, duchowej, moralnej, estetycznej i społecznej. Jest to głównym zadaniem szkoły jako środowiska wychowawczego. W realizacji tego zadania wielką rolę odgrywają pozalekcyjne zajęcia artystyczne.
Zajęcia muzyczne dają możliwość wykorzystania chęci czynnego muzykowania poprzez śpiew, a także sposobność poznawania zasad pracy w zespole i przezwyciężania nieśmiałości. Poza tym dają możliwość świadomego i aktywnego uczestnictwa w kulturze muzycznej, rozwijania wrażliwości na świat dźwięków, a także czynnego udziału w życiu szkoły co jest ważnym aspektem wychowawczym w rozbudzaniu odpowiedzialnej i twórczej postawy dziecka.
Realizacja programu, pozwoli zwrócić większą uwagę na treści pozamuzyczne np. patriotyczne czy regionalne. Program zakłada naukę piosenek i pieśni patriotycznych, historycznych, ludowych, młodzieżowych, turystycznych i popularnych ze słuchu.
Program zajęć pozalekcyjnych jest wynikiem mojej pracy jako nauczyciela muzyki i opiekuna chóru szkolnego. Adresowany jest do uczniów klas IV- VI szkoły podstawowej, którzy swoje zainteresowania muzyczne pragną rozwijać uczestnicząc w zajęciach pozalekcyjnych.
Program zakłada realizację treści w okresie jednego roku szkolnego w wymiarze dwóch godzin tygodniowo.

3.

II. CELE GŁÓWNE I SZCZEGÓŁOWE

Cele główne:
2. Rozwijanie zainteresowań muzycznych.
3. Pobudzenie i rozwijanie umiejętności wokalnych
4. Kształtowanie kultury muzycznej.
5. Kierowanie rozwojem twórczych postaw uczniów.
6. Rozwijanie takich cech osobowości jak dobrowolność i bezinteresowność.
7. Wychowanie przez różnorodne formy wychowania muzycznego w korelacji z wychowaniem społeczno – moralnym, intelektualnym, estetycznym.

Cele szczegółowe:
1. Rozbudzanie potrzeb kulturalnych uczniów.
2. Rozwijanie słuchu muzycznego harmonicznego, wysokościowego i poczucia rytmu.
3. Opanowanie repertuaru piosenek zróżnicowanych pod względem treści i charakteru oraz zgodnego z kalendarzem imprez szkolnych i pozaszkolnych
4. Kształtowanie nawyku utrzymywania poprawnej postawy ciała
5. Wyrabianie dyspozycji głosowych związanych z odpowiednią emisją głosu tj. artykulacją, dykcją, intonacją.
6. Tworzenie trwałych nawyków obcowania z muzyką.
7. Kształtowanie systematyczności, obowiązkowości i punktualności
8. Uczenie odpowiedzialności za siebie i za zespół.
9. Zachęcanie do twórczych postaw, do budowania więzi międzyludzkich.
10. Przygotowanie do publicznych występów.
11. Praca dla dobrego wizerunku szkoły.
12. Kształtowanie więzi ze środowiskiem lokalnym.

4.

III. PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW

Realizacja programu zajęć wokalnych wymaga stosowania odpowiednich metod i form pracy. Muszą być stworzone odpowiednie warunki do realizacji programu. Elementem pobudzającym do pracy jest odpowiednio przygotowana sala wyposażona w sprzęt audio oraz niezbędne do realizacji ćwiczeń pianino. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu, dzieci uczestniczące w nich nie mogą się nudzić. Powinny aktywizować i rozwijać. Muszą też cieszyć, sprawiać dziecku przyjemność.

Do osiągnięcia wyznaczonych celów przewiduję następujące metody, formy i środki dydaktyczne:

METODY:
• analityczno-percepcyjna ( zaprezentowanie wzoru wykonania oraz przeprowadzenie z uczniami analizy słuchowej w celu świadomego zapamiętania )
• ekspresji
• praktycznego działania
• występ przed publicznością

FORMY:
• praca grupowa i indywidualna

ŚRODKI DYDAKTYCZNE:
• pianino i inny instrument klawiszowy
• sprzęt audio CD
• zeszyty-śpiewniki prowadzone przez uczniów, z tekstami piosenek przygotowanymi przez nauczyciela

IV. TREŚCI KSZTAŁCENIA

• Ćwiczenia emisyjne, dykcyjne i dynamiczne - przygotowanie narządu głosowego do śpiewu
- ćwiczenie szczęki i warg
- doskonalenie wymowy samogłosek, spółgłosek, słów.
- doskonalenie akcentu w wyrazach

• Ćwiczenia kształcące oddech przeponowy
- wydłużające oddech
- dążące do ustawienia głosu

• Kształcenie umiejętności utrzymywania jednolitego tempa utworu w śpiewie zespołowym a’cappella

• Interpretacja utworów - analiza tekstów , praca nad wykonaniem piosenki poprzez wprowadzanie zmian dynamiki i tempa

• Przestrzeganie prawidłowej postawy podczas śpiewu

• Kształcenie umiejętności interpretacji piosenek

• Opanowanie repertuaru wokalnego:
- opanowanie tekstów piosenek (ludowych, patriotycznych, popularne, kolędy i pastorałki)
- przygotowanie repertuaru tematycznie związanego z kalendarzem imprez szkolnych oraz współpraca z uczniami klas IV –VI w programach artystycznych.

V. PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW

Program skupia się na kształceniu umiejętności wokalnych ucznia.

Wiadomości :

o Uczeń zna ćwiczenia wokalne, dykcyjne i oddechowe
o Uczeń zna pieśni i piosenki o różnej tematyce dostosowane do jego wieku i umiejętności
o Zna prawidłową postawę śpiewaczą

Umiejętności :

o Umie śpiewać wykorzystując prawidłowy oddech i postawę śpiewaczą
o Potrafi zaśpiewać pieśni poznane w ramach zajęć chóru
o Potrafi prawidłowo wykonać ćwiczenia emisyjne przygotowujące do śpiewu
o Podejmuje próby tworzenia własnej interpretacji piosenek

Postawy :

o Uczeń jest aktywny w działaniach indywidualnych i zbiorowych w zakresie śpiewu
o Potrafi działać w grupie i jest świadomy odpowiedzialności za osiągnięcia swoje oraz całego chóru
o Potrafi odpowiednio zachować się na scenie
o Uczeń chętnie bierze udział w życiu artystycznym szkoły i w różnych działaniach muzycznych w ramach środowiska lokalnego.
VI. EWALUACJA
Miarą osiągnięć uczniów będzie ich aktywność w czasie zajęć chóru ich zaangażowanie.
Ewaluacji programu dokonam na podstawie:
• Własnych obserwacji chórzystów podczas pracy
• Zadowolenia z wyboru repertuaru
• Przygotowania do zajęć
• Analizy frekwencji na zajęciach
• Udziału uczniów podczas występów, konkursów

VII. PRZYKŁADOWY PLAN REALIZACJI PROGRAMU
MIESIĄC TEMATYKA ZAJĘĆ
wrzesień - przesłuchanie chętnych uczniów
- ćwiczenia emisyjne
- przygotowanie repertuaru na apel z okazji rocznicy wybuch II wojny światowej.
październik - ćwiczenia emisyjno-oddechowe
- nauka prostych kanonów
- przygotowanie repertuaru na apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej
listopad - śpiewanie piosenek patriotycznych
- ćwiczenia dykcyjne
- dobór repertuaru na apel Święta Niepodległości
- przygotowanie piosenek na Dzień Otwarty szkoły
grudzień - ćwiczenia intonacyjne i oddechowe
- przygotowanie repertuaru na Jasełka
- przygotowanie kolęd na Konkurs Kolędniczy
styczeń - ćwiczenia rozwijające umiejętności wokalne
- nauka piosenki zimowej
- doskonalenie śpiewu poznanych piosenek
luty - przygotowanie repertuaru na występ podczas spotkana z rodzicami
- poznanie pieśni ludowych Podlasia i innych regionów
-śpiewanie prostych kanonów trzygłosowych
marzec - nauka piosenek dziecięcych i młodzieżowych
- ćwiczenia emisyjne
kwiecień - przygotowanie repertuaru na apel z okazji Dnia Ziemi
-ćwiczenie pamięci muzycznej
- przygotowanie repertuaru na apel w rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja
maj - występ na apelu
- nauka piosenek o tematyce wiosennej
- ćwiczenia aparatu mowy
- przygotowanie repertuaru na występ z okazji Dni Bielska
czerwiec - ćwiczenia rozszerzające skalę głosu, wyrównywanie barwy
- opracowanie repertuaru na zakończenie roku szkolnego
- utrwalenie poznanych pieśni i piosenek roku szkolnym

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.