X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 35397
Przesłano:
Dział: Przedszkole

Wyprawa po piracki skarb - scenariusz obserwacji diagnozującej umiejętności dziecka

SCENARIUSZ OBSERWACJI DIAGNOZUJĄCEJ UMIEJĘTNOŚCI DZIECKA
6-LETNIEGO
TEMAT ZAJĘCIA: „Wyprawa po piracki skarb”.
PODSTAWA PROGRAMOWA:
Obszar 1. Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych.
1) obdarza uwagą dzieci i dorosłych, aby rozumieć to, co mówią i czego oczekują, grzecznie zwraca się do innych...;
2) przestrzega reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej (stara się współdziałać w zabawach i sytuacjach zadaniowych) oraz w świecie dorosłych;
3) w miarę samodzielnie radzi sobie w sytuacjach życiowych i próbuje przewidywać skutki swoich zachowań;
Obszar 2. Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych. Wdrażanie dzieci do utrzymywania ładu i porządku.
4) utrzymuje porządek w swoim otoczeniu.
Obszar 3. Wspomaganie rozwoju mowy oraz innych umiejętności komunikacyjnych dzieci.
1) zwraca się bezpośrednio do rozmówcy, mówi poprawnie pod względem artykulacyjnym, gramatycznym, fleksyjnym i składniowym lub komunikuje się w inny zrozumiały sposób...;
2) mówi płynnie, niezbyt głośno, dostosowując ton głosu do sytuacji;
3) uważnie słucha, pyta o niezrozumiałe fakty i formułuje dłuższe wypowiedzi o ważnych sprawach;
4) w zrozumiały sposób mówi lub w inny sposób komunikuje o swoich potrzebach i decyzjach;
Obszar 4. Wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia.
1) przewiduje na miarę swoich możliwości, jakie będą skutki czynności manipulacyjnych na przedmiotach (wnioskowanie o wprowadzanych i obserwowanych zmianach);
2) grupuje obiekty w sensowny sposób (klasyfikuje) i formułuje uogólnienia typu: to do tego pasuje, te obiekty są podobne, a te są inne;
3) stara się łączyć przyczynę ze skutkiem i próbuje przewidywać, co się może zdarzyć;
Obszar 5. Wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci.
3) jest sprawne fizycznie lub jest sprawne na miarę swoich możliwości;
4) uczestniczy w zajęciach ruchowych...;
Obszar 7. Wychowanie przez sztukę – dziecko widzem i aktorem.
2) odgrywa role w zabawach parateatralnych, posługując się mową, mimiką, gestem i ruchem; umie posługiwać się rekwizytami (np. maską);
Obszar 8. Wychowanie przez sztukę – muzyka: różne formy aktywności muzyczno-ruchowej (śpiew, gra, taniec);
1) śpiewa piosenki z dziecięcego repertuaru oraz łatwe piosenki ludowe; chętnie uczestniczy w zbiorowym śpiewie, w tańcach i muzykowaniu;
2) dostrzega zmiany charakteru muzyki (np. dynamiki, tempa i wysokości dźwięku) i wyraża je ruchem;
3) wyraża stany emocjonalne, pojęcia i zjawiska pozamuzyczne różnymi środkami aktywności muzycznej – instrumentalnej (z użyciem instrumentów perkusyjnych oraz innych przedmiotów), wokalnej i ruchowej;
4) w skupieniu słucha muzyki, w tym także muzyki poważnej.
Obszar 11. Pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i w unikaniu zagrożeń...;
1) rozpoznaje i nazywa zjawiska atmosferyczne charakterystyczne dla poszczególnych pór roku;
Obszar 12. Wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt.
1) nazywa oraz wyróżnia rośliny i zwierzęta żyjące w różnych środowiskach przyrodniczych, np. na polu, na łące, w lesie;
2) wie, jakie warunki są potrzebne do rozwoju zwierząt (przestrzeń życiowa, bezpieczeństwo, pokarm) i wzrostu roślin (światło, temperatura, wilgotność);
3) potrafi wymienić zmiany zachodzące w życiu roślin i zwierząt w kolejnych porach roku; wie, w jaki sposób człowiek może je chronić i pomóc im, np. przetrwać zimę.
Obszar 13. Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną.
1) liczy obiekty i odróżnia błędne liczenie od poprawnego;
2) dodaje i odejmuje w zakresie 10, pomagając sobie liczeniem na palcach lub na innych zbiorach zastępczych;
4) zna cyfry od 0 do 9 i tworzy z nich liczby od 0 do 10 i więcej;
7) zna stałe następstwo dni i nocy, pór roku, dni tygodnia, miesięcy w roku;
8) rozróżnia przedmioty, obiekty, kolory, podstawowe figury geometryczne i porównuje ich wielkości.
Obszar 14. Tworzenie warunków do doświadczeń językowych i komunikacyjnych w zakresie reprezentatywnej i komunikatywnej funkcji języka (ze szczególnym uwzględnieniem nabywania umiejętności czytania).
2) potrafi uważnie postrzegać (organizuje pole spostrzeżeniowe), aby rozpoznać i zapamiętać to, co jest przedstawione na obrazkach;
3) dysponuje sprawnością rąk oraz koordynacją wzrokowo-ruchową potrzebną do rysowania, wycinania i nauki pisania lub innymi zdolnościami i sprawnościami niezbędnymi do skutecznego komunikowania się z innymi;
5) rozumie sens informacji podanych w formie uproszczonych rysunków oraz często stosowanych oznaczeń i symboli, np. w przedszkolu, na ulicy, na dworcu;
7) zna drukowane małe i wielkie litery (z wyłączeniem dwuznaków, zmiękczeń i liter oznaczających w języku polskim samogłoski nosowe);
8) interesuje się czytaniem; układa proste wyrazy z liter i potrafi je przeczytać;
9) interesuje się pisaniem; kreśli znaki literopodobne i podejmuje próby pisania;
10) rozumie znaczenie umiejętności czytania i pisania.
Obszar 15. Wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne.
2) zna swoje prawa i obowiązki;
3) zna nazwę miejscowości, w której mieszka, zna ważniejsze instytucje i orientuje się w rolach społecznych pełnionych przez ważne osoby, np. policjanta, strażaka;
4) wie, jakiej jest narodowości, że mieszka w Polsce, a stolicą Polski jest Warszawa;
5) nazywa godło i flagę państwową, zna polski hymn i wie, że Polska należy do Unii Europejskiej;
6) wie, że wszyscy ludzie mają równe prawa.
CELE OGÓLNE:
- rozwijanie kompetencji i wzbogacanie doświadczeń zapewniających pełne przygotowanie do osiągnięcia przez dzieci dojrzałości szkolnej;
- stosowanie różnorodnych metod pracy w celu doskonalenia wiedzy i umiejętności zdobytych przez dzieci w przedszkolu;
- doskonalenie sprawności dokonywania złożonych czynności myślowych;
- poszerzenie umiejętności praktycznego stosowania wiedzy z zakresu czytelnictwa i matematyki ze szczególnym zwróceniem uwagi na samodzielność, odpowiedzialność i współpracę w zespole;
CELE SZCZEGÓŁOWE:
Dziecko:
- śpiewa piosenki z dziecięcego repertuaru;
- wykonuje proste układy taneczne z wykorzystaniem różnych rekwizytów;
- ilustruje muzykę ruchem i gestem;
- gra na bum bum rurkach i innych rekwizytach;
- rozwiązuje zagadki słowne;
- prezentuje zdobytą wiedzę z zakresu umiejętności szkolnych;
- koncentruje się na wykonywanych zadaniach;
- uważnie słucha i rozumie polecenia nauczyciela;
- przestrzega ustalonych reguł;
- wyznacza wynik dodawania i odejmowania w zakresie 10, posługując się liczeniem na palcach;
- samodzielnie zapisuje cyfry;
- układa cyfry od najmniejszej do największej;
- odczytuje zdania złożone;
- tworzy kompozycję z materiału przyrodniczego (muszli, kamieni);
- doskonali spostrzegawczość, sprawność manualną, koordynację wzrokowo-ruchową;
- prawidłowo rozpoznaje cyfry w zakresie 10;
- wypowiada się na określony temat;
- prawidłowo reaguje na polecenia nauczycielki;
- rozwija ogólną sprawność ruchową;
- doskonali umiejętność koncentracji;
- rozwija pamięć;
- prawidłowo reaguje ruchem na muzykę;
- rozwija umiejętność samodzielnego i odpowiedzialnego wykonywania zadań;
- doskonali umiejętność współpracy w zespole;
- składa części obrazka w całość;
- rozpoznaje małe i wielkie litery;
- odczytuje zakodowane zdanie;
- przelicza elementy w zakresie 100 zachowując prawidłową kolejność;
- wyciąga wnioski na podstawie prowadzonych doświadczeń i obserwacji;
- wypowiada się zdaniami poprawnymi pod względem gramatycznym i składniowym;
- porządkuje miejsce pracy i zabawy;

FORMY PRACY:
- grupowa;
- indywidualna;
- zespołowa

METODY PRACY
- aktywizujące;
- słowne;
- praktycznego działania;

ŚRODKI DYDAKTYCZNE: płyta CD – Orff, Klanza, magnetofon, chustki pirackie, monety pirackie, dwa koszyki na monety pirackie, 2 komplety, po 11 statków, na którym z jednej strony jest działanie matematyczne, a z drugiej wyraz do odczytania, 2 tablice, mazaki, taśma papierowa, mały stolik z naklejonymi po przeciwnych stronach rękoma, dzwonek, zagadki, po jednym pomponie z worka dla każdego dziecka, dwa wiaderka z piaskiem, muszle, kamienie, 2 korony, trójkąt, 2 łapki na muchy, plansze z małymi i wielkimi literami oraz z cyframi w zakresie 30, 2 woreczki z monetami, „Bum, bum rurki”, woreczki, 2 hula hop, rozsypanka literowa, 2 dywaniki, 2 miski z wodą, pudełka z cyframi, po 2 przedmioty do doświadczenia „Co pływa, a co tonie” (monety, śrubki, mydło, ołówek, gumka, korek, kamień, muszla), zgniecione i zwinięte w kulę zielone kartki, z drugiej strony naklejona cyfra), gumowe klocki, gumowe kamienie, koperty z puzzlami 30 elementowymi, 2 sztuki wielkich okularów, 2 zakodowane hasła na dużych arkuszach papieru, 2 koperty z szyfrem odkodowującym, 2 pudełka skarbów pirackich, 2 książki do grupy, opakowania po Kinder niespodziankach, tatuaże, naklejki, dwie narysowane buźki, jedna wesoła, a druga smutna, piłka.
PRZEBIEG ZAJĘCIA:
1. POWITANIE:
Przywitanie wszystkich zebranych gości, dyrektora, nauczycieli, rodziców i dzieci przybyłych w dniu dzisiejszym do przedszkola.
2. "Wyprawa po skarb piratów"- zabawa muzyczna ze śpiewem, ilustrowanie treści piosenki gestem i ruchem.

Jaki dzisiaj mamy dzień? (piątek). Wiecie, że w piątki jest dzień podsumowań całego tygodnia. Z tej okazji dzisiaj przyniosłam dla Was dużo niespodzianek, ale niestety, rano je postawiłam w naszej sali i wiecie co się stało? Zniknęły, ktoś je zabrał i zostawił kartkę z napisem: „Skarb jest nasz! Piraci z Karaibów!” Musimy go odnaleźć! Podzielimy się na dwie załogi pirackie: załoga dziewczyn i chłopców i zobaczymy, która załoga pierwsza odnajdzie zaginiony skarb. Za każde dobrze wykonane zadanie zabieracie jedną piracką monetę, a jeśli skończycie jako pierwsi, zabieracie dwie pirackie monety. Ale najpierw zaśpiewamy piracką piosenkę, pierwszą zwrotkę zaczną dziewczyny, a drugą chłopcy i już zobaczymy, która załoga ładniej śpiewa.
Pięknie poradziliście sobie z tym zadaniem, możecie wziąć po jednej pirackiej monecie do swojego pudełka.

3. „Pirackie okrzyki"- zabawa matematyczno – czytelnicza (muzyka).

Słuchajcie, zaraz wejdziecie na pokłady swoich pirackich statków, ale każdy porządny pirat ma swój piracki okrzyk. Wy też takie okrzyki macie, tylko musicie rozwiązać zadania matematyczne i odczytać swój okrzyk.
Na sztalugach macie kilka pirackich statków. Waszym zadaniem jest rozwiązanie działań matematycznych i zapisanie wyniku. Następnie musicie ułożyć wasze statki według odpowiedniej kolejności od najmniejszej cyfry do największej. Następnie każda załoga musi odwrócić swój statek na drugą stronę nie zmieniając kolejności, ponieważ z tyłu są napisane wyrazy z waszego hasła. Kiedy odwrócicie statki, musicie razem odczytać wasze hasło i jak najgłośniej je razem powiedzieć. Która załoga będzie gotowa do odczytania hasła, ta siada w siadzie skrzyżnym i podnosi ręce do góry. A żeby sobie nie przeszkadzać zadanie wykonujecie po kolei i z założoną koroną na głowie. Kto ma koronę, ten wykonuje zadanie, gdy skończy przekazuje koronę następnej osobie i tak dalej, dopóki nie odwrócicie statków. Czy wszystko zrozumieliście, macie jakieś pytania? Przypomnę tylko, że która załoga piracka wykona pierwsza i oczywiście dobrze to zadanie, nie pomyli się, ta otrzyma pirackie monety. Gotowi? To zaczynamy! (muzyka).
Okrzyk dziewczyn: „Chociaż nasi chłopcy stroją groźne miny, to wygrają dzisiaj wesołe dziewczyny!”
Okrzyk chłopców: „Wesołe dziewczyny dobre chęci macie, ale z groźnymi chłopcami nie wygracie!”
Za to zadanie możecie wziąć po jednej pirackiej monecie. A dodatkową monetę dostaje ta załoga, która pierwsza ukończyła zadanie.
4. "Płyń, gdzie Ameryka"- zabawa muzyczna, ilustrowanie muzyki gestem i ruchem.
Załogi zajmują dwa dywany i ilustrują muzykę gestem i ruchem w swoją stronę.
Za to otrzymują po jednej pirackiej monecie.
5. "Wyspa zagadek"- zabawa rozwijająca umiejętność uważnego słuchania i zręczność.
Zapraszam do stolika ustawionego na środku sali, po jednym przedstawicielu z każdej załogi pirackiej. Podchodzimy do stolika, na którym stoi dzwonek, jedna ręka jest z tyłu, a druga na stoliku w specjalnie wyznaczonym miejscu (kolorowa ręka). Za chwilę będę czytała zagadkę, ta osoba, która zna odpowiedź, dzwoni dzwonkiem i odpowiada. Jeśli odpowie dobrze, to zdobywa piracką monetę. Jeśli odpowie źle, to szansę ma przeciwnik. Załoga nie może podpowiedzieć, bo odejmiemy monetę z waszych wygranych monet. Pamiętajcie, że najpierw trzeba nacisnąć dzwonek, a potem odpowiadać. Gotowi? To czytamy!
Nauczyciel odczytuje tyle zagadek, ilu zawodników ma w załodze. Monety przyznawane są po każdej rundzie. W nagrodę za wspaniałą zabawę otrzymują pudło z pomponami z worka.

6. „Alunelul”- zabawa muzyczna z pomponami.
Wykonanie zabawy muzycznej z pomponami z worka. Pirackie załogi siadają naprzeciwko siebie i wykonują rytmicznie prosty układ z pomponami.
Za to otrzymują po jednej pirackiej monecie.

7. „Kamienie i muszle”- zabawa zręcznościowa rozwijająca zmysł dotyku.
Każda piracka załoga podchodzi do stołu z wiaderkiem wypełnionym piaskiem. W wiaderku dziewczyn ukryto muszle, a w wiaderku chłopców kamienie. Każdy pirat wykona zadanie pojedynczo, zakłada więc koronę i musi odnaleźć jeden przedmiot. Kiedy odnajdzie swój przedmiot, zabiera go, a koronę przekazuje kolejnemu piratowi. Kiedy wszyscy piraci z załogi odnajdą swój kamień lub muszlę, odchodzicie od stołu i na dywanie wspólnie układacie z nich słońce, musicie wykorzystać wszystkie swoje przedmioty. A która załoga ułoży swój obrazek, siada w siadzie skrzyżnym i podnosi rękę do góry. Zaczynamy!
Za to zadanie otrzymujecie po jednej monecie. Załoga, która skończy szybciej otrzymuje drugą monetę.

8. „Kłótnia Syren”- zabawa muzyczna, rytmiczne granie na różnych przedmiotach (kamienie, muszle).

Załogi siadają naprzeciwko siebie i grają na muszlach i kamieniach słuchając poleceń nauczyciela.
Załogi zdobywają po jednej pirackiej monecie.

9. "Łapka na muchy"- zabawa doskonaląca znajomość cyfr i liter.
Zobaczcie, zdobyliście kolejne pudełko. Zobaczmy co w nim jest? Łapki na muchy i dwa woreczki z pirackimi monetami. To my już wiemy, co to za zabawa! Tylko, że dzisiaj nie gramy do 10 punktów, gramy dotąd, aż wszystkie wesołe piratki przejdą jedną kolejkę. Zaczniemy od rozpoznawania liter małych i wielkich. Zapraszam po jednym przedstawicielu pirackich załóg. Na moją komendę szukacie litery, kto ją znajdzie, musi zakryć ją swoją łapką na muchy. Kto wygra ten wstaje. Na koniec podliczymy ile razy wygrały dziewczyny, a ile chłopcy i kto zdobędzie woreczek z pirackimi monetami. Gotowi? To zaczynamy!
Proszę o znalezienie litery małe „a”. A teraz wielkie „B” itd.
A teraz zobaczymy kto wygra drugi woreczek z pirackimi monetami, tym razem będziecie rozpoznawać cyfry. Zasady pozostają bez zmian. Gotowi? To zaczynamy!
Proszę o znalezienie cyfry 10. A teraz cyfra 20 itd.
Monety zdobyte, a więc nagroda: kolejne pudełko z niespodzianką.

10. „Wlazł kotek na płotek"- granie prostej melodii na bum, bum rurkach.

Waszą niespodzianką są bum, bum rurki. To zadanie zaczniemy od załogi wesołych piratek, które spróbują zagrać znaną piosenkę. Jeśli im się uda zdobędą dwie pirackie monety. Potem przekażą rurki groźnym piratom i oni spróbują zagrać tę samą melodię i też mogą zdobyć dwie piracki monety. Pozwólcie, że będę waszym dyrygentem.

Monety zdobyte, a więc nagroda: kolejne pudełko z niespodzianką.

11. „Kto szybciej zdobędzie litery "- zabawa doskonaląca celność rzutu i sprawność fizyczną.
A co znajduje się w pudełku? Woreczki i litery? To ja już wiem, jakie zadanie macie wykonać!
Każda uczestnik pirackiej załogi na sygnał nauczyciela spróbuje trafić woreczkiem do koła (hula-hop), kiedy trafi biegnie do wyznaczonego miejsca, bierze jeden kartonik z literą i wraca na miejsce. Wtedy zadanie wykonuje kolejny pirat. Niektórzy chłopcy muszą wykonać zadanie dwa razy, bo dziewczyn jest więcej. Kiedy wszyscy dotrą na miejsce odkładacie litery na dywaniku, siadacie w siadzie skrzyżnym i podnosicie ręce do góry.
Za dobrze wykonane zadanie otrzymujecie po jednej monecie, a załoga, która wykona zadanie pierwsza, otrzymuje dodatkową monetę.
Do biegu, gotowi? Start!
Brawo! Monety rozdane. A w związku z tym, że świetnie poradziliście sobie z zadaniami, i pewnie zgłodnieliście, mam dla Was 2 kapusty. Każda piracka załoga siada w swoim kole i otrzymuje swoją kapustę.

12. "Co pływa, a co tonie?" – zabawa badawcza, wykonanie doświadczenia.
Każda załoga podaje sobie papierową kapustę w rytm muzyki. Kiedy muzyka przestanie grać, ten, co trzyma w ręku kapustę, zdejmuje jedną warstwę, odczytuje cyfrę i odszukuje na stole pudełko z tą sama cyfrą, otwiera je, wyjmuje bardzo ostrożnie znajdujący się w nim przedmiot i wrzuca do pojemnika z wodą znajdującego się na stole. Cała załoga sprawdza, czy ten przedmiot pływa, czy tonie. Jeśli załoga odnajdzie przedmiot, który pływa wraca do swojego dywanika z literami i układa z rozsypanki literowej nazwę tego przedmiotu, który pływa. Gotowi, to zaczynamy!(muzyka)
Za dobrze wykonane zadanie otrzymujecie po jednej pirackiej monecie, a ta załoga, która skończyła pierwsza dodatkową monetę.
Znowu otrzymaliście pudełko niespodziankę, drużyna, która wygrała poprzednią zabawę otwiera pudełko i sprawdza, co w nim jest.

13. „Układanie puzzli” – zespołowe układanie obrazka z 30 elementów z założonymi wielkimi okularami, rozwijanie spostrzegawczości i koncentracji uwagi.
W pudełku były 2 pary wielkich okularów i koperty z puzzlami. Waszym zadaniem jest pokonać tor przeszkód, zdobyć kopertę i wrócić na miejsce. Po zdobyciu wszystkich kopert, wracacie do swojego dywanika, wysypujecie na niego z kopert swoje puzzle i układacie je po kolei nakładając okulary. Kto ma okulary, ten układa puzzle, podczas gdy gra muzyka. Kiedy muzyka ucichnie, przekazujemy okulary kolejnemu piratowi i bawimy się dalej. Wygrywa załoga, która, jako pierwsza ułoży swoje puzzle.
Oczywiście za ukończone zadanie otrzymujecie po jednej pirackiej monecie. A załoga, która skończyła pierwsza otrzymuje dwie.

14. „Taniec Piratów” – tańczenie układu tanecznego z wykorzystaniem bum, bum rurek.
Poproszę żebyście wzięli rurki zatańczymy wspólny piracki taniec. Która załoga zatańczy ładniej, ta otworzy pudełko z ostatnim zadaniem i oczywiście zdobędzie dwie pirackie monety.
Zdobywacie pirackie monety i pudełko z kopertami, w których jest szyfr.

15. „Szyfr literowy” – rozszyfrowanie i odczytanie wyrazu.

Proszę, żebyście usiedli na miejsca, wyjmijcie z koperty szyfr. Na dużych tablicach macie znaczki, pod którymi są puste miejsca na wpisanie litery. Na swoich kartkach macie kod, rysunki z literami. Wasze zadanie to odszukać rysunek z dużej kartki i sprawdzić na małej kartce jaka jest tam litera, następnie należy tę literę zapisać na tablicy. Osoba, która ma koronę odczytuje pierwsza literę szyfru i próbuje ją zapisać. Potem przekazuje koronę i szyfr kolejnej osobie. W ten sposób rozwiążecie szyfr i dowiecie się, gdzie ukryto poszukiwany przez Was skarb. Po rozwiązaniu szyfru załoga piracka próbuje odnaleźć skarb i siada w siadzie skrzyżnym.

Szyfr: „Skarb jest na półce z grami”. „Skarb jest na półce z klockami”.
Która załoga skończy pierwsza otrzymuje dwie pirackie monety, a załoga ostatnia jedną.

16. „Podliczanie monet”- doskonalenie umiejętności przeliczania elementów z zachowaniem odpowiedniej kolejności.
Sprawdzenie, kto zdobył więcej monet? Wygrany pierwszy otwiera swój skarb i sprawdza, co jest w środku.

Zanim sprawdzicie, co znajduje się w pudełkach, proszę, żebyście stanęli przy tablicy z uśmiechem, jeśli Wam się podobały dzisiejsze zajęcia lub przy tablicy ze smutną miną, jeśli wam się nie podobały zajęcia.
Zapraszam do wspólnego koła, podajemy piłkę i mówimy, co podobało nam się najbardziej podczas dzisiejszych zajęć. A teraz czas na sprawdzenie, co jest w waszych pudełkach, zaczyna załoga, która zdobyła więcej monet (książki do grupy i pirackie tatuaże).

17. PODZIĘKOWANIE
Bardzo Wam dziękuję za wspaniałe zajęcia. Gratuluję tak ogromnej wiedzy i umiejętności i życzę Wam samych sukcesów w szkole. Dziękuję waszym Rodzicom, nauczycielom, pani Dyrektor za przybycie na dzisiejsze zajęcie. Mam prośbę do Rodziców, by doskonalili umiejętności swoich dzieci zdobyte w przedszkolu i życzę wszystkim pogodnego weekendu. A teraz możecie wziąć po pudełku z niespodzianką, a książki będziemy czytać wspólnie w grupie.

Opracowała:
Monika Kostrzewa

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.