X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 35253

Biblia - znam i rozumiem - program autorski

PROGRAM AUTORSKI:

„BIBLIA – ZNAM I ROZUMIEM” DLA KLASY IV – VI SP.

Opracowała:
Krystyna Arendt
2015/2016

Zespół Szkół w Starzynie

WSTĘP

Dzieci w wieku szkolnym bardzo lubią kontakt z książką a szczególnie z biblią. Potrafią być wdzięcznymi słuchaczami, kiedy to nam dorosłym przypadnie w udziale czytanie im różnych fragmentów i perykop z Pisma Świętego. Dzięki nim dzieci uczą się mowy ojczystej, wzbogacają zasób słownictwa, sposoby wyrażania myśli i uczuć, zdobywają wiele ciekawych informacji, które zadziwiają i fascynują. Na skutek naturalnego dążenia do identyfikacji z poznanym bohaterem, postacią z opowiadania, biblia wpływa na postępowanie dziecka. Pokazuje im wzorce, hierarchię wartości. Biblia daje możliwość przeżywania radości, zachwytu, fascynacji, lęku i rozczarowania. Dziecko uczy się nie tylko nazywania tych emocji, ale i radzenia sobie z nimi. Biblia uczy jak rozróżniać dobro od zła, bo pokazuje konsekwencje dobrych i złych czynów. Przynosi wzorce pięknych postaw takich jak: altruizm, tolerancja, odwaga, pracowitość, przyjaźń i miłość. Niekiedy pozwala przejść przez trudny czas.
W obecnym czasie biblia stała się zaledwie jednym z wielu środków umożliwiających człowiekowi kontakt z religią i kulturą. Biblia pomaga dzieciom rozpoznać obecność Boga w tradycjach świątecznych. Jest częścią naszego dziedzictwa. Pomaga zrozumieć nam naszą drogę ku Bogu i odnaleźć nasze miejsce w historii zbawienia. Poprzez biblię Bóg objawia nam samego siebie, a szczególnie w Nowym Testamencie będącym zbiorem słów i czynów Jezusa, które pozwalają nam określić naszą chrześcijańską tożsamość.

CELE PROGRAMU

OGÓLNE:
1. Podnoszenie poziomu czytelnictwa biblii wśród dzieci.
2. Zainteresowanie biblią i czasopismami religijnymi.
3. Tworzenie skojarzenia czytania z przyjemnością i poczuciem myślenia.
4. Przekazywanie za pośrednictwem biblii wartości moralnych i etycznych.
5. Kształtowanie nawyku czytania biblii na całe życie.
6. Rozbudzanie wyobraźni i aktywności intelektualnej.
7. Nauka szacunku dla Pisma Świętego.
8. Pogłębienie wiedzy religijnej.
9. Zapoznanie z podstawowymi wiadomościami na temat Pisma Św.
10. Zachęcanie uczniów do poznawania Boga podczas czytania biblii.
11. Zdobycie umiejętności samodzielnego posługiwania się Pismem Św.

SZCZEGÓŁOWE:
1. Kształtowanie trwałej postawy otwartości na potrzeby innych ludzi.
2. Wzbudzenie i umocnienie wiary, zapoznanie z jej podstawowymi prawdami oraz kształtowanie postaw chrześcijańskich charakteryzujących się miłością do Boga i ludzi.
3. Biblia inspiracja dla sztuki i literatury.
4. Biblia jako szczególna księga (jej wartość historyczna i teologiczna).
5. Poznawanie głównych etapów historii zbawienia poprzez różnorodność powołań.
6. Pismo Święte księgą modlitwy.
7. Naśladowania postaci reprezentowanych z Biblii jako wzorcowych postaw wobec Boga.
8. Uczestniczenie we wspólnocie Kościoła, który jest miejscem poznawania Pisma Świętego jako słowa Bożego.
9. Przygotowanie dzieci do czytań podczas liturgii Mszy Św. w kościele parafialnym.

WARUNKI NIEZBĘDNE DO WDRAŻANIA PROGRAMU

1. Stworzenie przyjemnej atmosfery w sali lekcyjnej.
2. Przygotowanie sali lekcyjnej do realizacji spotkań:
- przygotowanie egzemplarzy Pism Św.;
- dekoracje lub ilustracje nawiązujące do treści biblii;
3. Wyposażenie w środki audiowizualne:
- kasety magnetofonowe
- płyty CD
- materiały z wydruku komputerowego.

SPOSOBY REALIZACJI

Program autorski będzie realizowany w trakcie całego roku szkolnego w ramach dwóch godzin przepracowanych społecznie w ciągu tygodnia szkolnego– wynikające z Karty Nauczyciela art.42.

W czasie realizacji programu będą zastosowane następujące metody, formy i środki:

I. METODY

1. Podająca
słuchanie wybranych tekstów biblijnych;
swobodne wypowiedzi na tematy słuchanych tekstów biblijnych;
omawianie treści tekstów biblijnych;
rozmowa na temat cech charakterystycznych cech bohaterów;
próba oceny postępowania bohaterów biblijnych;
doskonalenie pamięci, zdolności kojarzenia, czytania ze zrozumieniem, umiejętności skupienia uwagi, segregowania;
formułowanie pytań i odpowiedzi na podstawie tekstu.
2. Eksponująca
poszukiwanie informacji o znanych postaciach biblijnych;
inscenizacja niektórych perykop biblijnych;
gry dramowe;
prace plastyczne.
3. Problemowa
zabawy dydaktyczne służące gromadzeniu nowego materiału, utrwalenia go i operowania zdobytymi informacjami (krzyżówki, rebusy, zagadki, kolorowanki, układanki, plakat itp.);
układanie historyjki obrazkowej wzorowanej na treści biblijnej.
4. Działania praktyczne
uzupełnianie tekstów z lukami, opisów;
dopasowywanie tytułów do ilustracji i fragmentów tekstu;
udziały w konkursach;
malowanie ilustracji do wybranych perykop;
tworzenie scenek rodzajowych;
prace manualne – naklejanie, wycinanie, kolorowanie, dorysowywanie itp.

II. FORMY

1. Indywidualna
- recytowanie tekstów biblijnych;
- czytanie krótkich fragmentów z biblii;
- zdobywanie informacji z książek religijnych, encyklopedii, internetu oraz z czasopism religijnych;
- udział w konkursach plastycznych i wiedzy religijnej;
- zbieranie informacji o postaciach biblijnych na gazetkę klasową;
- opowiadanie fragmentów biblijnych.
2. Zbiorowa
- zabawy dydaktyczne;
- gry dramowe (jasełka, inscenizacja do Drogi Krzyżowej itp.);
- swobodne wypowiedzi na temat usłyszanych tekstów biblijnych;
- czytanie tekstów biblijnych;
- uzupełnianie tekstów z lukami, tabelek, krzyżówek;
- dopasowywanie cech charakteru bohaterów biblijnych;
- ocena postępowania bohaterów.

III. ŚRODKI I POMOCE DYDAKTYCZNE

Pismo Św., książki i czasopisma religijne
encyklopedie
materiały z wydruku komputerowego
teksty z lukami, tabelki
dekoracje i ilustracje
mapa Ziemi Św.
krzyżówki, zagadki, rebusy
filmy CD, piosenki CD.

LITERATURA

1. Pismo Święte:
Przypowieść o Królestwie Bożym
Przypowieść o Dobrym Pasterzu
Przypowieść o Synu Marnotrawnym
Przypowieść o Siewcy
Przypowieść o Talentach
Przypowieść o Uczcie Królewskiej
Przypowieść o Ziarenku Gorczycy
Psalmy, wybrane fragmenty
Hymn o Stworzeniu Świata
Hymn o Miłości
Zapoznanie z poszczególnymi postaciami biblijnymi ( Abraham, Mojżesz, król Dawid, Noe itp.)
2. Czasopismo:
Dobra Nowina
Gość niedzielny
Biblia (komentarze do wybranych tekstów biblijnych)
3. Katechizm Kościoła Katolickiego
4. Książki religijne:
Pogadanki ojca Roberta
Co dziś na religii? Gry i zabawy dydaktyczne
Biblia w życiu człowieka i Kościoła
Przepowiadać opowiadając. Rok liturgiczny w opowiadaniach

PRZEWIDYWANE EFEKTY KOŃCOWE

1. Wszechstronny rozwój dziecka, szczególnie jego postaw czytelniczych, słuchania, koncentracji.
2. Dobra znajomość najpiękniejszych perykop, osłuchanie się z pięknem języka literacko - biblijnego.
3. Wykształcenie w dzieciach poczucia pewności siebie i łatwiejsze „ otwieranie” się na inne dzieci, tolerancja, empatia.
4. Umiejętność radzenia sobie ze stresem w sposób nieagresywny w oparciu o Dekalog.

EWALUACJA

Osiągnięcia uczniów będą kontrolowane na bieżąco, po każdym spotkaniu. Ewaluacja programu prowadzona będzie na bieżąco oraz po zakończeniu realizacji programu. Uzyskane wyniki ewaluacji będą analizowane i wykorzystane do wprowadzenia ewentualnych zmian w programie.
Narzędzia służące ewaluacji to: rozmowy z uczniami i rodzicami, ankieta dla uczniów, udział dzieci w konkursach plastycznych, wiedzy religijnej, przedstawieniach – jasełka, droga krzyżowa.

Ankieta dla uczniów dotycząca programu

1. Czy podobała Ci się tematyka zajęć?

-Tak
- Nie
- Nie wiem

2. Czy podobały Ci się zajęcia?

- Tak
- Nie
- Niektóre

3. Co podobało Ci się najbardziej?
........................................

4. Co Ci się w nich podobało?
........................................

5. Co chciałbyś w nich zmienić?
........................................

Dziękuję Ci za udzielenie odpowiedzi

PRZYKŁADOWE KONSPEKTY ZAJĘĆ LEKCYJNYCH BĘDĄ ZAŁĄCZANE NA BIEŻĄCO W POSTACI ZAŁĄCZNIKÓW W TRAKCIE REALIZOWANIA PROGRAMU.

W ramach realizacji programu podejmę również następujące zadania:
stworzenie w sali kącika biblijnego w którym dzieci będą mogły w wolnym czasie oglądać lub czytać Pismo Św., czasopisma i lekturę biblijną;
zorganizuję przedstawienie – Jasełka i inscenizację Drogi Krzyżowej;
zorganizuję konkurs biblijno – plastyczny;
przygotuję dzieci do czytania fragmentów Pisma Św. w kościele parafialnym.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.