X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 35152
Przesłano:
Dział: Przedszkole

Sprawozdanie z pracy opiekuńczo- wychowawczej i kształcącej za I półrocze roku szkolnego 2016/ 2017 w grupie dzieci 5- 6 letnich

Sprawozdanie z pracy opiekuńczo- wychowawczej i kształcącej
za I półrocze roku szkolnego 2016/ 2017 w grupie dzieci 5- 6 letnich

Grupa dzieci 5- 6 letnich liczy 23 dzieci w tym ośmioro 6 latków oraz piętnaścioro - 5 latków. W grupie jest 11 dziewczynek i 12 chłopców. Praca wychowawczo-dydaktyczna realizowana jest w oparciu o Podstawę Programową Wychowania Przedszkolnego z dnia 17 czerwca 2016 r. oraz program „Nasze przedszkole” wyd. Mac. Treści zawarte w programie oraz podstawie programowej znajdują odzwierciedlenie w miesięcznych planach pracy oraz rocznym planie pracy „Wychowanie przez czytanie, książka, uczy, bawi, wychowuje- wprowadza w świat wartości”. Dodatkowo w grupie realizowany jest program zabaw relaksacyjnych i wyciszających dla dzieci w wieku przedszkolnym „Każde dziecko potrzebuje ciszy”. W okresie październik- listopad nauczycielki prowadziły obserwacje pedagogiczne w celu poznania indywidualnych potrzeb rozwojowych dzieci. Spostrzeżenia zanotowane zostały na specjalnie do tego przygotowanych arkuszach obserwacji dziecka 5 i 6 letniego. Dzieci 6 letnie oraz 3 dzieci 5 letnich, których rodzice zadeklarowali pisemnie chęć wcześniejszego posłania dzieci do szkoły zostały poddane badaniu gotowości szkolnej. Wyniki diagnozy przedstawiono rodzicom podczas indywidualnych rozmów. Wyniki obserwacji oraz diagnozy pozwoliły na określenie kierunku pracy z dziećmi wymagającymi wsparcia. Określono również z którymi dziećmi należy pracować dodatkowo w celu wspomagania ich indywidualnych zdolności, predyspozycji i zainteresowań.
W ramach realizacji 1 obszaru dzieci uczyły się współdziałania w grupie, przestrzegania praw i zasad współdziałania zbiorowego. Wspólnie opracowano „Kodeks przedszkolaka”. Dzięki zabawom tematycznym, dydaktycznym i indywidualnym dzieci miały możliwość kształtować cechy i postawy, pozwalające w przyszłości na aktywne uczestnictwo w życiu społecznym. Dzieci znają swoje imię i nazwisko, określają swoje cechy fizyczne, dostrzegają różnice w wyglądzie kolegów, określają stany emocjonalne i swoje potrzeby, dzieci znają podstawowe informacje dotyczące rodziców i dalszych członków rodziny, znają imiona i nazwiska swoich kolegów z grupy, przedszkola. Nie wszystkie dzieci pamiętają swój adres zamieszkania, dlatego nauczycielki powtarzają je podczas zabaw ruchowych oraz zabaw na dywanie. Dzieci rozumieją znaczenie zwrotów grzecznościowych, wiedzą kiedy je używać, jednak nie wszystkie stosują tę wiedzę w praktyce.
Dzieci samodzielnie wykonują czynności samoobsługowe: samodzielnie ściągają ubrania i umieszczają je w wyznaczonym miejscu, zakładają je, korzystają z toalety, są samodzielne w zakresie higieny osobistej. Nie zawsze natomiast pamiętają o utrzymywaniu porządku wokół siebie. Nauczycielki muszą niektórym dzieciom przypominać o porządkowaniu zabawek po skończonej zabawie.
Wspomagałyśmy rozwój mowy dzieci poprzez wykonywanie ćwiczeń:
- słuchowych z wykorzystaniem bodźców niewerbalnych,
- z wykorzystaniem dźwięków mowy,
- rozumienia wypowiedzi,
- pamięci słownej,
- rozwijających słownictwo,
- w budowaniu zdań i dłuższych wypowiedzi,
- oddechowych ,
- głosowych
- aparatu artykulacyjnego.
Wszystkie dzieci w grupie zostały objęte przesiewowym badaniem logopedycznym prowadzonym przez logopedę pracującego w naszym przedszkolu. Siedmioro dzieci uczestniczy w indywidualnych lub grupowych spotkaniach z logopedą na terenie przedszkola- ... Nauczycielki dodatkowo opracowały dla tej grupy dzieci program zajęć i zabaw logopedycznych usprawniających aparat artykulacyjny oraz stymulujących mowę, który realizują podczas pracy indywidualnej.
W ramach 4 obszaru podstawy programowej stwarzałyśmy okazje do wielozmysłowego poznawania cech przedmiotu i wykorzystywania wiedzy w praktycznym działaniu. Dzieci na podstawie zdobytych doświadczeń, nabywanych w trakcie zabaw badawczych, ruchowych, czynności samoobsługowych, porządkowych, twórczości plastycznej, kontaktów z otoczeniem społecznym, przyrodniczym i technicznym, budowały swoje wyobrażenia o rzeczach, zjawiskach i ich właściwościach. Działania prowadzone z grupą sprzyjały lepszej orientacji w otoczeniu, zdobywaniu nowych umiejętności i tworzeniu wyobrażeń o świecie. Prowadziłyśmy ćwiczenia porównywania, klasyfikowania, tworzenia pojęć, dostrzegania związków przyczynowo – skutkowych. Dzieci aktywnie biorą udział w cyklu zajęć pt. ”Fizyka dla smyka”, które mają na celu przybliżenie dzieciom tajemnic otaczającego nas Świata poprzez zabawę i eksperymenty fizyczne. Tematyka zajęć obejmowała zagadnienia: dźwięku, ciśnienia, suchego lodu oraz elektrostatyki.
Realizując 5 obszar podstawy organizowałyśmy dla dzieci ćwiczenia poranne, prowadziłyśmy zestawy ćwiczeń gimnastycznych z wykorzystaniem szarf, woreczków, chusty animacyjnej, talerzy cyrkowych, skakanek i innych przyrządów gimnastycznych. Dzieci rozumieją konieczność spożywania zdrowej żywności, ograniczanie spożycia słodyczy, chipsów, dostrzegają rolę lekarza w dbaniu o zdrowie, rozumieją konieczność przyjmowania lekarstw w razie choroby. Są wdrożone do sygnalizowania nauczycielowi złego samopoczucia.
Od pierwszego dnia pobytu dzieci w przedszkolu podejmowałyśmy działania mające na celu wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych. Dzieci poznawały różnorodne sytuacje zagrażające bezpieczeństwu: oddalanie się od rodziców, opiekunów, bawienia się w miejscach niedozwolonych, zabaw różnymi źródłami ognia, rozmowy
z obcymi. 5- 6 latki rozumieją potrzebę dbałości o bezpieczne, sprzyjające zdrowiu otoczenie, znają zasady ruchu drogowego, które utrwalały podczas codziennych spacerów, właściwie zachowywały się podczas korzystania ze środków transportu w czasie wycieczki do Etno Juty w Żarkach. Poznały również rolę strażnika miejskiego podczas prelekcji pt.: „Zasady bezpieczeństwa na drodze i podwórku” oraz „Mój przyjaciel Rex” przedstawiciel Straży Miejskiej w Częstochowie.
Dzieci wiedzą jak należy zachowywać się na koncertach, seansach filmowych. Aktywnie biorą udział w cyklicznych koncertach muzycznych prowadzonych przez Agencję Muzyczną Art.- Es. We wrześniu uczestniczyły w sensie filmowym w kinie OKF. Chętnie biorą udział w zabawach parateatralnych, zabawach z rekwizytami. Swoje umiejętności
chętnie przedstawiły podczas uroczystości Choinki Noworocznej, gdzie zaprezentowały rodzicom przedstawienie pt: ”Zmartwienie śnieżynek”.
W ramach realizacji 8 obszaru podstawy programowej dzieci słuchały piosenek w wykonaniu nauczyciela, uczyły się piosenek fragmentami, metodą ze słuchu, chętnie śpiewały je zbiorowo i indywidualnie. Dzieci poznawały wygląd instrumentów perkusyjnych, wykonywały akompaniament do utworów muzycznych. Uczestniczyły w zabawach rytmicznych, ruchowych, pląsach przy muzyce, prawidłowo reagowały na zmiany tempa i dynamiki utworów, rozwijały wrażliwość słuchową. Chętnie uczestniczyły w zajęciach z rytmiki i tańca towarzyskiego.
Realizując obszar 9 dzieci systematycznie tworzyły prace plastyczne do galerii wyeksponowanej na holu przedszkolnym, miały okazję oglądać albumy z reprodukcjami dzieł, podczas wycieczki do EtnoJury uczestniczyły w wystawie i spotkaniu z twórcami ludowymi oraz samodzielnie robiły ekologiczne zabawki. W grudniu uczestniczyły w warsztatach formowania aniołów ze słomy. Podczas spacerów wdrażane były do dostrzegania otaczającego nas piękna, będącego wytworem działalności człowieka. Dzieci rozwijały swoje zainteresowania plastyczne poprzez tworzenie różnorodnych płaskich i przestrzennych kompozycji z wykorzystaniem różnorodnych materiałów i technik. Chętnie brały udział w plastycznych konkursach o zasięgu lokalnym oraz ogólnopolskim. Wspólnie z rodzicami kilkoro dzieci wykonało prace na wewnątrzprzedszkolny konkurs na najpiękniejszy stroik bożonarodzeniowy.
Dzieci w ramach 10 obszaru dzieci poznawały przybory i narzędzia codziennego użytku oraz sposoby bezpiecznego korzystania z nich. Miały możliwość poznania wyglądu, funkcjonowania i przydatności pojazdów, maszyn i urządzeń rolniczych podczas wystawy z okazji Dożynek, która odbyła się w III Alei. Dzieci chętnie samodzielnie podejmują działalność manipulacyjną, chętnie majsterkują, konstruują, uczestniczą w przeprowadzanych wspólnie doświadczeniach, co wpływa korzystnie na ich wyobraźnię, a także zachęca do indywidualnego eksperymentowania. Dzieci uczestniczą również w zajęciach dodatkowych
z robotyki.
Realizując obszar 11 zapoznawałyśmy dzieci ze zjawiskami atmosferycznymi po to, by potrafiły się one zachować w sytuacjach trudnych ze względu na warunki pogodowe, np. silny wiatr, burza. Dzieci rozumieją komunikaty dotyczące pogody i postępują zgodnie z uzyskanymi informacjami.
Nauczycielki w ramach wychowywania do poszanowania roślin i zwierząt uświadamiały dzieciom poprzez zabawy dydaktyczne, że wszystko to, co jest potrzebne człowiekowi do życia, czerpie z naturalnego środowiska. Dostarczałyśmy dzieciom wiadomości nt. roślin i zwierząt, wyjaśniałyśmy podstawowe zasady ochrony przyrody w różnych porach roku, propagowałyśmy racjonalne korzystanie z zasobów środowiska naturalnego. Zachęcałyśmy dzieci do zbiórki baterii i zużytego sprzętu AGD w ramach konkursu „Czysta Częstochowa”.
Dbając o rozwój intelektualny dzieci wraz z edukacją matematyczną prowadziłyśmy zabawy dydaktyczne utrwalające umiejętność liczenia, umiejętność dodawania i odejmowania na konkretach- zabawy z patyczkami, guzikami itp. W trakcie zajęć, a także zabaw dowolnych dzieci porównywały szacunkowo liczebność zbiorów poprzez łączenie ich w pary, lub nakładanie ich na siebie, wskazywały zbiory równoliczne i nierówno liczne. Dzieci poznały cyfry od 0-5, potrafią nazywać i wskazywać części ciała, ustalają położenie obiektów w stosunku do własnej osoby, a także w odniesieniu do inny obiektów. Nie wszystkie jednak różnicują stronę prawą i lewą. W czasie zabaw dowolnych dzieci chętnie sięgają po gry planszowe, które wspierają ich matematyczne zdolności. W zakresie mierzenia przedmiotów 5- 6 latki porównywały wysokość względem siebie, używając przy tym określeń: wyższy, niższy od, takiej samej wysokości, mierzyły długości za pomocą sznurka kroków, porównywały długość przedmiotów i porządkowały je od najkrótszego do najdłuższego
i odwrotnie. Dzieci znają stałe następstwo dnia i nocy, pór roku, dni tygodnia. Większość wymienia nazwy miesięcy w prawidłowej kolejności. Potrafią nazywać kolory, figury geometryczne i porównują ich wielkość.
Podczas pobytu dzieci w przedszkolu stwarzałyśmy warunki do doświadczeń językowych i komunikacyjnych prowadząc zabawy z zakresu rozróżniania dźwięków i ich odtwarzania, inspirowałyśmy dzieci do swobodnych rozmów podczas których wyrażały swoje myśli, potrzeby, przeżycia oraz uczyłyśmy jak przekazywać swoje odczucia i intencje
w sposób werbalny i niewerbalny. Wyrabiałyśmy u dzieci umiejętność poprawnej mowy, wdrażałyśmy do stosowania prawidłowych form fleksyjnych i składniowych. Systematycznie wzbogacałyśmy kącik książek o pozycje z literatury dziecięcej, umożliwiłyśmy stały kontakt dzieci z czasopismami. Grupa wzięła udział w międzynarodowym projekcie rozwijania czytelnictwa i współpracy między przedszkolami „Mały miś w świecie wielkiej literatury”. Celem projektu było rozwijanie zainteresowań czytelniczych, rozwijanie kompetencji komunikacyjnych, wzbogacanie słownika czynnego i biernego oraz nawiązanie współpracy z między przedszkolami. Wzbudzałyśmy zainteresowanie literaturą poprzez słuchanie wierszy, opowiadań, baśni, tworzenie własnych książek dotyczących znanych bajek lub wymyślonych przez dzieci. Przygotowywałyśmy dzieci do nabycia umiejętności czytania poprzez stosowanie ćwiczeń rozwijających spostrzeganie wzrokowe, np.: obserwowanie otoczenia, wyszukiwanie takich samych symboli, przedmiotów, wskazywanie różnić na obrazkach, układanie tangramów, kompozycji z figur geometrycznych, składanie obrazków w całość, kończenie rysowania przedmiotu wg. wzoru, poznawanie zapisu swojego imienia, układanie liter wg. wzoru. Prowadzone były również ćwiczenia stymulujące rozwój percepcji słuchowej dzieci we wszystkich zakresach. Dzieci układają zdania, dzielą zdania na wyrazy, wyrazy na sylaby, wyodrębniają pierwszą głoskę w wyrazach. Nie wszystkie dzieci 6 letnie potrafią wyodrębniać głoski w wyrazach, dlatego w II semestrze należy zwiększyć ilość ćwiczeń z zakresu analizy słuchowej. Dzieci interesują się pisaniem, podejmują próby pisania, posługują się różnymi rodzajami narzędzi pisarskich, poznają litery drukowane małe
i wielkie.
W zakresie wychowania rodzinnego, obywatelskiego i patriotycznego dzieci wymieniają imiona osób bliskich i wiedzą czym się zajmują, znają swoje prawa, natomiast trzeba im przypominać o ich obowiązkach. Wiedzą, że mieszkamy w Częstochowie, rozumieją jaką rolę pełni policjant, strażak, lekarz w społeczeństwie. Dzieci wiedzą jakiej są narodowości, nazywają symbole narodowe. Brały udział w akcji BohaterOn- Wyślij Pocztówkę do Powstańca, gdzie tworzyły samodzielnie tworzyły laurki, które trafiły do uczestników Powstania Warszawskiego. Chętnie brały również udział w zbiórce „Okulary dla Afryki”, które zostały przekazane uczniom i osobom dorosłym w republice Etiopii, republice Ghany, Republice Kamerunu, Republice Mauretanii, republice Namibii oraz Republice Ugandy.
W zakresie 16 obszaru podstawy programowej dzieci uczestniczyły w zabawach muzycznych, ruchowych, plastycznych i teatralnych. 5- 6 latki potrafią reagować na proste polecenia w języku angielskim, powtarzają proste wierszyki i śpiewają piosenki, rozumieją sens historyjek, jeżeli są one wspierane obrazkami, rekwizytami.
Wnioski:
1. Prowadzenie większej ilości ćwiczeń rozwijających percepcję słuchową, zwłaszcza w zakresie analizy słuchowej.
2. Realizowanie programów wspomagania i korygowania rozwoju dzieci w zakresie rozwijania sprawności manualnej oraz rozwijania sprawności narządów mowy.
3. Promowanie twórczości dzieci poprzez udział w konkursach lokalnych i ogólnopolskich.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.