X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 35131

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty
ubiegającego się o stopień awansu zawodowego
nauczyciela kontraktowego

Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż: Milena Gorzelanna
Posiadane wykształcenie: wyższe studia na kierunku: filologia angielska oraz pedagogika, specjalność edukacja wczesnoszkolna z przedszkolną z językiem angielskim
Nazwa i adres szkoły: Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Strajku Dzieci Koźmińskich 1906/1907 w Koźminie Wlkp.
Imię i nazwisko opiekuna stażu: mgr Maria Mazurowska
Czas trwania stażu: 01.09.2016 – 31.05.2017 r.

CELE:
Cel główny stażu: uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego
Cele szczegółowe:
1.Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły.
2.Poznanie dokumentacji obowiązującej w szkole.
3.Poznanie przepisów dotyczących zapewnienia podopiecznym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki i wypoczynku.
4.Nabycie umiejętności prowadzenia dokumentacji obowiązującej w szkole.
5.Doskonalenie warsztatu pracy poprzez obserwację zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli i omawianie tych zajęć z prowadzącym.
6.Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu i omawianie ich.
7.Podniesienie kwalifikacji i zdobywanie nowych umiejętności przydatnych w pracy zawodowej poprzez udział w różnych formach doskonalenia zawodowego (wewnątrzszkolnych, pozaszkolnych oraz samokształcenia).
8.Poznanie środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętna współpraca ze środowiskiem uczniów.

Plan opracowany na podstawie:
1.Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006r. nr 97, poz. 674, z późn.zm.)
2.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej 1 marca 2013r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2013., poz. 393)

I.Znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania placówki, w której nauczyciel odbywał staż (§ 6 ust.2 pkt 1).

1.Zapoznanie z organizacją, zadaniami oraz zasadami funkcjonowania szkoły. Poznanie podstawowych aktów prawnych regulujących pracę szkoły.
Omówienie zasad i sposobów prowadzenia dzienników lekcyjnych, oraz dzienników zajęć pozalekcyjnych.
Analiza dokumentów:
- koncepcja pracy szkoły,
-statut szkoły,
- Program Wychowawczy Szkoły,
- Szkolny Program Profilaktyki,
- Wewnątrzszkolny System Oceniania,
- regulamin Rady Pedagogicznej,
- inne regulaminy obowiązujące w szkole.
Wrzesień 2016 oraz cały okres stażu

2. Prawidłowe wypełnianie dokumentacji przebiegu nauczania. Zapoznanie ze sposobem prowadzenia obowiązującej w szkole dokumentacji: dziennik lekcyjny, księga zarządzeń, protokoły posiedzeń Rady Pedagogicznej.
- analiza rozporządzenia MEN z 29.08.2014 r. (Dz.U. 2014 poz. 1170)
- omówienie zasad i sposobu wypełniania dokumentacji przebiegu nauczania,
- stosowanie się do zaleceń dyrektora szkoły,
- prowadzenie obowiązującej w szkole dokumentacji
Wrzesień 2016 oraz na bieżąco w trakcie trwania stażu

3.Zapoznanie z podstawowymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy.
- zapoznanie się z przepisami BHP w szkole i instrukcją bezpieczeństwa pożarowego,
- udział w szkoleniu BHP (na podstawie art. 22 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 7.09.1991 r.)
- praktyczne zastosowanie przepisów w tym zakresie.
Wrzesień 2016 oraz na bieżąco w trakcie trwania stażu

4. Poznanie procedury awansu zawodowego nauczycieli.
- analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego nauczyciela stażysty na nauczyciela kontraktowego z dnia 01.03.2013 r. w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.
Wrzesień 2016

5.Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu
- zawarcie kontraktu z opiekunem stażu,
- opracowanie harmonogramu współpracy,
- ustalenie terminów konsultacji,
- sporządzenie Planu Rozwoju Zawodowego.
Wrzesień 2016 oraz na bieżąco w trakcie trwania stażu

6.Dokumentacja realizacji planu rozwoju zawodowego.
-gromadzenie dokumentów dotyczących realizacji planu rozwoju zawodowego: potwierdzenia, zaświadczenia, notatki, scenariusze, arkusze obserwacji i hospitacji.
Okres stażu

7.Sporządzenie sprawozdania z przebiegu stażu oraz przedłożenie go Dyrektorowi szkoły.
-przygotowanie sprawozdania dotyczącego przebiegu realizacji planu rozwoju zawodowego.
Czerwiec 2017

8.Złożenie wniosku o rozpoczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela kontraktowego.
-zredagowanie wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego oraz sporządzenie wymaganej dokumentacji.
Maj 2017

II. Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły, w której nauczyciel odbywał staż (§ 6 ust.2 pkt 2)

1.Organizacja warsztatu pracy
- analiza podstawy programowej dla klas IV-V oraz dla klasy VI,
- gromadzenie pomocy dydaktycznych,
- tworzenie testów,
- realizacja programu nauczania języka angielskiego,
- prowadzenie zajęć lekcyjnych,
- zapoznanie z kryteriami oceniania,
- poznanie standardów wymagań.
Cały okres stażu

2.Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli.
- obserwacja zajęć,
- prowadzenie dziennika obserwowanych zajęć
- omówienie zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli
Cały okres stażu

3.Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu lub Dyrektora szkoły.
- sporządzenie scenariuszy zajęć i przeanalizowanie ich wspólnie z opiekunem stażu
- konsultacje z opiekunem stażu - analiza przeprowadzonych zajęć
Według ustalonego harmonogramu

4.Uczestnictwo w wewnątrzszkolnych formach doskonalenia zawodowego
- uczestnictwo w pracach zespołu nauczycieli przedmiotów humanistycznych
Według planu pracy zespołu

5.Poszerzanie wiedzy, podnoszenie własnych kwalifikacji.
- podjęcie studiów magisterskich
- udział w różnych formach doskonalenia zawodowego: kursy, szkolenia itd.
- poszerzenie umiejętności wychowawczych i metodycznych poprzez studiowanie literatury psychologicznej oraz pedagogicznej
Cały okres stażu

6.Aktywizowanie uczniów.
- stosowanie metod aktywizujących, np. burza mózgów, projekty itd.
Cały okres stażu

7.Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
- publikacja w Internecie planu rozwoju zawodowego;
- sporządzanie scenariuszy zajęć;
- wykorzystywanie urządzeń multimedialnych oraz programów komputerowych podczas zajęć.
Cały okres stażu

8.Rozwijanie aktywności uczniów w obszarze języka angielskiego
- prowadzenie kółka z języka angielskiego rozwijającego umiejętności i zainteresowania uczniów – przygotowywanie do konkursów szkolnych,
- prowadzenie zajęć wyrównawczych dla uczniów mających problemy z przyswojeniem materiału
- tworzenie gazetek tematycznych
Cały okres stażu

9. Organizacja i udział w uroczystościach szkolnych i wycieczkach
-udział i pomoc w przygotowaniu uroczystości szkolnych, akademii,
- przygotowanie apelu z okazji świąt Bożego Narodzenia
Cały okres stażu

III. Znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów (§ 6 ust.2 pkt 3)

1.Poznanie sytuacji rodzinnej uczniów.
-rozmowa z uczniami, nauczycielami, wychowawcami klas, pedagogiem szkolnym
Cały okres stażu

2. Rozszerzanie wiedzy
z zakresu problemów środowiska wychowanków i nawiązanie współpracy z rodzicami uczniów.
- stały kontakt z rodzicami uczniów i wychowawcami klas,
- zebrania z rodzicami,
- rozmowy indywidualne,
- informowanie rodziców na bieżąco o postępach i zachowaniu dziecka
Cały okres stażu

3. Współpraca z instytucjami mogącymi pomóc w sprawach wychowawczych.
-rozmowa z pedagogiem szkolnym. W razie konieczności kontakt z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną,
- stała obserwacja uczniów,
- analiza dokumentów uczniów (opinie Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej)
Cały okres stażu

IV. Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć (§ 6 ust.2 pkt 4)

1. Obserwacja zajęć.
- obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu pod kątem zamierzonych celów,
- próba wstępnej oceny osiągnięć edukacyjnych
Cały okres stażu

2.Analiza obserwowanych i prowadzonych zajęć.
- prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu lub dyrektora szkoły,
- analiza obserwowanych i prowadzonych zajęć z opiekunem stażu, dyrektorem szkoły,
- formułowanie wniosków
Cały okres stażu

3.Ocena własnych umiejętności
- analiza mocnych i słabych stron własnej działalności,
- uwzględnienie opinii opiekuna w sposobie prowadzenia zajęć oraz pracy z uczniem,
- analiza własnych lekcji i notatek
Cały okres stażu

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.