X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 35126
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

Katarzyna Leciejewska
Zespół Szkolno-Gimnazjalny
W Rakoniewicach

Data rozpoczęcia stażu – 01.09.2014
Data zakończenia stażu – 31.05.2017
Szansa awansu i uzyskanie statusu nauczyciela dyplomowanego stanowi dla mnie wyzwanie oraz okazję do autorefleksji i do zweryfikowania opinii o tym, jakim jestem nauczycielem. Mój plan rozwoju zawodowego uwzględnia założenia planu rozwoju szkoły oraz jej specyfikę i potrzeby. W trakcie stażu będę kontynuowała niektóre z wcześniej podejmowanych przeze mnie działań.

Cele stażu:

1. Poszerzenie zakresu wiedzy.
2. Doskonalenie własnych umiejętności.
3. Doskonalenie warsztatu i metod pracy.
4. Podniesienie poziomu pracy szkoły poprzez realizację przedsięwzięć wykraczających poza wykonywane obowiązki.
5. Spełnienie wymagań kwalifikacyjnych, umożliwiających uzyskanie awansu na stopień nauczyciela dyplomowanego.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA STOPNIA NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM MIENIS W SPRAWIE UZYSKANIA STOPNIA AWANSU ZAWODOWEGO

§ 8 ust. 2 pkt 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek udrożnienia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły

1.-Wzbogacanie metod i form pracy dydaktyczno- wychowawczej
- wykorzystanie metod aktywizujących w procesie edukacyjnym,
- praca z uczniem zdolnym,
- praca z uczniem mającym problemy w nauce,
- przygotowanie uczniów do udziału
w konkursach,

2. Doskonalenie kompetencji zawodowych. - aktywny udział w różnych formach doskonalenia zawodowego, adekwatny do potrzeb nauczyciela i szkoły,

- korzystanie z literatury fachowej
i czasopism dla nauczyciel,
- udział w szkoleniach wewnątrzszkolnych i szkoleniach oraz kursach zewnętrznych,

§ 8 ust. 2 pkt 2
Wykorzystanie w pracy technologii informatycznej i komunikacyjnej

1.
Stosowanie technologii komputerowej w pracy pedagogicznej.
- prowadzenie zajęć z wykorzystaniem technologii komputerowej,
-opracowywanie prezentacji multimedialnych,
- opracowanie testów, sprawdzianów, scenariuszy zajęć lekcyjnych, regulaminów, konkursów, dyplomów, informacji dla uczniów i rodziców itp.,
- przygotowanie pomocy dydaktycznych oraz narzędzi badawczych do sprawdzenia wiedzy i umiejętności przyrodniczych, cały okres stażu.

2.
Publikacje własnych materiałów na stronach internetowych. -przygotowywanie materiałów i ich opublikowanie na stronach internetowych portali edukacyjnych, np. konspektów lekcji, testów i innych tekstów,

§ 8 ust. 2 pkt 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć

1. Kształtowanie umiejętności przekazywania wiedzy i doświadczenia innym nauczycielom i studentom. - Prowadzenie lekcji otwartych dla nauczycieli, studentów.

2. Upowszechnianie i promocje własnych doświadczeń, metod i form pracy. - opublikowanie w portalu internetowym „planu rozwoju zawodowego”,
- dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami (udostępnianie opracowanych scenariuszy i materiałów przydatnych w prowadzeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych na portalu internetowym),

§ 8 ust. 2 pkt 4a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich

1. Nabywanie umiejętności projektowania własnych działań. - opracowanie programu dydaktyczno-wychowawczego,
- praca z uczniem słabym:
opracowanie i wdrożenie „Programu zajęć wyrównawczych dla uczniów klasy IV”
opracowanie i wdrożenie „Programu zajęć wyrównawczych dla uczniów klasy VI”
uwzględnienie w pracy dydaktycznej potrzeb ucznia słabego: wyrównanie zaległości edukacyjnych
zachęcanie młodzieży do pomocy koleżeńskiej

- praca z uczniem zdolnym:
uwzględnienie w pracy dydaktycznej potrzeb ucznia zdolnego: zachęcanie do wykonywania dodatkowych zadań, wykraczających poza ramy programowe, zachęcanie do udziału w konkursach przedmiotowych, itp.
opracowanie i wdrożenie „Programu zajęć kółka przyrodniczego”

§ 8 ust. 2 pkt 4c
Poszerzenie zakresu działań szkoły w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych
1. Organizowanie i przeprowadzanie konkursów szkolnych.

-przygotowywanie i zachęcanie uczniów do udziału w konkursach ,

2.Współpraca z innymi instytucjami i podmiotami -nawiązanie współpracy z innymi instytucjami, podmiotami np. Uniwersytet Przyrodniczy, schronisko dla zwierząt.
-kontynuacja współpracy z Centrum Małej Skali w Toruniu,
3. Rozwijanie zainteresowań dzieci. - organizowanie wycieczek dydaktyczno-wychowawczych,
-organizowanie i współorganizowanie szkolnych konkursów przyrodniczych,
-przygotowywanie uczniów do konkursów szkolnych i pozaszkolnych,
-prowadzenie zajęć kółka przyrodniczego,
-publikacja na stronie internetowej szkoły osiągnięć uczniów w organizowanych konkursach,

§ 8 ust. 2 pkt 4e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami

1. Pogłębianie wiedzy na temat problemów uczniów, ich sytuacji rodzinnej i stosunków interpersonalnych. -poznawanie sytuacji rodzinnej wychowanków (np.: przeprowadzenie wywiadu z rodzicami, rozmów indywidualnych, przeprowadzenie ankiet, jak również obserwacja uczniów, itp.)
- współpraca z rodzicami-dotycząca trudności wychowawczych i niepowodzeń w nauce a także rozwijania zainteresowań uczniów.

2. Współpraca z instytucjami samorządowymi. -pomoc w organizacji akcji charytatywnych,
- nawiązanie współpracy z Muzeum Pożarnictwa w Rakoniewicach,

§ 8 ust. 2 pkt 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony

1. Opis i analiza rozwiązywania problemu edukacyjnego. -opis i analiza przeprowadzonych działań w związku z istotnymi problemami dostrzeżonymi w zakresie edukacji lub wychowania (zdiagnozowanie dwóch przypadków wychowawczych lub edukacyjnych; ustalenie i zastosowanie środków zaradczych; systematyczna praca nad rozwiązaniem problemu; refleksje i wnioski)

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.