X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 35129

Plan rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO
1. Imię i nazwisko: Iwona Rzymska
2. Pełniona funkcja w szkole: Nauczyciel katecheta w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Władysława Broniewskiego w Lipnie
3. Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2014 r.
4. Przewidywana data zakończenia stażu: 31.05.2017 r.
5. Czas trwania stażu: 2 lata 9 miesięcy
6. Stopień awansu zawodowego: nauczyciel mianowany

CEL PODSTAWOWY: uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.

Rozporządzenie MENiS z dnia 01.12.2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.

§ 8 ust. 2 pkt. 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek udrożnienia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej
i podniesienie jakości pracy szkoły.

L.p. Zadania Formy realizacji Termin realizacji
1. Poszerzenie wiedzy
i umiejętności podejmowania działań na rzecz podwyższenia jakości pracy szkoły. - Tworzenie autorskich materiałów edukacyjnych (scenariusze jednostek lekcyjnych, uroczystych apeli, pomoce dydaktyczne).
- Organizowanie konkursów przedmiotowych. okres stażu

wg harmonogramu
2. Doskonalenie kompetencji zawodowych. - Aktywny udział w różnych formach doskonalenia zawodowego, adekwatny do potrzeb nauczyciela-katechety i szkoły.
- Udział w konferencjach metodycznych organizowanych przez Wydział Katechetyczny we Włocławku,
- udział w rekolekcjach dla katechetów;
- udział w warsztatach organizowanych przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Lipnie.
- Studiowanie fachowej literatury
i czasopism dla nauczycieli i
nauczycieli religii m. in.
miesięcznik „Katecheta”.
- pozyskiwanie i tworzenie nowych pomocy dydaktycznych;
okres stażu

4 razy w roku szkolnym

co dwa lata
(czerwiec 2016 r.)

okres stażu

okres stażu

3. Wzbogacanie metod
i form pracy dydaktycznej
i wychowawczej. - Wykorzystanie metod aktywizujących w procesie edukacyjnym.
- Przygotowanie uczniów do udziału w konkursach.

okres stażu

zgodnie z planem konkursów

§ 8 ust. 2 pkt. 2
Wykorzystanie w pracy technologii informatycznej i komunikacyjnej

L.p. Zadania Formy realizacji Termin realizacji
1. Stosowanie technologii komputerowej
w pracy pedagogicznej. - Opracowanie testów, sprawdzianów, scenariuszy zajęć lekcyjnych, uroczystości, konkursów, dyplomów, informacji dla uczniów i rodziców.
- Przygotowanie pomocy dydaktycznych oraz narzędzi badawczych do sprawdzenia wiedzy i umiejętności z zakresu religii.
- Korzystanie z poczty elektronicznej, Internetu, portali katolickich: Katolik.pl, Adonai.pl, Deon.pl;
- Korzystanie z cennych dla katechety stron internetowych „Natan”, „Mateusz”, „Liturgia”, „kuriawloclawek.pl”, „swietywojciech.pl”
okres stażu

okres stażu

okres stażu

okres stażu

§ 8 ust. 2 pkt. 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

L.p. Zadania Formy realizacji Termin realizacji
1. Kształtowanie umiejętności przekazywania wiedzy
i doświadczenia innym nauczycielom. - Prowadzenie lekcji otwartych dla rodziców i nauczycieli stażystów. okres stażu

2. Upowszechnianie
i promocje własnych doświadczeń, metod
i form pracy. - Opublikowanie na portalu internetowym „Planu rozwoju zawodowego”.
- Dzielenie się wiedzą
i doświadczeniem z innymi
nauczycielami (udostępnianie
opracowanych scenariuszy zajęć
i uroczystych apeli).
okres stażu

§ 8 ust. 2 pkt. 4a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.

L.p. Zadania Formy realizacji Termin realizacji
1. Nabywanie umiejętności projektowania własnych działań. - Opracowanie i wdrożenie programu zajęć – Koła biblijnego(realizacja programu w ramach Godziny karcianej”)
Wrzesień 2015
2016 r.

2 .
Wspomaganie rozwoju ucznia. - prowadzenie zajęć pozalekcyjnych dla podniesienia efektywności pracy z uczniem zdolnym.
- przygotowywanie do konkursów przedmiotowych.
okres stażu

3. Poszerzanie zainteresowań uczniów poprzez zorganizowanie konkursów. - organizowanie konkursów ogólnopolskich: „Biblia i przypowieści”, „Konkurs wiedzy o Janie Pawle II”
Wg harmonogramu konkursów.

§ 8 ust. 2 pkt. 4c
Poszerzenie zakresu działań szkoły w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

L.p. Zadania Formy realizacji Termin realizacji
1. Podniesienie kwalifikacji w zakresie
pomocy uczniom z dysfunkcjami Ukończenie kursu kwalifikacyjnego „Terapia pedagogiczna”;

2. Realizacja zadań dydaktyczno-wychowawczych na terenie szkoły i parafii - Przygotowanie scenariuszy apeli okolicznościowych o charakterze patriotyczno-religijnym.
okres stażu

§ 8 ust. 2 pkt. 4e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

L.p. Zadania Formy realizacji Termin realizacji
1. Zdobywanie wiedzy na temat sytuacji rodzinnej
i materialnej uczniów. - Współpraca z pedagogiem szkolnym. okres stażu

2. Współpraca
z instytucjami samorządowymi. - Nawiązanie współpracy
z parafialnym Caritas;
- Współpraca z parafią WNMP w Lipnie;
- współpraca z Miejskim Centrum Kulturalnym w Lipnie.
okres stażu
3. Udział w akcjach charytatywnych - Pomoc w organizacji akcji charytatywnych (zbiórka odzieży itp., pomoc finansowa uczniom niepełnosprawnym w trudnej sytuacji materialnej z naszej szkoły)
Raz w roku szkolnym

§ 8 ust. 2 pkt. 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

L.p. Zadania Formy realizacji Termin realizacji
1. Opis i analiza rozwiązywania problemu edukacyjnego. - Diagnoza co najmniej dwóch wybranych problemów edukacyjnych lub wychowawczych.
- Dostosowanie skutecznych metod rozwiązania problemu edukacyjnego. po rozwiązaniu problemu

okres stażu

........................................
/imię i nazwisko nauczyciela/

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.