X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 35099

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY
NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO

I. DANE OSOBOWE
1. Imię i nazwisko: Dominika Grzelak
2. Nazwa placówki: Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Zgierzu
3. Stanowisko: nauczyciel
4. Posiadane kwalifikacje:
• Studia licencjackie: Kolegium Nauczycielskie w Zgierzu (2011 – 2014) Kierunek: Pedagogika wieku dziecięcego i przyroda
• Studia licencjackie: Uniwersytet Łódzki (2013 – 2014)
Kierunek: Pedagogika wieku dziecięcego
• Studia magisterskie: Uniwersytet Łódzki (2014 – 2016)
Kierunek: Pedagogika wieku dziecięcego

II. STAŻ
1. Termin rozpoczęcia stażu: 01.09.2016r.
2. Termin zakończenia stażu: 31.05.2017r.
3. Opiekun stażu: mgr Sylwia Stolarek
4. Dyrektor szkoły: mgr Dorota Korczak

III. CELE STAŻU
Cel główny:
1. Uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego.

Cele szczegółowe:
1. Znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły.
2. Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły.
3. Znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów.
4. Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć.

IV. PODSTAWA PRAWNA

1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela
(Dz. U. z 2014 r. poz. 191 i 1198 oraz z 2015 r. poz. 357, 1268 i 1418)

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. poz. 393)

V. PLAN DZIAŁANIA

1. Znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły

(§ 6 ust.2 pkt 1)
L.p. Zadania Formy realizacji Dowody realizacji Termin
1 Poznanie procedury osiągania awansu zawodowego
- analiza aktów prawnych dotyczących awansu zawodowego nauczycieli
(Karta Nauczyciela, Rozporządzenie. MEN
z 01.03.2013r.),
- sporządzenie własnego planu rozwoju zawodowego - plan rozwoju zawodowego,
- akty prawne dotyczące awansu zawodowego nauczycieli

IX 2016

2 Ustalenie
z opiekunem terminów i tematyki zajęć w okresie stażu

- przedstawienie opiekunowi propozycji planu rozwoju zawodowego,
- rozmowy z opiekunem stażu na temat awansu zawodowego oraz współpracy w trakcie odbywania stażu

- plan rozwoju zawodowego dla opiekuna stażu,
- wstępny harmonogram spotkań
z opiekunem stażu,
- kontrakt z opiekunem stażu IX 2016

3 Zapoznanie się
z dokumentacją obowiązującą
w szkole - analiza prawa szkolnego obowiązującego w SP Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Zgierzu w szczególności
- Statutu szkoły,
- Programu Wychowawczego,
- Koncepcja Pracy Szkoły,
- Programu Profilaktycznego,
- procedur obowiązujących w szkole,
- regulaminów (np. rady pedagogicznej, rady rodziców) oraz znajomość dokumentacji szkolnej np. dziennik zajęć lekcyjnych - znajomość wymienionej dokumentacji,
- opracowanie planu pracy dydaktyczno -wychowawczego oddziału przedszkolnego
IX 2016

okres stażu
4 Uczestnictwo
w pracach organów szkoły związanych
z realizacją jej podstawowych funkcji
- udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej oraz wewnątrzszkolnych formach doskonalenia zawodowego,
- zapoznanie się
z organizacją pracy szkoły (plany obowiązkowych
i dodatkowych zajęć edukacyjnych, dyżurów międzylekcyjnych),
-prowadzenie rozmów i nawiązywanie współpracy z rodzicami dzieci z oddziału przedszkolnego, we współpracy z opiekunem stażu - lista obecności,
- zaświadczenia organizatorów szkoleń okres stażu

2. Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły
(§ 6 ust.2 pkt 2)
L.p. Zadania Formy realizacji Dowody realizacji Termin
1 Prowadzenie zajęć
w obecności opiekuna - opracowanie scenariuszy zajęć -scenariusze zajęć,
- arkusze obserwacji,
- wnioski z ich omówienia okres stażu
2 Podnoszenie kwalifikacji zawodowych - uczestnictwo
w wewnątrzszkolnych szkoleniach
- uczestnictwo w zewnętrznych formach doskonalenia zawodowego (seminaria, konferencje)
- czytanie fachowej literatury -zaświadczenia organizatorów szkoleń (wewnętrznych
i zewnętrznych)
-potwierdzenie opiekuna stażu okres stażu
3 Wykorzystanie technologii komputerowej i informacyjnej
w pracy pedagogicznej -zastosowanie technik multimedialnych
w realizacji zajęć
-korzystanie
z komputerowych programów edukacyjnych
- wykonanie prezentacji multimedialnych,
- przygotowanie materiałów dydaktycznych do zajęć
okres stażu
4 Organizowanie i współorganizowanie imprez szkolnych - przygotowanie dekoracji i współorganizowanie przedstawień, uroczystości i balów m.in. uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka, Dnia Dziecka, „Bal Jesieni”, Mikołajki i inne - potwierdzenie opiekuna stażu
- zdjęcia okres stażu

5 Wspomaganie aktywności twórczej dzieci - organizowanie gier,
zabaw i konkursów, wynikających z planu dydaktyczno-wychowawczego oddziału przedszkolnego - scenariusze,
- dyplomy przygotowywane na konkurs,
- zdjęcia
- wystawy prac okres stażu

6 Dokumentowa-
nie realizacji planu rozwoju zawodowego -prowadzenie dokumentacji oddziału przedszkolnego
(dziennik, scenariusze zajęć, zaświadczenia o odbytych kursach, szkoleniach, zaświadczenia o współpracy ze specjalistami, pracującymi w szkole) - wpisy w dzienniku oddziału przedszkolne-
go,
- scenariusze zajęć okres stażu

3. Znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów
(§ 6 ust.2 pkt 3)

L.p. Zadania Formy realizacji Dowody realizacji Termin
1 Poznanie środowiska uczniów
i zdiagnozowanie problemów -obserwacje
-indywidualne rozmowy z dziećmi i rodzicami,
-zajęcia integracyjne
w grupach - wpisy w dzienniku, notatki ze spotkań indywidualnych ze specjalistami pracującymi
w szkole, rodzicami, opiekunami dzieci okres stażu

2 Współpraca z nauczycielami przedmiotów -rozmowy
z nauczycielami,
-analiza i wnioski
z zachowania uczniów - notatki własne z przeprowadzonych rozmów oraz wnioski z analizy zachowań uczniów okres stażu

3 Współpraca
z osobami wspierającymi rozwój dzieci -rozmowy
z pedagogiem szkolnym, psychologiem, logopedą,

- notatki własne z obserwacji zajęć realizowanych przez specjalistów pracujących w naszej szkole (psycholog, pedagog, logopeda),
okres stażu

4. Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć

(§ 6 ust.2 pkt 4)

L.p. Zadania Formy realizacji Dowody realizacji Termin
1 Wstępna samoocena - autorefleksja,
- analiza pracy
i możliwości samorozwoju,
- wnioski do dalszej pracy - wdrażanie wniosków do planu rozwoju
okres stażu
2 Dzielenie się wiedzą
i doświadczeniem z innymi nauczycielami - publikacja planu rozwoju
i pozostałych dokonań pedagogicznych w internecie oraz udostępnienie innym nauczycielom
- portale internetowe,
- niniejszy plan rozwoju dostępny dla innych nauczycieli w szkolnej dokumentacji okres stażu

3 Rozwijanie umiejętności interpersonalnych - współpraca
z nauczycielami,
- dzielenie się doświadczeniami,
- analiza
i samoocena
- kontakty interpersonalne z uczniami
i gronem pedagogicznym
okres stażu
4 Analiza i samoocena swojej pracy, określenie dalszej drogi rozwoju zawodowego - samoocena,
- analiza własnych zajęć, notatek i rozmów poobserwacyjnych
- sprawozdanie z realizacji planu rozwoju
okres stażu

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.