X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 35091

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela ogłoszona dnia 31 sierpnia 2016 r. (Dz. U. z 2016 r. poz.1379)
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2013 r., poz. 393)

Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż: ......
Imię i nazwisko dyrektora przedszkola: ......
Nazwa i adres placówki: Zespół Szkół
Imię i nazwisko opiekuna stażu: .......
Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2016
Planowana data zakończenia stażu: 31.05.2019
Posiadane kwalifikacje:

Cel główny: uzyskanie stopnia zawodowego nauczyciela mianowanego.

§ 7 ust. 2 pkt 1:
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy,
dokonywanie ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach

1. Poznanie procedury awansu zawodowego na nauczyciela mianowanego.

Analiza dokumentów prawnych:
Rozporządzenia MEN z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, Karta Nauczyciela, Ustawa o systemie Oświaty, Rozporządzenia MEN związane z pracą nauczyciela przedszkola.
Napisanie wniosku o rozpoczęcie stażu.

2. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu.

Podpisanie kontraktu, ustalenie harmonogramu spotkań.
Napisanie planu rozwoju zawodowego.
Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna i innych nauczycieli.
Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna i dyrektora – omówienie zajęć w celu doskonalenia umiejętności ewaluacji działań edukacyjnych.
Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.

3. Uczestniczenie w różnych formach doskonalenia zawodowego podnoszących kompetencje i umiejętności.

Warsztaty metodyczne, kursy doskonalące, szkolenia, warsztaty, konferencje.
Podjęcie studiów podyplomowych: Gimnastyka korekcyjno – kompensacyjna i promocja zdrowia.
Samodzielne studiowanie fachowej literatury o tematyce pedagogicznej, psychologicznej.
Śledzenie informacji w portalach, serwisach edukacyjnych i innych publikacji internetowych.
Prenumerata czasopism dla przedszkoli.

4. Aktywne uczestnictwo w WDN.

Udział w radach pedagogicznych, szkoleniach.
Opracowanie i przeprowadzenie rady szkoleniowej nt. „Nowelizacja podstawy programowej dla wychowania przedszkolnego”.

5. Tworzenie własnego warsztatu pracy.

Organizowanie zajęć otwartych dla innych nauczycieli oraz rodziców.
Uczestnictwo w zajęciach prowadzonych przez nauczycieli ze stażem pedagogicznym.
Prowadzenie zajęć z wykorzystaniem metod aktywnych (metoda Labana, Sherborne, Klauza).
Gromadzenie materiałów i pomocy dydaktycznych.

6. Prowadzenie obowiązującej dokumentacji przedszkolnej.

Uczestniczenie w przygotowaniu rocznego planu pracy na rok szkolny 2017/2018.
Przygotowanie miesięcznych planów pracy.
Uczestniczenie w pracach zespołu do spraw ewaluacji.
Współopracowanie planu profilaktycznego przedszkola.

§ 7 ust. 2 pkt 2:
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych wychowanków,
problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów
społecznych i cywilizacyjnych

1. Poznanie środowiska dzieci i ich rodziców w celu diagnozowania i rozwijania zainteresowań dzieci.

Obserwacja dzieci w czasie zabaw i zajęć.
Zebrania ogólne i spotkania indywidualne z rodzicami.

2. Współpraca ze specjalistycznymi poradniami i innymi nauczycielami.

Nawiązanie współpracy z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną
Nawiązanie współpracy z nauczycielami z innych placówek ., Publiczna Szkoła Podstawowa w .........., Publiczne Przedszkole nr 1 w .....
Korzystanie z wiedzy i doświadczenia pedagoga, psychologa, logopedy, oligofrenopedagoga.

3. Współpraca z innymi instytucjami wspomagającymi przedszkole.

Nawiązanie współpracy z Powiatową i Miejską Biblioteką Publiczną w ............, Biblioteką Szkolną Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w ..........., Komendą Powiatową Policji w ......, Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w ....., Zespołem Szkół nr 4 w ......, Centrum Kultury i Sportu w ......., Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w ......, Urzędem Miasta w .......

4. Organizowanie i przygotowanie imprez przedszkolnych oraz dodatkowych zajęć.

Współorganizowanie uroczystości przedszkolnych: Pasowanie na przedszkolaka, Andrzejki, Spotkanie z Mikołajem, Wigilia, Bal Karnawałowy, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Ziemi, Dzień Mamy i Taty, Dzień dziecka, Zakończenie Roku Przedszkolnego, Urodziny.
Przygotowanie przedstawienia o dowolnej tematyce.
Przygotowanie dekoracji na główne uroczystości przedszkolne oraz dekorowanie sal dydaktycznych zgodnie z aktualną porą roku.
Współorganizowanie wycieczek, spacerów po najbliższej okolicy.

5. Udział w realizacji programów profilaktycznych i społecznych

Udział w konkursie ogólnokrajowym: „Kubusiowi przyjaciele natury”, „Akademia Aquafresh”.
Zorganizowanie konkursu rodzinnego:„ Jesień”, „Ekologia – roboty konstruowane z odpadów”
Udział w akcji „Cała Polska czyta dzieciom” – wstąpienie do klubu czytających przedszkoli.
Zorganizowanie akcji „SZCZYTNE CELE”: Szlachetna Paczka, sprzątanie świata, zbiórka żywności dla schroniska, zbiórka baterii.
Cykliczne organizowanie zajęć dotyczących bezpieczeństwa w domu i przedszkolu, pogłębianie wiedzy przyrodniczej, wspomaganie dzieci w indywidualnym rozwoju.

6. Praca z dziećmi zdolnymi oraz z dziećmi o potrzebach specjalnych

Prowadzenie zajęć dydaktyczno wychowawczych dostosowanych do możliwości dziecka.
Opracowanie programu wczesnego wspomagania dla dzieci z orzeczeniem.
Przygotowanie dzieci do konkursów, wystąpień

§ 7 ust. 2 pkt 3:
Umiejętność wykorzystania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

1. Opracowanie dokumentacji przy użyciu technologii informacyjnej i komunikacyjnej

Opracowanie dokumentacji stażu z wykorzystaniem techniki informacyjnej i komunikacyjnej.
Opracowanie dokumentacji przedszkolnej z wykorzystaniem komputera.
Opracowanie i wykonywanie środków dydaktycznych przy użyciu technik komputerowych.
Korzystanie podczas zajęć ze sprzętu elektronicznego: radio, CD, aparat, komputer, pendrive.
Śledzenie edukacyjnych portali internetowych.

2. Wykorzystanie technologii komunikacyjnej

Tworzenie tablic informujących dla rodziców, zaproszeń, ankiet, redagowanie ogłoszeń za pomocą komputera.
Komunikacja z nauczycielami oraz rodzicami za pośrednictwem mediów informacyjnych.

3. Zorganizowanie zajęć dodatkowych dla dzieci

Prowadzenie cyklu zajęć „Spotkanie z komputerem”, „Jak bezpiecznie korzystać z komputera i Internetu”

§ 7 ust. 2 pkt 4:
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań

1. Aktualizacja wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki poprzez aktywne samokształcenie

Studiowanie literatury przedmiotu.
Zapoznanie się z najnowszymi pozycjami wydawniczymi z wymienionych dziedzin.

2. Umiejętne stosowanie wiedzy do rozwiązywania bieżących problemów

Rozwiązywanie konfliktów, integrowanie grupy, zapobieganie agresji poprzez wprowadzenie metod aktywizujących do pracy z dziećmi.

3. Wyrównanie szans edukacyjnych dziecka

Praca terapeutyczna z dziećmi posiadającymi orzeczenie o kształceniu specjalnym
i potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju.
Indywidualizacja pracy z dzieckiem

§ 7 ust. 2 pkt 5:
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania przedszkola, w której nauczyciel odbywał staż

1. Analiza przepisów prawa oświatowego

Poznanie rozporządzeń i ustaw związanych z oświatą.
Udział w konferencjach związanych z prawem oświatowym.

2. Studiowanie oraz uczestniczenie w tworzeniu dokumentacji przedszkolnej

Dokładna analiza dokumentów przedszkola.
Współtworzenie dokumentacji przedszkola.

3. Aktualizowanie znajomości przepisów dotyczących konkretnych zadań

Organizowanie wycieczek, wyjść z uwzględnieniem obowiązujących przepisów.

Plan może ulec modyfikacji adekwatnie do potrzeb nauczyciela i placówki.

........................................ ........................................
Podpis opiekuna stażu Podpis stażysty

Zatwierdzam do realizacji

........................................
Podpis dyrektora

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.