X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 35076
Dział: Gimnazjum

Dokumentacja dotycząca projektu gimnazjalnego

Kontrakt dotyczący realizacji projektu
1. TEMAT PROJEKTU :

Jak wykorzystać zasoby Internetu do efektywnej nauki fizyki
w gimnazjum ?
2. CEL GŁÓWNY PROJEKTU:

Stworzenie katalogu stron internetowych będących źródłem wiedzy przydatnej uczniom gimnazjum.
3. IMIĘ I NAZWISKO OPIEKUNA : Anna Stachowiak- Szewczyk

4. SKŁAD GRUPY REALIZUJACEJ PROJEKT :

Daria Andrzejak
Milena Dopierała
Paulina Rojewska

5. TERMIN REALIZACJI PROJEKTU: 27.01.2011 do 15.04.2011

6. TERMIN PREZENTACJI PROJEKTU: 07.04.2011

7. ZAKRES PRAC REALIZACJI PROJEKTU I TERMINY ICH WYKONANIA

1. Każda osoba z grupy wyszukuje 6 stron internetowych, które są źródłem wiedzy przydatnej do nauki fizyki w gimnazjum i krótko przedstawia opiekunowi na pierwszej konsultacji. (27.01.2011 – 15.02.2011)
2. Każdy osoba z grupy dokonuje selekcji i wybiera po 3 najważniejsze strony z 6 wcześniej wyszukanych i przedstawia opiekunowi na kolejnej konsultacji. (15.02.2011-23.02.2011 )
3. Każda osoba z grupy dokonuje szczegółowej charakterystyki wcześniej wybranych 3 stron i przedstawia opiekuni w formie pisemnej (konsultacja z nauczycielem języka polskiego – pani Ewa Kaczmarek ) 24.02.2011- 08.03.2011.
4. Przygotowanie prezentacji w Power Point (konsultacje z nauczycielem informatyki – Elżbieta Tamborska). 08.03.2011- 21.03.2011.
5. Przygotowanie i wydruk komputerowy polecanych stron internetowych oraz na CD (konsultacje z nauczycielem informatyki – Elżbieta Tamborska). 21.03.2011- 28.03.2011.
6. Próbna prezentacja multimedialna na forum klasy. 31.03.2011.
7. Prezentacja multimedialna przez wszystkich członków grupy na forum publicznym. 07.04.2011.
8. Ocena i ewaluacja projektu (07.04.2011- 14 .04.2011.)
9. Sprawozdanie i złożenie protokołu z projektu 15.04.2011.

8. KOMUNIKACJA Z OPIEKUNEM PROJEKTU:
-elektronicznie (e-mail: anna.stachowiak@onet.eu)
-bezpośrednio w szkole
Szczegółowy terminy zostaną podane 14. 02. 2011 po zmianie planu

9. TERMINY KORZYSTANIA Z PRACOWANI KOMPUTEROWEJ
Szczegółowy terminy zostaną podane 14. 02. 2011 po zmianie planu.

10. OCENA
Ocena punktowa wg tabeli – Załącznik nr 1 (strona 3 i 4 poniższego kontraktu)
Ocena końcowa:
70 p- celujący
64p -69 p – bardzo dobry
50 p -63p – dobry
39p -49 p –dostateczny
29p- 38 p- dopuszczający

11.KONTRAKT ZOSATAŁ SPORZĄDZONY DNIA 27.01.2011 R. W CZTERECH JEDNAKOWYCH EGZEMLARZACH (PO JEDNYM DLA KAŻDEGO CZŁONKA GRUPY I OPIEKUNA PROKEJTU).

PODPIS UCZNIÓW: PODPIS OPIEKUNA PROJEKTU:

........................................ ........................................
........................................
........................................
OCENA PROJEKTU – ZAŁĄCZNIK NR 1

LP. Realizacja projektu Kryterium Oceny Punktacja
1. Każda osoba z grupy wyszukuje 6 stron internetowych, które są źródłem wiedzy przydatnej do nauki fizyki w gimnazjum i krótko przedstawia opiekunowi. (adresy stron internetowych przedstawić w formie pisemnej) Zgodność merytoryczna z tematem projektu 0- 2 p
Trafna argumentacja wyboru stron związanych z tematem prezentacji 0- 6 p
Poprawność językowa, bogate słownictwo. 0- 2 p
Przedstawienie adresów stron internetowych w formie pisemnej. 0 – 1 p
2. Każdy osoba z grupy dokonuje selekcji i wybiera po 3 najważniejsze strony z 6 wcześniej wyszukanych.
(adresy stron internetowych przedstawić w formie pisemnej Trafność wyboru najważniejszych stron. 0 - 3 p
Umiejętne uzasadnienie swojego wyboru. 0 – 3 p
Umiejętność obrony własnych poglądów. 0 -2 p
Przedstawienie adresów stron internetowych w formie pisemnej. 0 – 1 p
3. Każda osoba z grupy dokonuje szczegółowej charakterystyki wcześniej wybranych 3 stron
(charakterystyka tych stron należy przedstawić w formie pisemnej). Dokonanie charakterystyki trzech stron . 0 – 6 p
Poprawność językowa, merytoryczna. 0- 2 p
Poprawność stylistyczna, ortograficzna. 0 – 2 p
4. Przygotowanie prezentacji w Power Point (dostarczenie prezentacji na CD). Opracowanie graficzne prezentacji. 0 - 3 p
Logika układu prezentacji. 0 - 3 p
Kreatywność, oryginalność. 0 - 2 p
Zainteresowanie prezentacją odbiorców. 0 - 3 p
Przedstawienie prezentacji na CD 0-1 p
5. Przygotowanie i wydruk komputerowy polecanych stron internetowych oraz na CD. Estetyka wydruku. 0- 3 p
Poprawność ortograficzna, stylistyczna. 0-3 p
Przygotowanie tekstu do wydruku. 0-3 p
6. Prezentacja multimedialna przez wszystkich członków grupy na forum publicznym Oryginalna i pomysłowa forma prezentacji. 0 – 3 p
Wykorzystanie zaplanowanego czasu. 0 -2 p
Utrzymanie uwagi odbiorców. 0 – 2 p
Odpowiednie tempo prezentacji. 0 – 2 p
Operowanie głosem (poprawna dykcja, odpowiednia intonacja i modulacja głosu). 0-2 p
Posługiwanie się słownictwem właściwym dla tematu i zrozumiałym dla innych. 0-3 p
Odpowiednie tempo prezentacji. 0 -2 p
7. Samoocena ucznia Samoocena. 0 – 3 p
8. Ocena projektu Suma punktów. 0 – 70 p

Punkty karne:
Od końcowej liczby punktów uczniowi odejmuje się punkty za:
a) Nieterminowość (każdorazowo ) - 5p
b) Nie wywiązywanie się ze zobowiązań - 5 p
c) Bierna postawa w czasie realizacji projektu -5 p

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.