X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 34962

Planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO,
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO*

Imię i nazwisko: Michalina Rybak-Sumeradzka
Placówka oświatowa: Zespół Szkół NR 1, Gimnazjum Sportowe
Okres stażu: 2 lata 9 miesięcy
Dyrektor placówki oświatowej: mgr Dorota Chojna
Opiekun stażu: mgr Beata Kulesza

L.p.
Kierunki rozwoju
Zadania
Termin realizacji
Sposób
dokumentowania

1

Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.
(§ 7. ust 2. pkt 1. )

1. Złożenie wniosku do dyrektora szkoły o rozpoczęcie stażu.
2. Przygotowanie planu rozwoju zawodowego.
3. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu oraz sporządzenie kontraktu.
4. Ustalenie terminów spotkań z opiekunem
stażu.
5. Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli - wnioski z obserwacji.
- Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu ( konsultacja , opracowanie konspektów i scenariuszy zajęć oraz ich analiza).
- Określenie mocnych i słabych stron własnej działalności.
6. Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej poprzez:
- Stosowanie w procesie dydaktycznym aktywnych metod nauczania.
Opracowanie pomocy dydaktycznych .
7. Publikowanie własnych prac:
- Opublikowanie planu rozwoju zawodowego
Publikacja scenariuszy zajęć.
8.Prowadzenie dokumentacji szkolnej (dziennik lekcyjny,dziennik zajęć kartowych).
9. Zdobycie nowych doświadczeń, rozwinięcie własnych zainteresowań i uzdolnień, udział w wystawach.
10. Poszerzanie wiedzy i umiejętności poprzez aktywny udział w wewnętrznym
doskonaleniu oraz zajęciach koleżeńskich.
11. Uczestniczenie w różnych formach
doskonalenia zawodowego radach szkoleniowych.
12. Tworzenie własnego warsztatu pracy, materiałów dydaktycznych

Wrzesień
2014

w trakcie trwania
stażu

Wniosek o rozpoczęcie stażu.

Plan rozwoju zawodowego.
Kontrakt.

Grafik spotkań.

Scenariusze zajęć, Konspekty.

Własne notatki
Potwierdzenie przeprowadzenia zajęcia aktywizującą metodą nauczania.
Wykonane pomoce dydaktyczne
Dziennik zajęć.
Arkusze obserwacji.
Dziennik zajęć kartowych
Potwierdzenie obecności.
Własne notatki.

Zaświadczenia.

Zaświadczenia.
Własne notatki.

Zbiór pomocy dydaktycznych.

2

Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.
(§ 7. ust 2. pkt 2. )

1.Udział w pracach Rady Pedagogicznej i współpraca z gronem pedagogicznym przy układaniu Programu Wychowawczego Szkoły.
2.Współpraca z innymi nauczycielami podczas organizacji akademii szkolnych i różnorodnych imprez okolicznościowych.
3.Prowadzenie i organizacja lekcji w Muzeum Żuławskim, poświęconych tematyce nauczanych przedmiotów.
4.Udział w wystawach, wernisażach, koncertach czy innych uroczystościach związanych z kulturą i sztuką.
5.Współorganizacja uroczystości okolicznościowych, festynów oraz imprez środowiskowych a także uwrażliwianie na problemy związane z zanieczyszczeniem środowiska.
6.Udział w akcjach :
- Udział w akcji organizowanej przez ŻOK, ŻPH i ZS nr 1, czy innych współpracujących jednostkach;
- w miarę pojawiających się akcji w trakcie stażu
-włączenie się do ogólnopolskiej akcji i obchodów światowego tygodnia książki
7. Napisanie autorskiego programu nauczania odpowiadającemu potrzebom i zainteresowaniu młodzieży szkolnej z przedmiotów nauczanych.
8. Prowadzenie koła artystycznego pozalekcyjnego – poszerzającego umiejętności młodzieży, oraz wypełniającego lukę potrzeb środowiska lokalnego na grupy twórcze, jak i potrzeb rozwojowych.
9.Współpraca wspomagająca pracę wychowawczą nauczyciela z pedagogiem szkolnym i logopedą- kwalifikowanie uczniów do odpowiednich zajęć.
10.Podejmowanie dodatkowych zadań wykraczających poza obowiązki służbowe:
-wykonywanie dekoracji i tablic zdobiących klasę,
-wykonywanie pomocy naukowych
-wykonanie zdjęć na uroczystościach i ich dokumentacja w kronice szkolnej
-wykonywanie materiałów promocyjnych.

W trakcie trwania stażu według i zgodnie z harmonogramem szkolnym

Potwierdzenie obecności.
Potwierdzenie współpracy

Potwierdzenie organizacji
Zdjęcia

Ewidencja wyjść
Karty wycieczek
Zdjęcia

Potwierdzenia współpracy
Zdjęcia

Potwierdzenie współpracy
Zdjęcia

3

Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej .
(§ 7. ust 2. pkt 3 )

Doskonalenie umiejętności wykorzystania w swej pracy technologii informacyjnej oraz obsługi komputera:
udział w kursach i szkoleniach z zakresu technologii komputerowej i informacyjnej.
zamieszczenie publikacji dotyczących pracy zawodowej-planu rozwoju zawodowego, scenariuszy zajęć i imprez okolicznościowych na stronie szkoły.
2. Pisanie konspektów, scenariuszy zajęć, sprawozdań, zaproszeń, podziękowań, kart pracy.
3. Przygotowanie i wykonywanie materiałów oraz środków dydaktycznych przy wykorzystaniu Internetu i sprzętu komputerowego.
4. Przygotowanie dokumentacji załączonej do wniosku o rozpoczęcie stażu dla uzyskania awansu na stopień nauczyciela mianowanego oraz sprawozdań z jego przebiegu.
5. Komunikacja elektroniczna z innymi nauczycielami poprzez pocztę elektroniczną .
6.Wykorzystanie edytora tekstu w praktyce oraz korzystanie z programów komputerowych i Internetu.
7.Przygotowanie lekcji z wykorzystaniem nowych mediów jak i praca na lekcji z uczniami z ich wykorzystaniem.
8.Korzystanie z nowych technologii komunikacji z uczniem poprzez internetowe: facebook, e-mail, blog, google + i inne w miarę pojawiania się.

W trakcie trwania stażu

Zaświadczenia potwierdzające

Potwierdzenie w zgromadzaniu materiałów i zasobów w przestrzeni internetowej ( google +)

Udostępnienie materiałów i scenariuszy lekcji, lekcje pokazowe z adnotacją w dzienniku

4

Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.
(§ 7. ust 2. pkt 4. )

1. Aktualizacja wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki na różnego rodzaju formach doskonalenia zawodowego.

2.Udział w kursach, warsztatach i szkoleniach dotyczących wymienionej problematyki. Wymiana informacji i doświadczeń z innymi nauczycielami.

3. Wykorzystywanie zasad i metod nauczania , wychowania w pracy dydaktycznej.

- Planowanie zajęć i tworzenie scenariuszy w oparciu o wiedzę pedagogiczną i metodyczną.

4.Aktywne samokształcenie zapoznanie się z najnowszymi propozycjami wydawniczymi z w/w dziedzin.
Śledzenie nowinek wydawniczych dotyczących wymienionej tematyki

5.Organizowanie i prowadzenie zajęć w ramach podnoszenia kultury pedagogicznej rodziców.
- Pogadanki i prelekcje dla rodziców, w ramach bycia nauczycielem zastępującym wychowawcę.
- Opracowanie ankiety dla rodziców.

W trakcie trwania stażu

Własne notatki

Zaświadczenia ukończenia kursów.

Scenariusze zajęć.

Notatki własne
Wykaz przeczytanej literatury.

Notatki w dzienniku

Rejestr spotkań z rodzicami.
Ankieta

5

Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty,pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.
(§ 7. ust 2. pkt 5. )

1.Udział w posiedzeniach Rad Pedagogicznych oraz radach szkoleniowych, podejmujących w/w temat.

2.Aktualizacja wiedzy na temat obowiązującego prawa oświatowego podczas
spotkań metodycznych, śledzenie zmian na stronach internetowych MEN
3.Aktualizacja wiedzy na temat procedury awansu zawodowego nauczycieli w świetle aktualnych zmian w przepisach prawa oświatowego. Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczącego awansu zawodowego.

- Rozporządzenie MEN z dnia 1 grudnia 2004r w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.

- Karta Nauczyciela z 26 stycznia 1982 roku, z późniejszymi zmianami(z dnia 15 lipca 2004r)

- Ustawa o systemie oświaty z 7 września 1991 roku. wraz z późniejszymi aktualizacjami.

4. Aktualizacja wiedzy na temat oświaty poprzez indywidualne studiowanie przepisów prawa oświatowego.

5.Poznanie zasad funkcjonowania i organizacji szkoły poprzez analizę dokumentacji szkolnej:
-Statutu Szkoły
-Programu Wychowawczego Szkoły.
-Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania.
-Szkolnego Programu Profilaktyki.

8.Przestrzeganie przepisów BHP, udział w szkoleniach poświęconych bezpieczeństwu pracy.

W trakcie trwania stażu

Potwierdzenie obecności.

Wykaz stron internetowych.

Notatki własne.

Notatki własne

Statut Szkoły,
Program Wychowawczy Szkoły,
Wewnątrzszkolny System Oceniania,
Szkolny Program Profilaktyki.

* Plan rozwoju zawodowego został stworzony na podstawie Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 3 sierpnia 2000 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, uwzględniające zmiany w tekście zawarte w rozporządzeniu z 29 maja 2002 roku ( DzU z 2000 r. nr 70, poz. 825, z 2002 r. nr 82, poz. 744 )

Plan sporządziła: mgr Michalina Rybak-Sumeradzka

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.