X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 34952

Plan rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż: mgr Olga Strzałkowska.
Nauczany przedmiot: Zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze.
Nazwa i adres szkoły: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1
im. Ks. Jana Twardowskiego w Płocku przy
ul. Harcerza Antolka Gradowskiego 24
Data rozpoczęcia stażu: 01 września 2014 roku
Planowana data zakończenia stażu: 31 maja 2017 roku

Cel główny:
• Uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.
Cele szczegółowe:
• Pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych poprzez uczestnictwo w formach doskonalenia zawodowego: wewnątrzszkolnych.
• Dokonanie rozwoju w sferze organizacyjnej, osobistej, dydaktycznej i opiekuńczo-wychowawczej
• Uzyskanie wymaganych kompetencji na zajmowanym stanowisku pracy, zrealizowanie wymogów stawianych nauczycielowi ubiegającemu się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego, zawartych w Rozporządzeniu MEN z dnia 1 grudnia 2004 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.

I ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMIN DOWODY REALIZACJI
CZYNNOŚCI ORGANIZACYJNE
1. Poznanie procedury awansu zawodowego -Analiza przepisów prawa oświatowego,
-Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu,
-Opracowanie planu rozwoju zawodowego,
-Udział w kursie dotyczącym awansu zawodowego zorganizowanego przez MSCDN w Płocku. Wrzesień 2014

Okres stażu Kserokopie aktów prawnych. Poprawnie sformułowany wniosek o rozpoczęcie stażu, plan rozwoju zawodowego.
2. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju -Gromadzenie świadectw, zaświadczeń, potwierdzeń, sprawozdań itp.
-Sporządzanie sprawozdań cząstkowych. Okres stażu -Świadectwa,
-Zaświadczenia,
-Sprawozdania cząstkowe.
3. Sporządzenie sprawozdania z odbytego stażu -Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego. Czerwiec 2017 -Autorefleksja,
-Analiza, opis realizacji planu rozwoju zawodowego,
-Złożenie dokumentów do postępowania kwalifikacyjnego.
§8 ust.2 pkt. 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.
1. Uzyskanie pozytywnych efektów pracy dydaktycznej -Opracowanie i ewaluacja indywidualnych programów terapeutycznych,
-Stosowanie nowatorskich form i metod pracy w procesie dydaktycznym,
-Uwzględnienie w oddziaływaniach założeń zawartych w Strategii Wychowawczej Ośrodka Okres stażu -Kopie programów terapeutycznych,
-Opis i analiza ze wskazaniem na podniesienie jakości pracy szkoły.
2. Uzyskanie pozytywnych efektów pracy wychowawczej i opiekuńczej -Bieżące monitorowanie sytuacji rodzinnej uczniów,
-Uczestnictwo w imprezach integracyjnych organizowanych na terenie Ośrodka i poza Ośrodkiem, Okres stażu -Wywiady środowiskowe,
3. Aktywny udział w różnych formach doskonalenia zawodowego -Wewnętrzne formy doskonalenia zawodowego,
-Zewnętrzne formy doskonalenia zawodowego,
-Udział w zajęciach organizowanych w ramach WDN Okres stażu -Zaświadczenia,
-Opis i analiza korzyści płynących z uczestnictwa w szkoleniach,
-Potwierdzenie Dyrektora Ośrodka.
4. Aktualizowanie wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki, dydaktyki -Studiowanie literatury, czasopism, nowości wydawniczych i wykorzystywanie jej w pracy. Okres stażu Wykaz literatury,
Pisemne notatki
5. Aktywne uczestniczenie w pracach organów szkoły -Praca w komisjach zadaniowych,
-Aktywne uczestnictwo w Radach Pedagogicznych,
-Działania skierowane ku mierzeniu jakości pracy szkoły (opracowanie kwestionariuszy, ankiet, analiza, podsumowanie wyników i wyciągnięcie wniosków do dalszej pracy). Okres stażu

Rok szkolny 2014/2015 Potwierdzenie Dyrektora Ośrodka.
Kserokopie dokumentów potwierdzających.
§8 ust. 2 pkt. 2
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej
Wykorzystywanie programów komputerowych wspomagających proces komunikacji oraz rozwój funkcji poznawczych -Wykorzystanie programu „Boardmaker” służącego do tworzenia piktogramów,
-Sporządzenie wykazu programów edukacyjnych dostosowanych do możliwości dzieci upośledzonych umysłowo,
-Samodzielne przygotowanie pomocy dydaktycznych przy zastosowaniu wybranych programów komputerowych. Okres stażu

-Wykaz programów

-Przykładowe dokumenty i pomoce dydaktyczne
Wykorzystanie technologii informacyjnej do organizowania warsztatu pracy -Opracowanie scenariuszy zajęć, prezentacji multimedialnych,
-Przygotowanie dyplomów itp. w związku z organizacją różnych imprez organizowanych na terenie Ośrodka,
-Opracowanie na komputerze wszystkich niezbędnych materiałów związanych awansem zawodowym nauczyciela Okres stażu -Kopie dokumentów,

Teczka „Awans zawodowy”

Korzystanie z sieci Internet w celu: porozumiewania się z innymi nauczycielami, promocji Ośrodka -Korzystanie z forów na portalach edukacyjnych w celu wymiany doświadczeń z innymi nauczycielami,
-Działalność zmierzająca ku promocji Ośrodka,
-Korzystanie z komunikatorów oraz poczty w sieci Internet,
-Korzystanie ze stron dotyczących awansu zawodowego nauczyciela. Okres stażu Wykaz stron internetowych
§8 ust. 2 pkt. 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie zajęć otwartych, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

1. Opublikowanie w portalu internetowym planu rozwoju zawodowego -Przygotowanie planu i umieszczenie go na stronie internetowej Październik 2014 -Publikacje w Internecie
2. Dzielenie się wiedzą i doświadczeniami z innymi nauczycielami, ich promocja -Dzielenie się wiedzą nabytą podczas kursów doskonalących,
-Współpraca z innymi nauczycielami prowadzącymi zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze. Wymiana doświadczeń w celu ustalenia wspólnego frontu działań wychowawczych,
- Prowadzenie zajęć otwartych, w szczególności dla nauczycieli stażystów i kontraktowych,
-Organizowanie zajęć pokazowych w ramach WDN-u,
-Opracowanie publikacji i materiałów dotyczących pracy z dzieckiem z głęboką niepełnosprawnością intelektualną. Okres stażu

-Scenariusze zajęć.
3. Rozwijanie i doskonalenie umiejętności interpersonalnych -Konsultacje, dzielenie się wiedzą z nauczycielami innych szkół, do których uczęszczają dzieci niepełnosprawne intelektualnie,
-Indywidualne konsultacje z psychologiem i pedagogiem szkolnym,
-Współpraca ze specjalistami Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej,
-Obserwacja zajęć w ramach WDN. Okres stażu
4. Opracowanie i udostępnianie nauczycielom ciekawych materiałów do pracy dydaktyczno – wychowawczej. -Udostępnianie własnych scenariuszy zajęć oraz pomocy dydaktycznych. Okres stażu Przykładowe scenariusze.
§8 ust. 2 pkt. 4a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych bezpośrednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.

1. Opracowanie i wdrożenie własnych programów, planów pracy dla wychowanków. -Opracowanie indywidualnych programów terapeutycznych zgodnie z zaleceniami Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej oraz możliwościami intelektualnymi uczniów
-Opracowanie planu pracy dla wychowanków. Okres stażu – 2 razy w roku szkolnym

Okres stażu Kserokopia indywidualnego programu pracy.

Plan pracy dla wychowanków
2. Opracowanie programu zajęć z zakresu motoryki małej -Opracowanie programu: „Ćwiczenia i zabawy usprawniające motorykę małą”. Rok szkolny 2014/2015 Kserokopia programu, fotografie.
§8 ust. 2 pkt. 4 c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.
1. Organizowanie i współorganizowanie spotkań integracyjnych i okolicznościowych -Udział w ogólnoszkolnych formach życia kulturalnego,
-Wyjścia do parku, teatru, ZOO itp.
-Uczestnictwo w imprezach integracyjnych organizowanych przez stowarzyszenia i instytucje działające na rzecz osób niepełnosprawnych Okres stażu Scenariusze imprez, fotografie.
§8 ust. 2 pkt. 4 e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.
1. Współpraca z pedagogiem i psychologiem. -Spotkania, konsultacje, wspólne poszukiwanie alternatyw dla danego problemu zależnie od potrzeb. Okres stażu Rejestr zgłaszanych problemów
2. Współpraca z Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną -Sporządzanie pisemnych opinii dotyczących wychowanków. Według potrzeb Kserokopie sporządzonych opinii
3. Współpraca z rodzicami wychowanków. -Pedagogizacja rodziców w zakresie najczęściej pojawiających się problemów,
-Udzielanie wsparcia w pisaniu podań, wniosków do różnych instytucji. Okres stażu, na bieżąco. Notatki, zapiski w dzienniku zajęć – kserokopie.
§8 ust. 2 pkt. 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki, typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.
1. Opis i analiza przypadku rozwiązywania problemu wychowawczego. -Opracowanie studium przypadku dziecka z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim. Okres stażu Studium przypadku
2. Pogłębianie wiedzy i umiejętności w zakresie zaspokojenia potrzeb wychowawczych uczniów. -Samokształcenie,
-Poznanie potrzeb biologicznych, psychicznych i społecznych wychowanków oraz ich zaspokojenie w trakcie realizacji procesu wychowawczo – dydaktycznego.
-Konsultacje z innymi nauczycielami, rodzicami, psychologiem, pedagogiem szkolnym. Na bieżąco, według potrzeb.
3. Poznanie sytuacji rodzinnej wychowanków. -Prowadzenie rozmów z rodzicami i opiekunami dzieci,
-Zapoznanie z dokumentacją wychowanków,
-Wywiady środowiskowe,
-Poznanie warunków mieszkaniowych i sytuacji rodzinnej wychowanków. Na bieżąco.

Plan ma charakter otwarty i w trakcie realizacji może podlegać modyfikacji.

Sporządziła:

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.