X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 34846
Przesłano:
Dział: Przedszkole

Plan działań warsztatów logorytmicznych

CELE OGÓLNE:

- Profilaktyka logopedyczna
- Pobudzanie rozwoju mowy
- Rozwijanie sprawności aparatu artykulacyjnego
- Usprawnianie motoryki dużej i małej
- Rozwijanie sprawności ruchowej i orientacji czaso -przestrzennej
- Rozbudzenie i rozwijanie wrażliwości estetycznej poprzez ekspresję słowną i muzyczno – ruchową
- Umożliwianie dziecku ekspresji spostrzeżeń, przeżyć, uczuć w różnych formach działalności, z zastosowaniem werbalnych i niewerbalnych środków wyrazu
- Identyfikowanie i nazywanie różnych stanów emocjonalnych
- Uczenie sposobów radzenia sobie z własnymi emocjami, właściwego reagowania na przejawy emocji innych oraz kontrolowania własnych zachowań
- Odkrywanie znaczenia komunikowania się w sposób pozawerbalny
- Pobudzanie rozwoju intelektualnego

CELE SZCZEGÓŁOWE:

- Rozwijanie umiejętności prawidłowej fonacji, artykulacji i gospodarowania oddechem
- Usprawnianie narządów artykulacyjnych
- Kształcenie słuchu fonematycznego i muzycznego, w tym rytmicznego
- Kształtowanie mowy i komunikacji niewerbalnej polegające na umiejętności wyrażania swoich potrzeb, emocji
- Pobudzanie rozwoju intelektualnego
- Kształcenie pamięci, w tym pamięci muzycznej
- Kształcenie poczucia rytmu, tempa, akcentacji oraz metrum w muzyce i wypowiedzi słownej
- Rozwijanie procesów poznawczych ,kształcenie szybkiej orientacji czasoprzestrzennej, koncentracji uwagi, stymulowanie do sprawniejszego myślenia poprzez reakcję ruchową na sygnały słowne, dźwięk, ciszę
- Kształcenie takich cech charakteru jak zdyscyplinowanie, porządek, aktywność i poczucie odpowiedzialności
- Rozwój społeczny, w tym rozwijanie umiejętności współdziałania w grupie
- Rozwijanie poczucia własnej odrębności w indywidualnych i zbiorowych swobodnych interpretacjach ruchowych muzyki podczas zabaw z rekwizytami, w czasie improwizacji tanecznych, muzycznych i z zastosowaniem mowy
- Budowanie u dziecka świadomości własnej osoby i akceptacji samego siebie poprzez reakcje innych i własną aktywność
- Kształtowanie transferu muzyka- taniec- ruch
- Rozwijanie wyobraźni pobudzonej pozytywnymi emocjami
- Rozwijanie dyspozycji twórczych dziecka do kształtowania jego ekspresji i twórczej postawy
- Zaspokojenie naturalnej potrzeby dziecka : działania, ekspresji i samorealizacji
- Relaksacja
- Propagowanie postaw prospołecznych, prozdrowotnych, aktywne spędzanie czasu wolnego

METODY :

· aktywności ruchowej
· słowne : pogadanka, rozmowa
· zabawowe, zabawowo - naśladowcze
· aktywizujące
· naśladowcze
· ruchowej ekspresji twórczej Rudolfa Labana
· Carla Orffa – oparta na schemacie „ metoda- słowo- ruch”
· problemowe
· metody uzyskiwania dźwięku drogą usprawniania narządów artykulacyjnych (ćwiczenia logopedyczne - oddechowe, artykulacyjne i fonacyjne)

FORMY PRACY :

· indywidualna
· zespołowa
· grupowa

1. Treści , zadania i spodziewane efekty

„JESTEM ” - sprawność narządów artykulacyjnych i fonacyjnych

1. Ćwiczenia oddechowe i fonacyjne- elementy emisji głosu
- zachowuje właściwą postawę przy fonacji (ustawienie głowy, kręgosłupa, nóg)
- właściwie gospodaruje oddechem
- oddycha torem brzusznym
- różnicuje fazy oddychania (wdech, wydech)
- wydłuża fazę wydechową
- ekonomicznie zużywa powietrze w czasie fonacji

2. Ćwiczenia aparatu artykulacyjnego: języka, warg, podniebienia miękkiego, mięśni żuchwy
- wykonuje ćwiczenia języka, warg, podniebienia i żuchwy
- świadomie kieruje ruchami narządów artykulacyjnych
- pracuje nad uwrażliwieniem miejsc i świadomością ruchów w jamie ustnej
- opanowuje koordynację ruchową aparatu artykulacyjnego
- umie prawidłowo odgryzać, żuć i połykać

„MÓWIĘ” - bogaty słownik czynny i bierny

1. Ćwiczenia ortofoniczne i dźwiękonaśladowcze
- potrafi naśladować dźwięki otaczającego świata (odgłosy zwierząt, sprzętów domowych, pojazdów, odgłosy natury)
- naśladuje głosem czynności organizmu ludzkiego (chuchanie, dmuchanie, pukanie, śmiech)

2. Ćwiczenia głosek w izolacji
- różnicuje głoski o podobnym brzmieniu
- potrafi prawidłowo ułożyć narządy artykulacyjne do fonacji poszczególnych głosek
- prawidłowo wybrzmiewa głoskę w izolacji

3. Ćwiczenia głosek w sylabach i logotomach
- prawidłowo realizuje głoski w sylabach i logotomach

4. Ćwiczenia głosek w wyrazach jedno, dwusylabowych
- prawidłowo wymawia wyrazy jedno, dwusylabowe

5. Ćwiczenia głosek w wyrazach trzysylabowych
- prawidłowo wymawia wyrazy trzysylabowe

6. Ćwiczenia głosek w wyrazach z połączeniami spółgłoskowymi
- prawidłowo wymawia wyrazy z połączeniami spółgłoskowymi

„SŁYSZĘ” - sprawność percepcji słuchowej i pamięci muzycznej

1. Ćwiczenia uwrażliwiające na rytm zawarty w słowach, wypowiedzeniach, zdaniach
- prawidłowo wystukuje prosty rytm
- mówi rytmicznie wyrazy i zdania
- rytmizuje wypowiedź
- śpiewa proste piosenki i recytuje wierszyki
- realizuje ruchowo rytmy muzyczne

„POTRAFIĘ” - sprawność motoryki dużej i małej

1. Ćwiczenia inhibicyjno – incytacyjne
- różnicuje pojęcia wolno i szybko
- reaguje na wcześniej ustalony sygnał

2. Ćwiczenia sprawności ruchowej i koordynacji wzrokowo – ruchowej
(motoryki dużej i małej)
-wykonuje proste ćwiczenia fizyczne: marsz, bieg, podskok, przysiad, skok na dwóch nogach, czworakowanie, wspięcie na palce (3,4 latki)
skoki na jednej nodze (5, 6 latki)
- ma wyczucie ciężaru własnego ciała
- rozwija płynność ruchów i koordynację ruchową

„OTO JA”- znajomość własnego ciała

1. Ćwiczenia orientacji w zakresie schematu własnego ciała
- wie, gdzie ma brzuch, plecy i potrafi położyć się na nich
- wie, gdzie ma palce u nóg, piętę i potrafi na nich chodzić
- potrafi wskazywać części ciała zgodnie z tekstem piosenki, wierszyka, wyliczanki, rymowanki

„WIEM GDZIE” - orientacja w przestrzeni z punktu widzenia własnej osoby

1. Ćwiczenia w rozumieniu orientacji przestrzennej i czasoprzestrzennej
- potrafi stanąć w kole (3,4 latki)
- potrafi stanąć w rzędzie (5,6 latki)
- potrafi stanąć w szeregu (5,6 latki)
- rozumie i potrafi wykonać polecenie: „do góry”, „w dół”, „w bok”( 3,4,5 latki) „w prawo”,” w lewo” (6 latki)
- rozumie i potrafi wykonać polecenie: „do przodu”, „do tyłu”(,3,4,5 latki) „w prawo”,” w lewo „(6 latki)
-reaguje odpowiednim ruchem na wcześniej ustalony sygnał słowny, dźwiękowy i wizualny

„MYŚLĘ I TWORZĘ” – inwencja twórcza

1. Ćwiczenia rozwijające wyobraźnię twórczą
- porusza się przy muzyce
- odtwarza i tworzy muzykę (melodia, prosta piosenka)
- wykonuje akompaniament naturalny
- gra na instrumentach perkusyjnych

„CZUJĘ” – emocje i zachowania społeczne

1. Ćwiczenia rozwijające zdolność rozpoznawania i przedstawiania prostych emocji
- potrafi wykonać minę wesołą, smutną, groźną i przestraszoną

2. Ćwiczenie zachowań akceptowanych społecznie
- samodzielnie i spontanicznie nawiązuje kontakty z innymi dziećmi
- zna swoje imię, imiona pań i dzieci z grupy, posługuje się nimi
- szuka kontaktu z nauczycielkami
- przestrzega norm i zasad grupy
- zachowuje się adekwatnie do sytuacji podczas zajęć

2. Propozycje modeli i rodzajów ćwiczeń

Ćwiczenia wspomagające rozwój mowy

1. Ćwiczenia artykulacyjne:
- ćwiczenia języka, warg, podniebienia miękkiego, ćwiczenia ruchów dolnej szczęki
- zabawy językowe i dźwiękonaśladowcze

2. Ćwiczenia oddechowe:
- połączone z dmuchaniem, chuchaniem i odgłosami ludzkiego ciała
- ćwiczenia oddechu przeponowo – brzusznego w czasie słuchani muzyki relaksacyjnej
- połączone z ruchami rąk, nóg i tułowia
- ćwiczenia z zastosowaniem rekwizytów
- liczenie na wydechu i inne

3. Ćwiczenia fonacyjne, emisyjne, intonacyjne
- połączone z wytwarzaniem dźwięku
- przyjmowanie prawidłowej postawy podczas fonacji
- intonacja wypowiadanych i wyśpiewywanych głosek, sylab, wyrazów, zdań , rymowanek, wierszyków i piosenek

Ćwiczenia rytmizujące:
Rytmika łączy muzykę z ruchem i ekspresją wokalną. Są to więc ćwiczenia rozwijające dyspozycje słuchowe, wykorzystujące w tym celu struktury rytmiczne.
- Odtwarzane rytmu poprzez ruch swobodny, planowany, układy ruchowe i przestrzenne
- Improwizacje wokalne na dowolne tematy i do krótkich utworów literackich, rymowanek, własnej twórczości słownej dziecka
- Powtarzanie głosem motywów melodycznych
- Ruch przy muzyce i akompaniamencie naturalnym, oraz perkusyjnym

Ćwiczenia słuchowe:
- rozpoznawanie dźwięków otoczenia wydawanych przez różne przedmioty, zwierzęta, instrumenty
- rozpoznawanie źródeł dźwięków, natężenia, wysokości, barwy
- ćwiczenia dźwiękonaśladowcze
- powtarzanie rymów, rytmu
- wyodrębnianie głosek, różnicowanie wyrazów, np. jedną głoską, w nagłosie itd.,
- rozróżnianie mowy prawidłowej od nieprawidłowej

Zabawy muzyczno – ruchowe, zabawy z rekwizytami

Ćwiczenia usprawniające dużą i małą motorykę

Żywe historyjki- prezentowanie historyjek głosem, ruchem, mimiką

Ćwiczenia usprawniające dużą i małą motorykę
- ćwiczenia sprawności ruchowej, orientacji w zakresie schematu własnego ciała, orientacji przestrzennej, celowości ruchów ciała, koordynacji wzrokowo- ruchowej i słuchowo- ruchowej, gibkości ciała i wyczucia jego ciężaru

Ćwiczenia te będą wykonywane w powiązaniu z ćwiczeniami z zakresu ćwiczeń logopedycznych, rytmicznych i muzycznych

TEMAT
CELE
POMOCE
Październik
,,Co pomaga nam poprawnie mówić''
- ,, Nauka imion''- zabawa słuchowa
- ,, Sowa sprząta swoje mieszkanie''- gimnastyka narządów mowy
- ,, Powroty do domu''- zabawa słuchowo-ruchowa
- ,, Gazetowe kulki''- zabawa oddechowa

- usprawnianie narządów mowy
- rozwijanie słuchu fonemowego
- doskonalenie koordynacji słuchowo-ruchowej
- ustalenie prawidłowego toru oddechowego
- kształowanie słuchu muzycznego, rytmicznego

- piłka
- kolorowe klocki
- lusterko dla każdego dziecka
- gazety
- nagranie z muzyką relaksacyjną
- magnetofon
- piosenka "Różne minki" Rymowana gimnastyka dla smyka"

,, Zabawy ze zwierzętami''
- ,, Ko,ko,ko,kwa,kwa,kwa,kto mój język zna ?''- zabawa artykulacyjna na podstawie wiersza Ewy Stadtmüller
- ,,Głosy zwierząt''- zabawa ortofoniczna
- ,, Konie i krowy''- zabawa słuchowo-ruchowa
- ,, Kolorowe piórka''- zabawa oddechowa

- doskonalenie sprawności artykulacyjnej
- wdrażanie narządów artykulacyjnych do wyraźnej pracy podczas mówienia
- rozwijanie słuchu fonemowego i koordynacji słuchowo- ruchowej
- kształtowanie prawidłowego toru oddechowego
- kształowanie słuchu muzycznego, rytmicznego

- obrazki ze zwierzętami
- nagranie z głosami zwierząt
- magnetofon
- kolorowe piórka
- piosenka "Ptaki szykują przysmaki" – Piosenkowe zabawy dla dzieci

"Warzywa i owoce"
- "Gruszka" – zabawa rytmizująca
- "Na straganie" – zabawa słuchowa
- "Owoce i warzywa" – zabawa słuchowo – ruchowa
- "Dżem" – zabawa artykulacyjna

- rozwijanie słuchu fonemowego
- kształtowanie poczucia rytmu
- doskonalenie koordynacji słuchowo-ruchowej
- usprawnianie narządów artykulacyjnych
- kształowanie słuchu muzycznego, rytmicznego

- obrazki z owocami i warzywami
- wiersz "Na straganie" J. Brzechwy
- lusteka
- bajka "Dżem" – Języczkowe przygody...
- magnetofon
- piosenka "Kuchenne zabawy" – Rymowana gimnastyka dla smyka

,, Deszczowe zabawy z rytmem''
- ,,Rytm imion''- zabawa słuchowa
- ,, Kropelki deszczu''- gimnastyka narządów mowy
- ,, Wiatr''- rozmowa na podstawie wiersza Danuty Gellnerowej
- ,, Własny deszczowy rytm''- zabawa słuchowa
- ,, Kałuże''- zabawa rytmizująca

- rozwijanie słuchu fonemowego
- utrwalanie właściwego toru oddechowego
- usprawnianie motoryki artykulacyjnej
- rozwijanie słownictwa
- kształowanie słuchu muzycznego, rytmicznego

- bębenek
- magnetofon
- piosenka "Powódź" – Rymowana gimnastyka dla smyka"

Listopad

- ,, Jesienne rytmy''
- ,, Rytm liści''- zabawa słuchowa
- ,, Grzyby''- zabawa oddechowa
- ,, Wędrujące jabłko''- zabawa słuchowo – ruchowa
- ,, Jesienna orkiestra''- zabawa słuchowa

- rozwijanie słuchu fonemowego
- kształtowanie poczucia rytmu
- doskonalenie prawidłowego sposobu oddychania
- kształowanie słuchu muzycznego, rytmicznego

- liście
- bębenek
- kosz z wyciętymi z papieru grzybami, jabłkami, kasztanami, żołędziami
- piosenka "Jesienne zabawy" – Rymowana gimnastyka dla smyka"

,, Robot poznaje zwierzątka''
- ,, Powitanie Magala''- zabawa słuchowa
- ,, Znajomi Magala''- zagadki
- ,, Bawimy się w chowanego''- zabawa słuchowo- artykulacyjna
- ,, Przekąska''- zabawa artykulacyjna

- rozwijanie umiejętności syntezy i analizy sylabowej
- wdrażanie do koncentracji uwagi
- doskonalenie pamięci słuchowej

- robot przedstawiony na obrazku
- bębenek
- obrazki przedstawiające : małpę, kurę, zająca, pieska, myszkę i wiewiórkę
- obrazki z serem,kośćmi, orzechami, sałatą, bananem, robaczkiem

,, W lesie''
- ,, W lesie''- zabawa słuchowa
- ,, Co słychać w lesie?''- zabawa słuchowo - ortofoniczna
- ,, Dzięcioł''- zabawa słuchowa
- ,, Grzybobranie''- zabawa słuchowo- ruchowa

- rozwijanie słuchu fonemowego
- róznicowanie sygnałów dźwiękowych
- doskonalenie pamięci słuchowej
- doskonalenie kordynacji słuchowo – ruchowej
- kształowanie słuchu muzycznego, rytmicznego

- koszyk z papierowymi liśćmi
- szablony grzybów
- drewniane klocki
- magnetofon
- piosenka "Leśne śpiewy" – Piosenkowe zabawy dla dzieci

,, Co misie robią zimą?''
- ,, Mruczące misie''- zabawa ortofoniczna
- ,, Misie przygotowują się do zimowego snu''- gimnastyka narządów mowy
- ,, Stary niedźwiedź mocno śpi''- zabawa artykulacyjno- ruchowa
- ,, Dom misia''- zabawa słuchowo- artykulacyjna

- usprawnianie narządów artykulacyjnych
- utrwalanie prawidłowego toru oddychania
- kształtowanie właściwego nastawienia głosu
- kształowanie słuchu muzycznego, rytmicznego

- maskotki – misie
- maska misia
- piosenka "Podróż z misiem" – Rymowane zabawianki, masażyki i kołysanki

Grudzień

,, Mosty i bałwanki''
- ,, Wędrująca piłka''- zabawa artykulacyjna
- ,, Echo''- zabawa słuchowo – ruchowa
- ,, Język fantazji''- zabawa słuchowo – artykulacyjna
- ,, Rymy''- zabawa słuchowo – artykulacyjna

- rozwijanie słuchu fonemowego
- wdrażanie do koncentrowania uwagi na bodźcach słuchowych
- kształowanie słuchu muzycznego, rytmicznego

- lusterka
obrazki przedstawiające :
mydło, muchę,murek, babkę, mak, bąki
- piosenka "Pory roku" – Rymowane zabawianki, masażyki, kołysanki

,, Pan Języczek i święta''
- ,, Boże Narodzenie''- gimnastyka narządów mowy
- ,, Mróz''- zabawa oddechowa
- ,, Prezenty''- zabawa słuchowa
- "Bałwanki" – zabawa ruchowo - naśladowcza

- usprawnianie motoryki artykulacyjnej
- doskonalenie toru oddechowego
- rozwijanie słuchu fonemowego
- kształcenie poczucia rytmu

- lusterka
- bajka "Boże Narodzenie" – Języczkowe przygody..."
- karty ze śladami
- magnetofon
- piosenka "Bałwanki" – Roztańczone, rozśpiewane, rozbawione przedszkole"

,,Boże Narodzenie''
-,, Boże Narodzenie''- zagadki
- ,, Sanie Mikołaja''- zabawa słuchowo- ruchowa
- ,, Przygotowania do świąt''- zabawa słuchowa
- ,, Prezenty''- zabawa słuchowo- artykulacyjna

- usprawnianie narządów artykulacyjnych
- zapoznanie ze słownictwem związanym ze świętami Bożego Narodzenia
- utrwalanie syntezy i analizy wyrazowej i sylabowej
- kształtowanie prawidłowego toru oddechowego

- ilustracje świąteczne
- nagranie ze świąteczną piosenką
- magnetofon
Styczeń

,, Karnawał''
- ,,Bal przebierańców''- zabawa słuchowa
- ,, Poczęstunek''- gimnastyka narządów mowy
- ,, Tańczące baloniki''- zabawa relaksacyjna
- ,, Rytm ciała''- zabawa słuchowo- ruchowa

- kształtowanie i usprawnianie percepcji słuchowej
- utrwalanie prawidłowego toru oddechowego
- usprawnianie narządów artykulacyjnych
- kształtowanie poczucia rytmu

- magnetofon
- bębenek
- balony
- piosenka "Wesoła zabawa" – Rymowana gimnastyka dla smyka

,, Zimowy wiatr''
- ,, Drzewa''- zabawa słuchowo- ruchowa
- ,, Śnieżki''- zabawa oddechowa
- ,, Niespodzianka''- zabawa artykulacyjna
- ,, Co tak szeleści?''- zabawa słuchowa

- zapoznanie się z prawidłową wymową głoski "sz"
- usprawnianie percepcji słuchowej
- kształtowanie prawidłowego toru oddechowego
- kształowanie słuchu muzycznego, rytmicznego

- lusterko
- szeleszczące materiały np. folia, papiery, karton
- gazety
- piosenka "Zabawa z wiatrem" – Rymowana gimnastyka dla smyka

,, Nasze zabawki"
- ,, Goście''- zabawa słuchowo- artykulacyjna
- ,, Sklep''- zabawa artykulacyjna
- ,, Czyja to zabawka?''- zabawa słuchowa
- ,, Kukiełki''- zabawa słuchowo - ruchowa

- zapoznanie z prawidłową wymową głoski l
- rozwijanie koncentracji uwagi
- usprawnianie języka, zwrócenie uwagi na jego pionizację
- kształtowanie słuchu fonemowego
- utrwalanie prawidłowego sposobu połykania
- kształowanie słuchu muzycznego, rytmicznego

- kołatka
- chusta
- obrazki z głoską l
w nazwie
- piosenka "Tańczące piłki" – Rymowana gimnastyka dla smyka"
Luty

,, Ptaki''
- ,, Gołąbki''- zabawa oddechowa
- ,, Ptaki''- zabawa ortofoniczna
- ,, Kroki''- zabawa ruchowo- artykulacyjna
- ,, Ptasia rodzina''- zabawa słuchowo - artykulacyjna

- usprawnianie motoryki narządów artykulacyjnych
- kształtowanie prawidłowego toru oddechowego
- rozwijanie słuchu fonemowego
- rozwijanie koncentracji uwagi
- kształowanie słuchu muzycznego, rytmicznego

- lusterka
- obrazki ptaków
- papierowa kula
- piosenka "U ptasiego fryzjera" – Piosenkowe zabawy dla dzieci

,, Czarodziejski kosz''
- ,, Opowiadanie''- zabawa artykulacyjna
- ,, Wędrujące woreczki''- zabawa ruchowo- artykulacyjna
- ,, Raz, dwa, trzy, cztery...''- zabawa ruchowo-artykulacyjna
- ,, Rodziny syczących i szumiących''- zabawa słuchowa

- wdrażanie do prawidłowej wymowy głosek szeregu szymiącego i syczącego
- doskonalenie koordynacji słuchowo- ruchowej
- rozwijanie wyobraźni językowej

- kosz
- bębenek
- lusterka
- emblematy z obrazkami, w nazwach których w nagłosie znajdują się głoski "s, z, c, dz, sz, ż, cz, dż"

,, Pociąg''
- ,, Duszek Stefek''- gimnastyka narządów mowy
- ,, Jedzie pociąg z daleka''- zabawa ortofoniczna
- ,, Nasza melodia''- zabawa artykulacyjna
- ,, Wagoniki''- zabawa słuchowo- artykulacyjna

- różnicowanie głosek opozycyjnych "s-sz"
- usprawnianie motoryki warg i języka
- doskonalenie słuchu fonemowego
- kształtowanie koordynacji słuchowo- ruchowej
- kształtowanie słuchu muzycznego, rytmicznego

- lusterka
- koła zielone i czerwone
- obrazki zawierające w nazwie głoskę "s" lub "sz"
- magnetofon
- piosenka "Jedzie pociąg z daleka"

Marzec

,, Wielkanocne pisanki ''
- ,, Świąteczne symbole''- zabawa słuchowa
- ,, Pisklęta''- zabawa słuchowo- ruchowa
- ,, Pisanki''- zabawa słuchowa
- ,, Baranki''- zabawa słuchowo – ruchowa

- wdrażanie do prawidłowej realizacji głosek wybuchowych
- rozwijanie słuchu fonemowego

- obrazki przedstawiające pisanki, palmę wielkanocną, baranka i bazie
- obrazki ,których nazwy zawierają głoski "p, b"
- nagranie ze spokojną muzyką
- magnetofon

"Wielkanoc"
- "Wielkanoc" – zabawa artykulacyjna
- "Zgadnij, co to za zwierzę?" - zabawa słuchowa
- "Potłuczone pisanki" – zabawa oddechowa
- "Kura czy góra" – zabawa słuchowo - ruchowa

- usprawnianie narządów mowy
- kształtowanie i usprawnianie percepcji słuchowej
- utrwalanie prawidłowego toru oddechowego
- rozwijanie słuchu fonemowego

- bajka "Wielkanoc"
- obrazki ze zwierzętami i śladami
- obrazki z pisankami
- piosenka z muzyką świąteczną

,,Wąż, mucha i konik polny''
- ,, Kroki''- zabawa ortofoniczna
- ,, Poszukiwanie wyrazów''- zabawa słuchowo- artykulacyjna
- ,, Konik polny''- zabawa słuchowo- ruchowa
- ,, Muchy i pająki''- zabawa słuchowo- ruchowa

- różnicowanie głosek szeregu syczącego "s,z,c,dz"
- rozwijanie słuchu fonemowego
- kształtowanie koordynacji słuchowo-ruchowej

- koła
- bębenek

,,Trzy kolory''
- ,, Król wiatru''- zabawa słuchowo-ruchowa
- ,, Gile, wróble i sikorki – zabawa słuchowo-ruchowa
- ,, Okruszki''- zabawa oddechowa
- ,, Smakołyki''- zabawa artykulacyjna

-wdrażanie do prawidłowej wymowy głosek "sz,ż,cz,dż"
- rozwijanie słuchu fonemowego
- usprawnianie narządów mowy
- utrwalanie prawidłowego toru oddechowego
- kształtowanie słuchu muzycznego, rytmicznego

- tablice z ptakami
- obrazki
- magnetofon
- piosenka "Trzy kolory"- Rymowane zabawianki, masażyki, kołysanki

Kwiecień

,, Wiosna''
- ,, Poszukiwanie wiosny''- gimnastyka narządów mowy
- ,, Wiosna czy zima?''- zabawa słuchowo – ruchowa
- ,, Wiosenne wierszyki''- zabawa artykulacyjna
- ,, Wiosenne porządki''- zabawa ortofoniczna

- usprawnianie narządów artykulacyjnych
- zwrócenie uwagi na prawidłową wymowę głosek trzech szeregów : ciszącego, syczącego, szumiącego
- rozwijanie percepcji słuchowej

- papierowe trawki
- obrazki przedstawiające:
szafę, kosz, zagrodę

"Zajączek kicaczek"
- "Zajączek kicaczek" – zabawa artykulacyjna
- "Kapusta" – zabawa słuchowa
- "Objedzone zające" – zabawa oddechowa
- "Kaczka czy taczka?" - zabawa słuchowo - ruchowa

- usprawnianie narządów artykulacyjnych
- rozwijanie percepcji słuchowej
- kształtowanie prawidłowego toru oddechowego
- kształtowanie koordynacji słuchowo – ruchowej
- kształtowanie słuchu muzycznego, rytmicznego

- bajka "Zajączek kicaczek" – Języczkowe przygody...
- obrazki z kapustą, konewką itp.
- kartki z rysunkami marchewek
- magnetofon
- piosenka "Jak zajączek" – Rymowane zabawianki, masażyki, kołysanki

,, Urodziny Renaty''
- ,, Renata i jej goście''- zabawa słuchowa
- ,, Urodzinowy tort''- zabawa oddechowa
- ,, Traktory''- zabawa słuchowo- ruchowa
- ,, Prezenty''- zabawa słuchowo-artykulacyjna

- usprawnianie narządów artykulacyjnych
- rozwijanie percepcji słuchowej
- kształtowanie koordynacji słuchowo- ruchowej
- utrwalanie prawidłowego toru oddechowego
-wdrażanie do prawidłowej wymowy głoski "r"

- lalka
- plansza przedstawiająca tort urodzinowy
- obrazki, w nazwach których znajduje się głoska "r"
- kartki gazety

,, Pojazdy''
- ,, Ruch uliczny''- rozmowa na temat ruchu ulicznego, bezpiecznego włączania się do niego oraz pojazdów, które można zobaczyć na ulicy.
- ,,Pojazdy uprzewilejowane''- zabawa ortofoniczna
- ,, Samochody''- zabawa słuchowa
- ,, Inne pojazdy''- zabawa artykulacyjna
- ,, Garaż''- zabawa słuchowo- ruchowa

- rozwijanie słuchu fonemowego
- usprawnianie narządów artykulacyjnych
- zwrócenie uwagi na wyrazistą mowę samogłosek
- kształtowanie prawidłowego nastawienia głosu
- kształowanie słuchu muzycznego, rytmicznego

- nagranie z odgłosami ulicy
- magnetofon
- obrazki przedstawiające straż pożarną, policję i pogotowie
- piosenka "Pociąg" – Rymowana gimnastyka dla smyka"

Maj
,, W kwiaciarni ''
- "Doniczki" – zabawa słuchowo – ruchowa
- "Kwiatowe rytmy" – zabawa rytmizująca
- "Bukiety" – zabawa słuchowa
- "Kwiatki petronelki" – zabawa grafomotoryczna

- rozwijanie koordynacji słuchowo – ruchowej
- kształtowanie poczucia rytmu
- rozwijanie słuchu fonemowego
- rozwijanie sprawności manualnej
- kształtowanie słuchu muzycznego, rytmicznego

- obrazki
- szablony kwiatów
- magnetofon
- piosenka "Rączki dwie, nózki dwie" – Rymowana gimnastyka dla smyka
- wiersz "Kwiatki petronelki" – Rysowane wierszyki i zagadki"

,, Wielka majówka na łące''
- ,, Poszukiwanie wiosny''- gimnastyka narządów mowy
- ,, Wiosna czy zima''- zabawa słuchowo- ruchowa
- ,, Myszki- szyszki''- tworzenie rymów
- ,, Pszczółki''- zabawa słuchowo- ruchowa

- zwrócenie uwagi na prawidłową wymowę trzech szeregów :ciszącego, syczącego, szumiącego
- rozwijanie percepcji słuchowej
- kształowanie słuchu muzycznego, rytmicznego

- lusterka
- chusta animacyjna,
- magnetofon
- piosenka "Zabawy na łące" – Rymowana gimnastyka dla smyka

,, Leśna muzyka''
- ,, Spacer po lesie''- ćwiczenia oddechowe
- ,, Co słychać w lesie ''- zagadki słuchowe
- ,, Leśna muzyka''- ćwiczenie pamięci słuchowej
- ,, Orkiestra''- śpiewanie piosenki, wygrywanie refrenu na instrumentach perkusyjnych

- utrwalanie prawidłowego toru oddechowego
- rozwijanie pamięci i percepcji słuchowej
- utrwalanie prawidłowej wymowy głoski szumiącej sz

- magnetofon
- instrumenty perkusyjne
- sylwety zwierząt
- piosenka "Orkiestra"

"Pestki słonecznika"
- "Pestki słonecznika" – zabawa artykulacyjna
- "Ile płatków?" - zabawa słuchowa
- "Fruwające włosy" – zabawa oddechowa
- "Dzieci i słonecznik" – zabawa słuchowo - językowa

- usprawnianie narządów artykulacyjnych
- ćwiczenie pamięci i percepcji słuchowej
- rozwijanie słuchu fonemowego
- utrwalanie prawidłowego toru oddechowego
- rozwijanie słownictwa biernego i czynnego
- kształtowanie słuchu muzycznego, rytmicznego

- lusterka
- bajka "Pestki słonecznika" – Języczkowe przygody...
- historyjka obrazkowa
- magnetofon
- piosenka "Przygoda na niby" – Rymowana gimnastyka dla smyka

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.