X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 34803
Przesłano:

Plan zajęć korekcyjno - kompensacyjnych

WSTĘP
Na zajęcia korekcyjno-kompensacyjne w klasach I-III uczęszczają dzieci z trudnościami w nauce szkolnej.Za pomocą środków dydaktycznych i wychowawczych stopniowo eliminowane są niepowodzenia szkolne oraz ich ujemne konsekwencje.
Program zakłada diagnozę ucznia, usprawnianie działalności funkcji zaburzonych, wdrażanie do systematycznej pracy, pomoc w wyrównywaniu braków wiedzy szkolnej oraz kształtowanie właściwego stosunku do nauki. Przeznaczony jest dla uczniów klas I - II.

CEL GŁÓWNY
Celem nadrzędnym zajęć korekcyjno - kompensacyjnych jest stworzenie możliwości wszechstronnego rozwoju umysłowego, psychicznego i społecznego dzieciom z utrudnieniami rozwojowymi, rozwoju na miarę ich możliwości.

CELE SZCZEGÓŁOWE:
• Umożliwienie dzieciom opanowania podstawowych umiejętności czytania i pisania oraz kontynuowania dalszej nauki w szkole;
• Wyrównywanie braków w wiadomościach i umiejętnościach będących przyczyną trudności szkolnych;
• Przezwyciężanie skutków niepowodzeń szkolnych oraz przywrócenie prawidłowych postaw wobec dalszej nauki;

KIERUNKI PRACY TERAPEUTYCZNEJ:
• Stymulowanie i usprawnianie zaburzonych procesów istotnych w opanowaniu umiejętności czytania i pisania tj. konieczność wszechstronnego usprawniania analizatora wzrokowego, słuchowego i kinestetyczno – ruchowego;
• Ćwiczenia sprawności czytania, pisania i liczenia, które muszą sprzyjać usprawnianiu zaburzonych funkcji psychomotorycznych oraz przezwyciężaniu konkretnych trudności w nauce, a tym samym prowadzić do pełnego opanowania umiejętności czytania, pisania i liczenia;
• Oddziaływania psychoterapeutyczne ogólnie uspokajające, a równocześnie aktywizujące do nauki;

ZASADY STOSOWANE PODCZAS PRACY TERAPEUTYCZNEJ:
• Zasada indywidualizacji środków i metod pracy;
• Zasada powolnego stopniowania trudności;
• Zasada systematyczności;
• Zasada ciągłości oddziaływania psychoterapeutycznego i korekcji zaburzeń;
• Zasada dostosowania zadań do możliwości ucznia i zapewnienie warunków do poprawnego wykonywania ćwiczeń;
• Dostosowanie czasu trwania poszczególnych ćwiczeń do wydolności ucznia;

METODY PRACY:

GRUPA METOD OBEJMUJĄCYCH PRZEKAZYWANIE WIADOMOŚCI:
- Metody oparte na obserwacji;
- Metody oparte na słowie;
- Metody oparte na działaniu;
- Metody aktywne;

GRUPA METOD OBEJMUJĄCYCH UTRWALANIE MATERIAŁU:
- Uczenie się na pamięć;
- Powtarzanie i jego odmiany;
- Metody aktywne;

FORMY PRACY:
• jednostkowa,
• indywidualna,
• grupowa,
• indywidualna zróżnicowana

ŚRODKI DYDAKTYCZNE:

Materiał obrazkowy, kolorowe i białe nakrywki, paski papieru, materiały multimedialne, mozaika geometryczna, patyczki, liczydła, materiał przyrodniczy, karty logiczne, plastelina, domina sylabowe, kostki do gry planszowej, liczydła, puzzle, suwaki sylabowe, gry stolikowe, plastikowe butelki, woreczki, piłki, skakanki, instrumenty muzyczne, karty pracy.

SPOSOBY MOTYWOWANIA I OCENIANIA

Ocenianiu podlega przede wszystkim wysiłek i wkład pracy ucznia w powierzone mu zadanie. Każde nawet najmniejsze postępy w nauce są pozytywnie wzmacniane.

EWALUACJA

Uzyskanie wyraźnych efektów w pracy korekcyjno-kompensacyjnej wymaga długiego czasu, ale wcześniej można dostrzec niewielkie indywidualne sukcesy. Obserwacja pozwoli na zauważenie korzystnych zmian w pracy ucznia. Prowadzone ćwiczenia dają okazję do osiągania sukcesu na miarę możliwości dziecka.

TEMATYKA ZAJĘĆ

1. Ćwiczenia usprawniające percepcję wzrokową
• Dobieranie figur geometrycznych o różnych kolorach, kształtach, wielkości i grubości;
• Dobieranie takich samych obrazków, kształtów, dobieranie obrazków do konturów, segregowanie obrazków w grupy tematyczne;
• Zapamiętywanie trudnych kształtów, nazywanie, rysowanie;
• Wskazywanie, zaznaczanie przedmiotów i ich elementów na obrazkach;
• Wyszukiwanie różnic na obrazkach, dorysowywanie brakujących elementów;
• Rysowanie przedmiotów wg instrukcji słownej;
• Dobieranie takich samych liter;
• Wyszukiwanie sylab w tekście;
• Ćwiczenia w orientacji w schemacie ciała i w przestrzeni;
• Układanie kompozycji z klocków wg wzorów przestrzennych;
• Dobieranie obrazków, figur geometrycznych o takim samym lub różnym położeniu;
• Dobieranie części obrazka do całości;
• Układanie obrazków, figur i liter z części;
• Układanie kompozycji przestrzennych z kółeczek, patyczków, obrazków przedstawiających przedmioty w różnym położeniu;
• Rysowanie kompozycji geometrycznych, labiryntów wg wzoru i instrukcji słownej;
• Układanie przedmiotów wg instrukcji słownej: nad, pod, przed, za, na dole, po prawej itd.;
• Układanie historyjek obrazkowych;
• Dobieranie takich samych sylab, liczb;
• Czytanie ze zrozumieniem;
• Układanie z pamięci wzorów;
• Rysowanie uprzednio demonstrowanych przedmiotów;
• Analiza prostych ilustracji i wyliczanie jak największej liczby przedmiotów znajdujących się na ilustracji;
• Spostrzeganie zmian w układzie przedmiotów;
• Układanie historyjek obrazkowych;
• Układanie zdań z rozsypanki wyrazowej;
• Pisanie z pamięci;
• Czytanie ze zrozumieniem;
• Nawlekanie korali;
• Rysowanie po śladzie;
• Łączenie kropek;
• Wychodzenie z labiryntu;
• Rysowanie szlaczków;

2. Ćwiczenia usprawniające percepcję słuchową

• Prawidłowe, wzorowe, czyste wymawianie głosek przez nauczyciela;
• Powtarzanie głosek przez dziecko;
• Powtarzanie głosek o podobnym brzmieniu w zestawieniach;
• Dobieranie obrazków do głosek i głosek do obrazków;
• Dobieranie liter do głosek i głosek do liter;
• Rozpoznawanie głosek – samogłosek, spółgłosek w nagłosie, wygłosie i śródgłosie;
• Wyodrębnianie kolejnych głosek;
• Łączenie głosek w słowa;
• Zestawianie obrazka ze schematem budowy dźwiękowej wyrazu;
• Podawanie liczby głosek w wyrazie, wyrazu na podaną liczbę głosek;
• Tworzenie wyrazów z sylab, czytanie wyrazów sylabami, później całościowo. Podział wyrazów na sylaby. Zaznaczanie sylab w wyrazach;
• Wyodrębnianie wyrazu ukrytego w innym wyrazie;
• Tworzenie wyrazów z różnych głosek, liter;

3. Ćwiczenie sprawności manualnej

• Ćwiczenia rozluźniające, relaksacyjne, ćwiczenia rozmachowe;
• Malowanie farbami na dużych płaszczyznach, dużym pędzlem w różnych pozycjach;
• Zamalowywanie dużych konturowych rysunków;
• Malowanie form kolistych, falistych, literopodobnych, liter;
• Ugniatanie piłeczek, krążków;
• Modelowanie z użyciem mas: gliny, plasteliny, ciastoliny, masy solnej;
• Malowanie plasteliną;
• Stemplowanie palcem, pieczątkami;
• Ćwiczenia motoryki dużej rąk, dłoni, palców;
• Montowanie konstrukcji z gotowych elementów, klocków, koralików, patyczków;
• Układanie obrazków z części;
• Wydzieranie, naklejanie wydzieranek;
• Wycinanie po linii prostej, falistej;
• Kreślenie linii poziomych, pionowych, falistych, zamkniętych;
• Obrysowywanie szablonów;
• Rysowanie po liniach;
• Rysowanie labiryntów;
• Kopiowanie rysunków przez kalkę;
• Zamalowywanie i zakreskowywanie rysunków konturowych;
• Łączenie kropek;
• Rysowanie wg wzoru, pod dyktando;

4. Trening czytania i pisania

• Uzupełnianie podpisów do obrazków;
• Dobieranie obrazków do treści tekstu;
• Wykonywanie czynności wg pisemnie podanej instrukcji;
• Wyszukiwanie w tekście odpowiedzi na pytania;
• Układanie zdań z rozsypanki zdaniowej, wyrazowej;
• Uzupełnianie luk w zdaniach;
• Redagowanie krótkich zdań;
• Przepisywanie, pisanie z pamięci i ze słuchu wyrazów, zdań z trudnymi głoskami;
• Rebusy, krzyżówki, zagadki, czytanie tekstów wyrazowo – obrazkowych;
• Czytanie ze zrozumieniem;

5. Ćwiczenia rozwijające myślenie matematyczne

• Segregowanie przedmiotów wg określonej cechy;
• Zapisywanie liczb;
• Ćwiczenia w zakresie czterech podstawowych działań;
• Rozwiązywanie prostych zadań matematycznych;
• Nazwy dni tygodnia, miesięcy i ich kolejność;
• Obliczenia zegarowe;
• Rozwiązywanie krzyżówek matematycznych, łamigłówek;

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.