X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 34801

Kryteria oceniania klasa 2

Przedmiotowy system oceniania
klasa II A

CELE OGÓLNE:
• doskonalenie techniki czytania i pisania,
• kształtowanie umiejętności wypowiadania się na określony temat,
• rozwijanie zainteresowań czytelniczych,
• rozszerzenie zakresu liczbowego,
• liczenie z wykorzystaniem czterech podstawowych działań matematycznych,
• rozwiązywanie prostych zadań tekstowych,
• poszerzanie wiedzy przyrodniczo- społecznej z elementami kulturowymi,
• doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem obcym,
• rozwijanie wrażliwości na sztukę poprzez kontakt z literaturą, muzyką, malarstwem, rzeźbą, architekturą,
• rozwijanie sprawności motorycznej i edukacja zdrowotna,
• motywowanie do pracy w zespole.

RODZAJE OCEN :
W klasie II ocena śródroczna i roczna klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest oceną opisową, która obejmuje opis osiągnięć edukacyjnych ucznia w zakresie:
a) edukacji polonistycznej
b) edukacji matematycznej
c) edukacji przyrodniczej
d) edukacji muzycznej
e) edukacji plastycznej
f) zajęć technicznych
g) zajęć komputerowych
h) wychowania fizycznego
i) języka obcego nowożytnego
Ocena ciągła (bieżąca) odbywa się każdego dnia w trakcie zajęć szkolnych, polega na stałym informowaniu ucznia o jego zachowaniu i postępach. Jest to słowna ocena motywująca do aktywności i wysiłku, wyraźnie wskazująca osiągnięcia i to, co należy jeszcze wykonać, usprawnić.
Semestralna ocena podsumowująca – zalecająca, redagowana pisemnie w postaci tabeli na koniec semestru szkolnego (styczeń/luty). Informuje o osiągnięciach ucznia, ale równocześnie zawiera wskazania, nad czym uczeń powinien intensywniej popracować w następnym semestrze, by nie dopuścić do rażących braków edukacyjnych.
Końcowa ocena podsumowująca – klasyfikacyjna - wyrażona na piśmie na koniec roku szkolnego w postaci świadectwa informuje o osiągnięciach edukacyjnych, zachowaniu, osiągnięciach szczególnych ucznia w danym roku szkolnym. Nie zawiera już żadnych wskazań, zaleceń.
W czasie zajęć stosowana będzie ocena punktowa, która przedstawia się następująco:
6 pkt. - uczeń wykazuje się dużym zaangażowaniem w zdobywaniu wiedzy i umiejętności, proponuje nowe rozwiązania sytuacji problemowych, jego zdobyte wiadomości i umiejętności znacznie wykraczają poza wymagania programowe, uczeń pracuje samodzielnie bez pomocy nauczyciela.
5 pkt. - uczeń w sposób wyczerpujący opanował wiadomości i umiejętności, potrafi wykorzystać zdobyte wiadomości i umiejętności w praktyce, pracuje samodzielnie.
4 pkt. - uczeń opanował wiadomości i umiejętności, pracuje chętnie, czasami wymaga pomocy ze strony nauczyciela.
3 pkt. - uczeń opanował tylko podstawowe wiadomości i umiejętności, wykorzystuje zdobytą wiedzę i umiejętności przy znacznej pomocy nauczyciela.
2 pkt. - uczeń opanował podstawowe wiadomości i umiejętności tylko w minimalnym stopniu, ma trudności z wykorzystaniem zdobytych wiadomości i umiejętności nawet przy wydatnej pomocy nauczyciela.
1 pkt. - uczeń nie opanował podstawowych wiadomości i umiejętności. Nie potrafi pracować nawet przy wydatnej pomocy nauczyciela, nie wkłada żadnego wysiłku w wykonywaną pracę, nie jest w nią zaangażowany.

W/w punkty służą do oceny poziomu wiadomości i umiejętności ucznia w zakresie:
czytania; pisania; mówienia i słuchania; liczenia; obserwowania i doświadczania; działania na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa; wykonywania prac plastycznych, technicznych, zadań z zajęć komputerowych, ćwiczeń na zajęciach wychowania fizycznego, działalności muzycznej.
Dopuszcza się stosowanie znaków plus (+) lub minus (-) w ocenie bieżącej.
Przy ocenianiu prac domowych stosuje się umowne znaczki służące do oceny pracy ucznia:

- jestem z ciebie zadowolony,
- poprawnie, ale stać cię na więcej
- nie jestem z ciebie zadowolony (brak pracy domowej)

• W miesiącu dopuszcza się 3 nieprzygotowania, zaznaczone w dzienniku lekcyjnym, obowiązkowo zgłoszone przed lekcją, potem uczeń otrzymuje 1pkt.

FORMY SPRAWDZANIA WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI

W klasie II stosuje się następujące formy sprawdzania wiedzy i umiejętności:
1. Formy ustne: odpowiedzi, dialog, opis, opowiadanie, recytacja, czytanie głośne, odpowiedź przy mapie;
• Uczeń do odpowiedzi ustnych powinien być przygotowany z materiału zrealizowanego na trzech ostatnich lekcjach.
• Uczeń ma prawo z każdego przedmiotu zgłosić nieprzygotowanie do lekcji, czyniąc to na początku danej lekcji.
• Z przedmiotów których lekcje odbywają się 1 lub 2 razy w tygodniu jedno nieprzygotowanie na semestr, z przedmiotów których lekcje odbywają się 3 lub więcej godzin w tygodniu trzy „nieprzygotowania” na semestr.
• Nieprzygotowania zapisujemy w dzienniku lekcyjnym symbolem np.
2. Formy pisemne: testy, sprawdziany, kartkówki, zadania domowe, przepisywanie, pisanie ze słuchu, z pamięci, kilkuzdaniowe wypowiedzi zgodne z podstawą programową, obliczenia na tablicy;
Praca kontrolna - to sprawdzenie wiedzy i umiejętności ucznia po zakończonym dziale programowym lub na koniec każdego semestru, z zakresu całości przerobionego materiału. Czas pracy nie może przekraczać 90 min. Praca kontrolna powinna być poprzedzona powtórzeniem, zapowiedziana na tydzień przed ustalonym terminem i zapisana w dzienniku (zapis ołówkiem). Obowiązkiem ucznia jest przystąpienie do pracy kontrolnej. Uczeń, który z przyczyn przez niego niezależnych nie może przystąpić do pracy kontrolnej, zobowiązany jest do napisania jej w terminie nie dłuższym niż dwa tygodnie. W szczególnych przypadkach decyzją nauczyciela zastrzega się możliwość przedłużenia terminu.

Sprawdzian - to określenie stopnia opanowania materiału z zakresu części działu programowego. Czas pracy nie może przekraczać 45 min. Sprawdzian powinien być poprzedzony powtórzeniem, zapowiedziany na tydzień przed wyznaczonym terminem i zapisany w dzienniku (zapis ołówkiem). Obowiązkiem ucznia jest przystąpienie do sprawdzianu. W przypadku nie przystąpienia ucznia do sprawdzianu, obowiązują ustalenia jak przy pracy kontrolnej.

Test/ test czytania ze zrozumieniem - może mieć charakter pytań zamkniętych (wyboru) lub otwartych (np. odpowiedź jedno-, dwuzdaniowa). Nie może trwać dłużej niż 45 min. Jest zapowiedziany na tydzień przed wyznaczonym terminem i zapisany w dzienniku (zapis ołówkiem).

Kartkówka - jest rodzajem pracy pisemnej sprawdzającej stopień przyswojenia materiału z 3 ostatnich tematów. Stosuje się w zależności od potrzeb, bez konieczności wcześniejszej powtórki i zapowiedzi.

Zeszyty oceniane są według następujących kryteriów:
• systematyczność i staranność prowadzenia notatek
• systematyczność i staranność wykonywania zadań domowych
• estetyka zeszytu

3. Prace pisemne wykonywane w domu
Uczeń może zgłosić 3 razy w ciągu semestru brak zadania domowego z przedmiotu. Za brak pracy domowe otrzymuje – minus. Więcej niż 3 minusy otrzymuje ocenę 1p.

4. Formy sprawnościowe, praktyczne dotyczą zajęć, podczas których uczymy, ćwiczymy i kontrolujemy sprawność oraz umiejętności praktyczne.
Na oceny śródroczne, roczną oraz bieżące w przedmiotach artystycznych wpływ mają : umiejętności praktyczne, wysiłek, zaangażowanie i możliwości ucznia.

5. Inne formy – wymagające od ucznia czynności określonych specyfiką przedmiotu nauczania np. albumy, informacje, notatki, dodatkowe materiały. Zadania dodatkowe nie są obowiązkowe, wykonują je dzieci chętne. Za wykonanie prac dodatkowych uczeń otrzymuje tylko ocenę pozytywną. Za brak lub źle wykonaną pracę dodatkową nie wystawia się oceny negatywnej. Za przyniesienie dodatkowych materiałów uczeń otrzymuje + z aktywności. 5 plusów równia się ocena bardzo dobra.
Kontrola będzie prowadzona systematycznie, równomiernie rozłożona na cały okres nauki.

SPRAWDZANIE WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI UCZNIÓW KLASY II METODY I FORMY
Edukacja polonistyczna
• ciche czytanie ze zrozumieniem
• głośne czytanie przygotowane i nieprzygotowane
• przepisywanie, w tym poprawność i strona graficzna pisma
• pisanie z pamięci, pisanie ze słuchu
• wypowiedzi ustne – ich poprawność pod względem merytorycznym, gramatycznym ( np.: rozmowa, udział w dyskusji, odpowiedzi na zadawane pytania)
• wypowiedzi pisemne (np.: samodzielne prace pisemne uczniów, kartkówki, sprawdziany)
• recytacja, prowadzenie zeszytu, samodzielne zdobywanie wiadomości
• aktywność na zajęciach, praca domowa
• testy obejmujące treści z edukacji polonistycznej, matematycznej i środowiskowej:
 diagnozujące (początek i koniec roku szkolnego),
 semestralne z określonej partii materiału.

Ocenianie

Pisanie z pamięci i ze słuchu Skala oceniania dla ucznia ze wskazaniami poradni
6p. – 0 błędów 6p. – 1 błąd
5p. – 1 błąd 5p. – 2 błędy
4p. – 2 błędy 4p. – 3 błędy
3p. – 3 błędy 3p. – 4 błędy
2p. – 4 błędy 2p. – 6 błędów
1p. – 5 błędów 1p. – 7 błędów

• Błędy pierwszego stopnia – h– ch, rz –ż, ó – u, mała i wielka litera, „ nie” z różnymi częściami mowy.
• Błędy drugiego stopnia – łączna i rozdzielna pisownia wyrazów, błędy fonetyczne, gramatyczne, pisownia cząstek „bym”, „byś”, „by” z różnymi częściami mowy, pisownia rzeczowników zakończonych na –i, -ii, -ji. (dwa błędy drugiego stopnia należy traktować jako jeden błąd ortograficzny pierwszego stopnia).
• Błędy trzeciego stopnia – literówki, błędy interpunkcyjne (trzy błędy należy traktować jako jeden błąd ortograficzny pierwszego stopnia).

Sprawdziany, testy, kartkówki oceniane są wg skali:
• wspaniale/ celująco ( 6p.) 100%+ zadanie dodatkowe wykraczające
• bardzo dobrze ( 5p.) - 100% - 96% maksymalnej liczby punktów
• dobrze ( 4p.) - 95% - 75% maksymalnej liczby punktów
• przeciętnie/ dostatecznie ( 3p.) - 74% - 51% maksymalnej liczby punktów
• słabo/ dopuszczająco ( 2p.) - 50% - 30% maksymalnej liczby punktów
• bardzo słabo/ niedostatecznie ( 1p.) - 29% - 0% maksymalnej liczby punktów

Sprawdzian może zawierać zadanie (polecenie) dodatkowe oceniane na ocenę wspaniale, pod warunkiem uzyskania przez ucznia 100 % punktów przewidzianych w sprawdzianie.

Za prowadzenie zeszytu można otrzymać:
6 pkt. – pismo bardzo staranne, prawidłowe łączenia liter, brak skreśleń, brak błędów, zeszyt czysty
5 pkt. – pismo staranne, niewielkie lub brak skreśleń, brak błędów, zeszyt ma estetyczny wygląd
4 pkt. – zeszyt prowadzony starannie, nieliczne błędy, nieliczne skreślenia
3 pkt. – pismo dość staranne, dość liczne skreślenia, błędy
2 pkt. – zeszyt prowadzony niestarannie, dużo skreśleń, bardzo liczne błędy
1 pkt. – zeszyt prowadzony bardzo niestarannie, bardzo dużo skreśleń, błędów, pismo mało czytelne, liczne zabrudzenia

Edukacja matematyczna
• Liczenie pamięciowe
• Wykonywanie i zapisywanie działań matematycznych
• Układanie i rozwiązywanie zadań z treścią
• Przeprowadzanie pomiarów
• Aktywność na zajęciach
• Praca domowa
• Prowadzenie zeszytu
• Sprawdziany, kartkówki, testy
Ocenianie zadań tekstowych
• Przyjmuje się następującą ilość punktów za rozwiązanie zadania tekstowe.
• Za prawidłowe działanie 1p
• Za prawidłowy wynik 1p
• Za prawidłową odpowiedź 1 p

Edukacja przyrodnicza
• Dostrzeganie zjawisk przyrodniczych
• Wiadomości z zakresu wiedzy o środowisku
• Praca w zespole
• Aktywność na lekcji
• Prowadzenie kalendarza pogody, hodowle

Edukacja plastyczno – techniczna
• Stosowanie technik plastycznych i technicznych
• Dbałość i estetyka wykonania
• Wiedza o sztuce
• Praca w zespole
• Wytwory - prace plastyczne
• Prace techniczne

Edukacja muzyczna
• Śpiewanie piosenek
• Gra na instrumentach
• Czytanie i zapisywanie nut
• Rozpoznawanie utworów muzycznych
• Wiadomości z zakresu muzyki
• Aktywność na zajęciach
• Praca w zespole

Zajęcia komputerowe
• Wiadomości i umiejętności z zakresu obsługi komputera
• Znajomość zagrożeń wynikających z korzystania z komputera
• Przestrzeganie zasad korzystania z pracowni komputerowej
• Wyszukiwanie i korzystanie z informacji
• Praca w zespole
• Aktywność na zajęciach – wykonywanie zadań zgodnie z tematyką zajęć

Wychowanie fizyczne
• Wykonywanie ćwiczeń gimnastycznych, zaangażowanie
• Przygotowanie do zajęć ( strój)
• Praca w zespole – przestrzeganie zasad i reguł obowiązujących w grupie
• Aktywność na zajęciach
• Testy sprawności fizycznej po I semestrze i na koniec roku szkolnego.

INFORMACJE OGÓLNE
1. W przypadku prac kontrolnych i sprawdzianów nauczyciel ma obowiązek dostosować wymagania do możliwości i umiejętności uczniów.
2. Nauczyciel jest zobowiązany oddać sprawdzone i ocenione prace kontrolne i sprawdziany najpóźniej dwa tygodnie po ich przeprowadzeniu. Sprawdzone i ocenione prace pisemne kontrolne uczeń i jego rodzice otrzymują do domu na czas określony przez nauczyciela 2 dni. Rodzic ma obowiązek podpisania oceny. Na prośbę ucznia bądź jego rodziców nauczyciel ustalający ocenę uzasadnia ją. W przypadku, gdy uczeń nie będzie przynosił sprawdzianów rodzic będzie je otrzymywał do wglądu na zebraniach.
3. Aktywność na zajęciach oznacza się plusem „+”. Otrzymanie 3 plusów równa się ocenie bardzo dobrej.
4. Brak zadania domowego oznacza się „-” . Trzy minusy są równoznaczne z otrzymaniem przez ucznia oceny niedostatecznej 1p. z zadań domowych.
5. Uczeń klasy II ma prawo do poprawy oceny ze sprawdzianu, jeśli otrzymał ocenę dostateczną lub niżej. Ocenę można poprawiać tylko jednorazowo i w terminie 2 tygodni od jej uzyskania. Nauczyciel może wyrazić zgodę na wydłużenie terminu poprawienia oceny w przypadku choroby ucznia lub usprawiedliwionej nieobecności w szkole nie związanej z chorobą. Ocenę z poprawy oceny wpisuje się obok oceny poprawionej, w tej samej kratce.
6. Oceny za prace sprawdzające osiągnięcia uczniów : testy, sprawdziany, pisanie ze słuchu,
z pamięci są oznaczone kolorem czerwonym.
7. Fakt braku przygotowania uczeń zgłasza na początku zajęć, w przeciwnym razie nie będzie on usprawiedliwiony i uczeń otrzyma np. Trzy np. oznaczają otrzymanie 1p. z przedmiotu. W przypadku niezrozumienia określonego zagadnienia, partii materiału, uczeń powinien zgłosić to nauczycielowi. Fakt zgłaszania nieprzygotowania dotyczy wszystkich przedmiotów
8. W razie nieobecności, uczeń ma obowiązek nadrobić zaległości z poszczególnych przedmiotów w terminie uzgodnionym z nauczycielem. Nie ocenia się ucznia do trzech dni po usprawiedliwionej tygodniowej lub dłuższej nieobecności w szkole. W tym czasie uczeń jest zobowiązany do nadrobienia zaległości. Ma obowiązek do pisania sprawdzianu, kartkówki lub odpowiedzi ustnej w terminie późniejszym.
9.Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych, informatyki lub technologii informacyjnej na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza na czas określony w tej opinii
10. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, muzyki i plastyki należy przede wszystkim brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, podstawę ucznia oraz jego zaangażowanie.
11. 13 dzień każdego miesiąca jest dniem bez odpytywania, sprawdzianów i kartkówek.
12. Ocenianie powinno być systematyczne, obejmować różne formy. W ciągu semestru uczeń powinien uzyskać minimalną ilość ocen bieżących z poszczególnych edukacji:
- polonistycznej -10
- plastycznej -3
- matematycznej –8
- muzycznej -3
- przyrodniczej -3
- z zajęć komputerowych -3
- z zajęć technicznych -3
- z wychowania fizycznego -3

SPOSOBY POWIADAMIANIA RODZICÓW
O WYNIKACH PRACY I POSTĘPACH DZIECI
1. Wymagania edukacyjne i przedmiotowy system oceniania przedstawiane są rodzicom na pierwszym zebraniu w danym roku szkolnym, a fakt ten jest odnotowany w dzienniku zajęć lekcyjnych, a dodatkowo potwierdzony podpisem rodzica na liście potwierdzającej zapoznanie się z aktami wewnętrznymi szkoły. Informacja na temat wymagań edukacyjnych obejmuje zakres wiadomości i umiejętności z poszczególnych edukacji nauczania, uwzględnia poziom wymagań na poszczególne oceny szkolne.
2. Ocenianie ucznia w nauczaniu zintegrowanym jest jawne i odbywa się na bieżąco w klasie, podczas wielokierunkowej działalności ucznia. Nauczyciel sprawdza wykonywane prace, chwali za wysiłek, za chęci, za pracę. Nagradza uśmiechem, pochwałą, gestem oraz wskazuje, co uczeń powinien zmienić, poprawić czy wyeksponować. Podkreśla więc osiągnięcia ucznia, ale nie porównuje go z innymi uczniami.
3. Nauczyciel stosuje wszystkie dostępne sposoby oceniania wspomagającego, tj.: obserwuje ucznia i jego pracę, rozmawia z nim i motywuje do dalszych wysiłków.
4. Uczeń powinien mieć pewność, że w toku uczenia się ma prawo do popełniania błędów, do rzetelnej informacji, z której jasno wynika, co zrobił dobrze, co źle, a co musi zmienić, aby było lepiej. Taka informacja wywołuje motywację do dalszego wysiłku w celu dokonywania korekty poprzez kolejne działania.
5. Sprawdzone i ocenione prace kontrolne uczeń i rodzice otrzymują do wglądu.
6. Informacje o postępach ucznia w nauce i pracy rodzice uzyskują podczas kontaktów
indywidualnych z nauczycielem, podczas zebrań z rodzicami organizowanymi zgodnie
z kalendarzem szkolnym.
7. Podczas zebrań z rodzicami organizowanymi w ciągu semestru nauczyciel przekazuje
informacje o postępach dziecka na przygotowanych kartkach, w postaci ocen punktowych z poszczególnych edukacji lub formularza właściwego oznaczania.
8. W przypadku trudności w nauce, częstego nie przygotowania do zajęć – rodzice informowani będą podczas indywidualnych spotkań z nauczycielem lub poprzez kontakty pośrednie - rozmowy telefoniczne, korespondencje, wpisy w zeszycie uwag.
9. W przypadkach utrudnionych kontaktów z rodzicem informacje zostaną przekazane telefonicznie i odnotowane w dzienniku lekcyjnym.
10. W przypadkach niemożliwego kontaktu telefonicznego - wysłanie listu - zaproszenie do szkoły na indywidualną rozmowę lub ostatecznością będzie wizyta w domu dziecka nauczyciela-wychowawcy.
11. Ocenę roczną otrzymuje rodzic w dniu zakończenia roku szkolnego na świadectwie szkolnym.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.