X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 34779
Przesłano:
Dział: Przedszkole

Program pracy koła tanecznego z grupą dzieci w wieku przedszkolnym

„Taniec jest najwznioślejszą, najbardziej wzruszającą,
najpiękniejszą ze wszystkich sztuk,
bo nie jest tylko prostą interpretacją czy wyobrażeniem życia;
jest samym życiem”
(Havelock Ellis)

Taniec i jego formy powstały w celu zaspokojenia potrzeby ruchu
oraz jak pisze Turska- „uzewnętrzniania swych uczuć za pomocą gestów, ruchów i mimiki” . Formy taneczne oraz ćwiczenia ruchowo – muzyczne pełnią niewyobrażalnie wielopłaszczyznową rolę w życiu dziecka. Aktywność taneczna jest przejawem ruchowej działalności człowieka, a także pełni funkcje wychowujące i kształcące w edukacji. W ramach zajęć tanecznych dziecko nie tylko rozwija i doskonali koordynację ruchową, koncentrację uwagi, ale poznaje nowe sposoby wyrażania swoich emocji, odczuć. Dzieci mają możliwość poprawy swojej samooceny, pokonania nieśmiałości i doskonalenia postawy twórczej.
Ze względu na zróżnicowane formy taneczne, dzieci uczą się estetyki i poprawności ruchów. Taniec sprzyja zanikaniu kompleksów zahamowań, likwiduje źródła frustracji i napięcia.
Za podstawowe zadania tańca uważa się dostarczanie pozytywnych wrażeń i odczuć związanych z muzyka i ruchem, ale również rozwijanie wrażliwości, doskonalenie umiejętności śpiewu, wykonywania figur tanecznych, sprawności ruchowej. Aktywność ruchowo – muzyczna w szkole prowadzi do kształtowania postaw aktywnych i twórczych, wzbogacenia swoich przeżyć i wyobraźni, odkrywaniu wiedzy o samym sobie i świecie.
Dziecko, biorąc udział w zajęciach tanecznych, ma możliwość rozwoju własnej osobowości, umiejętności wspólnego działania. W przypadku tańców grupowych uczy się odpowiedzialności. Różnorodne formy taneczne prowadzą do zanikania wewnętrznych oporów dziecka, stwarzają okazje do aktywizacji dzieci. Taniec rozwija w dziecku inicjatywę działania, doskonali procesy uwagi, pamięci, szybkiej orientacji.
Zajęcia taneczne będą prowadzone w grupie dzieci w wieku przedszkolnym
(5-6 letnich) raz w tygodniu. Czas trwania zajęć to 45 minut. W ramach zajęć będą wykorzystywane elementy metody Labana.

Główne cele zajęć to :
- Wspomaganie harmonijnego rozwoju psychofizycznego dzieci.
- Ukazywanie celowości kształtowania estetyki i harmonii ruchu, wyczucia rytmu, wyobraźni twórczej, rozwijania uzdolnień tanecznych oraz wrażliwości na piękno
i wdzięk.
- Zaspokajanie naturalnej potrzeby ruchu.
- Poznawanie różnorodnych stylów tanecznych- hip-hop, taniec klasyczny, modern, jazz, taniec współczesny.
- Stwarzanie warunków do kształtowania zachowań sprzyjających zdrowiu przez czynny udział w zajęciach muzyczno – ruchowych w formie zajęć dodatkowych.

- Budowanie poczucia własnej wartości, pozytywnego obrazu samego siebie i wiary we własne siły.
- Rozwijanie postawy twórczej, koordynacji i sprawności ruchowej.
- Nabywanie umiejętności szybkiej orientacji, decyzji, uwagi.
- Rozwijanie indywidualnych zdolności każdego dziecka, jego inicjatywy i samodzielności .

Metody realizacji celów- metoda to droga dochodzenia do celu, świadomie podejmowane przez nauczyciela czynności dla osiągnięcia określonego efektu.

METODY NAUCZANIA RUCHU:

• metoda syntetyczna- polega na całościowym nauczaniu zestawów mniejszych elementów, motywów i wreszcie większych zestawów muzyczno – ruchowych.
• metoda analityczna- polega na dzieleniu złożonych i trudniejszych koordynacyjnie ćwiczeń na fragmenty, które po osobnym opanowaniu scala się w płynny ruch.
• metoda mieszana ( syntetyczno – analityczna )-polega w pierwszej fazie na nauczaniu częściami tańca, a następnie w pełnej formie.
• metoda kompleksowa- polega na nauczaniu wyodrębnionych przez nauczyciela kompleksów ruchowych danego tańca i jest połączeniem poprzednich metod, stosowanym często w celu korygowaniu błędów w wykonywanym ruchu.

Zadania:
1. Kształtowanie sprawności:
• rytmicznej: koordynacja słuchowo – ruchowa, precyzyjne odtwarzanie rytmu, poczucie tempa i metrum.
• orfofunkcjonalnej: formy aktywności stymulujące funkcjonowanie układu krążenia
i oddychania (wysiłek o charakterze aerobowym).
• kondycyjnej: wytrzymałość (ćwiczenia wzmacniające poszczególne partie mięśniowe).

2. Kształtowanie umiejętności:
• działania na rzecz zdrowia.
• łączenia ruchu z muzyką.
• rozwijania pozytywnej postawy wobec aktywności tanecznej.

3. Działania wychowawcze związane z kształtowaniem:
• samodyscypliny.
• nawyku samokontroli i samooceny.
• poczucia odpowiedzialności za zdrowie i bezpieczeństwo własne oraz drugiego człowieka.
• postawy współdziałania zespołowego i wzajemnej współodpowiedzialności.
Zasady konstrukcji zajęć z wykorzystywaniem tańca ekspresyjnego Rudolfa Labana :
• zasada wszechstronności ;
• zasada naprzemienności wysiłku i rozluźniania ;
• zasada stopniowania trudności .
Wykorzystywane formu ruchu:
• opowieść ruchowa ;
• ćwiczenia muzyczno- ruchowe ;
• taniec ;
• improwizacja ruchowa ;
• inscenizacja ;
• mimika ;
• pantonima .
Tematy stosowane na zajęciach z dziećmi w wieku przedszkolnym dotyczą pięciu tematów będących podstawą metody :
I. wyczucie / świadomość / własnego ciała ;
II. wyczucie / świadomość / ciężaru , siły i czasu ;
III. wyczucie / świadomość / przestrzeni ;
IV. rozwijanie wyczucia płynności ruchu i ciężaru ciała oraz przestrzeni i czasu ;
V. kształtowanie umiejętności współdziałania z partnerem i grupą .
Pomoce dydaktyczne wykorzystywane przy metodzie Labana m.in:
• szarfy w czterech kolorach / niebieskim , żółtym , czerwonym i zielonym / ;
• woreczki z materiału w w/w kolorach ;
• krążki ze sklejki lub tworzywa w czterech kolorach ;
• kolorowe obręcze różnych rozmiarów ;
• skakanki ;
• piłeczki – małe gumowe ;
• duże piłki ;
• laski;
• bum bum rurki;
• gazety ;
• pudełka tekturowe ,
• butelki plastikowe ;
• szpulki po niciach .

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.