X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 34777
Przesłano:
Dział: Przedszkole

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty

Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż:
Nazwa i adres placówki:
Imię i nazwisko opiekuna stażu:
Czas trwania stażu: 01.09.2016 – 31.05.2017
1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. z 2013., poz.393)
CEL GŁÓWNY: uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego
CELE SZCZEGÓŁOWE:
1. Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania przedszkola.
2. Poznanie dokumentacji obowiązującej w przedszkolu i sposobów jej prowadzenia.
3. Poznanie przepisów dotyczących zapewnienia podopiecznym bezpiecznych i higienicznych warunków zabawy, nauki i wypoczynku.
4. Uczestnictwo w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu celem doskonalenia swojej pracy i omawianie tych zajęć z prowadzącym .
5. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu i omawianie ich.
6. Podniesienie kwalifikacji zawodowych poprzez uczestniczenie w szkoleniach.
7. Współpraca z rodzicami i poznanie środowiska dziecka.
8. Wspieranie aktywności twórczej dzieci (np. przygotowanie dziecka do udziału w konkursach). 9. Uczestnictwo w akcji zbiórki plastykowych nakrętek i korków
10. Prowadzenie przedszkolnego bloga.

§ 6 ust. 2 pkt 1
Znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania placówki
ZADANIA FORMY REALIZACJI SPOSÓB DOKUMENTACJI OSOBY WSPÓŁPRACUJĄCE TERMIN REALIZACJI
Zapoznanie się z procedurą awansu zawodowego - analiza przepisów prawnych dotyczących awansu zawodowego
(ustawy i rozporządzenia) -poprawne sporządzenie
planu rozwoju zawodowego i
przedłożenie go do zatwierdzenia Dyrekcji przedszkola Dyrektor przedszkola Opiekun Stażu wrzesień 2016
Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu - zawarcie kontraktu między stażystą a opiekunem stażu
(określenie zadań i obowiązków stażysty i opiekuna stażu) - określenie formy współpracy,
-ustalenie z opiekunem terminów i tematyki zajęć na okres stażu z uwzględnieniem zajęć obserwowanych i prowadzonych. - wnioski z obserwowanych zajęć
- scenariusze zajęć Opiekun stażu wrzesień 2016 i na bieżąco przez okres
stażu
Poznanie zasad funkcjonowania i organizacji przedszkola - analiza dokumentacji przedszkola:
* Statut Przedszkola * Roczny plan pracy przedszkola – koncepcja pracy przedszkola. -zapis w dokumentacji przebiegu stażu -zapisy w dzienniku
-pisanie scenariuszy zajęć Od września do maja

-program wychowawczy przedszkola
-program profilaktyczny przedszkola
- redagowanie scenariusza zajęć
- udział w zebraniach Rady
Pedagogicznych
-
Poznanie Podstawy
Programowej Wychowania
Przedszkolnego - zapoznanie się z programem Podstawy Programowej Wychowania
Przedszkolnego,
"Dziecko w swoim żywiole. Program wychowania przedszkolnego – dobre praktyki". - zapis w dokumentacji przebiegu stażu opiekun stażu wrzesień 2016
Poznanie przepisów prawa dotyczących zasad bezpiecznego i
higienicznego przebywania i pracy na terenie przedszkola - analiza regulaminu BHP i
p/poż
- zapis w dokumentacji przebiegu stażu
wrzesień 2016
Zapoznanie się ze sposobami prowadzenia obowiązującej w przedszkolu dokumentacji - opracowywanie planów miesięcznych - opracowywanie scenariuszy zajęć
- wpisy do dziennika zajęć - sumienne prowadzenie dokumentacji przebiegu wychowania i nauczania, scenariuszy ,planów miesięcznych. Cały okres stażu

Dokumentacja realizacji planu rozwoju zawodowego - gromadzenie dokumentów dotyczących realizowanego planu rozwoju zawodowego - zaświadczenia, scenariusze, notatki, itp. Cały okres stażu
Przygotowanie projektu sprawozdania
- opis realizacji
sporządzonego planu rozwoju - sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego Opiekun stażu
Wykonanie dodatkowych prac w przedszkolu -wykonywanie dekoracji przedszkolnych -prowadzenie gazetki -wykonywanie ozdób na uroczystości przedszkolne -notatki
-zdjęcia
-pomoce dydaktyczne Cały okres stażu

6 ust. 2 pkt 2
Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań placówki
ZADANIA FORMY REALIZACJI SPOSÓB DOKUMENTACJI OSOBY WSPÓŁPRACUJĄCE
TERMIN REALIZACJI
Poznanie zasad konstruowania planów pracy - opracowywanie planów miesięcznych z uwzględnieniem treści i efektów pracy dydaktyczno- wychowawczej - plan pracy zatwierdzony do realizacji -opiekun stażu Okres stażu
Poznanie prawidłowego konstruowania scenariuszy zajęć - przygotowanie i analiza scenariuszy prowadzonych zajęć z opiekunem stażu - zgromadzone scenariusze opiekun stażu Systematycznie przez cały okres stażu
Zbiórka nakrętek i korków -przygotowanie plakatu na nakrętki i korki -zdjęcia
-podziękowanie -opiekun stażu Okres stażu
Udział w Ogólnopolskim
Programie Edukacji
Zdrowotnej dla
Przedszkolaków - Aquafresh -przygotowanie i analiza scenariuszy do realizacji zajęć edukacyjnych z zakresu dbania o higienę jamy ustnej -scenariusze zajęć Opiekun stażu
Wzbogacanie własnego warsztatu pedagogicznego - uczestnictwo w różnych formach doskonalenia - zaświadczenia o ukończonych kursach Okres stażu

zawodowego m.in.: w kursach, szkoleniach
Współorganizowanie imprez przedszkolnych i uroczystości okoliczności Imprezy przedszkolne, np.: – przygotowanie dzieci do różnych występów. -wrzesień - Dzień
Pieczonego Ziemniaka,
-Dzień Chłopaka
-październik - pasowanie na przedszkolaka
-listopad- Światowy Dzień
Pluszowego Misia , -listopad –Andrzejkowe wróżby- hokus pokus czary mary.
-grudzień- Mikołajki i Wigilia (wspólne ubieranie choinki, przygotowanie jasełek wraz ze starszakami, śpiewanie kolęd)
-styczeń –bal, Dzień Babci i Dziadka z udziałem babć i dziadków ,występ dzieci ,recytowanie wierszyków i śpiewanie piosenek. -luty – walentynki, dmuchanie balonów, malowanie serduszek. -marzec-konkurs talentów -kwiecień –Zajączek – lepienie zajączków ,baranków i jajek wielkanocnych z plasteliny - zdjęcia z występów umieszczanych na blogu przedszkola -scenariusze
-dyplomy
-potwierdzenie dyrektora -opiekun stażu Cały rok

lub masy solnej. Zabawa w szukanie zajączka w sali. -maj/czerwiec - Rodzinny
Piknik (Święto Rodziny) -plus inne uroczystości i święta według
harmonogramu kalendarza przedszkola
Poszerzanie wiedzy w zakresie nowoczesnych metod wychowania - czytanie różnych pozycji książkowych ,stron internetowych - recenzje przeczytanych książek, artykułów publikowane na forach w internecie Okres stażu
Uczestnictwo w wewnątrz przedszkolnych formach doskonalenia - obserwowanie zajęć koleżeńskich - zeszyt scenariuszy Okres stażu
Dzielenie się posiadaną wiedzą z innymi nauczycielami -publikacja planu rozwoju zawodowego w Internecie, -publikowanie czterech scenariuszy zajęć,
Tworzenie własnego warsztatu pracy -Prowadzenie bloga przedszkolnego -baza łączy Okres stazu

§ 6 ust. 2 pkt 3
Znajomość środowiska dzieci, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem
ZADANIA FORMY REALIZACJI SPOSÓB DOKUMENTACJI OSOBY WSPÓŁPRACUJĄCE TERMIN REALIZACJI
Współpraca z rodzicami - rozmowy z rodzicami
- poznanie sytuacji rodzinnej
wychowanków
- informowanie na bieżąco - zeszyt do kontaktów indywidualnych z rodzicami Od września do maja
o postępach i zachowaniu dziecka
- spotkania z rodzicami na uroczystościach
przedszkolnych
-zachęcanie rodziców do udziału w konkursie wraz z
dziećmi
Pogłębianie wiedzy i umiejętności w zakresie zaspakajania potrzeb wychowawczych dziecka - stała obserwacja dziecka
- rozmowy indywidualne z dzieckiem
- współpraca z rodziną
- udział w warsztatach szkoleniowych dotyczących różnych problemów rozwojowych dziecka - arkusze obserwacji - zaświadczenia Okres stażu
Organizacja i udział w uroczystościach
wycieczkach oraz imprezach przedszkolnych - włączenie się do organizacji imprez
okolicznościowych w
przedszkolu ,przygotowanie dzieci do konkursów np.:
plastyczny, recytatorskich.
-Udział w wycieczkach przedszkolnych. -przeprowadzenie konkursu talentów - Mini Mam Talent - zdjęcia
- prasa, media
-scenariusze

§ 6 ust. 2 pkt 4
Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć
ZADANIA FORMY REALIZACJI SPOSÓB DOKUMENTACJI OSOBY WSPÓŁPRACUJĄCE TERMIN REALIZACJI
Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu, nauczycieli lub dyrektora - przygotowanie scenariuszy zajęć
- prowadzenie zajęć w obecności dyrektora i opiekuna stażu
- omówienie zajęcia - scenariusze zajęć
- arkusz obserwacji Opiekun stażu Okres stażu
Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu - obecność i obserwacja na zajęciu
- omówienie zajęcia - notatki własne
- scenariusz zajęć
- wnioski z obserwacji

Podpis stażysty:

Podpis dyrektora placówki:

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.