X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 34758
Dział: Gimnazjum

Notacja wykładnicza - scenariusz lekcji matematyki

SCENARIUSZ LEKCJI W KLASIE II GIMNAZJUM

Prowadzący: .....................
Data: ...................
Klasa: II gimnazjum
Przedmiot: Matematyka Czas trwania: 2h
Temat: Notacja wykładnicza.
Cel ogólny: Rozwój praktycznych umiejętności matematycznych – zapis liczb astronomicznych i atomowych w notacji wykładniczej.
Cele operacyjne:
Uczeń:
- zapisuje liczbę dodatnią w notacji wykładniczej,
- podaje postać dziesiętną liczby zapisanej w postaci notacji wykładniczej,
- wykorzystuje notacje wykładniczą w zadaniach praktycznych.
Cele wychowawcze i rewalidacyjne:
- ćwiczenie koordynacji wzrokowo – ruchowej na materiale literowym,
- doskonalenie spostrzegawczości i koncentracji uwagi,
- budowanie pewności siebie i swobody pracy w grupie rówieśniczej.
Metody:
- pogadanka, burza mózgów,
- ćwiczenia praktyczne.
Formy pracy:
- praca indywidualna i z całą klasą.
Środki dydaktyczne:
- tablica multimedialna,
- prezentacja programu Power Point,
- notatka, karta pracy,
- Internet (lekcja pokazowa – autorska strona M. Gwiazdy – http://matmagwiazdy.pl, pomoce dydaktyczne – portal edukacyjny Scholaris – http://www.scholaris.pl/).
Przebieg lekcji:
I. CZĘŚĆ – WSTĘPNA
- Powitanie, sprawdzenie obecności.
- Powtórzenie wiadomości (własności potęgowania).
Uczniowie odpowiadają na 7 pytań testowych zadawanych w formie prezentacji multimedialnej. Odpowiedzi wyświetlane są po każdym pytaniu i wyjaśniane przez nauczyciela. Test nie podlega ocenie. Uzyskane punkty pozwalają na samodzielną weryfikacje swojej wiedzę bez konieczności prezentowania wyników na forum klasy.
II. CZĘŚĆ GŁÓWNA
- Zapisanie tematu zajęć.
- Wprowadzenie nowego zagadnienia.
Wykorzystując możliwości Internetu i dostępną w sali tablice interaktywną nauczyciel prezentuje uczniom fragment lekcji pokazowej pt. notacja wykładnicza.
Film wyjaśnia czym jest notacja wykładnicza, podaje przykłady jej zastosowania, krótko i zrozumiale tłumaczy jak zapisać dowolną liczbę dodatnią w notacji wykładniczej.
- Notatka
Po obejrzeniu lekcji pokazowej następuje dyskusja i wspólne sformułowanie notatki. Na tym etapie nauczyciel zwraca szczególna uwagę na zagadnienia kluczowe np. znak wykładnika potęgi i jego związek z „wielkością” liczby, sposób i kierunek przesuwania przecinka... .
- Ćwiczenia praktyczne (część I)
W tej części uczniowie wykonując proste ćwiczenia doskonalą umiejętności matematyczne odnoszące się do:
• zapisu liczby w notacji wykładniczej,
• zapisu w postaci dziesiętnej liczby przedstawionej w notacji wykładniczej.
Dla urozmaicenia dwa spośród trzech zadań mają postać interaktywną.
Pierwsze zadanie dotyczy wielkości astronomicznych, a dokładnie odległości poszczególnych planet od Słońca. Aby poprawnie wykonać to zadanie należy odszukać podaną planetę i wybrać właściwą wielkość (podane są dwie – co zostanie wyjaśnione podczas dokonywania wyboru). Podane odległości zapisane w notacji wykładniczej należy zamienić na postać dziesiętną.
Drugie zadanie dotyczy wielkości atomowych, a dokładnie wielkości elementów stanowiących budowę atomu (proton, neutron, elektron). Uczniowie podczas oglądania krótkiego filmu muszą zanotować trzy interesujące nas wielkości, a następnie przedstawić je w postaci liczby dziesiętnej.
Zadania realizowane w tej części wykonywane są przy tablicy. Aktywność uczniów nagradzana jest plusami „+”. Zgodnie z przedmiotowym systemem oceniania pięć „+” gwarantuje otrzymanie oceny bardzo dobrej za prace na lekcji.
- Ćwiczenia praktyczne (część II)
W tej części rozwiązywane są zadania praktyczne. Cztery zadania, które odnoszą się do wybranych zagadnień z fizyki, biologii i geografii mają pokazać uczniom, iż notacja wykładnicza znajduje szerokie zastosowanie niemal w każdej dziedzinie nauki oraz jest niezbędna do właściwego zrozumienia wielkości w otaczającej nas rzeczywistości.
Podobnie jak w części I zadania wykonywane są przy tablicy. Zostają przeczytane na głos, omówione i wykonane przez chętnych uczniów.
III. CZESĆ – KOŃCOWA
- Podsumowanie lekcji.
Uczniowie wspólnie z nauczycielem utrwalają wiadomości z dwóch ostatnich lekcji. Podają przykłady z rzeczywistości zastosowania notacji wykładniczej. Przypominają jak przedstawić dowolną liczbę dodatnią w notacji wykładniczej, na co zwrócić szczególną uwagę.
- Zadanie pracy domowej.
Ćw. 1,2 str. 12 (zeszyt ćwiczeń)
- Pożegnanie, zakończenie zajęć.

Uwzględniając możliwości edukacyjne i psychofizyczne uczniów w danym dniu realizacja założonych celów (zadań) może ulec zmianie.

Załączniki:
- notatka z zadaniami do części I, karty pracy do części II
- prezentacja multimedialna

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.