X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 34657

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego

Podstawa prawna:
• Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 191), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. z 2013 r. poz. 393).

Nauczycielka ......... zatrudniona w ....... odbywająca staż na stopień nauczyciela dyplomowanego w terminie od 1 września 2014 r. do 30 maja 2017 r.

Wymagania kwalifikacyjne niezbędne do uzyskania stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego (Dz.U. z 2013 r. poz. 393):

Zadania główne – wymagania kwalifikacyjne określone w Rozporządzeniu
Systematyczna analiza przepisów oświatowych, w tym przepisów prawnych dotyczących awansu zawodowego
Zadania szczegółowe:
1. Analiza przepisów prawa oświatowego dotycząca awansu zawodowego – Karty nauczyciela oraz Rozporządzenia w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (sformułowanie wniosku o rozpoczęcie stażu, opracowanie projektu planu rozwoju zawodowego, przedstawienie go dyrektorowi).
2. Prowadzenie dokumentacji planu rozwoju zawodowego.
3. Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego oraz przyjętych zadań w okresie stażu.
4. Złożenie wniosku o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego o nadanie stopnia nauczyciela dyplomowanego.
§ 8 ust. 2 pkt 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy przedszkola
1. Wykorzystanie i wdrażanie metod innowacyjnych w pracy z wychowankami, m.in.:
- metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne,
- kreatywna edukacja – praca z mandalą.
2. Opracowanie i wdrożenie programu dla dzieci „Zabawa z komputerem”.
3. Cykliczne przygotowanie, prowadzenie i współorganizowanie uroczystości i imprez wewnątrzprzedszkolnych i zewnętrznych, w tym wykorzystanie umiejętności plastycznych na rzecz działalności placówki:
- kiermasze plastyczne,
- uroczystości przedszkolne z udziałem rodziców, dziadków,
- konkursy wewnątrzprzedszkolne i poza terenem przedszkola.
4. Doskonalenie warsztatu i metod pracy poprzez uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego (kursy i warsztaty) adekwatnych do potrzeb własnych i przedszkola.
5. Organizowanie i wprowadzanie nowych form współpracy z rodzicami – integrowanie rodziców z przedszkolem.
§8 ust. 2 pkt 2
Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej
1. Popularyzowanie osiągnięć przedszkola wśród innych nauczycieli wychowania przedszkolnego poprzez zarządzanie stroną internetową placówki w zakresie działów: Plan działań i Galerie.
2. Przygotowanie prezentacji grupy na stronie internetowej, gromadzenie zdjęć.
3. Komputerowe opracowanie materiałów – tworzenie pomocy dydaktycznych do zajęć, redagowanie materiałów do pisemka dla rodziców.
4. Komputerowa dokumentacja pracy nauczyciela.
5. Korzystanie z komunikatorów internetowych celem wymiany doświadczeń i informacji.
6. Przygotowanie i zamieszczenie publikacji w internetowych portalach edukacyjnych: www.profesor.pl, www.nauczycieleprzedszkola.pl
§8 ust. 2 pkt 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.
1. Prowadzenie zajęć otwartych wynikających z potrzeb i założeń planu rocznego.
2. Dzielenie się wiedzą zdobytą na kursach i warsztatach pedagogicznych.
3. Udostępnianie koleżankom opracowanych materiałów z zakresu edukacji społeczno-kulturowej i przyrodniczej pod nazwą „Emocje w języku”.
4. Aktywne uczestnictwo w WDN – prowadzenie zajęć otwartych, udział w zajęciach koleżeńskich wynikających z potrzeb placówki.
5. Opracowanie i opublikowanie materiałów w formie artykułów, informatorów dla rodziców z zakresu wychowania i edukacji dzieci w wieku przedszkolnym na stronie internetowej przedszkola i poczcie elektronicznej grupy.
§8 ust. 2 pkt 4a
Opracowanie i wdrażanie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich
1. Opracowanie i wdrożenie programu „Emocje w języku” dla grupy warunkującego pełny rozwój osobowy dziecka w relacjach ze środowiskiem społeczno-kulturowym i przyrodniczym.
§8ust. 2 pkt 4c
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami
1. Współpraca w realizacji zadań z poradnią psychologiczno-pedagogiczną oraz ze specjalistami w naszym przedszkolu: psychologiem, pedagogiem i logopedą.
2. Kontynuacja współpracy z takimi instytucjami jak: policja, straż pożarna, służba zdrowia, Poczta Polska, nadleśnictwo, biblioteka.
§8ust. 2 pkt 4f
Uzyskanie innych znaczących osiągnięć w pracy zawodowej (nagrody, wyróżnienia, konkursy )
1. Wykonywanie dodatkowych zadań powierzonych przez dyrektora placówki:
- redagowanie i prowadzenie pisemka dla rodziców „W naszym przedszkolu”
- zaprojektowanie i opracowanie druku firmowego przedszkola
2. Organizowanie konkursów na terenie przedszkola.
3. Współorganizowanie spotkań z ciekawymi ludźmi.

§8 ust. 2 pkt 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony
1. Problem dziecka nadpobudliwego psychoruchowo w wieku przedszkolnym.
2. Problem dziecka z zaburzeniami mowy i zachowania.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.