X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 34646
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego

Korekta PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO
związana ze zmianą specyfiki pracy
17 października 2016 roku

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ
O STOPIEŃ AWANSU
ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

Dane osobowe:
Imię i nazwisko: Sylwia Pawłowska
Miejsce zatrudnienia: Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy
Posiadany stopień awansu zawodowego: nauczyciel mianowany
Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2014r.
Data zakończenia stażu: 31.05.2017r.
Okres odbywania stażu: 2 lata 9 miesięcy.
Posiadane kwalifikacje:
Licencjat: Pedagogika Zdrowia, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 2003 r.
Magister Pedagogiki w specjalności opiekuńczo – wychowawcza, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 2005 r.
Pedagogika specjalna – Oligofrenopedagogika, Elbląska Uczelnia Humanistyczno - Ekonomiczna. 2006r.
Zintegrowana Edukacja Wczesnoszkolna i Przedszkolna. Uczelnia Humanistyczno - Ekonomiczna. 2010r.
Wspieranie rozwoju i edukacja osób ze spektrum autyzmu. Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium. 2014r.
PODSTAWA PRAWNA
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli. z późniejszymi zmianami.
- Karta Nauczyciela art. 9g ust. 10 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.
POWINNOŚCI NAUCZYCIELA W ZAKRESIE ODBYWANIA STAŻU WYNIKAJĄCE Z ROZPORZĄDZENIA MEN
§ 8.1. Nauczyciel mianowany ubiegający się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego w okresie odbywania stażu powinien w szczególności:
• podejmować działania mające na celu doskonalenie warsztatu i metod pracy, w tym doskonalenie umiejętności stosowania technologii informacyjnej i komunikacyjnej;
• realizować zadania służące podniesieniu jakości pracy szkoły;
• pogłębiać wiedzę i umiejętności służące własnemu rozwojowi oraz podniesieniu jakości pracy szkoły, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego - z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której odbywa staż.
2. Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego obejmują:
1) uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły, a w przypadku nauczycieli, o których mowa w art. 9e ust. 1-3 Karty Nauczyciela - uzyskanie pozytywnych efektów w zakresie realizacji zadań odpowiednio na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w związku z zajmowanym stanowiskiem lub pełnioną funkcją;
2) wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej;
3) umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć;
4) realizację co najmniej trzech z następujących zadań:
a) opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich,
b) wykonywanie zadań doradcy metodycznego, egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej, eksperta komisji kwalifikacyjnej lub egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy, rzeczoznawcy do spraw programów nauczania, programów wychowania przedszkolnego, podręczników lub środków dydaktycznych, a w przypadku nauczycieli szkół artystycznych – także konsultanta współpracującego z Centrum Edukacji Artystycznej,
c) poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych,
d) uzyskanie umiejętności posługiwania się językiem obcym na poziomie zaawansowanym, a w przypadku nauczycieli języków obcych - uzyskanie umiejętności posługiwania się drugim językiem obcym na poziomie zaawansowanym,
e) wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami,
f) uzyskanie innych znaczących osiągnięć w pracy zawodowej;
5) umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.
Plan rozwoju zawodowego opracowałam zgodnie z wymaganiami dla nauczycieli mianowanych, ubiegających się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego, zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. Nr 260, poz. 2593) z późniejszymi zmianami oraz w Ustawie z dn. 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela z późniejszymi zmianami.
Poniższy plan, w trakcie jego realizacji może ulec modyfikacji lub korekcie.

Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły. (§ 8 ust.2 pkt.1)

Lp.
ZADANIA
FORMY I SPOSOBY REALIZACJI TERMIN REALIZACJI DOWODY REALIZACJI

1.
Poznanie procedur awansu zawodowego pozwalających ubiegać się o stopień nauczyciela dyplomowanego.
• Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego:
Rozporządzenie MEN z 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli z późniejszymi zmianami
Karta Nauczyciela
Ustawa o systemie oświaty
• Zapoznanie się z materiałami opublikowanymi na stronach internetowych MEN, CDiDN,
i portali edukacyjnych.
• Regularna lektura publikacji MEN oraz śledzenie aktów prawnych wnoszących poprawki do ustawy dotyczącej awansu zawodowego.
• Dyskusje na temat awansu z Dyrektorem, nauczycielami i wychowawcami.
VIII/IX 2014r.

VIII/IX 2014r.

Na bieżąco w trakcie trwania stażu

Poprawnie sformułowany wniosek o rozpoczęcie stażu
Plan rozwoju zawodowego, wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na nauczyciela dyplomowanego

2.
Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego.
• Gromadzenie dokumentacji.

• Praca nad uzyskaniem celu jakim jest awans zawodowy na nauczyciela dyplomowanego.

• Uzyskanie oceny dorobku zawodowego.
Cały okres stażu

Cały okres stażu

VI 2017r.
dokumentacja

Ocena dorobku zawodowego dokonana przez Dyrektora szkoły

3.
Aktywne uczestniczenie w pracach SOSW związanych z realizacją jego podstawowych funkcji i wynikających z nich zadań oraz podniesieniem jakości pracy szkoły.

• Współpraca z Dyrektorem SOSW, nauczycielami, wychowawcami, pedagogiem i psychologiem oraz rodzicami lub opiekunami prawnymi wychowanków.

• Udział w Zespole ds. opracowania:
- Programu Profilaktyki na lata 2015/2016;2016/2017;

• Wdrażanie Szkolnego Programu Profilaktyki.

• Udział w Radach Pedagogicznych.

• Współorganizowanie, organizowanie i koordynacja imprez i uroczystości szkolnych oraz na terenie internatu.

• Realizacja wycieczek tematycznych – poznawanie okolicy .

• Prowadzenie kółka - Metody Weroniki Sherborne z wykorzystaniem elementów Pedagogiki Zabawy oraz Klanzy.
W trakcie trwania stażu

Notatki, wpisy w dzienniku

Potwierdzenie dyrektora

Notatki, wpisy w dzienniku

Scenariusze zajęć

4.
Poszerzanie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w wewnątrzszkolnym i zewnętrznym doskonaleniu zawodowym.

• Aktywny udział w różnych formach doskonalenia zawodowego adekwatnym do potrzeb nauczyciela Ośrodka.

• Aktywne uczestnictwo w wewnątrzszkolnym doskonaleniu nauczycieli.

• Uzyskanie dodatkowych kwalifikacji zawodowych umożliwiających poszerzenie działań związanych z zadaniami szkoły – kursy kwalifikacyjne.
W trakcie trwania stażu

Zaświadczenia

Dyplomy ukończenia kursów

5.

Aktualizowanie wiedzy z zakresu pedagogiki i psychologii.

• Studiowanie literatury fachowej i czasopism o tematyce zawodowej.

• Śledzenie literatury poświęconej problematyce młodego pokolenia.

• Korzystanie z zasobów biblioteki szkolnej i miejskiej.

• Systematyczne przeglądanie stron internetowych.

Wykaz literatury i czasopism

Wykaz literatury

Adresy stron internetowych

6.
Współpraca z rodzicami.
• Rozmowy indywidualne z rodzicami wychowanków.
• Udział w zebraniach z rodzicami.
• Wymiana spostrzeżeń oraz informacji dotyczących aktualnego stanu zdrowia, funkcjonowania dziecka.
• Przekazywanie wskazówek do pracy z dzieckiem.
W trakcie trwania stażu

Wpisy w dzienniku
Potwierdzenie dyrektora

7.
Działania wychowawcze na rzecz integracji wychowanków internatu.
• Prowadzenie zajęć integracyjnych w grupie.
• Prowadzenie apeli wychowawczych.
2014r.
Potwierdzenie Dyrektora

8.
Ewaluacja swojej pracy.
• Autorefleksja.
• Skompletowanie dokumentów mających znaczenie dla oceny pracy – podsumowanie dotychczasowej pracy.
• Gromadzenie dokumentów potwierdzających realizację planu.
• Przygotowanie sprawozdania z realizacji Planu Rozwoju Zawodowego.
Cały okres stażu

Zaświadczenia, dyplomy, scenariusze zajęć, sprawozdanie z realizacji Planu Rozwoju Zawodowego

Wykorzystanie i doskonalenie umiejętności stosowania technologii komputerowej i informacyjnej (§8 ust.2 pkt.2)

Lp.
ZADANIE
FORMY I SPOSOBY REALIZACJI
TERMIN REALIZACJI
DOWODY REALIZACJI

1.
Wykorzystanie technologii komputerowej i informacyjnej w doskonaleniu warsztatu i metod pracy wychowawczej.

• Korzystanie z komputerowych programów edukacyjnych, internetu w celu zdobywania informacji i materiałów do pracy.
• Stosowanie technologii komputerowej i informacyjnej w opracowywaniu dokumentacji i przygotowywaniu pomocy do zajęć.
• Umieszczanie materiałów i opracowań w internecie.
• Obsługa poczty elektronicznej – przesyłanie informacji i materiałów osobom zainteresowanym.
• Korzystanie z wiedzy i doświadczenia innych nauczycieli.

W trakcie trwania stażu

Spis programów oraz stron internetowych

Potwierdzenie Dyrektora

2.
Wykorzystywanie technologii komputerowej i informacyjnej w zakresie pogłębiania mojej wiedzy i umiejętności.

• Korzystanie z portali edukacyjnych, stron wydawnictw, prasy, stron gov.pl w poszukiwaniu interesujących opracowań, recenzji, autorskich programów z zakresu wychowania i profilaktyki.
• Publikowanie opracowań własnych na stronach portali edukacyjnych.
• Publikacja zatwierdzonego Planu Rozwoju Zawodowego w internecie.
• Śledzenie zmian w przepisach prawa oświatowego oraz korzystanie ze stron MEN.

W trakcie trwania stażu

Spis portali i adresów stron internetowych

Umiejętność dzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie zajęć otwartych, w szczególności dla nauczycieli stażystów, kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach WDN lub innych zajęć (§.8 ust.2 pkt.3)

Lp. ZADANIE FORMY I SPOSOBY REALIZACJI TERMIN REALIZACJI DOWODY REALIZACJI

1.
Wykorzystanie technologii komputerowej i informacyjnej w dzieleniu się doświadczeniem z innymi nauczycielami.

• Opublikowanie na stronie internetowej Planu Rozwoju Zawodowego, Zeszytu obserwacji ucznia, Planu i programu pracy z uczniem z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim.
• Umieszczenie własnej publikacji na stronie wybranego portalu edukacyjnego, np.: scenariusza zajęć.
Do końca 2014r.

W trakcie trwania stażu
Adres strony
wydruk

2.
Wymiana doświadczeń z nauczycielami i wychowawcami innych grup.

• Współpraca z wychowawcami innych grup wychowawczych oraz innych zespołów edukacyjnych w zakresie m.in. przygotowania uroczystości, imprez szkolnych, wymiany scenariuszy.

• Prowadzenie zajęć otwartych dla zainteresowanych rodziców i nauczycieli w czasie Dnia Otwartego.

• Wdrażanie działań wynikających ze Szkolnego Programu Profilaktyki.
W trakcie trwania stażu

3.
Pełnienie roli opiekuna stażu nauczyciela kontraktowego

• Prowadzenie i hospitacja zajęć.

• Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z nauczycielem kontraktowym.

Do 31.05.2017r.

Potwierdzenie Dyrektora

Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich (§.8ust.2pkt.4a)

Lp. ZADANIE FORMY I SPOSOBY REALIZACJI TERMIN REALIZACJI DOWODY REALIZACJI

1.
Udział w pracach Zespołu ds. opracowania Szkolnego Programu Profilaktyki.
• Współtworzenie i wdrażanie Szkolnego Programu Profilaktyki.
W trakcie trwania stażu
Potwierdzenie Dyrektora

2.
Prowadzenie Koła wg - Metody Weroniki Sherborne z wykorzystaniem elementów Pedagogiki Zabawy oraz Klanzy.
• Opracowanie programu zajęć koła prowadzonego Metoda Weroniki Sherborne.

• Wzmacnianie poczucia własnej wartości wychowanków, poznawanie schematu własnego ciała.
IX 2014r.

Cały okres stażu
Program kółka.

Scenariusze zajęć.

3.
Opracowanie Planu Pracy z dzieckiem z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim.

• Określenie metod i form pracy.

• Opracowanie i wdrażanie Indywidualnych Programów Pracy z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim .
Na początku IX
2016r.

W trakcie trwania stażu
Plan pracy z Zespołem Rewalidacyjno –Wychowawczym.

4.
Opracowanie scenariusza zajęć integracyjnych dla uczniów z zespołu 1RW
• Opracowanie i prowadzenie zajęć integracyjnych w zespole 1RW.
W trakcie trwania stażu

Scenariusz zajęć integracyjnych

Poszerzenie zakresu działań szkoły (zakładu, internatu), w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych (§.8ust.2pkt.4c)

Lp. ZADANIE FORMY I SPOSOBY REALIZACJI TERMIN REALIZACJI DOWODY REALIZACJI

1.
Współpraca z różnymi instytucjami.

• Kontynuacja współpracy z Urzędem Gminy i Miasta w Jastrowiu.
• Współpraca z Poradnią Psychologiczno – Padagogiczną w Jastrowiu.
• Współpraca z Powiatową Komendą Policji w Jastrowiu.
• Współpraca z Miejska Biblioteką Publiczną w Jastrowiu.
• Współpraca z Przedszkolem Samorządowym w Jastrowiu.
• Współpraca z Publiczną Szkoła Podstawową w Jastrowiu.
• Współpraca z Ośrodkiem Kultury w Jastrowiu.
W trakcie trwania stażu

Potwierdzenia od instytucji

2.
Uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego i wykorzystywanie zdobytej wiedzy i umiejętności w podnoszeniu jakości pracy szkoły.
• Pogłębianie wiedzy i umiejętności w zakresie zaspakajania potrzeb wychowawczych uczniów.
• Systematyczna lektura czasopism pedagogicznych oraz literatury fachowej.
• Wykorzystywanie zdobytej wiedzy w pracy z wychowankami.
W trakcie trwania stażu

Spis literatury i czasopism

3.
Przygotowywanie wychowanków do udziału
w życiu kulturalnym i korzystania z dóbr kultury, rozwijanie zainteresowań wychowanków.

• Współorganizowanie wyjazdów do kina i wycieczek klasowych.

• Prowadzenie zajęć rozwijających zainteresowania wychowanków.
W trakcie trwania stażu

Potwierdzenie Dyrektora, zdjęcia

4.
Promocja Ośrodka
• Zapraszanie zaprzyjaźnionych osób do Ośrodka.
• Udział w ogólnopolskich programach edukacyjnych „Żyj Smacznie i Zdrowo”, „Mądra szkoła czyta dzieciom”, „ Ratujemy i uczymy ratować”.

W trakcie trwania stażu

Potwierdzenia

Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.(§.8ust.2 pkt.4e)

Lp. ZADANIE FORMY I SPOSOBY REALIZACJI TERMIN REALIZACJI DOWODY REALIZACJI

1.
Współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Pyrzycach.

• Współpraca ze specjalistami w przypadku problemów wychowawczych.

• Zachęcanie rodziców do korzystania z pomocy specjalistów.
Cały okres stażu

Zaświadczenie

Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły (internatu, zakładu).
(§.8ust.2 pkt.5)

Lp. ZADANIE FORMY I SPOSOBY REALIZACJI TERMIN REALIZACJI DOWODY REALIZACJI

1.
Rozpoznanie dwóch problemów wychowawczych.
• Opis i analiza dwóch przypadków problemów wychowawczych lub edukacyjnych:
- zdiagnozowanie wybranych problemów;
- ustalenie metod pracy i opis podjętych działań;
- systematyczna praca nad rozwiązaniem problemu;
- uzyskane rezultaty i wnioski końcowe.

W trakcie trwania stażu

Opis i analiza przypadku

2.
Opublikowanie na stronie internetowej dwóch przypadków problemów wychowawczych lub edukacyjnych.
• Dokonanie opisu i analizy dwóch przypadków rozwiązania problemów wychowawczych lub edukacyjnych i publikacja na stronie internetowej.

W trakcie trwania stażu

Potwierdzenie publikacji, adres strony internetowej

Zatwierdzam do realizacji:

..................................... ........................................
(miejscowość i data) (podpis i pieczątka dyrektora szkoły)

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.