X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 34508

Poznanie liczby 4 we wszystkich aspektach. Układanie i pisanie działań do ilustracji - konspekt zajęć edukacja wczesnoszkolna

RAMOWY SCENARIUSZ ZAJĘĆ MATEMATYCZNYCH DLA UCZNIÓW KLASY I

Przedmiot: Edukacja matematyczna

Prowadzący: Karolina Gołębieska
Klasa/poziom:
I Data:
07.03.2017 r.
Temat dnia: Poznanie liczby 4 we wszystkich aspektach. Układanie i pisanie działań do ilustracji.

Cel główny zajęć: 1. Kształtowanie pojęcia liczby „4” we wszystkich aspektach,
2. Zapoznanie uczniów ze znakiem graficznym liczby „4”,
3. Doskonalenie sprawności liczenia i przeliczania w zakresie „4”,
4. Ćwiczenia w obliczaniu „ile brakuje do 4”.

Cele operacyjne:
W wyniku udziału w zajęciach uczeń edukacji wczesnoszkolnej:
1. Wypowiada się i odpowiada na pytania do ilustracji w podręczniku,
2. Wyjaśnia pojęcie „wystawa”,
3. Porównuje i wyszukuje w otoczeniu zbiory jednoelementowe, dwuelementowe, trzyelementowe, czteroelementowe,
4. Wskazuje na ilustracji w podręczniku przedmioty, obiekty występujące w liczbie 4,
5. Zna symbol graficzny cyfry „4”,
6. Rozpoznaje i pisze cyfrę „4”,
7. Posługuje się liczebnikami porządkowymi,
8. Mierzy długość sali,
9. Rozkłada liczbę „4” na składniki,
10. Samodzielnie liczy i przelicza w zakresie „4”,
11. Układa i pisze działania do ilustracji,
12. Tworzy kolekcje,
13. Ćwiczy logiczne myślenie,
14. Wie, że liczby mają znaczenie w różnych sytuacjach,
15. Rozdziela liczmany na 2 części,
16. Pracuje indywidualnie i współdziała w grupie.

Stosowane metody
(wg W. Okonia)

I. metoda asymilacji wiedzy • pogadanka
• praca z książką
• dyskusja
II. metoda samodzielnego dochodzenia do wiedzy • giełda pomysłów
III. metody praktyczne
• ćwiczenia
Formy pracy
(wg R. Więckowskiego) I. aktywność indywidualna • indywidualna aktywność jednolita
• indywidualna aktywność zróżnicowana
II. aktywność zbiorowa • zbiorowa aktywność jednolita:
 aktywność grupowa
 aktywność z całą klasą
• zbiorowa aktywność zróżnicowana
Środki dydaktyczne: 1. Klocki,
2. Długopisy,
3. Kredki,
4. Patyczki,
5. Miarka/centymetr,
6. Wycięte z papieru figury geometryczne: kwadraty, koła, prostokąty, trójkąty,
7. Guziki,
8. Nakrętki,
9. Gumki,
10. Zabawki z kinder niespodzianek,
11. Wstążki.
Przebieg zajęć

I. CZĘŚĆ WSTĘPNA
Lp.
1. Powitanie dzieci.
2. Sprawdzenie listy obecności i odnotowanie jej w dzienniku zajęć.
3. Wprowadzenie do zajęć- wystawa fotografii; omówienie ilustracji.
Praca z „Nasz elementarz. Podręcznik do szkoły podstawowej” klasa I, część 1, M. Lorek, L. Woltman, P1 s. 90, ćw. 1.
Uczniowie oglądają wystawę fotografii. Wyjaśnienie pojęcia „wystawa”, gdzie mogą odbywać się wystawy?, jaki tytuł nosi pokazana wystawa?, ile obrazów pokazuje wystawa?
II. CZĘŚĆ GŁÓWNA
4. Zapoznanie dzieci z tematem dnia:
Na dzisiejszych zajęciach będziemy mówić o .....
5. Wprowadzenie liczby 4.
-Porównywanie liczebności zbiorów. Nauczyciel układa kilka zbiorów różnoelementowych
( jednoelementowych, dwuelementowych, trzyelementowych, czteroelementowych). Ustala z uczniami, że każdemu zbiorowi podporządkowana jest odpowiednia liczba. Zbiorowi czteroelementowemu odpowiada liczba 4.
-Wyszukiwanie w otoczeniu zbiorów o określonej liczbie elementów( jednoelementowych, dwuelementowych, trzyelementowych, czteroelementowych).
-Praca z P1 s.90; wskazywanie na ilustracji w podręczniku przedmiotów, obiektów występujących w liczbie 4( cztery obrazy, cztery pory roku, cztery palce, cztery stopy, cztery oczka na kostce, czworo dzieci na wystawie, czytanie wskazań zegara, linijki).
6. Określanie kształtu obrazów – praca z P1 s. 90, ćw. 2.
Uczniowie określają kształt obrazów, przeliczają listewki potrzebne do wykonania jednej ramy, ustalają jaki kształt będzie miała rama zbudowana z 4 listewek jednakowej długości.
7. Nauka pisania cyfry 4.
-obserwacja sposobu pisania cyfry 4 na tablicy,
-pisanie cyfry palcem na ławce, w powietrzu, po ścianie, na podłodze,
-wyszukiwanie podobieństw cyfry 4 do innych znaków, przedmiotów (praca z P1 s.93, ćw. 9),
-łączenie ze sobą monet o takiej wartości, aby otrzymać 4 złote (praca z ĆzP1, s.104).
8. Pisanie cyfry 4- praca z ĆzP1, s.104.
-pisanie cyfry 4 w dużej i małej kratownicy,
-pisanie cyfry 4 w zeszycie.
9. Pisanie liczb po śladzie- praca z ĆzP1, s.104, ćw.1.
Uczniowie piszą po śladzie liczbę 4. Uzupełniają rysunki w taki sposób, aby zgadzała się liczba elementów z zapisaną liczbą.
10. Wprowadzenie liczebnika porządkowego.
-uczniowie kolorują jabłko według podanego wzoru ( praca z ĆzP1, s.104, ćw.2),
-który z kolei licząc od lewej strony obraz pokazuje wiosnę?, na którym obrazie licząc od prawej strony jest jesień?, co pokazuje drugi obraz licząc od lewej strony?, co pokazuje czwarty obraz licząc od lewej strony? ( praca z P1 s.90-91).
11. Mierzenie długości sali.
Tu potrzebne będą miarka lub centymetr.
Uczniowie z pomocą nauczyciela mierzą długość sali z wykorzystaniem miarki lub centymetra. Można również zmierzyć długość sali przeliczając ją krokami.
12. Rozkład liczby 4 na składniki.
Uczniowie mają do dyspozycji kredki, długopisy, figury geometryczne, klocki, patyczki, zabawki z kinder niespodzianek.
-połóżcie 4 elementy w taki sposób, aby 3 były takie same, a 1 inny (3+1=4),
-połóżcie 4 elementy w taki sposób, aby 2 były takiego samego rodzaju, a 2 innego rodzaju (2+2=4),
-połóżcie 4 elementy w taki sposób, aby 1 był kwadratem, a 3 trójkątami (1+3=4),
Połóżcie 4 elementy w taki sposób, aby każdy był inny (1+1+1+1=4).
Po każdym ćwiczeniu uczniowie układają działanie matematyczne.
13. Dokładanie do kolekcji; praca z ĆzP1, s.105, ćw.3.
-przed ćwiczeniem w zeszycie ćwiczeń n-l wraz z uczniami tworzy w każdej kolejnej pętli o jeden element więcej od poprzedniego zbioru ( wstążki),
-uczniowie tworzą kolejne zbiory różniące się jednym elementem,
-piszą ile jest grzybów w każdej z pętli.
14. Pisanie działań; praca z ĆzP1, s.105, ćw.4.
Uczniowie piszą działania do ilustracji według wzoru.
15. Układanie działań do ilustracji; praca z ĆzP1, s.105, ćw.5.
-uczniowie układają i piszą działania typu: „3=1+2”, „3=1+1+1”, „3=2+1”
-kolorują kredki zgodnie z działaniami.
16. Ćwiczenia logiczne; praca z P1 s.93, ćw.5.
Uczniowie zastanawiają się, co mają wspólnego ze sobą ilustracje ( miejsce do siedzenia, mają 4 nogi).
17. Łączenie dzieci w pary; praca z P1 s.93, ćw.6.
-Uczniowie sprawdzają na ile sposobów dzieci z ilustracji mogą dobrać się w pary,
-można sprawdzić na uczniach z klasy, na kolorowych guzikach, kolorowych karteczkach.
18. Rozdzielanie liczmanów na 2 części; praca z P1 s.93, ćw.7.
Uczniowie mają do dyspozycji 4 guziki, 4 nakrętki lub 4 gumki. Rozdzielają je na dwie części zgodnie z pokazanym rysunkiem: „ile guzików powinno być pod ołówkiem w pierwszym, drugim i trzecim przykładzie?”.
III. CZĘŚĆ KOŃCOWA
19. Podsumowanie zajęć – ewaluacja:
Nauczyciel pyta dzieci: „O czym mówiliśmy na dzisiejszych zajęciach”?
„Czego nowego nauczyliśmy się na dzisiejszych ćwiczeniach”?
20.

21. Pochwała pracy dzieci.
 Bardzo jestem dumna z tego jak pracowaliście na dzisiejszych zajęciach.
Praca domowa:
1.Poćwicz pisanie cyfry 4 w zeszycie,
2.Zrelaksuj się i spędź miło czas z rodziną!

Kontynuacja:
Ważna jest zasada integracji treści z innymi edukacjami. Moje propozycje łączenia treści w/ w tematu z poszczególnymi edukacjami:
Edukacja polonistyczna:
-wysłuchanie wiersza Urszuli Kowalskiej pt. „Cztery pory roku”. Uczniowie słuchają wiersza, następnie przyporządkowują do konkretnej pory roku jej charakterystyczne cechy, np. wiosna-łączka, kwiatki, motyle, słońce. Uczniowie odpowiadają na pytania stawiane przez n-la, np.: „o jakich porach roku opowiada wiersz”?, „jak się nazywają”?, „ile ich jest”?
Edukacja muzyczna:
Słuchanie i nauka piosenki pt. „Pory roku” (sł. Cz. Janczarski, muz. W. Szpilman)
-uczniowie słuchają utworu i uczą się refrenu na pamięć. Po każdej zwrotce wszyscy śpiewają refren, w którym występują nazwy pór roku,
-odpowiadają na pytania n-la, np. „ile jest zwrotek w piosence”?, „o ilu porach roku jest piosenka”?
Edukacja plastyczna:
-uczniowie wykonują album pt, „Cztery pory roku” na podstawie wiersza U. Kowalskiej „Cztery pory roku”,
-praca w 4 grupach, każda z grup wykonuje pracę dotyczącą jednej wybranej pory roku,
-każdy z uczniów ma do dyspozycji farby, kredki, kolorowy papier, klej, nożyczki itp. Przedstawia swoje pomysły w dowolnej formie plastycznej,
-prace wykonują na kartkach A3. Na koniec ze wszystkich prac tworzą album. Następnie robią dziurkaczem otwory przez, które będą przeciągały kolorową tasiemkę.
Podpis prowadzącego:
Karolina Gołębieska
Objaśnienia skrótów:
1.P1 – podręcznik do szkoły podstawowej, część 1
2.ĆzP1 – ćwiczenia z pomysłem, część 1

Załączniki:
1. Karta pracy z „Nasz elementarz. Podręcznik do szkoły podstawowej” klasa 1, część 1, s.90, 91,93,
2. Karta pracy z „Ćwiczenia z pomysłem” klasa 1, część 1, WSiP, s. 104, 105.

Bibliografia:
Druki zwarte:
1. Kupisiewicz Cz.: Podstawy dydaktyki ogólnej: PWN, Warszawa 1977,
2. Okoń W.: Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej, Warszawa 1998,
3. Więckowski R.: Pedagogika wczesnoszkolna, WSiP, Warszawa 1993,
4. Węglińska M.: Jak przygotować się do lekcji? Impuls, Kraków 2005.

Podręczniki dla klasy 1 szkoły podstawowej:
1. „Ćwiczenia z pomysłem” klasa 1, część 1, WSiP, Warszawa 2014,
2. „Nasz elementarz. Podręcznik do szkoły podstawowej”, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Warszawa 2014,
3. „Ćwiczenia z pomysłem” Scenariusze zajęć, klasa 1, część 1, WSiP, Warszawa 2016.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.