X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 34220
Dział: Przedszkole

Majowa łąka - ćwiczenia i zabawy dydaktyczne. Scenariusz zajęć otwartych w gr. 5,6 - latków

Prowadząca: Anna Miazga

Data: 11.05.2017

Tematyka kompleksowa: Łąka i jej mieszkańcy

Temat zajęć: Majowa łąka – ćwiczenia i zabawy dydaktyczne.

Cel ogólny: Zainteresowanie środowiskiem przyrodniczym – łąką i jej mieszkańcami poprzez aktywizowanie dzieci do logicznego myślenia i twórczego działania.

Cele operacyjne:
- dz. czyta wyrazy i proste zdania
- dz. rozwiązuje hasło zagadki poprzez syntezę zaznaczonych liter
- dz. zapisuje z zaznaczonych kolorem liter rozwiązanie rebusu
- dz. słucha wiersza, poprawnie odpowiada na pytania dotyczące tekstu oraz wypowiada się na powyższy temat na podstawie własnych przeżyć.
- dz. przykleja obrazki ( elementy łąki ) w odpowiednich miejscach na arkuszu uwzględniając kierunki
- dz. śpiewa i ilustruje ruchem treść piosenki
- dz. zapisuje działanie matematyczne do tekstu i podanego rysunku. Podaje wynik działania i odpowiedź.
- dz. naśladuje ruchy zwierząt spotykanych na łące i tworzy grupy według tego samego rodzaju zwierząt.
- dz. układa proste zdania z rozsypanki wyrazowej.
- dz. rysuje łąkę

Wymagania z podstawy programowej:

-Interesuje się czytaniem, układa proste wyrazy z liter i potrafi je przeczytać ( 14,8 )
- Rozumie sens informacji podanych w formie uproszczonych rysunków, oznaczeń, symboli...( 14.5
- Rozumie znaczenie umiejętności czytania i pisania ( 14.10 )
- Dysponuje sprawnością rąk oraz koordynacją wzrokowo – ruchową potrzebną do rysowania, wycinania i nauki pisania... ( 14.3 )
- Interesuje się pisaniem; podejmuje próby pisania ( 14.9 )
- Słucha lub odbiera w innej dostępnej dla siebie formie komunikacji treść opowiadań, baśni i rozmawia o nich lub komunikuje się w inny, zrozumiały sposób...( 14.4 )
- Zwraca się bezpośrednio do rozmówcy, stara się mówić poprawnie pod względem artykulacyjnym, gramatycznym i składniowym; mówi płynnie i poprawnie.( 3.1, 3.2 )
- Nazywa oraz wyróżnia rośliny i zwierzęta żyjące w różnych środowiskach przyrodniczych np. na polu, na łące, w lesie ( 12.1 )
- Potrafi określić kierunki oraz miejsca na kartce papieru, rozumie polecenia typu lewy górny róg.. ( 14.1 )
- Śpiewa piosenki z dziecięcego repertuaru ,dostrzega zmiany dynamiki, tempa i wysokości dźwięku utworu muzycznego, wyraża je pląsując i tańcząc. ( 8.1, 8.2 )
- Liczy obiekty i odróżnia błędne liczenie od poprawnego ( 13.1 )
- dodaje i odejmuje w zakresie 10 pomagając sobie liczeniem na palcach lub innymi zbiorami zastępczymi. ( 13.2 )
- Jest sprawne fizycznie lub jest sprawne na miarę swoich możliwości. ( 5.3 )
- grupuje obiekty w sensowny sposób i formułuje uogólnienia .. ( 4.2 )
- Układa krótkie zdania, dzieli zdania na wyrazy, dzieli wyrazy na sylaby, wyodrębnia głoski w słowach.. ( 14.6 )
- Umie wypowiadać się w prostych technikach plastycznych i przy użyciu elementarnych środków wyrazu ( takich jak kształt, barwa ) w postaci prostych kompozycji i form konstrukcyjnych. ( 9.2 )
- Dysponuje sprawnością rąk oraz koordynacją wzrokowo – ruchową potrzebną do rysowania i wycinania ( 14.3 )

Metody:
- podające: słuchanie wiersza, instrukcje do zadań.
- praktycznego działania: rysowanie, rozwiązywanie zadań stawianych dzieciom
- Edukacja Przez Ruch D. Dziamskiej

Formy: indywidualna, zbiorowa, grupowa, w parach

Środki dydaktyczne: wiersz ,, Na łące.” M. Buczkówny, kartoniki z wyrazami do czytania, kartoniki ze zdaniami do czytania, papierowe elementy łąki do naklejania na arkusz ( bocian, trawa, kwiaty, żaba, motyl, chmurki, słońce...), ilustracje do zadań tekstowych, rozsypanki wyrazowe, Płyta CD, pastele, koła do składania biedronek.

Przebieg:

1. Powitanie przybyłych gości
2. Wprowadzenie do tematu zajęć poprzez odszyfrowanie hasła:,, Majowa łąka.”
Dzieci odczytują wyrazy przyczepione do tablicy. Syntezują litery zaznaczone kolorem i zapisują na tablicy hasło.
3. Słuchanie wiersza: ,,Na łące”. Dz. odpowiadają na pytania dotyczące treści wiersza.
4. Wspólne tworzenie ilustracji łąki. Dzieci odczytują kolejne zdania ( ozn. cyframi)
i zgodnie z ich treścią przyklejają na dużym arkuszu elementy łąki uwzględniając orientację na kartce papieru .
5. Ilustracja ruchowa piosenki: Bal na łące.
6. Praca indywidualna: Rozwiązywanie zadań z tekstem. Nauczyciel na podstawie ilustracji przedstawia dzieciom zadania. Dzieci na kartkach zapisują działanie i wynik. Następnie odczytują - i podają odpowiedź.
7. Masażyk w parach ,, Na łące.” Dziecko na plecach kolegi ilustruje treść wierszyka.
8. Zabawa ruchowa: Zwierzątka na łące. Dz. losują obrazki zwierzątek spotykanych na łące, naśladują ich ruchy. Takie same zwierzątka dobierają się w grupy.
9. Praca w grupach. Każda grupa układa 3 zdania z rozsypanki wyrazowej ( każde zdanie na innym kolorze kartki. ) Dzieci odczytują zdania.
10. Wspólne zaśpiewanie piosenki: ,, Żabki.” Dz. wyklaskują rytm.
11. Praca przy stolikach: ,, Biedronki na łące.” - praca plastyczna metodą D. Dziamskiej.
12. Zakończenie. Zestawienie wszystkich prac, omówienie - wystawka.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.