X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 34119

Plan rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego

Nauczyciel mianowany
Dorota Izydorska

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

Okres stażu: 2 lata 9 miesięcy
Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2014r.
Przewidywana data zakończenia stażu: 31.05.2017r.
Cel główny stażu: uzyskanie stopnia nauczyciela dyplomowanego
Wykształcenie: mgr filologii angielskiej

Plan powstał w oparciu o Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 marca 2013r. w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.
Czynności wstępne
L.p. Zadania Formy realizacji Termin Dowody
1.

2.

3. Poznanie procedury awansu zawodowego oraz przygotowanie planu rozwoju zawodowego

Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego

Przygotowanie sprawozdania z planu rozwoju zawodowego

• Analiza własnych umiejętności
• Zapoznanie się z aktualnymi przepisami prawa oświatowego dotyczącymi awansu zawodowego
• Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu
• Opracowanie planu rozwoju zawodowego
• Zapoznawanie się ze zmianami w Karcie Nauczyciela na bieżąco
• Zapoznanie się z informacjami na temat awansu zawodowego z Internetu
• Założenie teczki ,,Awans zawodowy”

• Gromadzenie dokumentacji pomocnej przy realizacji planu rozwoju zawodowego
• Uzyskanie pozytywnej oceny dorobku zawodowego

• Sprawozdanie z zatwierdzonego planu rozwoju zawodowego lipiec-sierpień2014 r.
sierpień/wrzesień 2014r.

Czerwiec 2017r. Autorefleksja

Potwierdzenie dyrektora szkoły, rejestr aktów prawnych
Plan rozwoju zawodowego potwierdzony przez dyrektora szkoły

Teczka ,,Awans zawodowy”

Teczka ,,Awans zawodowy”

Ocena dorobku zawodowego przez dyrektora szkoły

Sprawozdanie z planu rozwoju zawodowego

Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego
§8 ust.2 pkt. 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie własnej pracy i podniesienie jakości pracy szkoły
L.p. Zadania Formy realizacji Termin Dowody


Analiza własnej pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej

Aktywny udział w różnych formach doskonalenia zawodowego nauczyciela

Zapoznanie się z aktualizacjami dokonanymi w dokumentach określających zasady funkcjonowania szkoły

Aktywne rozbudzanie zainteresowań ucznia językiem angielskim

Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej

Opracowanie narzędzi diagnostycznych do mierzenia jakości działań edukacyjnych

Udział w przeprowadzaniu egzaminów maturalnych i zawodowych

Aktualizowanie wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii i dydaktyki oraz metodyki przedmiotu
Aktywne włączanie się w przygotowywanie imprez i uroczystości szkolnych i innych zadań promujących szkołę

Poprawa próbnych prac maturalnych

Współpraca z wychowawcami klas
• hospitacje prowadzone przez dyrektora szkoły, samoocena własnej pracy oraz ewaluacja

• udział w konferencjach, warsztatach i kursach oraz udział we wszystkich wewnątrzszkolnych formach doskonalenia zawodowego oraz we wszystkich radach pedagogicznych
• analiza dokumentów obowiązujących w szkole
• udział w tworzeniu dokumentów szkolnych tj. Kalendarz imprez i uroczystości szkolnych

• organizowanie i przeprowadzanie konkursów szkolnych min.konkursu ze znajomości historii i kultury Wielkiej Brytanii
• przygotowywanie uczniów do konkursów i olimpiad wewnątrz i zewnątrz szkolnych oraz pozyskiwanie nagród
• prowadzenie zajęć z języka angielskiego dla maturzystów mających na celu lepsze przygotowanie do egzaminu maturalnego
• prowadzenie zajęć dodatkowych z języka angielskiego dla uczniów słabych mających trudności z językiem angielskim
• stosowanie innowacyjnych metod pracy np. metody projektu w nauczaniu języka angielskiego
• dbałość o wygląd i wystrój pracowni językowej
• przygotowywanie materiałów i pomocy językowych
• kompletowanie i aktualizowanie własnej biblioteczki przedmiotu
• śledzenie wszelkich nowinek na temat nowoczesnych metod aktywizujących w nauczaniu języka angielskiego zarówno w czasopismach jak i w Internecie

• opracowywanie testów z języka angielskiego dla uczniów liceum i technikum
• opracowywanie testów poziomujących mających na celu sprawdzenia poziomu nauczania w klasach pierwszych

• przygotowywanie sali egzaminacyjnych oraz pełnienie funkcji wskazanej przez dyrektora szkoły w czasie trwania egzaminu
• studiowanie literatury fachowej
• wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami
• przygotowywanie Dnia Języków Obcych
• przygotowywanie również we współpracy z innymi nauczycielami programów artystycznych w języku angielskim
• sprawdzanie próbnych testów maturalnych moich uczniów

• przekazywanie własnych obserwacji dotyczących wyników w nauce i zachowania uczniów cały okres stażu, według terminarza hospitacji

na bieżąco przez cały okres stażu

październik 2014-2017

cały okres stażu wg Szkolnego kalendarza imprez i uroczystości

na bieżąco

na bieżąco konspekty lekcji i arkusze hospitacji

zgromadzone zaświadczenia o ukończeniu szkoleń i warsztatów dla nauczycieli, potwierdzenie dyrektora szkoły, listy obecności

potwierdzenie dyrektora szkoły

potwierdzenie dyrektora szkoły

protokoły z przeprowadzonych konkursów szkolnych, dyplomy, nagrody

dyplomy, protokoły z przeprowadzonych konkursów, nagrody


arkusze próbnych egzaminów maturalnych

potwierdzenie wychowawców klas

§ 8 ust. 2 pkt. 2
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
L.p. Zadania Formy realizacji Termin Dowody


4. Wykorzystanie Internetu do opracowania materiałów dotyczących awansu zawodowego

Wykorzystanie komputera do tworzenia pomocy dydaktycznych

Wykorzystanie komputera i Internetu jako źródła ciekawych ćwiczeń do wykorzystania na lekcji języka angielskiego

Doskonalenie umiejętności stosowania technologii informacyjnej w pracy nauczyciela angielskiego • regularne śledzenie zmian dotyczących przepisów prawa oświatowego, korzystanie ze strony MEN
• wykorzystanie Internetu jako źródła informacji z zakresu kształcenia, psychologii i pedagogiki
• dokumentacja awansu zawodowego

• samodzielne tworzenie pomocy naukowych i dyplomów dla uczniów
• opracowywanie testów, sprawdzianów, kartkówek dla uczniów
• opracowywanie sprawozdań, planów pracy itp.
• wykonanie wystroju pracowni językowej z wykorzystaniem tablic gramatycznych i leksykalnych opracowanych technologią komputerową i informacyjną
• przygotowanie i poprowadzenie lekcji języka angielskiego na wybrany temat z wykorzystaniem materiałów pochodzących z Internetu w celu sprawdzenia wiedzy i umiejętności uczniów
• prowadzenie zajęć języka angielskiego w pracowni komputerowej
• wyszukiwanie i przetwarzanie informacji z Internetu i wykorzystanie ich na potrzeby lekcji języka angielskiego lub w razie potrzeby uroczystości szkolnych
• wykorzystanie możliwości połączeń internetowych do gromadzenia, powielania i udostępniania uczniom materiałów zaczerpniętych z Internetu Na bieżąco

Cały okres stażu Analizy,
sprawozdania,
wnioski

Testy, sprawdziany, kartkówki, tabele czasowników, dyplomy

Sprawozdania, plany pracy, tablice gramatyczne i leksykalne

Konspekt lekcji

Konspekt lekcji, wpisy w dzienniku lekcyjnym
Wykorzystane konspekty zajęć, scenariusze uroczystości

Materiały do wykorzystania przez uczniów

§ 8 ust. 2 pkt. 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.
L.p. Zadania Formy realizacji Termin Dowody

4. Przeprowadzanie zajęć otwartych dla zainteresowanych nauczycieli

Objęcie roli opiekuna praktyk studentów filologii angielskiej

Pełnienie funkcji opiekuna nauczyciela stażysty

Wymiana doświadczeń dydaktyczno-wychowaczych z innymi nauczycielami • opracowanie scenariusza zajęć
• przygotowanie materiałów
• przeprowadzenie lekcji otwartej w obecności innych nauczycieli
• dyskusja na temat przeprowadzonej lekcji

• przygotowywanie materiałów dla studentów
• obserwacja i omawianie lekcji studentów
• wystawienie oceny końcowej z praktyk

• prowadzenie lekcji w obecności nauczyciela odbywającego staż
• hospitowanie lekcji
• pomoc w przygotowaniu planu rozwoju zawodowego i jego realizacji
• pomoc w napisaniu sprawozdania z planu rozwoju zawodowego
• przygotowanie projektu oceny

• uczestnictwo w szkoleniach i warsztatach w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli

• opracowywanie i udostępnianie scenariuszy zajęć zainteresowanym nauczycielom

• konsultacje z nauczycielami języka angielskiego – wymiana poglądów, uwag, dzielenie się doświadczeniem

• opublikowanie w portalu internetowym zatwierdzonego planu rozwoju zawodowego.
Rok szkolny 2015/2016

Wg potrzeb

Wg potrzeb

Na bieżąco

Wg potrzeb

Cały okres stażu

Październik 2014r.

Scenariusz lekcji otwartej

Potwierdzenie dyrektora szkoły

Sprawozdanie z pracy opiekuna stażu

Zaświadczenia, świadectwa, potwierdzenie dyrektora

Scenariusze lekcji

Potwierdzenie nauczycieli języka angielskiego

Przesłanie zatwierdzonego planu rozwoju zawodowego na portal internetowy

§ 8 ust. 2 pkt. 4a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.
L.p. Zadania Formy realizacji Terminy Dowody
1.

2.

3. Opracowanie i wdrożenie programu przygotowującego do egzaminu maturalnego z języka angielskiego
Opracowanie i wdrożenie programu pracy z uczniem słabym
Opracowanie w wdrożenie planu pracy wychowy klasowego z uwzględnieniem programu profilaktycznego oraz planu wychowawczego szkoły • zajęcia przygotowujące do egzaminu maturalnego

• zajęcia wyrównawcze

• plan pracy wychowawcy klasowego Rok szkolny 2014/2015 i 2015/2016

Wg potrzeb

Wg potrzeb, w okresie trwania stażu Sprawozdania, zapisy w dzienniku zajęć

Sprawozdanie, zapisy w dzienniku

Plan pracy, zapisy w dzienniku lekcyjnym

§8 ust.2 pkt. 4b
Wykonywanie zadań doradcy metodycznego, egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej.
L.p. Zadania Formy realizacji Termin Dowody
1.

2.

3. Ukończenie kursu i pełnienie funkcji egzaminatora OKE
Pełnienie funkcji członka komisji na ustnych egzaminach maturalnych z języka angielskiego
Pełnienie funkcji przewodniczącego lub członka komisji egzaminacyjnej z innych przedmiotów oraz egzaminach zawodowych
• sprawdzanie pisemnych egzaminów maturalnych
• praca w zespole nadzorującym ustny egzamin maturalny

• udział w nadzorowaniu abiturientów podczas pisemnych egzaminów maturalnych z przedmiotów i egzaminach zawodowych Wg potrzeb, w okresie stażu

maj 2015,2016 i 2017

wg potrzeb, cały okres stażu Kserokopie umowy i zaświadczenia o ukończeniu kursu
Kserokopie powołania

Kserokopie powołania
§ 8 ust. 2 pkt. 4c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.
L.p. Zadania Formy realizacji Termin Dowody
1.

2. Podejmowanie działań mających na celu promowanie szkoły

Prowadzenie dodatkowych zajęć dla maturzystów • angażowanie uczniów do udziału w konkursach z języka angielskiego
• udział i angażowanie się w przygotowanie i pomoc w organizowaniu imprez i uroczystości szkolnych
• prowadzenie dodatkowych zajęć fakultatywnych dla uczniów klas trzecich liceum i czwartych technikum mających na celu lepsze przygotowanie uczniów do egzaminu maturalnego W okresie stażu

W okresie stażu

W okresie stażu Potwierdzenie dyrektora szkoły, dyplomy

Scenariusze uroczystości, potwierdzenie nauczycieli

Dzienniki zajęć dodatkowych
§ 8 ust. 2 pkt. 4e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.
L.p. Zadania Formy realizacji Termin Dowody
1.

2. Podejmowanie współpracy z organizacjami działającymi na rzecz rozwoju i edukacji młodzieży w środowisku lokalnym
Współpraca z wydawnictwami • współpraca z poradnia psychologiczno-pedagogiczną
• współpraca z policją

• uczestnictwo w warsztatach organizowanych przez wydawnictwa(także online)
• Pozyskiwanie pomocy dydaktycznych wg potrzeb

wg potrzeb

cały okres stażu Potwierdzenia

Zaświadczenia z warsztatów

Podręczniki i inne pomoce dydaktyczne

§ 8 ust. 2 pkt. 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.
L.p. Zadania Formy realizacji Termin Dowody
1.

2. Stała współpraca z rodzicami w zakresie niesienia pomocy uczniom z problemami dydaktycznymi lub wychowawczymi.

Stała obserwacja oraz wspólna analiza wyników w nauce uczniów oraz ich zachowania • indywidualne konsultacje z rodzicami
• kontakt telefoniczny w razie potrzeb
• natychmiastowe informowanie o problemach i podejmowanie właściwych działań

• rozmowa z uczniami oraz próby wspólnego rozwiązywania problemów
• przygotowywanie ucznia do samodzielności w procesie uczenia się języka angielskiego
• kształtowanie postawy otwartości i ciekawości świata
• kształtowanie postawy świadomego wyboru właściwej drogi życiowej i kariery zawodowej
• rozwijanie w uczniach poczucia własnej wartości oraz wiary we własne możliwości językowe
• kształtowanie postawy tolerancji wobec osób niepełnosprawnych W okresie stażu
W okresie stażu

W okresie stażu

W okresie stażu Dziennik lekcyjny, notatki własne

Potwierdzenie wychowawców klas, notatki własne

Plan rozwoju ma charakter otwarty i może ulec zmianom w zależności od przydziału obowiązków osobie realizującej

Opracowała:Dorota Izydorska

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.