X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 34114
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO

NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ
O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

Anita Jaskuła
Nauczyciel języka niemieckiego w Zespole Szkół
w Warszawie

Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2014
Data zakończenia stażu: 31.05.2017

1. Wstęp:
Szansa awansu i uzyskanie statusu nauczyciela dyplomowanego stanowi dla mnie wyzwanie oraz okazję do autorefleksji i do zweryfikowania opinii o tym, jakim jestem nauczycielem. Mój plan rozwoju zawodowego uwzględnia założenia planu rozwoju szkoły oraz jej specyfikę i potrzeby. W trakcie stażu będę kontynuowała niektóre z moich wcześniejszych działań, szczególnie te, które związane są z wykorzystaniem nowoczesnych form i metod pracy
z uczniami oraz te, które służą poszerzeniu współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym.
W niżej przedstawionym planie rozwoju zawodowego uwzględniłam wymogi Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z dn. 26 marca 2013r., poz. 393).

2. Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.) – Rozdział 3a – Awans zawodowy nauczycieli.

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013r.
w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
(Dz. U. z dn. 26 marca 2013r., poz. 393).

3. Wyznaczone cele:

1. Wzrost kompetencji i podniesienie jakości oraz efektywności działań dydaktycznych i wychowawczych w pracy nauczyciela języka niemieckiego.
2. Podniesienie poziomu pracy szkoły poprzez realizację przedsięwzięć wykraczających poza wykonywane obowiązki.
3. Spełnienie wymagań kwalifikacyjnych, umożliwiających uzyskanie awansu na stopień nauczyciela dyplomowanego.
4. Doskonalenie warsztatu i metod pracy poprzez uczestniczenie w różnych formach wewnętrznego i zewnętrznego doskonalenia nauczycieli.

Lp. Zadania do realizacji
Formy realizacji
Termin Dowody realizacji

Czynności organizacyjne

1. Poznanie procedury awansu zawodowego

- Analiza przepisów prawa
oświatowego dotyczącego
awansu zawodowego
nauczycieli
Wrzesień
2014

Wykaz przyswojonych aktów prawa oświatowego.

2.
Przygotowanie planu rozwoju zawodowego - Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu

- Sporządzenie planu rozwoju zawodowego Wrzesień 2014

Wrzesień 2014 Wniosek o rozpoczęcie stażu
Plan rozwoju zawodowego
3. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego - Gromadzenie dokumentacji Okres stażu Potwierdzenia,
zaświadczenia,
opracowane materiały
Zdjęcia.
4. Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju - Przygotowanie sprawozdania z realizacji zatwierdzonego planu rozwoju zawodowego
- Uzyskanie oceny dorobku zawodowego
Czerwiec 2017 Sprawozdanie z realizacji planu zawodowego.
Ocena dorobku zawodowego

Zadania wynikające z rozporządzenia

Lp. Zadania do realizacji Formy realizacji Termin realizacji Dowody realizacji

( § 8 ust. 2 pkt 1)
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i poniesienie jakości pracy szkoły.

1.
Poszerzenie wiedzy i umiejętności poprzez udział w różnego rodzaju szkoleniach i konferencjach podnoszących kwalifikacje nauczyciela - Aktywny udział w wewnątrzszkolnych i zewnątrzszkolnych dostępnych formach doskonalenia zawodowego dotyczących metodyki języka obcego

- Aktywny udział w różnego rodzaju
warsztatach i kursach poszerzających wiedzę z
zakresu pedagogiki i psychologii

- Systematyczny udział w posiedzeniach Rady
Pedagogicznej, Zespołów Wychowawczych

- Pełnienie funkcji przewodniczącego Zespołu
Języków Obcych

- Praca w komisji uchwał i wniosków oraz
komisji rekrutacyjnej Okres stażu

Według
kalenda
rza Świadectwa ukończenia, opis
i analiza uczestnictwa w realizowanych działaniach.

Protokoły z posiedzenia zespołów i rad pedagogicznych

2. Uzyskiwanie nowych kwalifikacji - Uzyskanie kwalifikacji egzaminatora
maturalnego Okręgowej Komisji
Egzaminacyjnej w zakresie języka
Niemieckiego Okres stażu Zaświadczenie
3. Realizowanie zadań służących doskonaleniu własnej pracy dydaktycznej i wychowawczej - Tworzenie rozkładów materiału nauczania dla każdej klasy na dany rok szkolny
- Analiza wyników sprawdzianów, wyników egzaminów, wyciąganie wniosków do dalszej pracy. Okres stażu Rozkłady zajęć, kryteria oceniania
4. Przygotowanie uczniów i udział w konkursach - Zachęcanie uczniów do udziału w różnego rodzaju konkursach z języka niemieckiego i praca z uczniami poza lekcjami Okres stażu Potwierdzenie udziału
5. Samodzielne pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych - Studiowanie literatury
- Zapoznanie się na bieżąco z ofertami
wydawniczymi
- Współpraca z doradcami metodycznymi
Wydawnictw Na bieżąco

Okres stażu Sprawozdanie
6. Współpraca z biblioteką szkolną.
- Uzgadnianie zakupu niezbędnych pozycji
książkowych, pomoc w docieraniu do literatury
wykorzystanej podczas przygotowań do lekcji
i konkursów. Okres stażu Potwierdzenie z biblioteki.

7.
Praca z uczniem zdolnym. - Udział w organizacji konkursów i olimpiad
- Przygotowanie uczniów do udziału w
konkursach, olimpiadach
- Opracowanie planu przygotowań i
prowadzenie konsultacji Okres stażu Potwierdzenia udziału, sprawozdania,
zgłoszenia do konkursów, plan przygotowań.
8. Praca z uczniem potrzebującym wsparcia - Prowadzenie zajęć w celu wyrównania
poziomu wiedzy dla uczniów mających
problemy w nauce. Okres stażu Plan działań, lista uczniów, wpisy w dziennikach „19 godziny”.
9. Praca indywidualna z uczniem posiadającym orzeczenie Poradni Psychologiczno -Pedagogicznej. - Prowadzenie zajęć w ramach nauczania
indywidualnego z uwzględnieniem zaleceń
Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej.
Okres stażu Dzienniki nauczania indywidualnego.
10. Pełnienie dodatkowych funkcji w szkole przydzielonych przez dyrektora, w tym w różnych formach promocji szkoły. - Przygotowanie Dnia Otwartego dla
gimnazjalistów;
- Współorganizacja Ulicy Integracyjnej, Dnia
Integracji Wolskiej w ZS 32; otrzęsin klas
pierwszych i innych wynikających z
harmonogramu szkoły
- Organizacja Targów Edukacyjnych
- Przygotowanie Gazetki Szkolnej
- Obsługa fotograficzna szkoły;
- Organizacje konkursów przedmiotowych:
tłumaczenie wiersza z języka niemieckiego
oraz innych konkursów wewnątrzszkolnych;
- Nawiązanie współpracy ze schroniskiem dla
zwierząt, zbiórka karmy, opieka nad
wolontariuszami
Cały okres stażu Potwierdzenie dyrektora
(wg przydziału czynności dodatkowych na dany rok szkolny).

§ 8 ust.2 pkt. 2
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

1. Stosowanie techniki komputerowej w pracy nauczyciela - Przygotowanie pomocy dydaktycznych do pracy
na lekcji
- Opracowanie sprawdzianów, testów
- wymiana informacji z uczniami/ rodzicami
drogą mailową Okres stażu Przykładowe pomoce
2. Wykorzystanie Internetu w pracy - Korzystanie z serwisów edukacyjnych
związanych z nauczaniem języka obcego Okres stażu Strony do wglądu
3. Prowadzenie dokumentacji w formie elektronicznej - Prowadzenie dziennika elektronicznego, import
rozkładów materiału
- Uzupełnianie danych

Okres stażu Wgląd do dziennika elektronicznego
4. Zajęcia dodatkowe z wykorzystaniem technologii informacyjnej - Przygotowanie wraz z uczniami szkolnej gazetki
językowej w formie online poruszającej tematy
kulturoznawcze państw niemieckojęzycznych
łączącej dziedzinę technologii informacyjnej i
języków obcych
- Współpraca z administratorem szkolnej strony
internetowej
- Dokumentacja fotograficzna wydarzeń
szkolnych
- Tworzenie przez uczniów prezentacji
multimedialnych
Okres stażu Kolejne wydania gazetki na szkolnej stronie internetowej, zdjęcia

(§ 8 ust.2 pkt.3)
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami

1. Kształtowanie umiejętności przekazywania wiedzy i doświadczenia innym nauczycielom - Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z innymi
nauczycielami poprzez prowadzenie otwartych
zajęć w szczególności dla nauczycieli stażystów
i nauczycieli kontraktowych.
- Konsultacje z innymi nauczycielami języka
niemieckiego również z innych szkół
- Obserwacja zajęć prowadzonych przez innych
nauczycieli
- Wymiana poglądów, dzielenie się
doświadczeniem Okres stażu Sprawozdania,
poświadczenia
2. Współpraca z innymi nauczycielami - Aktywny udział we wszelkich pracach Komisji
Języków Obcych oraz Radach Pedagogicznych:
dzielenie się informacjami uzyskanymi w czasie
szkoleń i konferencji metodycznych
- Współpraca przy organizowaniu imprez
szkolnych i innych projektów Okres stażu Sprawozdania, poświadczenia
3. Aktywny udział w pracach zespołu przedmiotowego. - Pełnienie funkcji przewodniczącego zespołu
przedmiotowego języków obcych, wspólne
planowanie działań, ewaluacja
- Dzielenie się wiedzą podczas posiedzeń zespołu
przedmiotowego,
Okres stażu Zapisy w protokołach zebrań zespołu przedmiotowego

4. Upowszechnianie i promocja własnych doświadczeń, metod i form pracy. - Opublikowanie na portalach internetowych
swojego planu rozwoju i sprawozdań
- Dzielenie się swoją wiedzą poprzez
nauczycielskie fora internetowe i rozmowy Okres stażu Strony do wglądu

§ 8ust.2 pkt.4a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.

1. Nabywanie umiejętności autorskiego projektowania własnym działań - Opracowanie programu zajęć z uczniem
mającym trudności w nauce, dodatkowych z
uczniami przygotowującymi się do matury z
języka niemieckiego lub zajęć z języka
niderlandzkiego Okres stażu Programy zajęć dodatkowych do wglądu w dziennikach zajęć pozalekcyjnych
2. Przygotowanie uczniów do egzaminu maturalnego. - Przygotowanie programu i opracowanie planu
zajęć fakultatywnych. Okres stażu Program, plan, sprawozdanie.
3. Praca wychowawcza. - Wdrażanie programu pracy wychowawczej na
lekcjach jęz. niemieckiego
- Uwzględnienie szkolnego programu profilaktyki i planu wychowawczego szkoły. Okres stażu Plan działań, ewaluacja, sprawozdanie.

§ 8 ust.2 pkt.4c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych

1. Organizowanie, współorganizowanie oraz przygotowanie uczniów do konkursów szkolnych i międzyszkolnych - Organizowanie i przygotowanie uczniów do
konkursów językowych

- Zachęcanie i motywowanie do udziału we
wszelkich konkursach z języka niemieckiego Zgodnie z harmonogramem

Okres stażu Potwierdzenie udziału, dyplomy
Zdjęcia
2. Rozwijanie zdolności i zainteresowań uczniów - Zachęcanie do nauki języka niemieckiego
poprzez prowadzenie dodatkowych elementów
kulturoznawstwa, jak np. praca z filmem
niemieckim, praca z internetem Okres stażu Dziennik zajęć pozalekcyjnych
3. Pomoc uczniom mającym trudności w nauce języka niemieckiego - Zajęcia dodatkowe dla uczniów mających
problemy z przyswojeniem wiedzy z języka
niemieckiego na lekcjach Okres stażu Dziennik zajęć pozalekcyjnych
4. Współpraca ze szkolną gazetką - Przygotowanie wraz z uczniami szkolnej gazetki
językowej poruszającej tematy kulturoznawcze
państw niemieckojęzycznych Okres stażu Gazetki, zdjęcia, artykuły
5. Organizacja i przeprowadzenie w szkole Dnia Języków Obcych - Zorganizowanie raz w roku Języków Obcych w
szkole w celu uatrakcyjnienia min. nauki języka
niemieckiego poprzez umożliwienie uczniom
kontaktu z niektórymi obszarami kultury i sztuki
państw niemieckojęzycznych Cyklicznie, Raz do roku,
Okres stażu Sprawozdanie
6. Organizowanie wycieczek szkolnych - Organizowanie i przeprowadzenie dla uczniów
wyjść do kina, teatru, wycieczek
krajoznawczych Okres stażu Sprawozdania

§ 8 ust. 2 pkt 4e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

1. Współpraca z poradnią psychologiczno -pedagogiczną - Zapoznanie z opinią poradni Psychologiczno-
Pedagogicznej uczniów z problemami

- Praca z uczniem mającym opinię poradni
pedagogiczno- psychologicznej Okres stażu Zapisy
2. Współpraca z Pedagogiem szkolnym dot.
uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
- Współpraca z pedagogiem szkolnym w
wybranych sprawach jak; niska frekwencja,
trudna sytuacja rodzinna, konflikty z
rówieśnikami, relacje z rodzicami, tolerancja
- Diagnoza możliwości edukacyjnych uczniów Okres stażu Zapisy, notatki, potwierdzenie
3. Współpraca z wydawnictwem
- Współpraca z wydawnictwem Nowa Era i
innymi w kwestii dodatkowych materiałów dla
ucznia i nauczyciela do wykorzystania na lekcji
lub w domu Okres stażu Pomoce, materiały
4. Współpraca ze Szkołą Językową „Centrum Europy” - Współpraca ze Szkołą Językową w kwestii
organizacji Dnia Języków Obcych oraz zajęć z
języka niderlandzkiego oraz języka
niemieckiego
- Lekcje koleżeńskie
Okres stażu Sprawozdanie
5. Współorganizowanie imprez plenerowych - Współpraca z innymi nauczycielami w sprawie
organizacji imprez szkolnych i pozaszkolnych Okres stażu Sprawozdanie, zdjęcia, notatki, informacje na stronie www szkoły oraz w gazetce szkolnej

§ 8 ust.2 pkt 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony

1. Opis i analiza dwóch przypadków rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub dydaktycznych - Zdiagnozowanie problemu
- Geneza i dynamika zjawiska
- Wnioski dotyczące problemu
- Znaczenie problemu
- Prognoza
- Wprowadzenie działań naprawczych
- Wdrożenie działań
- Ocena efektów działań Okres stażu Dokumentacja

2. Przeciwdziałanie niskiej frekwencji. - Systematyczne monitorowanie frekwencji
uczniów,
- Stały kontakt z wychowawcą.
- Aktywny udział w posiedzeniach zespołu
wychowawczego. Okres stażu Zapisy w dzienniku lekcyjnym.
3. Współpraca z wychowawcami - Rozpoznanie sytuacji rodzinnej ucznia. Okres stażu Zapisy w dzienniku lekcyjnym, notatki

Opracowała: Anita Jaskuła

Plan ma formę otwartą, dopuszcza się nanoszenie zmian i modyfikację podejmowanych zadań, form ich realizacji i dokumentowania w zależności od wynikających potrzeb oraz przydzielonych zadań dodatkowych.

Zatwierdzam do realizacji Podpis nauczyciela
Podpis dyrektora ZS 32

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.