X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 34085

Projekt planu rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego

PROJEKT PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż: mgr Agnieszka Idzik
Nazwa szkoły: Technikum nr 4 w Bytomiu
Data rozpoczęcia stażu: 1 IX 2014 r.
Data zakończenia stażu: 31 V 2017 r.
WYMAGANIA ZAPISANE W ROZPORZĄDZENIU MENiS Z DNIA 1.03.2013 ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMIN/DOWODY REALIZACJI

§ 8.2.1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.

1. Poznanie i stosowanie przepisów prawa oświatowego związanych z procedurą awansu zawodowego.

2. Uczestniczenie w różnych instytucjonalnych formach doskonalenia zawodowego podnoszących kompetencje, nadających kwalifikacje, doskonalących wiedzę i
umiejętności. Wykorzystanie zdobytej wiedzy i umiejętności w swojej pracy.

3. Praca z uczniem mającym problemy w nauce.

4. Praca z uczniem zdolnym.

5. Diagnozowanie osiągnięć uczniów.

6. Współpraca z rodzicami.

7. Różne formy promocji szkoły w środowisku.

8. Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej.

- sformułowanie wniosku
- wszczęcie postępowania
- zredagowanie planu rozwoju zawodowego
- dokumentacja realizacji planu rozwoju zawodowego
- przygotowanie sprawozdania z odbytego stażu
- złożenie wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego i przekazanie dokumentacji do organu sprawującego nadzór pedagogiczny

- uczestniczenie w kursach, szkoleniach, konferencjach, warsztatach zgodnie z potrzebami i zainteresowaniami,

- zorganizowanie dodatkowych zajęć dydaktyczno- wyrównawczych dla uczniów z problemami edukacyjnymi
- zorganizowanie zajęć dodatkowych dla maturzystów

- przygotowanie uczniów do różnych konkursów
- zorganizowanie konkursu przedmiotowego dla najlepszych uczniów

- przeprowadzenie testu diagnostycznego z fizyki dla uczniów klas pierwszych,

- udział rodziców w zebraniach
- zaangażowanie rodziców w klasowe przedsięwzięcia – lepszy przepływ informacji nauczyciel rodzic

- udział w przygotowaniu uroczystości szkolnych
- współorganizowanie Międzynarodowego Dnia Liczby π
- udział w organizacji Drzwi Otwartych Szkoły i Festiwalu zawodów

- stosowanie aktywnych metod nauczania
- dobieranie różnorodnych metod i narzędzi w procesie sprawdzania i oceniania
- opracowanie autorskich konspektów, pomocy dydaktycznych, testów sprawdzających
- systematyczne doposażenie pracowni fizycznej w pomoce naukowe wrzesień 2014/ wniosek, plan rozwoju zawodowego
- okres stażu / zebrana dokumentacja
- czerwiec 2017/ sprawozdanie

- okres stażu / zaświadczenia, świadectwa

- okres stażu / dzienniki zajęć pozalekcyjnych

- okres stażu/ przykładowe zadania konkursowe/ dyplomy uczniów / podziękowania

okres stażu/ przykładowe testy diagnostyczne

- okres stażu/ poświadczenie Dyrektora,

- okres stażu / poświadczenie Dyrektora, notatki w dzienniku

- okres stażu/
poświadczenie Dyrektora, opracowane materiały,
zdjęcia, przykładowe pomoce dydaktyczne

§ 8.2.2
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej. 1.Organizacja warsztatu pracy przy użyciu technik komputerowych.

2. Wykorzystanie Internetu w zakresie realizacji działań dydaktyczno - wychowawczych.

3. Wykorzystanie w pracy technik multimedialnych. - opracowanie testów, sprawdzianów, dyplomów, pomocy dydaktycznych dla uczniów,
- opracowanie sprawozdań podsumowujących pracę, dokumentów związanych z awansem zawodowym,
- opracowanie podziękowań dla rodziców,
- wykorzystanie sprzętu multimedialnego na zajęciach lekcyjnych

- korzystanie z zasobów Internetu do wyszukiwania informacji przydatnych w pracy
- śledzenie stron WWW o tematyce pedagogicznej
- korzystanie z poczty elektronicznej jako narzędzia przepływu informacji
- prowadzenie szkolnego dziennika internetowego

- dokumentowanie imprez i wycieczek klasowych,
- zachęcanie uczniów do wykonywania zadań domowych oraz realizacji projektów z wykorzystaniem technologii informacyjnej (prezentacje Power Point, stronny WWW)
- okres stażu/ poświadczenie Dyrektora, przykładowe materiały

- okres stażu/

- okres stażu/ zdjęcia, przykładowe prezentacje

§ 8.2.3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami. 1.Prowadzenie zajęć otwartych, lekcji koleżeńskich.

2. Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami w zakresie działań dydaktyczno – wychowawczych.

3. Upowszechnienie oraz promocja własnych doświadczeń, metod i form pracy.

4. Współpraca z innym nauczycielami. - przygotowanie scenariuszy i przeprowadzenie zajęć

- konsultacje z nauczycielami uczącymi pokrewnych przedmiotów
- aktywny udział w pracach zespołu przedmiotowego
- przekazanie materiałów dydaktycznych zainteresowanym nauczycielom

- opublikowanie Projektu planu rozwoju zawodowego na stronie internetowej
- opracowanie i udostępnienie w bibliotece szkolnej materiału na temat metod i form nauczania

- systematyczna współpraca z pedagogiem szkolnym
- współorganizowanie akademii i imprez szkolnych (wspólne opracowanie scenariuszy, wykonanie scenografii)
- współpraca w przygotowaniu konkursów - okres stażu/ scenariusze lekcji, poświadczenie Dyrektora i innych obecnych nauczycieli

- okres stażu / poświadczenie Dyrektora i innych współpracujących nauczycieli

- okres stażu/ strona internetowa

-okres stażu/ poświadczenia współpracujących nauczycieli, zdjęcia

§ 8.2.4a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich. 1.Opracowanie i wdrożenie programu autorskiego. - opracowanie, wdrożenie, realizacja i ewaluacja programu dla uczniów zdających na maturze rozszerzoną fizykę. - okres stażu/ opracowany program

§ 8.2.4b
Wykonywanie zadań egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej. 1.Uzyskanie tytułu egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej.

2. Wykonywanie zadań egzaminatora.

3. Wykorzystanie zdobytej wiedzy w praktyce. - ukończenie kursu na egzaminatora

- udział w pracach komisji egzaminacyjnej
- sprawdzanie próbnych matur w szkole

Przygotowanie młodzieży do egzaminu maturalnego - okres stażu/ zaświadczenie o ukończeniu szkolenia

- okres stażu/ poświadczenie Dyrektora, zaświadczenie z OKE

okres stażu/ poświadczenie Dyrektora

§ 8.2.4c
Poszerzenie zakresu działań szkoły w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych. 1.Organizowanie dodatkowych zajęć dla uczniów.

2. Organizowanie wycieczek dla uczniów.

3. Organizowanie imprez szkolnych i klasowych.

4. Zorganizowanie konkursu pt Zabawka fizyczna. - prowadzenie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z matematyki i fizyki

- organizowanie wycieczek i wyjść klasowych
- organizowanie wycieczek dla uczniów klas z rozszerzoną przedmiotem – fizyką

- współorganizowanie balu maturalnego
- organizowanie uroczystości klasowych i szkolnych wynikających z kalendarza szkolnego

- zaprezentowanie przez uczniów zabawek fizycznych podczas Dni Otwartych Szkoły lub podczas zajęć powtórkowych zorganizowanych dla uczniów klas trzecich gimnazjum - okres stażu/ dzienniki zajęć dodatkowych

- okres stażu/ karty wycieczki

- okres stażu/ zdjęcia, potwierdzenie współorganizatorów

- okres stażu/ zabawki fizyczne

§ 8.2.4e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami. 1. Aktywny udział w pracach organów szkoły związanych z realizacją jej podstawowych funkcji i wynikających z nich zadań.

2.Współpraca z pedagogiem szkolnym i Poradnią Psychologiczno Pedagogiczną.

3. Współorganizowanie Akcji Charytatywnych.

4. Akcja Bookcrossing ( uwalnianie książek). - praca w zespole przedmiotowym (opracowanie wyników próbnej matury z fizyki, opracowanie wyników testów diagnostycznych uczniów klas pierwszych)
- praca w zespole wychowawczym (wraz z ich członkami wspólne rozwiązanie zaistniałych problemów wychowawczych, opracowanie tematyki godzin wychowawczych)
- praca w zespole ewaluacyjnym (tworzenie przykładowych ankiet, pisanie raportów itp.)

- obserwacja uczniów
- spotkania i konsultacje z pedagogiem (w miarę potrzeb)
- realizacja zaleceń Poradni Psychologicznej Pedagogicznej

- zbiórka książek, zabawek dla dzieci z domów dziecka

- zachęcanie młodzieży do przynoszenia książek i ich przekazanie do Biblioteki Miejskiej
- okres stażu/ poświadczenie współpracujących nauczycieli

- okres stażu/ poświadczenie pedagoga, praca z dzieckiem z opinią lub orzeczeniem

- okres stażu/
Poświadczenie Dyrektora

- okres stażu/ poświadczenie Dyrektora

§ 8.2.5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony. 1. Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów edukacyjnych i wychowawczych. - analiza dwóch przypadków uczniów z problemami edukacyjnymi i wychowawczymi. - okres stażu/ opis i analiza przypadku

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.