X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 34076
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO

mgr Barbary Kolb

nauczyciela języka niemieckiego w Publicznym Gimnazjum im. Franciszka Krempy w Padwi Narodowej ubiegającego się o awans na stopień zawodowy nauczyciela mianowanego

Realizowany staż od 01.09.2013r. do 31.05.2016r.
Opiekun stażu: mgr Aleksandra Łogin

Zadania na okres stażu:
1.Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.
2.Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów,
problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.
3.Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
4.Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty , pomocy społecznej lub postępowania w spawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych zadań.
5.Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywa staż.

I. Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.

Lp. ZADANIA DO
REALIZACJI FORMY REALIZACJI ZADAŃ/DZIAŁAŃ DOWODY REALIZACJI TERMIN REALIZACJI

1.
Poznanie procedury awansu zawodowego ze szczególnym uwzględnieniem wymagań stawianym nauczycielom ubiegającym się o stopień nauczyciela mianowanego -analiza przepisów prawa oświatowego (Karty Nauczyciela, Ustawy o Systemie Oświaty,
Rozporządzenia MEN w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego);
-szczegółowe zapoznanie się z procedurą awansu zawodowego i jej analiza;
-założenie teczki ,,awans zawodowy”;
-napisanie wniosku o umożliwienie odbycia stażu;
-przygotowanie i dokumentowanie planu rozwoju zawodowego;
-nawiązanie współpracy z opiekunem stażu;
-teczka ,,awans zawodowy”;
-wniosek o rozpoczęcie stażu;
-plan rozwoju zawodowego;
-gromadzenie dokumentów, świadectw, zaświadczeń,
sprawozdań, podziękowań;

IX-X 2013

cały okres stażu
2. Poznanie zasad funkcjonowania i organizacji zadań szkoły -zapoznanie się z dokumentami szkoły:
Statutem Szkoły, Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania, Szkolnym Programem profilaktyki,
Szkolnym Programem Wychowawczym, Planem pracy dydaktycznej; -dokumentacja szkolna;
IX-X 2013
3. Tworzenie własnego warsztatu pracy -opracowanie przedmiotowego systemu oceniania z języka niemieckiego;
-opracowanie planu pracy dydaktycznej na dany rok szkolny –rozkłady materiałów;
-opracowanie pomocy dydaktycznych- sprawdziany, scenariusze, testy diagnozujące i kompetencji, plansze, gazetki;
-stosowanie w procesie dydaktycznym aktywnych metod nauczania; -przedmiotowy system oceniania, rozkłady materiałów;
-baza materiałów dydaktycznych (sprawdziany, testy diagnozujące, plansze);
-notatki własne; IX 2013

cały okres stażu
4. Doskonalenie warsztatu pracy -analiza programów nauczania i podręczników z języka niemieckiego;
-uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego;
-wykorzystanie zdobytej wiedzy i umiejętności w podnoszeniu jakości pracy szkoły;
-organizowanie i przeprowadzanie różnych konkursów, projektów;
-samodzielne studiowanie literatury pedagogicznej, metodycznej, dydaktycznej;
-wymiana doświadczeń z opiekunem stażu i nauczycielami; -zaświadczenia potwierdzające uczestnictwo w szkoleniach, doskonaleniu zawodowym;
-literatura pedagogiczna, metodyczna, dydaktyczna;
cały okres stażu
5. Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu szkoły oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego -udział w pracach Rady Pedagogicznej, współpraca z gronem pedagogicznym;
-współpraca z Samorządem Uczniowskim;
-współpraca podczas organizacji imprez i uroczystości szkolnych, środowiskowych;
-sprawowanie opieki nad uczniami podczas wycieczek, imprez i wyjść pozaszkolnych; -potwierdzenie obecności na Radach Pedagogicznych; wg harmonogramu posiedzeń RP

wg kalendarza uroczystości szkolnych

wg potrzeb
6. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego -gromadzenie dokumentów: zaświadczeń, potwierdzeń, scenariuszy, notatek; -zgromadzone dokumenty; cały okres stażu
7. Przygotowanie sprawozdania - opracowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego; -sprawozdanie z okresu stażu; V 2016

II. Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.

Lp. ZADANIA DO
REALIZACJI FORMY REALIZACJI ZADAŃ/DZIAŁAŃ DOWODY REALIZACJI TERMIN REALIZACJI

1.
Kształtowanie pozytywnych postaw społecznych wśród młodzieży -rozmowy wychowawcze , dyscyplinarne z uczniami sprawiającymi trudności wychowawcze;
-współpraca z pedagogiem szkolnym;
-prowadzenie zajęć wychowawczych;
-przygotowywanie/udział w organizacji uroczystości szkolnych; -dokumentacja szkolna;
-potwierdzenia współpracy;
cały okres stażu

wg kalendarza uroczystości szkolnych

2. Pomoc uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji rodzinnej, otoczenie opieką uczniów potrzebujących pomocy -pomoc materialna uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji rodzinnej;
-współpraca z pedagogiem w zakresie organizacji akcji charytatywnych;
-dokumentacja szkolna;
cały okres stażu
3.
Pomoc uczniom mającym trudności w nauce -zapoznanie z opiniami Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej;
-konsultacje z wychowawcami i innymi nauczycielami;
-poznanie sytuacji wychowawczej uczniów oraz ich problemów dydaktycznych;
-rozmowa, wywiad z rodzicami;
-zróżnicowanie pracy z uczniem zdolnym oraz z uczniem mającym trudności w nauce, dostosowywanie wymagań do możliwości uczniów;
-prowadzenie zajęć indywidualnych dla uczniów mających trudności w nauce; -notatki własne;
cały okres stażu

4.
Preorientacja zawodowa -udzielanie uczniom indywidualnych porad odnośnie wyboru zawodu i kierunku dalszego kształcenia;
-prowadzenie zajęć z doradztwa zawodowego w kl. II i III; -teczki uczniów;
-testy, ankiety, scenariusze zajęć; cały okres stażu

III. Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

Lp. ZADANIA DO
REALIZACJI FORMY REALIZACJI ZADAŃ/DZIAŁAŃ DOWODY REALIZACJI TERMIN REALIZACJI

1. Stosowanie technologii komputerowej w opracowywaniu dokumentacji -opracowywanie dokumentów, sprawdzianów;
-przygotowanie ankiet, testów z doradztwa zawodowego;
-przygotowanie pomocy dydaktycznych do pracy z uczniami; -materiały dydaktyczne, ankiety , testy z doradztwa zawodowego;
-baza danych; cały okres stażu
2. Wykorzystanie internetu jako źródła informacji -wykorzystywanie w swojej pracy materiałów z internetu do zajęć z uczniami;
-śledzenie zmian w przepisach prawa oświatowego; -notatki własne;

cały okres stażu
3. Stosowanie technologii informacyjnej -przesyłanie prac i dokumentów drogą internetową;
-opublikowanie na stronie internetowej szkoły materiałów pomocniczych dla uczniów obejmujących trudne zagadnienia gramatyczne z języka niemieckiego;
-udział w życiu portali edukacyjnych;
-publikowanie własnych materiałów na stronach WWW;
-prowadzenie lekcji z wykorzystaniem programów multimedialnych, tablicy interaktywnej, internetu;
-wykorzystanie komputera w przygotowywaniu dokumentacji w przebiegu stażu na stopień nauczyciela mianowanego; -materiały pomocnicze na stronie internetowej szkoły, adresy stron WWW; cały okres stażu
4. Poszerzenie wiedzy i wymiana doświadczeń -udział w szkoleniach, konferencjach i innych formach doskonalenia zawodowego;
-wymiana spostrzeżeń , uwag i opinii z opiekunem stażu i innymi nauczycielami;
-prowadzenie praktyk studenckich; -zaświadczenia, certyfikaty; cały okres stażu

IV. Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.

Lp. ZADANIA DO
REALIZACJI FORMY REALIZACJI ZADAŃ/DZIAŁAŃ DOWODY REALIZACJI TERMIN REALIZACJI
1. Aktualizacja wiedzy z zakresu psychologii, dydaktyki, pedagogiki -korzystanie z zasobów biblioteki szkolnej i pedagogicznej (nowości książkowe, czasopisma);
-korzystanie z publikacji na stronach www poświęconych nauczaniu i wychowaniu w szkole, śledzenie nowości wydawniczych w Internecie;
-udział w radach szkoleniowych;
-studiowanie literatury pedagogicznej i wymiana doświadczeń; -notatki własne; cały okres stażu
2. Realizacja zadań opiekuńczo-wychowawczych wynikających z programu wychowawczego szkoły
-współpraca z Samorządem Uczniowskim
-dostarczenie uczniom pozytywnych wzorców i pomoc w procesie kształtowania charakteru;
-sprawowanie opieki nad uczniami podczas imprez, wycieczek;
-pełnienie dyżurów w trakcie przerw śródlekcyjnych.
-współpraca z uczniem (obserwacja uczniów, rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów edukacyjnych i wychowawczych uczniów sprawiających trudności dydaktyczne i wychowawcze, objęcie szczególną troską uczniów z trudnościami w nauce, opieka nad uczniami uzdolnionymi)
-współpraca z rodzicami (kontakty podczas wywiadówek i spotkań indywidualnych, informowanie o postępach uczniów w nauce)
-organizowanie i współorganizowanie wycieczek szkolnych -notatki własne cały okres stażu

V. Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywa staż.

Lp. ZADANIA DO
REALIZACJI FORMY REALIZACJI ZADAŃ/DZIAŁAŃ DOWODY REALIZACJI TERMIN REALIZACJI

1. Poznanie zasad funkcjonowania, organizacji szkoły oraz analiza jej zadań -analiza dokumentacji: statutu, regulaminów, wewnątrzszkolnego systemu oceniania;
-poznanie wewnętrznych przepisów związanych z funkcjonowaniem szkoły;
-udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej;
-udział w pracach różnorodnych komisji powołanych w szkole – egzaminacyjnej, konkursów przedmiotowych, itp.; -potwierdzenie dyrektora i opiekuna stażu; cały okres stażu
2. Poznawanie przepisów dotyczących systemu oświaty -zebranie spisu aktów prawnych obowiązujących w oświacie;
-analiza przepisów prawa oświatowego i posługiwanie się nimi w trakcie awansu; -notatki; cały okres stażu

3. Zastosowanie przepisów prawa oświatowego w rozwiązywaniu bieżących problemów oceniania i dokumentowania zadań -prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej; -dzienniki lekcyjne; cały okres stażu

Opracowała: Zatwierdzam do realizacji

........................................ ........................................
/miejscowość, data, podpis/

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.