X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 33978

Kontrakt zawarty pomiędzy nauczycielem stażystą a opiekunek stażu

STRONY KONTRAKTU:
OPIEKUN STAŻU
NAUCZYCIEL STAŻYSTA

Kontrakt zawarto na okres: od dnia 02.09.2014 r. do dnia 31.05.2017 r.
Miejsce realizacji kontraktu: Szkoła Podstawowa
I. ZAKRES OBOWIĄZKÓW NAUCZYCIELA STAŻYSTY:

1. Przygotowuje i przedstawia opiekunowi projekt swojego Planu Rozwoju Zawodowego w wymaganym terminie.

2. Poznaje organizację, zadania i zasady funkcjonowania szkoły (podstawowe dokumenty i akty prawne dotyczące funkcjonowania szkoły; sposób prowadzenia dokumentacji, przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy, itp.).

3. Uczestniczy jako obserwator w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli, sporządza arkusze obserwacji i omawia je z prowadzącym.

4. Prowadzi zajęcia z uczniami w obecności opiekuna stażu lub dyrektora (wicedyrektora) szkoły.

5. Przedstawia scenariusz lub konspekt hospitowanych zajęć. Zalecenia i wnioski z hospitacji uwzględnia w dalszej pracy.

6. W ustalonym terminie konsultuje się z opiekunem stażu (omawia realizację planu rozwoju zawodowego, przedstawia zgromadzone dokumenty).

7. Bierze udział w wewnątrzszkolnych formach doskonalenia zawodowego nauczycieli, spotkaniach zespołów powołanych przez dyrektora.

8. Poznaje środowisko uczniów i ich problemy.

9. Nawiązuje współpracę z pedagogiem szkolnym, psychologiem oraz innymi pracownikami szkoły.

10. Prowadzi dokumentację realizacji zadań wynikających z planu rozwoju zawodowego.

11. Bierze udział w pozaszkolnych formach dokształcania i podwyższania swojej wiedzy, umiejętności i kompetencji.

12. Realizuje projekt „Poznań – moje miasto”.

13. Systematycznie i sumiennie wywiązuje się ze swoich obowiązków zawodowych.
II. ZAKRES OBOWIĄZKÓW OPIEKUNA STAŻU

1. Pomaga stażyście napisać Plan Rozwoju Zawodowego.

2. Sprawdza scenariusze i konspekty lekcji oraz inną dokumentację prowadzoną przez stażystę.

3. Prowadzi zajęcia otwarte i omawia je.

4. Obserwuje zajęcia prowadzone przez nauczyciela stażystę, omawia je i udziela wskazówek.

5. Pomaga rozwiązywać bieżące problemy dydaktyczne i wychowawcze.

6. Wspiera stażystę w działaniach wykraczających poza obowiązki służbowe.

7. Spotyka się ze stażystą w ustalonych terminach.

8. Przygotowuje projekt oceny dorobku zawodowego za okres stażu.

9. Uczestniczy w pracach komisji kwalifikacyjnej.

III. KRYTERIA OCENY DOROBKU ZAWODOWEGO

1. Systematyczność.

2. Terminowość.

3. Zaangażowanie w realizację Planu Rozwoju Zawodowego.

4. Inicjatywa.

5. Doskonalenie warsztatu pracy.

IV. ZASADY WZAJEMNEGO KOMUNIKOWANIA
• Opiekun i stażysta są równouprawnionymi partnerami.
• Uwagi dotyczące przebiegu stażu pracy oraz realizacji zadań wynikających z planu rozwoju zawodowego są uwagami konstruktywnymi, a nie krytyką.
• Spotkania raz w miesiącu w ustalonym terminie.
• Nauczyciel stażysta może konsultować pojawiające się problemy na bieżąco.

V. USTALENIA KOŃCOWE

1. Za przebieg i organizację stażu odpowiedzialny jest nauczyciel stażysta.

2. Opiekun stażu jest osobą wspomagającą.

3. Kontrakt obowiązuje obie strony.

4. Kontrakt można modyfikować za zgodą obu stron.

........................................ ........................................
(podpis nauczyciela stażysty) (podpis opiekuna stażu)

Poznań 02.09.2014r.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.