X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 33915

Projekt planu rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego na stopień nauczyciela dyplomowanego

Projekt planu rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
na stopień nauczyciela dyplomowanego

.................

nauczyciel wychowania przedszkolnego
w Zespole .................

Okres stażu: 2 lata 9 miesięcy
Data rozpoczęcia stażu: 1 września 2014
Data zakończenia stażu: 31 maja 2017
Cele awansu zawodowego:
• Uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego
• Rozwijanie swoich umiejętności zawodowych
• Podniesienie efektywności działań dydaktyczno-wychowawczych
• Uzyskanie dodatkowych kwalifikacji dydaktyczno – wychowawczych poprzez udział w różnych formach doskonalenia zawodowego

Akty prawne:
• Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 roku - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014r. poz. 191)
• Rozporządzenie Ministra Edukacji i Sportu z dnia 1 marca 2013 roku, w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. poz. 393)

§ 8 ust. 2 pkt. 1
Uzyskiwanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły, w związku z zajmowanym stanowiskiem i pełnioną funkcją.

Plan sporządzono w formie tabeli. (dop. red.)

1.
Zapoznanie z procedurami awansu zawodowego.
- Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczącego awansu zawodowego.

VIII/IX 2014

V 2017
* Poprawnie sformułowany wniosek o rozpoczęcie stażu, projekt planu rozwoju zawodowego,sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego.

2. Doskonalenie własnego warsztatu pracy.
- Udział w kursach, warsztatach, szkoleniach, konferencjach dotyczących doskonalenia zawodowego.

- Pogłębianie wiedzy pedagogicznej poprzez czytanie fachowej literatury.

Okres stażu
*Zaświadczenia, materiały metodyczne, wykaz literatury.

3.Uczestniczenie w pracach Zespołu Wychowawców Przedszkola.
- Współudział w opracowaniu:
- planu pracy wychowawczej,
- rozkładu zajęć dla nauczycieli,
- harmonogramu uroczystości i imprez przedszkolnych), itp.

Okres stażu
*Zgromadzone dokumenty.

4.Dbanie o wystrój sali przedszkolnej.
- Aktualizacja dekoracji sali, przedszkola związana z porami roku, wzbogacanie kącików przyrodniczych.

Na bieżąco
*Zdjęcia.

5.Kształtowanie postawy ekologicznej.

- Udział w akcjach np. „Sprzątanie świata”, dokarmianie ptaków.
Realizowanie treści programu "Kubusiowi przyjaciele natury".

Okres stażu
*Notatki, zdjęcia.

Wpisy w dzienniku, notatki.

6.Doskonalenie umiejętności współpracy z rodzicami.

- Opracowanie planu współpracy z rodzicami.
- Prowadzenie rozmów indywidualnych.
- Organizowanie uroczystości okolicznościowych dla rodziców wg planu rocznego.

Okres stażu
*Plan współpracy z rodzicami, scenariusze uroczystości.

§ 8 ust. 2 pkt. 2
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

1.Wykorzystanie w pracy technologii komputerowej.
- Opracowanie dokumentacji planu rozwoju zawodowego.
- Korzystanie z programów komputerowych i Internetu w celu zgromadzenia ciekawych materiałów dotyczących awansu zawodowego oraz problematyki przedszkolnej.
- Wykonywanie pomocy dydaktycznych, dyplomów, podziękowań, zaproszeń.
- Opracowanie dokumentów, kart obserwacji, scenariuszy.
- Nagrywanie płyt DVD ze zdjęciami z uroczystości przedszkolnych i wycieczek.

Okres stażu

*Opracowania w formie elektronicznej, przykładowe materiały edukacyjne.

2.
Wykorzystanie Internetu.

- Wykorzystanie Internetu jako źródła wiedzy i doświadczenia innych nauczycieli.
- Korzystanie ze stron MEN (śledzenie zmian w przepisach oświatowych).
- Gromadzenie i zamieszczanie materiałów dotyczących pracy zawodowej (notatki z imprez przedszkolnych, scenariuszy zajęć).

Okres stażu

*Potwierdzenie, opracowane materiały, wykazy stron internetowych oraz wydruki ze szkolnej strony internetowej.

§ 8 ust. 2 pkt. 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

1.Dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem.
- Konsultowanie się z koleżankami z zespołu, prezentowanie materiałów uzyskanych podczas odbytych szkoleń.

- Opracowywanie nowych i udostępnianie posiadanych konspektów zajęć, planów, scenariuszy.

- Przygotowanie i przeprowadzenie Rady Szkoleniowej dla nauczycieli w ramach WDN-u.

- Prowadzenie zajęć koleżeńskich dla nauczycieli.

- Prowadzenie zajęć dla studentów odbywających praktykę.

- Prowadzenie zajęć otwartych dla rodziców, pedagogizacja rodziców.

Okres stażu

Wg potrzeb

2 razy w roku

* Notatki ze spotkań, potwierdzenie odbytych spotkań w danym gronie.

* Materiały w formie zapisów elektronicznych.

* Opracowane i zgromadzone własne materiały, notatki itp.

* Scenariusze zajęć.

* Scenariusze zajęć.

* Konspekty zajęć, protokoły z zebrań.

2.Współpraca nauczycieli wychowania przedszkolnego.

- Współpraca z innymi nauczycielami w przygotowaniu i prowadzeniu uroczystości przedszkolnych i innych form działalności z udziałem rodziców i zaproszonych gości (opracowanie scenariuszy uroczystości oraz zajęć otwartych itp.).

Okres stażu

*Scenariusze.

§ 8 ust. 2 pkt. 4a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.

1.Opracowanie i wdrożenie własnego programu.

- Opracowanie i wdrożenie do realizacji programu.

Rok szkolny 2015/2016

*Program.

2.Propagowanie akcji „Czyste powietrze wokół nas”.
Wdrożenie programu antytytoniowego dla dzieci w wieku przedszkolnym.

Okres stażu

* Notatki ze spotkań, zapisy w dziennikach lekcyjnych.

§ 8 ust. 2 pkt. 4c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

1`. Pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego.
- Udział w wewnątrzszkolnych formach szkolenia zawodowego:
- udział w szkoleniowych posiedzeniach Rady Pedagogicznej,
- obserwowanie zajęć koleżeńskich prowadzonych przez inne nauczycielki przedszkola.

- Udział w zewnątrzszkolnych formach doskonalenia zawodowego:
- udział w różnego rodzaju kursach i szkoleniach odbywających się w kolejnych latach odpowiadającym moim potrzebom.

Okres stażu

* Protokoły.

* Scenariusze zajęć.

* Zaświadczenia.

2.Organizowanie imprez, akcji i uroczystości przedszkolnych.

- Organizowanie wspólnych imprez i uroczystości z udziałem rodziców i krewnych dzieci, m.in. Dzień Babci i Dziadka, Dzień Mamy i Taty, Zabawa Karnawałowa, Jasełka, itp.

Okres stażu

* Harmonogram imprez, notatki, zdjęcia.

3.Aktywne wspieranie dzieci w konkursach przedszkolnych i poza przedszkolnych.

- Przygotowanie dzieci do udziału w konkursach plastycznych, muzycznych i sportowych.

Okres stażu

* Dyplomy uczestnictwa, nagrody.

4.Rozwijanie zainteresowań najbliższym otoczeniem i regionem.

- Organizowanie spotkań dzieci z reprezentantami różnych zawodów.
- Organizowanie wycieczek do środowisk przyrodniczych i społecznych oraz do kina, teatru.

Wg potrzeb

* Wpisy w dzienniku zajęć, notatki, zdjęcia.

§ 8 ust. 2 pkt. 4e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

1.Współpraca z różnymi instytucjami, jak też osobami prywatnymi działającymi na rzecz edukacji i wychowania.

- Zorganizowanie spotkań z pracownikami:
- Ochotniczej Straży Pożarnej w Gręzówce,
- Komendy Powiatowej Policji w Łukowie,
- Nadleśnictwa Łuków, itp.

- Konsultacje i współpraca z pedagogiem, logopedą i pielęgniarką szkolną w organizowaniu pomocy dzieciom potrzebującym.

Okres stażu
* Wpisy do dziennika, zdjęcia.

2. Współpraca z rodzicami. Zachęcanie rodziców do aktywnego uczestnictwa w życiu przedszkola.

- Współpraca z rodzicami – rozmowy indywidualne na temat zachowań dzieci i ich problemów, prelekcje na zebraniach, prowadzenie zajęć otwartych, planowanie wycieczek, imprez klasowych i uroczystości z udziałem rodziców.

Okres stażu
*Harmonogram współpracy, tablica informacyjna, lista obecności na zebraniach.

§ 8 ust. 2 pkt. 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły.

1.Diagnozowanie problemów wychowawczych i podejmowanie środków zaradczych we współpracy z rodzicami, pedagogiem i logopedą szkolnym.

- Poznanie sytuacji rodzinnej wychowanków.
- Spotkania z rodzicami, udzielanie wskazówek do pracy z dzieckiem.
- Współpraca z pedagogiem i logopedą szkolnym.
Okres stażu
*Potwierdzenie współpracy.

2.Realizacja zadań wychowawczych i opiekuńczych nauczyciela.

- Rozwiązywanie problemów wychowawczo – dydaktycznych, reakcje na niewłaściwe zachowania dzieci, indywidualizowanie pracy w zależności od możliwości i potrzeb dzieci.
Okres stażu
*Potwierdzenia.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.