X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 33851
Dział: Przedszkole

Projekt czytelniczy "Książka moim przyjacielem"

Projekt czytelniczy
„ Książka Moim Przyjacielem”

Przedszkole nr 10 z oddziałami integracyjnymi „ Leszczynowa Górka” w Koninie

Opracowała;
mgr Marzena Całuj

Wstęp

Czytanie dziecku to najskuteczniejszy sposób wychowania człowieka z wyobraźnią, samodzielnie myślącego i mądrego, który będzie umiał sobie radzić ze zmianami w życiu. Mądre książki przynoszą wzorce właściwych zachowań. Dzięki czytaniu i rozmowie o problemach, które porusza książka, dzieci uczą się odróżniania dobra od zła, rozwija się ich wrażliwość moralna. Potrafią wówczas zastanowić się nad konsekwencjami własnych słów i czynów.
Codzienne czytanie dziecku dla przyjemności zaspokaja wszystkie potrzeby emocjonalne dziecka, wspiera jego rozwój psychiczny, intelektualny i społeczny, jest najskuteczniejszą strategią wychowawczą a jednocześnie przynosi dziecku wielką radość i pozostawia niezapomniane wspomnienia, a także buduje więź z rodzicami.
Lata przedszkolne to dla każdego dziecka czas intensywnego poznawania świata, gromadzenia wiedzy, rozwijania i doskonalenia wielu umiejętności. Kluczowym narzędziem poznawczym, a zarazem warunkiem dobrego funkcjonowania w społeczeństwie jest język. Pozwala on myśleć, zadawać pytania, opisywać świat i wyrażać swe opinie.
Kierując się powyższymi przesłankami i wizją naszego przedszkola, promującego wartości uniwersalne, jakie niesie ze sobą obcowanie z literaturą dziecięcą, w obecnym roku szkolnym poszerzamy oraz wzbogacamy pracę wychowawczo – dydaktyczną i współpracę z rodzicami o niniejszy projekt rozwijania zainteresowań czytelniczych.

Projekt „ Książka Moim Przyjacielem” realizowany będzie we wszystkich grupach wiekowych w roku szkolnym 2016/2018.

Główne założenia i cele programowe

Głównym założeniem opracowanego projektu jest umożliwienie dzieciom dobrowolnego i spontanicznego udziału w zabawach z tekstem oraz częstego kontaktu z książką, poznawanie utworów literatury dziecięcej oraz rozwijanie ich zainteresowań czytelniczych poprzez różnorodne formy aktywności. Także rozwijanie kontaktu z książką w taki sposób, by był on dla dzieci przygodą, która rozwija ich wyobraźnię i stanowi radość dzieciństwa.

CELE OGÓLNE:
1. Kształtowanie zainteresowań czytelniczych.
2. Ukazanie właściwego kontaktu z książką poprzez wzór osób dorosłych.
3. Poznawanie utworów literatury dziecięcej ( opowiadań, wierszy, bajek, baśni, legend) z jednoczesnym ukazaniem roli książki w życiu człowieka.

CELE SZCZEGÓŁOWE PROJEKTU:
1. Wprowadzenie dzieci w świat literatury.
2. Zachęcanie rodziców do systematycznego i głośnego czytania dzieciom.
3. Zachęcanie dzieci do samodzielnego korzystania z książek ze zwróceniem uwagi na właściwe obchodzenie się z nimi.
4. Kształtowania nawyku słuchania i opowiadania.
5. Budzenie zainteresowań książką poprzez zabawy literacko- teatralne, plastyczne, wycieczki do biblioteki, kącik książek w sali itp.
6. Stwarzanie okazji do prezentacji umiejętności samodzielnego czytania
( dzieci starsze ).
7. Wzbogacanie słownictwa dzieci oraz rozwijanie myślenia przyczynowo- skutkowego.
8. Zapoznanie z zasadami korzystania z książek w kąciku książek w sali, z biblioteki, wdrażanie do dbałości o czysty i estetyczny wygląd.
9. Rozumienie przesłania moralnego baśni ( uwrażliwienie na krzywdę ludzką). 10. Integrowanie grupy przez wspólna prace i zabawę.
11. Eliminowanie negatywnych emocji, agresji, wyciszanie dzieci.
12. Ukazanie dzieciom właściwego kontaktu z książką poprzez wzór osób dorosłych.
13. Przygotowanie przedszkolaków do późniejszego samodzielnego wyboru książek.
14. Kształtowanie pożądanych postaw społecznych oraz wyrażanie swoich uczuć słowami i czynami.

Metody i formy pracy
Realizacja Projektu wymaga stosowania różnorodnych metod oraz form pracy, które wspomagają aktywność dzieci oraz umożliwiają jego rozwój osobowościowy.

FORMY PRACY:
Można wyróżnić trzy formy organizacji pracy uczniów:
• indywidualna,
• grupowa,
• zbiorowa.
Dla potrzeb poniższego projektu zastosowano wszystkie formy pracy uczniów.

Do metod stosowanych w projekcie czytelniczym należą:
1.Rozmowa kierowana – kierowanie rozmowy na pożądany temat.
2. Gry i zabawy – pozwala ta metoda urozmaicać zajęcia i jednocześnie umożliwia przekazywanie istotnych dla dziecka treści.
3.Zajęcia techniczno – plastyczne – metoda, która rozwija wyobraźnię oraz spostrzegawczość, alternatywna forma wyrażania uczuć.
4. „ Burza mózgów” –wyciąganie wniosków na podstawie treści danego utworu, wymiana myśli, opinii, ocena postępowania bohaterów
5. Drama – jest to forma zabawy, w której dzieci odgrywają scenki. To z kolei pozwala im przez chwilę przeżyć daną sytuację, utrwalać pożądane zachowania, bądź wyeliminować niepożądane zachowania.

Środki dydaktyczne

Środki dydaktyczne dzielimy na:
1.Techniczne:
- słuchowe (płyty ,audycje radiowe, nagrania magnetofonowe),
- wzrokowe (przeźrocza, programy komputerowe, filmy nieme),
- wzrokowo-słuchowe (filmy, audycje telewizyjne, programy komputerowe),
2.Konwencjonalne:
- książki,
- okazy malowane
- modele,
- pomoce graficzne,

Projekt nie wymaga dużych nakładów finansowych. Najważniejsza jest pomysłowość oraz zaangażowanie nauczycieli , a także dzieci. Aby przekaz bajki lub baśni dotarł do słuchaczy należy spełnić warunki: stworzyć dzieciom miły nastrój (zapalona lampka, przyciemniona sala), zapewnić uczniom prawidłową pozycję ciała, zapewnić kontakt wzrokowy, czytanie spokojnym, nastrojowym głosem, możliwość wyrażenia przeżyć za pomocą działalności plastycznej, ruchowo-werbalnej, dyskusja na temat utworu, zachowania głównych postaci.

Do prawidłowej realizacji programu przydatne będą następujące środki dydaktyczne:
• baśnie, bajki, opowiadania, wiersze,
• różnorodne rekwizyty, eksponaty,
• pacynki, marionetki, kukiełki, stroje do przebierania się,
• rysunki, ilustracje,
• różnorodne materiały i narzędzia do działalności plastycznej,
• instrumenty perkusyjne,
• magnetofon,
• płyty z bajkami terapeutycznymi, muzyką relaksacyjną.

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ
1.Współpraca z rodzicami
LP. Forma Główne założenia Sposób realizacji Termin
1. Akcja informacyjna dla rodziców
• Zachęcenie rodziców do współpracy z przedszkolem w zakresie realizacji treści dotyczących działań czytelniczych oraz rozwijania kreatywnego myślenia;
• pozyskiwanie rodziców do działań na rzecz przedszkola;
• przekazanie rodzicom informacji na temat założeń programu;

• udostępnienie rodzicom artykułów i informacji zachęcających do stwarzania dzieciom warunków do podejmowania działań czytelniczych i twórczych;

• zachęcanie rodziców do wzbogacania bazy materialnej przedszkola o pomoce do zajęć czytelniczych oraz rozwijających kreatywne myślenie;
listopad 2016 r.
2. Rodzice w przedszkolu • aktywny udział rodziców w działaniach proponowanych przez przedszkole; • udział w zajęciach przedszkolnych – czytanie bajek podczas relaksu 1 raz w tygodniu
• udział rodziców w proponowanych konkursach i akcjach; cały rok

2. Współpraca ze środowiskiem
LP. Forma Główne zamierzenia Sposób realizacji Terminy
1. Książki znane i lubiane”. • nawiązanie cyklicznej współpracy z biblioteką publiczną ;

• nabywanie doświadczeń w operowaniu pacynkami, kukiełkami i sylwetami; próby tworzenia własnych kukiełek i sylwet;

• nawiązanie współpracy z przedszkolem oraz zachęcenie dzieci i nauczycieli do udziału w projekcie „ Walizka wyobraźni” • poznawanie różnych gatunków literackich;
• poznawanie różnorodnych utworów o wartościach: wychowawczych, poznawczych, kształcących oraz zawierających elementy fantazji i humoru;
• próby oceny moralnej postępowania bohaterów -charakterystyka postaci z próbą uzasadnienia swoich sądów;
• rozmowy na temat treści utworów;

• udział w prostych inscenizacjach z podziałem na role i z dialogami;

• rozwijanie wyobraźni i fantazji przy tworzeniu samodzielnych opowiadań;

• czytanie bajek, baśni, wierszy, opowiadań przez nauczycieli
Cały rok

raz na 2-3 miesiące
2. Legendy i podania polskie • poznawanie legend i podań polskich przybliżających polską kulturę i historie ; • poznawanie najbardziej znanych legend dotyczących powstania państwa polskiego i jego historii w formie wybranej przez nauczyciela ( teatrzyk, historyjka obrazkowa, film, słowo lub inne);
Cały rok
3. Zorganizowanie zbiórki książek z przeznaczeniem do wzbogacenia kącika książki w holu przedszkolnym • wyposażenie kącika książki • ogłoszenie rozpoczęcia akcji wśród rodziców i dzieci;
• przeprowadzenie zbiórki i stworzenie kącika książek;
Cały rok

3.Praca z dziećmi
LP. Forma Główne zamierzenia Sposób realizacji Termin
1.
„Poczytajmy razem”
włączenie do akcji „Czytajmy dzieciom” rodziców i członków rodzin;
• czytanie przez rodziców lub członków rodzin dzieciom bajek wybranych przez nauczyciela grupy, rodziców i dzieci tworzenie własnych zakończeń bajek;

• zabawy wysnute z treści bajki;
cały rok
2. „Bajkowa zakładka do książki” • zorganizowanie rodzinnej wystawy – rodzice wraz z dziećmi przygotowują zakładkę do książki, dowolną techniką plastyczn?

• wzbogacenie pomysłowości dziecka i rodziców, pobudzenie twórczej wyobraźni;

• budowanie mocnych więzi emocjonalnych między dorosłym a dzieckiem podczas wspólnej pracy;

• • zachęcenie rodziców i dzieci do udziału w wystawie

• uświadomienie rodzicom roli czytania w prawidłowym rozwoju dziecka poprzez udostępnianie artykułów na dany temat;

• ogłoszenie wystawy w formie plakatu, a także na stronie internetowej przedszkola maj 2017
3.
„Moja książeczka”
Udział dzieci w tworzeniu książeczki według własnego pomysłu • Przekazanie dzieciom wiedzy o tym jak powstaje opowiadanie, pokazanie gotowej 4 stronicowej książeczki, zachęcenie do wymyślenia bohatera i krótkiej historii, rysowanie obrazków, przyklejanie, prezentacja innym dzieciom oraz wystawa na tablicy Czerwiec 2017

Efekty działań programowych projektu „ Książka Moim Przyjacielem”
Dziecko:
• odczuwa potrzebę częstego kontaktu z książką;
• doznaje wielu przyjemnych wrażeń poprzez aktywne uczestnictwo w zabawach z tekstem;
• nabywa wzorów pięknej polskiej mowy poprzez kontakt z utworami literatury dziecięcej;
• podejmuje próby globalnego czytania wyrazów i krótkich tekstów;
• posiada intelektualny i emocjonalny stosunek do książki jako źródła wiedzy i przeżyć; wie, jak funkcjonuje biblioteka;
• czuje się czytelnikiem i samodzielnie wyszukuje książki o interesującej go tematyce;
• potrafi analizować treść utworów – omawianie i ocena postępowania bohaterów z próbą uzasadnienia własnego stanowiska;
• wyodrębnienia postaci pozytywne i negatywne;
• tworzy własne zakończenia opowiadań i bajek;
• zna różne zwyczaje i tradycje, bierze udział w ich celebrowaniu;
• przy pomocy nauczyciela przygotowuje inscenizacje utworów i bierze w nich udział (układanie prac plastycznych wg chronologii wydarzeń, powtarzanie treści i dialogów, samodzielne wykonywanie kukiełek, sylwet lub elementów strojów aktorskich i dekoracji, występy przed zaproszonymi gośćmi).
• potrafi wypowiedzieć się na temat poznanych utworów i ekspresyjnie wyrazić ich treść.
Rodzice dziecka:
• dostrzegają wpływ głośnego czytania na rozwój dziecka;
• współdziałają z nauczycielkami poprzez włączenie się proponowane działania i dostarczanie materiałów do zabaw .;
• chętnie współpracują na rzecz własnego dziecka i przedszkola;
• mają możliwość wyrażania swoich opinii i informacji zwrotnych o tym, jakie są efekty oddziaływań przedszkola;
• stwarzają dzieciom warunki do kontaktu z książką, biblioteką.

Nauczyciel:
• stwarza swobodną, akceptującą i twórczą atmosferę;
• poszerza własną wiedzę dotyczącą wpływu głośnego czytania na rozwój dziecka;
• współpracuje podczas bogacenia warsztatu pracy i kącików czytelniczych dla dzieci;
• pomaga przy podejmowaniu z rodzicami wspólnych działań mających na celu rozwijanie zainteresowań czytelniczych dzieci.

Ewaluacja projektu

Dla nauczyciela miernikiem osiągnięcia oczekiwanego efektu będzie przeprowadzenie krótkiej ankiety wśród rodziców dotyczącej częstotliwości głośnego czytania dzieciom oraz sporządzenie sprawozdania podsumowującego realizację projektu.

W przeprowadzeniu ewaluacji pomogą mi:
• zaangażowanie dzieci w przygotowanie do konkursu –„ Moja książeczka”.
• udział w wystawie plastycznej - zakładka do książki autorstwa dzieci i rodziców,
• stopień zadowolenia rodziców z udziału w spotkaniach integracyjnych.

Uwagi o realizacji projektu
Projekt „ Książka Moim Przyjacielem” realizowany będzie we wszystkich grupach wiekowych w roku szkolnym 2016/2018. Treści zawarte w projekcie są zgodne z podstawą programową i dostosowane do potrzeb i możliwości dzieci. Planując zajęcia czytelnicze rozwijające kreatywne myślenie uwzględniono fakt, że nie mogą one być oderwane od codziennego toku pracy, od tego co się wokół dzieje.
Łączą się one z tematyką realizowaną w przedszkolu a inspiracją do podjętych działań jest kalendarz świąt i uroczystości przedszkolnych.
Rozwijanie umiejętności czytelniczych dzieci odbywać się będzie przy pomocy następujących form pracy wychowawczo – dydaktycznej:
• założenie kącika książki, stanowiącego okazję do spontanicznego podejmowania działań z zakresu czytania;
• współpraca z Miejską Biblioteką w Koninie w celu zainteresowania dzieci książką;
• współpraca z rodzicami oraz członkami rodzin w celu aktywnego włączenia ich w przebieg procesu nauki czytania w przedszkolu;
• współpraca z przedszkolem w celu poszerzania zasobów ogólnej wiedzy dziecka.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.