X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 33818

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO,
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

Imię i nazwisko: mgr Justyna Piekarz-nauczyciel wychowania przedszkolnego
Miejsce pracy: Zespół Szkół w Izdebniku- PRZEDSZKOLE w Izdebniku
Czas trwania stażu: 2 lata 9 miesięcy (01.09.2014r – 31.05.2017r)
Opiekun stażu: mgr Ewa Sternal-Sala

Cel główny: uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

Cele szczegółowe:
• Rozwijanie umiejętności organizacji i doskonalenie warsztatu pracy;
• Podnoszenie jakości pracy przedszkola i wychowania przedszkolnego;
• Doskonalenie umiejętności uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych dzieci, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych;
• Posługiwanie się w pracy technologią informacyjną i komunikacyjną;
• Stosowanie wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki;
• Doskonalenie umiejętności posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty w zakresie funkcjonowania przedszkola.

§ 7.1. Powinności nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego wynikające z Rozporządzenia MENiS z dnia 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskiwania stopnia awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. 2004 nr 260, poz.2593 ze zm.) :

1. Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu szkoły oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego:
- uczestniczenie w opracowaniu programu wychowawczo-profilaktycznego dla przedszkola;
- uczestniczenie w opracowaniu i zatwierdzaniu planu pracy przedszkola we współpracy z nauczycielami;
- praca w zespole ewaluacyjnym ;
- promowanie przedszkola poprzez udział w spotkaniach integracyjnych, uroczystościach lokalnych, akcjach charytatywnych,konkursach
- organizowanie i współorganizowanie uroczystości przedszkolnych.

2. Pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego:
- gromadzenie czasopism, artykułów i literatury dotyczących wzbogacenia pracy nauczyciela o ciekawe metody i formy pracy stosowane w wychowaniu przedszkolnym;
- udział w wybranych szkoleniach wedle zapotrzebowania względem wychowanków oraz zainteresowań kadry;
- poszukiwanie nowych, ciekawych form i metod pracy aktywizujących;
- nawiązanie współpracy pomiędzy wychowawcami i innymi nauczycielami;
- tworzenie własnego warsztatu pracy, materiałów dydaktycznych, dekoracji sali, scenariuszy zajęć itp.

3. Poznawanie przepisów dotyczących systemu oświaty: analiza dokumentacji:
- Rozporządzenie MEN z 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli z póź. zm.
- Rozporządzenie MEN z dnia 14 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli;
- Karta Nauczyciela- ustawa z dnia 26 stycznia 1982 z późniejszymi zmianami (z dnia 15 listopada 2004);
- Ustawa o systemie oświaty;
- Rozporządzenie MEN z 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół;
- aktualizacja wiedzy poprzez indywidualne studium prawa oświatowego;
- praca nad nowelizacją dokumentów regulujących prace przedszkola: statut, regulamin wycieczek i spacerów, regulamin przedszkola we współpracy z innymi nauczycielami;
- ustalenie i realizacja procedur ewakuacyjnych obowiązujących w przedszkolu

L.p.
Kierunki rozwoju
Zadania
Termin realizacji
Sposób dokumentowania
(Tabela - dop. red.)
1.
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.
(§ 7. ust 2. pkt 1. )
1.Złożenie wniosku do dyrektora szkoły o rozpoczęcie stażu.
2.Przygotowanie planu rozwoju za¬wodowego.
3. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu oraz sporządzenie kontraktu.
4.Ustalenie terminów spotkań z opiekunem
stażu.
5.Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli - wnioski z obserwacji.
- Prowadzenie zajęć w obecności opie¬kuna stażu ( konsultacja , opracowanie konspektów i scenariuszy zajęć oraz ich analiza).
- Określenie mocnych i słabych stron własnej działalności.
6.Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej poprzez:
- Stosowanie w procesie dydaktycznym aktywnych metod nauczania.
- wykonywanie własnych pomocy dydaktycznych .
8. Prowadzenie dokumentacji przedszkolnej (dziennik lekcyjny, arkusze obserwacji dzieci).
9. Opracowanie własnych narzędzi pomiaru dydaktycznego (karta obserwacji dziecka).

Sierpień 2014r
Wrzesień 2014r
Wrzesień 2014r
Wrzesień 2014r
2 razy w semestrze
2 razy w semestrze
Systematycznie
Systematycznie w okresie stażu
W okresie stażu
Systematycznie
2014r

Wniosek o rozpoczęcie stażu.
Plan rozwoju zawodowego.
Kontrakt.
Grafik spotkań.
Scenariusze zajęć,
Konspekty.
Scenariusze zajęć
Konspekty.
Własne notatki
Potwierdzenie przeprowadzenia zajęcia aktywizującą metodą nauczania.
Wykonane pomoce dydaktyczne.
Dziennik zajęć.
Arkusze obserwacji.
Karta obserwacji dziecka

2. Uczestniczenie w pracach organu szkoły związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych, lub innych wynikających ze statutu oraz potrzeb szkoły środowiska lokalnego
(§7. ust1. pkt1.)
1. Poszerzanie wiedzy i umiejętności poprzez aktywny udział w wewnętrznym
doskonaleniu oraz zajęciach koleżeńskich.
2. .Uczestniczenie w różnych formach doskonalenia zawodowego – radach szkoleniowych, spotkaniach metodycznych.
3. Udział w warsztatach metodycznych, kursach i konferencjach
4. Korzystanie z literatury fachowej, zasobów bibliotecznych oraz Internetu jako formy samodoskonalenia zawodowego.
5. Planowanie i realizowanie tematyki zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych zgodnych z programem wychowawczo-profilaktycznym przedszkola.
6. Udział w pracach Rady Pedagogicznej i współpraca z gronem pedagogicznym przy układaniu Programu profilaktyczno-wychowawczego przedszkola.
W okresie stażu
W okresie stażu
W okresie stażu
W okresie stażu
W okresie stażu
W okresie stażu, systematycznie.
Potwierdzenie obecności.
Własne notatki.
Zaświadczenia.
Zaświadczenia.
Własne notatki.
Notatki własne
Plany zajęć, scenariusze zajęć
Potwierdzenie obecności

3.
Umiejętność uwzględnia¬nia w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, proble¬matyki środowiska lokal¬nego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.
(§ 7. ust 2. pkt 2. )
1. .Przygotowywanie uroczystości okolicznościowych:
a)Pasowanie
b) Andrzejki
c) Wigilia;
d) Bal karnawałowy;
e) Dzień Babci i Dziadka;
f) Dzień Matki;
g) Dzień Dziecka.
2.Współpraca z innymi nauczycielami podczas organizacji akademii przedszkolnych i różnorodnych imprez okolicznościowych.
3.Organizowanie wycieczek dla dzieci po najbliższej okolicy
4.Współorganizacja uroczystości okolicznościowych, festynów oraz imprez środowiskowych a także uwrażliwianie na problemy związane z zanieczyszczeniem środowiska.
5.Udział w akcjach :
• Udział w akcji Pola Nadziei”, Udział w akcji zbierania plastikowych nakrętek na rzecz osób niepełnosprawnych.
• „Cała Polska czyta dzieciom” - włączenie się do ogólnopolskiej akcji i obchodów światowego tygodnia książki.
6.Nawiązanie współpracy z Komendą Policji w Kalwarii Zebrzydowskiej w celu przeprowadzenia zajęć z zakresu bezpieczeństwa na drodze i w domu rodzinnym.
7.Nawiązanie współpracy z Gminnym Ośrodkiem Zdrowia w Lanckoronie w celu promowania zdrowego oraz higienicznego trybu życia oraz z SK PCK w Zespole Szkół w Izdebniku.
8.Współpraca wspomagająca pracę wychowawczą nauczyciela z pedagogiem szkolnym i logopedą- kwalifikowanie uczniów do zajęć specjalistycznych .
9. Rozmowy indywidualne z dzieckiem, i integracja grupy
10. Prowadzenie zajęć profilaktycznych
11. Podejmowanie dodatkowych zadań :
-wykonywanie dekoracji i tablic zdobiących salę,
-wykonywanie pomocy naukowych
W okresie stażu
W okresie stażu, systematycznie.
W okresie stażu
W okresie stażu
W okresie stażu
W okresie stażu
W okresie stażu
W okresie stażu
W okresie stażu
W okresie stażu
W okres stażu

Scenariusze uroczystości
Zdjęcia
Scenariusze uroczystości
Zdjęcia
Potwierdzenie organizacji
Zdjęcia
Potwierdzenia współpracy
Zdjęcia
Potwierdzenie współpracy
Zdjęcia
Dokumentacja fotograficzna na stronie internetowej szkoły
Potwierdzenie współpracy
Zdjęcia
Potwierdzenie współpracy
Zdjęcia
Notatki w dzienniku
Potwierdzenie współpracy
Scenariusze zajęć
Zdjęcia, pomoce dydaktyczne.

4.
Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej .
(§ 7. ust 2. pkt 3 )
1. Doskonalenie umiejętności wykorzystania w swej pracy technologii informacyjnej oraz obsługi komputera:
2.Wykorzystanie programów i Internetu w celu opracowania konspektów, scenariuszy zajęć, sprawozdań, zaproszeń, podziękowań, kart pracy przeznaczonych dla dzieci.
3.Przygotowanie i wykonywanie materiałów oraz środków dydaktycznych przy wykorzystaniu Internetu i sprzętu komputerowego.
4. Przygotowanie dokumentacji załączonej do wniosku o rozpoczęcie stażu dla uzyskania awansu na stopień nauczyciela mianowanego oraz sprawozdań z jego przebiegu.
5.Komunikacja elektroniczna z innymi nauczycielami poprzez pocztę elektroniczną .
6.Wykorzystanie edytora tekstu i programu graficznego w praktyce oraz korzystanie z programów komputerowych i Internetu.
W okresie stażu
W okresie stażu
W okresie stażu
W okresie stażu
W okresie stażu
Opracowane materiały
Przygotowane materiały
Plan rozwoju zawodowego,
sprawozdania
Poczta elektroniczna

5.
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.
(§ 7. ust 2. pkt 4. )
1. Aktualizacja wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki na różnego rodzaju formach doskonalenia zawodowego.
2.Udział w kursach, warsztatach i szkoleniach dotyczących wymienionej problematyki. Wymiana informacji i doświadczeń z innymi nauczycielami.
3. Wykorzystywanie zasad i metod nauczania i wychowania w pracy dydaktycznej i wychowawczej.
• Planowanie zajęć i tworzenie scenariuszy w oparciu o wiedzę pedagogiczną i metodyczną.
4. Aktywne samokształcenie – zapoznanie się z najnowszymi propozycjami wydawniczymi z w/w dziedzin
•Śledzenie nowinek wydawniczych dotyczących wymienionej tematyki
5.Aktywne realizowanie zadań wychowawczych poprzez poznanie sytuacji rodzinnej wychowanków- rozmowy
indywidualne z rodzicami, wywiady.
6.Organizowanie i prowadzenie zajęć w ramach podnoszenia kultury pedagogicznej rodziców.
• Opracowanie ankiety dla rodziców.
7.Zorganizowanie spotkań adaptacyjnych
Przeprowadzenie wywiadu z rodzicami
Systematycznie
Kursy w okresie stażu.
W okresie stażu
W okresie stażu.
W okresie stażu.
W okresie stażu
Według harmonogramu spotkań
W okresie stażu
Własne notatki
Zaświadczenia ukończenia kursów.
Scenariusze zajęć.
Notatki własne
Notatki własne
Notatki własne
Notatki w dzienniku
Ankieta

6.
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.
(§ 7. ust 2. pkt 5. )
1.Udział w posiedzeniach Rad Pedagogicznych oraz radach szkoleniowych, podejmujących w/w te¬mat.
2.Aktualizacja wiedzy na temat obowiązującego prawa oświatowego podczas
spotkań metodycznych, śledzenie zmian na stronach internetowych MEN
3.Aktualizacja wiedzy na temat procedury awansu zawodowego nauczycieli w świetle aktualnych zmian w przepisach prawa oświatowego. Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczącego awansu zawodowego.
- Rozporządzenie MEN z dnia 1 grudnia 2004r w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.
- Karta Nauczyciela z 26 stycznia 1982 roku, z późniejszymi zmianami(z dnia 15 lipca 2004r)
- Ustawa o systemie oświaty z 7 września 1991 roku. wraz z późniejszymi aktualizacjami.
4. Udział w konferencjach szkoleniowych, podejmujących temat prawa oświatowego.
4.Aktualizacja wiedzy na temat oświaty poprzez indywidualne studiowanie przepisów prawa oświatowego.
5.Poznanie zasad funkcjonowania i organizacji przedszkola poprzez analizę dokumentacji szkolnej:
*Statutu przedszkola
*Programu profilaktyczno- wychowawczego przedszkola
6. Analizowanie Konwencji Praw Dziecka-opracowanie kodeksu praw i obowiązków przedszkolaków.
7. .Przestrzeganie przepisów BHP, udział w szkoleniach poświęconych bezpieczeństwu pracy.
8. Aktywne uczestnictwo w kreowaniu prawa wewnątrz przedszkolnego.
W okresie stażu
W okresie stażu
Na bieżąco, w okresie stażu.
W okresie stażu
W okresie stażu
W okresie stażu
W okresie stażu
W okresie stażu
Potwierdzenie obecności.
Wykaz stron internetowych.
Notatki własne.
Notatki własne
Statut Szkoły,
Program Wychowawczy Szkoły,
Wewnątrzszkolny System Oceniania,
Szkolny Program Profilaktyki.
Regulamin Oceniania Zachowania
Kodeks Praw i Obowiązków Przedszkolaka
Zaświadczenie ukończenia kursu.
Dokumenty

*Plan rozwoju zawodowego został opracowany na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. z 2004r. Nr 260, poz. 2593) wraz z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z dnia 16 listopada 2007 r. Nr 214, poz. 1580) z późniejszymi zmianami.

Zatwierdzam do realizacji

........................................ ........................................
data i podpis Dyrektora data i podpis nauczyciela

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.