X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 33816
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA UBIEGAJĄCEGO SIĘ
O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż:
mgr inż. Joanna Aneta Hrywniak
Nazwa i adres szkoły:
Szkoła Podstawowa nr 2 w Pasłęku, ul. Sprzymierzonych 9, 14-400 Pasłęk
Posiadany stopień awansu zawodowego:
Nauczyciel mianowany
Opiekun stażu:
........................................
Okres stażu:
Od 01.09.2014 r. – 31.05.2017 r.
Nauczany przedmiot:
nauczanie przedszkolne
Kwalifikacje zawodowe:
studia wyższe magisterskie – kierunek: ochrona środowiska
Międzywydziałowe Studium Pedagogiczne
Studia podyplomowe: w zakresie nauczania przyrody w szkole podstawowej
Studia podyplomowe : zintegrowane nauczanie wczesnoszkolne i przedszkolne

GŁÓWNE CELE DO REALIZACJI W OKRESIE STAŻU:

Nauczyciel mianowany ubiegający się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego w okresie odbywania stażu powinien w szczególności :
1) podejmować działania mające na celu doskonalenie warsztatu i metod pracy , w tym doskonalenie umiejętności stosowania technologii informacyjnej i komunikacyjnej
2) realizować zadania służące podniesieniu jakości pracy szkoły
3) pogłębiać wiedzę i umiejętności służące własnemu rozwojowi oraz podniesieniu jakości pracy szkoły, samodzielnie lub przez udział w różnorodnych formach kształcenia ustawicznego
4) zdobycie stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

Opracowany na podstawie:
- Ustawa Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982r. ( Rozdział 3a, awans zawodowy nauczycieli)
Dz.U. z 2006 r., nr 97, poz. 674 ze zmianami.
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli

§ 8 ust. 2 pkt. 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.

Zadania
Sposoby i formy realizacji
Termin realizacji
Sposób dokumentowania
(Tabela)

Zapoznanie się z procedurą awansu zawodowego, poszerzanie wiedzy z zakresu prawa oświatowego
Analiza przepisów  prawa oświatowego: Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982r. Dz.U. z 2006 r., nr 97, poz. 674 ( z późniejszymi zmianami), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli ,
VIII/IX 2014
Poprawne sformułowanie wniosku o rozpoczęcie stażu, opracowanie planu rozwoju zawodowego, wniosek wszczęcia postępowania kwalifikacyjnego

Zapoznanie się z materiałami publikowanymi na stronach internetowych
 Okres stażu  

Opracowanie planu rozwoju zawodowego zgodnie z potrzebami przedszkola.
IX 2014 r.
Plan rozwoju zawodowego.
Śledzenie, analizowanie zadań i potrzeb szkoły ( przedszkola).
Analiza dokumentacji: statutu szkoły, regulaminów, podstawy programowej, zestawów programów nauczania dla przedszkoli, programu rozwojowego szkoły
IX 2014 r.
Uwzględnienie potrzeb przedszkola w planie rozwoju zawodowego
Analiza, tworzenie i prowadzenie dokumentacji przedszkolnej , kart obserwacji dziecka, diagnozy gotowości szkolnej

Opracowanie rocznego planu opiekuńczo-wychowawczego oraz dydaktycznego
Modyfikacja arkuszy zgodnie z podstawą programową.
Opracowywanie miesięcznych planów pracy

Okres stażu
Dziennik, plany pracy, arkusze obserwacji, arkusze badania gotowości szkolnej
Praca w zespole samokształceniowym

Zbieranie materiałów od koleżanek, podsumowywanie semestrów w danej grupie wiekowej.  
Okres stażu

Sprawozdania
Systematyczne pogłębianie wiedzy
w zakresie pracy wychowawczo- dydaktycznej i opiekuńczej oraz wykorzystanie jej w celu podnoszenia jakości pracy przedszkola.
 

Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego (kursy, warsztaty, konferencje) zgodnie własnymi zainteresowaniami oraz potrzebami przedszkola.
Okres stażu
Zaświadczenia o ukończeniu różnorodnych form doskonalenia zawodowego.

Studiowanie fachowej literatury z zakresu pedagogiki, psychologii, dydaktyki. Pozyskiwanie pozycji książkowych oraz multimedialnych

Okres stażu
Bibliografia, własne notatki, zbiór literatury pedagogicznej.

Wykorzystanie i wdrożenie metod innowacyjnych w pracy z wychowankami m.in.ruchu rozwijającego Weroniki Sherbone, dziecięca matematyka prof. Edyty Gruszczyk – Kolczyńskiej

Okres stażu
scenariusze
Opieka nad salą przedszkoln?

Wzbogacanie sali w nowe pomoce, kąciki zainteresowań, kompletowanie biblioteczki utworów literatury dziecięcej
Okres stażu
Potwierdzenie dyrektora
Organizowanie wyjazdów i wycieczek
Organizowanie wycieczek po najbliższej okolicy , wyjazdy do kina, teatru, muzeum
Okres stażu
Program wycieczki, karta wycieczki , zdjęcia
Kształtowanie postawy ekologicznej
Udział w akcjach :"Sprzątanie świata", "dokarmianie ptaków", spotkanie z leśniczym w celu poznania okolicznej fauny i flory oraz promowania działań na rzecz ochrony przyrody
Okres stażu
Sprawozdanie, zdjęcia
Doskonalenie umiejętności współpracy z rodzicami poprzez organizowanie systematycznych spotkań połączonych z pedagogizacją rodziców.
Pogadanki dotyczące problemów wychowawczych i edukacyjnych dzieci, rozmowy indywidualne,
organizowanie spotkań z logopedą, psychologiem.
Okres stażu

Plan współpracy z rodzicami
Scenariusze zebrań z rodzicami, protokoły z zebrań
Organizowanie zajęć otwartych oraz warsztatów dla rodziców.
Spotkania integracyjne rodzic – dziecko- nauczyciel.

Okres stażu
Scenariusze, zdjęcia.
Przygotowywanie imprez i uroczystości przedszkolnych
Zorganizowanie imprez takich jak: Andrzejki, Mikołajki, spotkanie Wigilijne, przywitanie Wiosny, Dzień Dziecka
Opracowanie scenariuszy przedstawień teatralnych z okazji Bożego Narodzenia -jasełka , Dnia Babci i Dziadka, Dnia Matki, uroczyste zakończenie roku szkolnego - przy współpracy z rodzicami wychowanków

Okres stażu
Dokumentacja przedstawień wraz ze scenariuszami zdjęci, harmonogram uroczystości grupowych
Prowadzenie kącika fotograficznego dla rodziców
„Z życia przedszkola”.
Umieszczanie zdjęć z imprez organizowanych w przedszkolu jak i poza placówką.

Okres stażu
Tablica z fotografiami przedstawiającymi życie przedszkolaków.
Prowadzenie tablicy informacyjnej dla rodziców
Redagowanie i umieszczanie ogłoszeń dla rodziców.
Systematyczna prezentacja, prac dzieci

Okres stażu
Ogłoszenia, zdjęcia
Podsumowanie rocznej pracy z wnioskami.
Analiza przebiegu pracy, samoocena i autorefleksja.
II, VI w roku szkolnym
Sprawozdania
§ 8 ust. 2 pkt.2
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

Zadania
Sposoby i formy realizacji
Termin realizacji
Sposób dokumentowania
Stosowanie technologii komputerowej
w opracowywaniu dokumentacji, narzędzi badawczych oraz różnorodnych materiałów dla rodziców.
 
Wykorzystanie Internetu i komputera do napisania planu rozwoju zawodowego, sprawozdania z planu

opracowanie dokumentów, scenariuszy zajęć, sprawozdań, zaproszeń, dyplomów, list dzieci, ankiet, kart pracy.
IX. 2014,
V. 2017
Okres stażu
Materiały opracowane z wykorzystaniem technologii komputerowej.

Przygotowywanie prezentacji multimedialnych.
Okres stażu

Opracowywanie komputerowe gazetki dla rodziców.

Okres stażu
Materiały do gazetki.

Przygotowanie materiałów na spotkania z rodzicami, scenariuszy uroczystości,
Okres stażu
Scenariusze, materiały zdjęcia
Wykorzystanie w pracy technologii komunikacyjnej i informacyjnej
Udział w e- konferencjach
Okres stażu
zaświadczenia

Publikacja artykułów w internecie – wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami

Okres stażu
artykuły

Korzystanie z poczty elektronicznej oraz technicznych środków kształcenia: odtwarzacz CD i DVD na zajęciach

Okres stażu

Przesyłanie prac plastycznych na konkursy organizowane dla dzieci przez programy edukacyjne, czasopisma i inne media

Okres stażu
Poświadczenia udziału
§ 8 ust.2 pkt. 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnętrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.
Zadania
Sposoby i formy realizacji
Termin realizacji
Sposób dokumentowania
Praca na rzecz  rady pedagogicznej.
Aktywne uczestnictwo w posiedzeniach rady pedagogicznej.

Okres stażu
Protokoły posiedzeń,

Opracowanie i udostępnienie innym nauczycielom scenariuszy zajęć, uroczystości

Okres stażu
Scenariusze zajęć.

Obserwacja zajęć prowadzonych przez innych nauczycieli- dzielenie się doświadczeniem. 
Okres stażu
Notatki z obserwacji z zajęć.

Prowadzenie zajęć otwartych i koleżeńskich dla innych nauczycieli.
W miarę potrzeb.
Scenariusze, potwierdzenia innych nauczycieli.

Wspieranie, pomoc w pracy, wskazanie źródła wiedzy metodycznej w celu bogacenia i doskonalenia warsztatu pracy oraz umiejętności dydaktycznych dla innych nauczycieli

W miarę potrzeb

Scenariusze, potwierdzenia innych nauczycieli.

Dzielenie się swoją wiedzą w ramach WDN, zdobytą podczas warsztatów i kursów, przekazywanie materiałów szkoleniowych innym nauczycielom

Okres stażu
Opracowane materiały , poświadczenie lidera zespołu samokształceniowego

Umieszczenie w internecie planu rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego starającego się o awans zawodowy

Zamieszczony plan

Umieszczenie pomocy dydaktycznych w biblioteczce przedszkolnej do wykorzystania przez innych nauczycieli

Okres stażu
materiały

Pomoc w opracowaniu plastycznej strony przedstawień i imprez organizowanych przez nauczycieli innych grup

Okres stażu
potwierdzenia innych nauczycieli.

Uczestnictwo w WDN i pracach w zespołach powoływanych doraźnie przez dyrektora

Okres stażu
Potwierdzenie dyrektora
§ 8 ust. 2 pkt. 4 a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.
Zadania
Sposoby i formy realizacji
Termin realizacji
Sposób dokumentowania
Opracowanie planów na cały rok szkolny
Opracowanie planu wychowawczego
IX
każdego roku
Plany , harmonogram

Opracowanie planu współpracy ze szkołą

IX każdego roku

Opracowanie programu współpracy z rodzicami- włączenie rodziców do realizacji zadań programu pracy przedszkola.
IX każdego roku

Opracowanie harmonogramu imprez dla grupy przedszkolnej
IX każdego roku

Opracowanie oraz wdrożenie do realizacji programu: " Czytajmy dzieciom- czytanie rozwija wyobraźnię"
Zgromadzenie materiałów niezbędnych do opracowania programu oraz merytorycznego opracowania jego treści

Początek roku
Program

Współpraca z biblioteką miejską celem rozwijania u dzieci zainteresowań czytelniczych

Okres stażu
potwierdzenie

Włączenie rodziców do współpracy na rzecz grupy i przedszkola- głośne czytanie dzieciom
Okres stażu

Opracowanie regulaminu konkursów plastycznych związanych z czytelnictwem

Okres stażu
Lista pozycji czytanych przez rodziców z potwierdzeniami

§ 8 ust. 2 pkt 4 c

Poszerzanie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

Zadania
Sposoby i formy realizacji
Termin realizacji
Sposób dokumentowania
Współpraca z organizacjami działającymi na rzecz edukacji i innymi instytucjami środowiska lokalnego
Nawiązanie współpracy z policją, nadleśnictwem, biblioteką, miejską, wydawnictwami, strażą pożarną, pielęgniarką szkolną

Okres stażu
Zdjęcia z wizyt.

Zorganizowanie przedszkolnego konkursu o tematyce zdrowotnej pt. "Zdrowe zęby mam, bardzo o nie dbam"
Raz w roku szkolnym
Zdjęcia, protokół z konkursu

Udział w warsztatach szkoleniowych oferowanych przez wydawnictwa, m.in. WSiP, Nowa Era, MAC, JUKA i inne.

Okres stażu
Zaświadczenia.

Udział w akcji " Sprzątanie Świata"
Okres stażu
Zdjęcia
Współpraca z biblioteką miejską i biblioteką szkolną celem rozwijania u dzieci zainteresowań książką.
Opracowanie planu spotkań.

Okres stażu
Zaświadczenie z biblioteki potwierdzające współpracę oraz zdjęcia, harmonogram spotkań
Organizowanie i współorganizowanie konkursów
Przeprowadzenie konkursów, opracowanie regulaminów i zadań konkursowych, pozyskanie sponsorów.

Okres stażu
Scenariusze, regulaminy, dyplomy dla uczestników i podziękowania dla sponsorów, materiały zamieszczone na stronie internetowej przedszkola, zdjęcia.

Promocja placówki- zamieszczenie zdjęć laureatów na stronie internetowej przedszkola.

Okres stażu

Organizowanie spotkań z ciekawymi ludźmi.
Zorganizowanie spotkań z leśniczym, policjantem, strażakiem, pielęgniarką, krawcową, bibliotekark?

Okres stażu
Zdjęcia z gośćmi.
Organizowanie wycieczek krajoznawczych, turystycznych, wyjazdów do kina, teatru, itp.

Łączenie wycieczek wypoczynkowych z udziałem w imprezach kulturalnych itp.
Okres stażu
Karty wycieczek, scenariusze, zdjęcia.
Współorganizacja imprez integracyjnych dla dzieci oraz ich rodzin np. Jaseła, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Mamy, Pożegnanie przedszkola.
Przygotowanie scenariuszy imprez, dekoracji sali, niespodzianek, poczęstunków i potrzebnych środków dydaktycznych.
Okres stażu
Scenariusze, zdjęcia.
Udział w Zawodach Sportowych Przedszkolaków
Kształtowanie postawy "zdrowej rywalizacji', promowanie ruchu i sportu wśród dzieci

Okres stażu
Zdjęcia
Współudział w akcjach charytatywnych
Zbiórka zabawek na rzecz akcji " I ty zostań świętym Mikołajem", całoroczna zbiórka plastikowych nakrętek i innych przeprowadzonych na terenie przedszkola

Okres stażu
Zdjęcia, potwierdzenie dyrektora
Współpraca z Komisariatem Policji w Pasłęku
Współpraca z policją w celu zapewnienia dzieciom bezpieczeństwa w domu, na podwórku, na drodze, podczas ferii zimowych i wakacji
3 razy do roku

(IX, II, VI)
Zdjęcia ze spotkań, potwierdzenie współpracy
Współpraca z Nadleśnictwem Młynary
Spotkanie z leśniczym celem poznawania okolicznej przyrody oraz promowania działań na rzecz ochrony przyrody
Raz w roku
Zdjęcia ze spotkania
Pedagogizacja i wsparcie dla rodziców
Prowadzenie zajęć otwartych , zamieszczanie artykułów dla rodziców na gazetce,
współorganizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej
przekazywanie bieżących informacji na temat zmian zachodzących w systemie oświaty
Okres stażu
Teksty artykułów
przepisy prawne
Współpraca z rodzicami
Pozyskiwanie środków na rzecz lepszego funkcjonowania placówki

Okres stażu
Lista sponsorów
Współpraca ze szkołą

Udział przedszkolaków idących do klasy pierwszej w lekcji, zwiedzanie pomieszczeń szkolnych w celu zmniejszenia stresu i łagodnego startu w szkole podstawowej
czytanie literatury dziecięcej dla przedszkolaków przez uczniów szkoly
VI

Okres stażu
Zdjęcia , potwierdzenie dyrektora
§ 8 ust. 2 pkt.4 f
Uzyskanie innych znaczących osiągnięć w pracy zawodowej

Zadania
Sposoby i formy realizacji
Termin realizacji
Sposób dokumentowania
Opublikowanie w portalu internetowym „Planu rozwoju zawodowego”.

Przygotowanie planu oraz przesłanie na stronę internetową.
Okres stażu
Publikacja na stronie internetowej.
Sukcesy wychowanków w konkursach organizowanych przez środowisko lokalne.

Przygotowanie dzieci do konkursów oraz udział w nich.

Okres stażu
Scenariusze, zdjęcia, dyplomy.
Podziękowania od rodziców oraz uzyskanie nagród dyrektora.

Integrowanie i pobudzanie dzieci do działania. Uczenie zdrowej rywalizacji oraz wspieranie i rozwijanie zdolności i zainteresowań dziecka.
Okres stażu
Plany miesięczne, scenariusze imprez, dyplomy i zaświadczenia.

§ 8 ust. 2 pkt. 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych i innych, z uwzględnieniem specyfiki i typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

Zadania

Sposoby i formy realizacji
Termin realizacji
Sposób dokumentowania
Opis i analiza dwóch przypadków z problemem edukacyjnym lub wychowawczym.
Podjęcie właściwych kroków rozwiązania zaistniałej sytuacji edukacyjnej i wychowawczej wykraczającej poza normy.

Okres stażu.

Opis i analiza przepadków
Współpraca z pedagogiem szkolnym i innymi wychowawcami, rodzicami.

diagnozowanie i rozwiązywanie na bieżąco zaistniałych problemów w grupie.
Okres stażu
Potwierdzenie współpracy.
Zeszyt kontaktów z rodzicami
Poznawanie środowiska wychowanków
Znajomość środowiska rodzinnego wychowanka, poprzez wywiad środowiskowy z rodzicami dziecka, rozmowy z wychowankami
Okres stażu
Arkusz wywiadu środowiskowego z rodzicami, zeszyt obserwacji dziecka

Plan rozwoju zawodowego jest otwarty i może ulec zmianie.
Opracowała: mgr inż. Joanna Hrywniak

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.