X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 33590
Dział: Przedszkole

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego

Plan Rozwoju Zawodowego Nauczyciela Kontraktowego Ubiegającego Się o Stopień Zawodowy Nauczyciela Mianowanego

Imię i nazwisko nauczyciela: mgr Monika Jaskuła
Placówka: Publiczne Przedszkole w Szydłowie
Czas trwania stażu: 2 lata 9 miesięcy ( 01.09.2016r - 31.05.2019r.)
Imię i nazwisko opiekuna stażu:
Dyrektor placówki:

Akty prawne:

- Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela ( tekst jednolity Dz.U.06.97.674 ze zm.)
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 marca 2013r. w spawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli ( Dz.U.poz. 393) które weszło w życie 27 marca 2013r.

PRIORYTETY W PRACY ZAWODOWEJ

W czasie realizacji planu rozwoju zawodowego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej uwzględnię następujące priorytety w swojej pracy:

- Uczestniczyć w pracach organów przedszkola związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu przedszkola oraz potrzeb przedszkola i środowiska lokalnego.
- Pogłębiać wiedzę i umiejętności zawodowe, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego.
- Poznać przepisy dotyczące systemu oświaty, a w przypadku nauczycieli, o których mowa w art. 1 ust. 1 pkt.2 Karty Nauczyciela – przepisy dotyczące pomocy społecznej lub postępowanie w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania przedszkola z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju przedszkola, w którym odbywam staż.

§7 ust.2 pkt. 1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywanie ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.

ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMIN REALIZACJI SPOSÓB DOKUMENTOWANIA
- Poznanie i analiza przepisów prawa oświatowego dotyczącego awansu zawodowego. Wrzesień 2016
Opracowanie planu rozwoju zawodowego.

Nawiązanie współpracy z
opiekunem stażu.
- Podpisanie kontraktu i omówienie planu współpracy
- Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu.
- Przygotowanie planu rozwoju zawodowego.
- Hospitacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli – wnioski z obserwacji.
- Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu – konsultacja, opracowanie scenariuszy zajęć i ich analiza.

Wrzesień 2016r.
Wrzesień 2016r.
Wrzesień 2016r.

Zgodnie z kontraktem Kontrakt
Wniosek o rozpoczęcie stażu, Plan rozwoju zawodowego.
Scenariusze zajęć

Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej.
- Udział w pracach Rady Pedagogicznej radach szkoleniowych, WDN i innych wewnętrznych formach doskonalenia nauczycieli.
- Udział w opracowywaniu obowiązującej dokumentacji przedszkolnej na dany rok szkolny.
- Pogłębianie wiedzy metodycznej i pedagogicznej poprzez zapoznanie się z pozycjami książkowymi ukazującymi się na rynku wydawniczym.

Systematycznie
Systematycznie
Systematycznie
Potwierdzenie dyrektora
Dokumentacja
Zestawienie bibliograficzne

Uczestnictwo w zewnętrznych formach doskonalenia zawodowego
- Kurs certyfikacyjny nauki języka angielskiego.

- Studia podyplomowe Wczesne nauczanie języka angielskiego.

- Udział w różnorodnych formach doskonalenia zawodowego zgodnie z własnymi zainteresowaniami oraz potrzebami przedszkola. (kursy doskonalące, konferencje, warsztaty).
Rok szkolny 2016/2017
Rok szkolny 2017/2018
Rok szkolny 2018/2019

Cały okres stażu
Certyfikat potwierdzający stopień zaawansowania.
Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych
Zaświadczenia

Prowadzenie dokumentacji przedszkolnej, dzienniki zajęć.
- Dokonywanie wpisów do dziennika zajęć.
- Pisanie planów dydaktyczno- wychowawczych.
- Prowadzenie kart obserwacji. Systematycznie
Potwierdzenie dyrektora, wpisy w dzienniku zajęć
Plany dydaktyczno- wychowawcze
Karty obserwacji

Przygotowanie projektu sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.
- Uporządkowanie zgromadzonych podczas trwania stażu dokumentów, materiałów, pomocy, podsumowanie całości pracy w pisemnym sprawozdaniu.
Maj 2019
Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego

§7 ust.2 pkt. 2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.

Rozpoznawanie potrzeb rozwojowych i sytuacji rodzinnej dzieci.

- Zdobywanie wiedzy z zakresu problemów środowiska dziecka w celu poznania sytuacji rodzinnej wychowanków poprzez :
• Współpraca z rodzicami ( indywidualne, zebrania grupowe)
• Konsultacje z innymi nauczycielami.
• Współpraca z logopedą przedszkolnym.
• Współpraca z instytucjami wspomagającymi pracę wychowawczą i opiekuńczą, szczególnie z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną.
• Prowadzenie arkuszy obserwacji – pogłębianie wiedzy o potrzebach wychowanków.

Cały okres stażu

Potwierdzenie o współpracy
Dostosowywanie metod i form pracy do potrzeb rozwojowych dzieci - Indywidualizacja procesu dydaktycznego
• Praca z dzieckiem zdolnym.
• Praca z dzieckiem mających problemy w opanowaniu umiejętności.

- Rozwijanie twórczych zainteresowań i umiejętności dzieci:
• Angażowanie dzieci do wystroju sali – gazetki tematyczne,
• Zachęcanie dzieci do udziału w konkursach wewnątrz przedszkolnych i zewnątrz przedszkolnych,
• Organizowanie konkursów na terenie przedszkola. Cały okres stażu
Cały okres stażu
Dziennik zajęć
Sprawozdanie z pracy wychowawczo –dydaktycznej
Materiały potwierdzające pracę z dzieckiem zdolnym
Materiały potwierdzające pracę wyrównawcz?

Dyplomy
Podziękowania
Regulaminy z konkursów

Integracja środowiska rodzinnego z przedszkolnym
- Opracowanie planu współpracy z rodzicami.
- Prowadzenie spotkań grupowych z rodzicami.
- Pedagogizacja rodziców.
- Konsultacje indywidualne z rodzicami.
- Informacje dla rodziców o zadaniach dydaktyczno-wychowawczych na tablicy ogłoszeń.
- Zajęcia otwarte dla rodziców.
- Organizacja imprez okolicznościowych dla rodziców, dziadków – przygotowywanie programów artystycznych i dekoracji.
- Włączanie rodziców do organizowania i współuczestnictwa w uroczystościach przedszkolnych.
- Organizowanie spotkań z rodzicami wykonującymi ciekawe zawody. Spotkanie w przedszkolu lub w miejscu pracy rodzica.
Cały okres stażu

Cały okres stażu
Cały okres stażu
Cały okres stażu
Cały okres stażu
Cały okres stażu

Plany współpracy z rodzicami .
Lista obecności, sprawozdania.
Referaty.
Lista kontaktów indywidualnych.

Scenariusze zajęć.
Scenariusze uroczystości, zdjęcia

Integracja ze środowiskiem lokalnym

- Organizowanie wycieczek do różnych instytucji i miejsc np. Biblioteka, Urząd Gminy, poczta, sad itp.
- Zapraszanie do przedszkola przedstawicieli poszczególnych zawodów np. strażak, policjant itp.
- Współpraca z Gminnym Centrum Kultury.
Cały okres stażu
Cały okres stażu
Cały okres stażu

Adnotacje w dzienniku, kronika
przedszkolna.
Adnotacje w dzienniku, kronika
przedszkolna.
Adnotacje w dzienniku, kronika
przedszkolna.

Wdrażanie programów profilaktycznych
- Aktywny udział w programach profilaktycznych:
• "Cała Polska czyta dzieciom"
• "Kubusiowi przyjaciele natury"
• "Akademia Aquafresh"
• "Akcja zbierania plastikowych nakrętek" Systematycznie Scenariusze zajęć
Potwierdzenie dyrektora

§7 ust.2 pkt. 3
Umiejętność wykorzystania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

Wykorzystanie znajomości obsługi komputera w pracy nauczyciela.
- Organizowanie warsztatu pracy przy użyciu techniki komputerowej poprzez:
• Opracowanie i przygotowanie pomocy dydaktycznych za pomocą techniki komputerowej.
• Wykorzystanie w pracy edukacyjnych programów komputerowych w celu podniesienia atrakcyjności zajęć.
- Wykorzystanie komputera w pracach na rzecz przedszkola:
• Opracowanie przy użyciu technik komputerowych dokumentacji przedszkolnej, scenariuszy zajęć, ogłoszeń i zaproszeń dla rodziców, dyplomów, podziękowań.
• Opracowanie technikami komputerowymi kart pracy dziecka.
- Udział w szkoleniach z zakresu obsługi tablicy multimedialnej.

Cały okres stażu
Cały okres stażu
Pomoce dydaktyczne
Przygotowane materiały
Scenariusze zajęć, dyplomy, podziękowania

Karty pracy
Zaświadczenia

Publikacje w Internecie.
- Opublikowanie planu rozwoju zawodowego na stronie www;
- Publikacja scenariuszy zajęć.
- Tworzenie strony internetowej przedszkola, i aktualizowanie informacji zawartych na stronie.
Cały okres stażu
Systematycznie Zaświadczenia
Strona przedszkola
zamieszczona w Internecie

§7 ust.2 pkt. 4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań
Stosowanie wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty. - Prezentowanie rodzicom referatów poruszających problemy wychowawcze i dydaktyczne (zebrania z rodzicami)
- Rozwiązywanie problemów wychowawczych i dydaktycznych, zapobieganie zagrożeniom cywilizacyjnym i społecznym poprzez:
• Rozmowy z dziećmi na aktualne tematy wychowawcze;
• Aktywny udział w akcjach profilaktycznych.
- Umiejętne stosowanie wiedzy do rozwiązywania bieżących problemów poprzez wprowadzanie poznanych metod pracy dydaktyczno-wychowawczej:
• Motywowanie dzieci do przestrzegania Kodeksu Przedszkolaka
• Rozwiązywanie konfliktów, zapobieganie agresji, integrowanie grupy;
• Przełamywanie barier u dzieci nieśmiałych.
Cały okres stażu
Cały okres stażu
Cały okres stażu

Referaty
Scenariusze zajęć
Przykładowe scenariusze zajęć

§7 ust.2 pkt. 5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywa staż;

Zapoznanie się z podstawowymi aktami prawnymi dotyczącymi systemu oświaty - Aktualizacja wiedzy na temat zmian związanych z procedurą awansu zawodowego.
• Karta Nauczyciela, Ustawa o systemie oświaty.
• Bieżąca analiza rozporządzeń MEN.
• Zapoznanie się z publikacjami interpretującymi zasady ubiegania się o stopień zawodowy (publikacje w prasie oświatowej, Internet).
Cały okres stażu
Wykaz aktów prawnych

Zapoznanie się z podstawowymi aktami prawnymi obowiązującymi w placówce
- Analiza dokumentacji przedszkolnej:
• Statutu przedszkola.
• Obowiązujących regulaminów, procedur.
• Przepisów BHP i innych dokumentów.
Cały okres stażu
Potwierdzenie dyrektora

Posługiwanie się przepisami o bezpieczeństwie w trakcie
organizacji wyjazdów, wyjść.
- Właściwa pod względem prawnym organizacja wycieczek szkolnych. Cały okres stażu
Karty wycieczek

Plan może ulec modyfikacji i aktualizacji adekwatnie do potrzeb nauczyciela i placówki

Zatwierdzam do realizacji

data i podpis Dyrektora

data i podpis nauczyciela

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.