X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 33494
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego

Miejsce Stażu:
Dyrektor Szkoły:
Opiekun Stażu:
Nauczyciel Stażysta:
Czas trwania stażu:
Cel podstawowy podejmowanego stażu:

Cele Szczegółowe:
-poznanie procedury awansu zawodowego;
-wzbogacenie swojego warsztatu pracy;
-doskonalenie własnych umiejętności w realizacji zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych;
-współpraca ze środowiskiem lokalnym;
-dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem.

§ 7.2.1.
-umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach;

L.p. 1 Zadania - Złożenie wniosku do dyrektora szkoły o rozpoczęcie stażu. Formy Realizacji - Wniosek o wszczęcie procedury awansu do dyrektora szkoły. Termin – (data). Dowody realizacji - Wniosek o rozpoczęcie stażu.

L.p. 2 Zadania - Poznanie procedury awansu zawodowego. Formy realizacji - Analiza przepisów prawa oświatowego ( ustawa, rozporządzenia). Termin – (data). Dowody realizacji - Plan rozwoju zawodowego, Tekst Ustawy Karta Nauczyciela z dnia 26.01.1982r. z późniejszymi zmianami z dnia 15.07.2004r.
L.p. 3 Zadania - Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu oraz sporządzenie kontraktu. Formy Realizacji - Opracowanie kontraktu i planu współpracy, Ustalenie terminów spotkań z opieku¬nem stażu, Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu - wnioski z obserwacji, Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu, opracowanie konspektów zajęć, analiza. Termin - (data). Dowody realizacji – Kontrakt, Grafik spotkań; notatki ze spotkań, Scenariusze zajęć, Konspekty.
L.p. 4 Zadania - Zapoznanie się z aktami i przepisami dotyczącymi organizacji i funkcjonowania szkoły. Formy Realizacji - Analiza dokumentacji związanej z funkcjonowaniem szkoły, statut, program wychowawczy, wewnątrz szkolny system oceniania, obowiązujące regulaminy i inne dokumenty. Termin - Na bieżąco w czasie trwania stażu. Dowody realizacji - Notatki własne (ksera regulaminów);
L.p. 5 Zadania - Prowadzenie dokumentacji szkolnej. Formy Realizacji - Dziennik lekcyjny, arkusze obserwacji dzieci, dziennik zajęć karcianych. Termin - Systematycznie. Dowody realizacji - Dziennik zajęć, Arkusze obserwacji, Dziennik zajęć karcianych.
L.p. 6 Zadania - Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej. Formy Realizacji - Stosowanie w procesie dydaktycznym aktywnych metod nauczania, Opracowanie pomocy dydaktycznych . Termin - W okresie stażu, W okresie stażu. Dowody realizacji - Konspekty potwierdzające przeprowadzenie zajęć aktywizującą metodą nauczania, Wykonane pomoce dydaktyczne.
L.p. 7 Zadania - Publikowanie własnych prac. Formy Realizacji - Opublikowanie planu rozwoju za¬wodo¬wego, Publikacja scenariuszy zajęć. Termin - W okresie stażu, W okresie stażu. Dowody realizacji - Publikacje na stronie internetowej.

L.p. 8 Zadania - Poszerzanie wiedzy i umiejętności zawodowych. Formy Realizacji - Uczestniczenie w różnych formach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego – Rady Szkoleniowe, Udział w warsztatach metodycznych, kursach i konferencjach organizowanych przez Wydawnictwa Szkolne, CDN w Bydgoszczy. Termin - W okresie stażu, W okresie stażu. Dowody realizacji - Potwierdzenie dyrektora, Zaświadczenia.
L.p. 9 Zadania - Studiowanie literatury fachowej. Formy Realizacji - Samodzielne studiowanie literatury pedagogicznej i metodycznej, Wymiana doświadczeń, Korzystanie ze zbiorów biblioteki, Korzystanie z internetu. Termin - W okresie stażu. Dowody realizacji - Bibliografia, wykaz z kart bibliotecznych, zaświadczenia i sprawozdania.
L.p. 10 Zadania - Sprawowanie opieki nad salą lekcyjną. Formy Realizacji - Dbanie o wystrój klasy: gazetki, wystrój sali dostosowany do pory roku oraz świąt. Termin - Na bieżąco Dowody realizacji - Dokumentacja fotograficzna.
L.p. 11 Zadania - Prowadzenie dokumentacji realizacji zadań wynikających z planu rozwoju zawodowego. Formy Realizacji - Gromadzenie scenariuszy zajęć, programów, zaświadczeń, zdjęć w tzw. teczce stażysty. Termin - W okresie stażu. Dowody realizacji - Teczka stażysty.
L.p. 12 Zadania - Sporządzenie sprawozdania z przebiegu stażu i przełożenie go dyrektorowi szkoły. Formy Realizacji – Przygotowanie sprawozdania opisującego przebieg stażu oraz stopień realizacji przyjętego planu rozwoju, uwzględnienie zmian i modyfikacji planu rozwoju. Termin – (data). Dowody realizacji - Sprawozdanie za okres całego stażu.
L.p. 13 Zadania - Złożenie wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego. Formy Realizacji - Sporządzenie wniosku oraz przygotowanie dokumentacji; Termin – (data). Dowody realizacji - Wniosek; Dokumentacja stażu;
§ 7.2.2.
umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych;
L.p. 1 Zadania - Obserwacja i analiza możliwości ucznia. Formy Realizacji - Zbieranie informacji według przygotowanych narzędzi- karty obserwacji. Termin - Na bieżąco. Dowody realizacji – karty obserwacji.
L.p. 2 Zadania - Współpraca z rodzicami. Formy Realizacji - Poznanie sytuacji rodzinnej uczniów, rozmowy indywidualne z rodzicami, prowadzenie zebrań grupowych z rodzicami, pomoc i włączanie rodziców w życie grupy, w organizowanie klasowych imprez okolicznościowych. Termin - W okresie stażu. Dowody realizacji - Kserokopie potwierdzeń z dziennika lekcyjnego, Protokoły ze spotkań z rodzicami.
L.p. 3 Zadania - Udział w różnych formach kultury. Formy Realizacji - Klasowe uczestnictwo w imprezach kulturalnych (przedstawienia, teatrzyki itp.). Termin - W okresie stażu. Dowody realizacji - Prowadzenie rejestru, zdjęcia.
L.p. 4 Zadania - Organizacja przedstawień i imprez klasowych. Formy Realizacji -Pasowanie Pierwszoklasistów, Dzień Matki, Dzień Babci. Termin – (data). Dowody realizacji - Scenariusze, dokumentacja fotograficzna.
L.p. 5 Zadania - Współpraca z innymi nauczycielami podczas organizacji aka¬demii szkolnych i różnorodnych imprez okolicznościowych. Współpraca z SU. Formy Realizacji - Między innymi: Andrzejki, Wigilia, Dzień Babci i Dziadka, Walentynki, Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, Sprzątanie Świata. Termin - W okresie stażu. Dowody realizacji - Prowadzenie rejestru -zdjęcia.
L.p. 6 Zadania - Udział w konkursach. Formy Realizacji - Udział w konkursach organizowanych przez bibliotekę publiczną, gazety lokalne. Termin - W okresie stażu. Dowody realizacji - Potwierdzenie organizacji, Zdjęcia.
L.p. 7 Zadania - Współpraca z pedagogiem szkolnym, logopedą, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną oraz Biblioteką. Formy Realizacji - Współpraca wspomagająca pracę wychowawczą nauczyciela z pedagogiem szkolnym i logopedą- kwalifikowanie uczniów do odpowiednich zajęć, Współpraca wspomagająca pracę wychowawczą nauczyciela Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w celu diagnozy dzieci – w razie potrzeby, Biblioteką w celu zachęcania dzieci do czytelnictwa. Termin - (daty). Dowody realizacji - Notatki własne, Prowadzenie dokumentacji będącej potwierdzeniem współpracy.

§ 7.2.3.
umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informatycznej
i komunikacyjnej;

L.p. 1 Zadania - Wykorzystanie technologii komputerowej. Formy Realizacji - Opracowanie materiałów dydaktycznych, scenariuszy zajęć przy pomocy internetu i sprzętu komputerowego, Komunikacja elektroniczna z innymi nauczycielami poprzez pocztę elektroniczną, Przygotowanie prezentacji w multimedialnej na koniec stażu. Termin – w okresie stażu. Dowody realizacji - Przygotowane scenariusze, Poczta elektroniczna, Prezentacja multimedialna.
L.p. 2 Zadania - Wykorzystywanie w swojej pracy tablicy interaktywnej. Formy Realizacji - Korzystanie podczas zajęć z multibooków, Opracowywanie interaktywnych materiałów. Termin – w okresie stażu. Dowody realizacji – scenariusze zajęć.
L.p. 3 Zadania - Udział w kursach i szkoleniach z zakresu technologii komputerowej i informacyjnej. Formy Realizacji - Udział w szkoleniu zorganizowanym przez CEN Bydgoszcz, „Tablica interaktywna w pracy nauczyciela I-III”. Termin - w okresie stażu. Dowody realizacji – zaświadczenie.

§ 7.2.4.
umiejętność zastosowania wiedzy umiejętność zakresu psychologii, pedagogiki umiejętność dydaktyki oraz ogólnych zagadnień umiejętność zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania umiejętność sprawach nieletnich umiejętność rozwiązywaniu problemów związanych umiejętność zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań;

L.p. 1 Zadania - Aktualizacja wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki. Formy Realizacji - Uczestnictwo w różnego rodzaju formach doskonalenia zawodowego. Termin - w okresie stażu. Dowody realizacji – zaświadczenie.
L.p. 2 Zadania - Studiowanie literatury fachowej. Formy Realizacji - 1. Korzystanie z zasobów biblioteki. Samodzielne studiowanie literatury psychologicznej i pedagogicznej. Termin - w okresie stażu. Dowody realizacji – bibliografia, wykaż przeczytanej literatury;
L.p. 3 Zadania - Realizowanie zadań wychowawczych. Formy Realizacji - Poznanie sytuacji rodzinnej wychowanków- rozmowy indywidualne z rodzicami, wywiady. Termin - w okresie stażu. Dowody realizacji – notatki własne.

§ 7.2.5.
-umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, nieletnich zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywa staż;

L.p. 1 Zadania - Aktualizacja wiedzy na temat obowiązującego prawa oświatowego. Formy Realizacji - Śledzenie zmian na stronach internetowych MEN. Termin – w okresie stażu. Dowody realizacji – wykaz stron internetowych.
L.p. 2 Zadania - Analizowanie procedury awansu zawodowego. Formy Realizacji - Aktualizacja wiedzy na temat procedury awansu zawodowego nauczycieli w świetle aktualnych zmian w przepisach prawa oświatowego. Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczącego awansu zawodowego (Rozporządzenie MEN z dnia 1 grudnia 2004r w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, Karta Nauczyciela z 26 stycznia 1982 roku, z późniejszymi zmianami(z dnia 15 lipca 2004r), Ustawa o systemie oświaty z 7 września 1991 roku. Wraz z późniejszymi aktualizacjami). Termin - w okresie stażu.
L.p. 3 Zadania - Poznanie zasad funkcjonowania i organizacji szkoły. Formy Realizacji - Analiza dokumentacji szkolnej: Statutu Szkoły, Programu Wychowawczego Szkoły, Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania, Regulaminu Oceniania Zachowania. Termin – w okresie stażu. Dowody realizacji - Kserokopie: Statut Szkoły, Program Wychowawczy Szkoły, Wewnątrzszkolny System Oceniania, Szkolny Program Profilaktyki. Regulamin Oceniania Zachowania

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.