X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 33490

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA STAŻYSTY

I. DANE OSOBOWE

Imię i nazwisko nauczyciela stażysty: mgr Marika Witaszczyk
Nazwa placówki: Publiczne Przedszkole nr 9 im. ”Jasia i Małgosi” ul. Sokola 2 w Radomsku

II. STAŻ

Czas trwania stażu: 1.09. 2016 – 31.05.2017
Opiekun stażu: mgr Wanda Mortoń

1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela ( DZ.U. z 2006r. Nr 97, poz.674, z późn.zm.) 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. z 2013., poz.393)

III. CELE STAŻU:

CEL GŁÓWNY: uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego.

Cele szczegółowe:
1. poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania przedszkola;
2. poznanie dokumentacji obowiązującej w przedszkolu i zasad jej prowadzenia;
3. poznanie przepisów dotyczących zapewnienia dzieciom bezpiecznych i higienicznych warunków odbywania zajęć;
4. doskonalenie warsztatu pracy poprzez obserwację zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli
i omawianie tych zajęć z prowadzącym;
5. prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu lub dyrektora i omawianie ich przebiegu;
6. uczestniczenie w planowanych wewnątrz przedszkolnych formach doskonalenia zawodowego,
7. współpraca z rodzicami i poznanie środowiska dziecka;
8. nawiązanie współpracy z nauczycielami zatrudnionymi w przedszkolu;

§ 6 ust. 2 pkt1
Znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania placówki.

Lp. ZADANIA FORMY REALIZACJI SPOSÓB DOKUMENTACJI TERMIN
REALIZACJI
1. Zapoznanie się
z procedurą awansu zawodowego na stopień nauczyciela kontraktowego Analiza przepisów prawa oświatowego, dotyczących awansu zawodowego :
• Karta Nauczyciela
• najnowsze rozporządzenia MEN dotyczące awansu zawodowego Nauczycieli Znajomość przepisów prawnych. Krótkie notatki z ich analizy. Zatwierdzenie opracowanego planu rozwoju zawodowego 1.09.2016
2. Nawiązanie współpracy
z opiekunem stażu -zawarcie kontraktu między stażystą a opiekunem stażu (określenie zadań i obowiązków stażysty i opiekuna stażu)
- określenie formy współpracy,
-ustalenie z opiekunem terminów i tematyki zajęć na okres stażu z uwzględnieniem zajęć obserwowanych
i prowadzonych. - wnioski z obserwowanych zajęć
- scenariusze zajęć
- kontrakt z opiekunem stażu harmonogram zajęć wrzesień 2016
i na bieżąco przez okres stażu
3. Opracowanie planu rozwoju zawodowego Zredagowanie planu rozwoju zawodowego i przedłożenie go Dyrektorowi Przedszkola

Zatwierdzony plan rozwoju zawodowego Do 20 września
4. Poznanie zasad funkcjonowania i organizacji przedszkola Zapoznanie się z dokumentacją przedszkola:
* Statut Przedszkola,-
*Księga Protokołów z posiedzeń Rady Pedagogicznej,
*Procedury obowiązujące w placówce.

* Roczny plan pracy przedszkola – koncepcja pracy przedszkola.
-program wychowawczy przedszkola
-program profilaktyczny przedszkola
- udział w zebraniach Rady
Pedagogicznych
– Uczestnictwo w WDN, aktywny udział w warsztatach;
-zapis w dokumentacji
przebiegu stażu
-zapisy w dzienniku
-pisanie scenariuszy zajęć -notatki własne,
--potwierdzenie opiekuna stażu

Wrzesień - pażdziernik 2016
5. Poznanie Podstawy Programowej Wychowania Przedszkolnego - zapoznanie się z programem Podstawy Programowej Wychowania Przedszkolnego - zapis w dokumentacji
przebiegu stażu 1.09.2016
6. Poznanie przepisów prawa dotyczących zasad bezpiecznego i higienicznego przebywania i pracy na terenie przedszkola - analiza regulaminu BHP i przeciw pożarowego
-udział w szkoleniu - zapis w dokumentacji przebiegu stażu
- zaświadczenie w wyznaczonym terminie
7. Zapoznanie się ze sposobami prowadzenia obowiązującej w przedszkolu dokumentacji - opracowywanie planów miesięcznych
- opracowywanie scenariuszy zajęć
- wpisy do dziennika zajęć - prowadzenie dokumentacji scenariuszy,
planów miesięcznych. Cały okres stażu

8. Dokumentacja realizacji planu rozwoju zawodowego - gromadzenie dokumentów dotyczących realizowanego planu rozwoju zawodowego - zaświadczenia, scenariusze, notatki, itp. Cały okres stażu
9. Przygotowanie projektu sprawozdania
- opis realizacji sporządzonego planu rozwoju - sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego 1.06.2017
10. Złożenie wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela kontraktowego wraz z załączoną dokumentacją - sporządzeni wniosku oraz przygotowanie dokumentacji - wniosek, dokumentacja z realizacji stażu czerwiec 2017

6 ust. 2 pkt 2
Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań placówki.

Lp. ZADANIA FORMY REALIZACJI SPOSÓB DOKUMENTACJI TERMIN
REALIZACJI
1. Poznanie zasad konstruowania planów pracy - opracowywanie planów miesięcznych z uwzględnieniem treści
i efektów pracy dydaktyczno- wychowawczej ustalonej
w Programie Wychowania przedszkolnego - plan pracy zatwierdzony do realizacji Okres stażu
2. Poznanie prawidłowego konstruowania scenariuszy zajęć - przygotowanie i analiza scenariuszy prowadzonych zajęć z opiekunem stażu - zgromadzone scenariusze Systematycznie przez cały okres stażu
3. Poszerzanie wiedzy i nabywanie umiejętności,
samokształcenie - uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego m.in.: w kursach, szkoleniach - zaświadczenia o ukończonych kursach Okres stażu
4. Udział i organizacja uroczystości oraz imprez przedszkolnych Imprezy przedszkolne –przygotowanie dzieci do różnych występów.
Witajcie Przedszkolaki - wrzesień
Święto dyni - listopad
Witaj św. Mikołaju
Spotkanie wigilijne- grudzień
Kochamy Babcie i Dziadków - styczeń
Walentynki- luty
Wielkanocne jajeczko spotkanie z rodzicami
- kwiecień
Dzień mamy i taty - maj
wyjazd na wycieczkę dzieci z nauczycielkami. czerwiec
Przygotowywanie
dekoracji tematycznych
- scenariusze imprez,
notatki sprawozdania, zdjęcia z występów
i umieszczenie ich w kronice przedszkolnej i na stronie internetowej przedszkola
Cały rok

5. Poszerzanie wiedzy w zakresie nowoczesnych metod wychowania - czytanie różnych pozycji książkowych ,
stron internetowych - recenzje przeczytanych książek, artykułów Okres stażu
6. Uczestnictwo w wewnątrz
przedszkolnych formach doskonalenia - obserwowanie zajęć koleżeńskich
- uczestniczenie w radach szkoleniowych - scenariusze zajęć Okres stażu
7. Wykorzystanie
i doskonalenie umiejętności stosowania techniki komputerowej
i informacyjnej w pracy pedagogicznej Korzystanie z programów komputerowych i Internetu
oraz z encyklopedii
multimedialnych. Opracowanie
i przygotowanie pomocy dydaktycznych za pomocą technik komputerowych Opracowanie
i przygotowanie pomocy dydaktycznych za pomocą technik komputerowych Cały staż

§ 6 ust. 2 pkt 3
Znajomość środowiska dzieci, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem.

Lp,. ZADANIA FORMY REALIZACJI SPOSÓB DOKUMENTACJI TERMIN
REALIZACJI
1. Współpraca z rodzicami - rozmowy z rodzicami
- poznanie sytuacji rodzinnej wychowanków
- informowanie na bieżąco
o postępach i zachowaniu dziecka
- spotkania z rodzicami
na uroczystościach przedszkolnych
– Czytanie bajek przez rodziców. – Zaangażowanie się rodziców w życie przedszkola - zeszyt do kontaktów indywidualnych z rodzicami wytwory prac dziecka

– Lista obecności rodziców na zebraniach

Od września do maja
2. Pogłębianie wiedzy i umiejętności w zakresie zaspakajania potrzeb wychowawczych dziecka - stała obserwacja dziecka
- rozmowy indywidualne z dzieckiem
- współpraca z rodzicami
- udział w warsztatach szkoleniowych dotyczących różnych problemów rozwojowych dziecka - arkusze obserwacji
- zaświadczenia Okres stażu
3. Organizacja i udział w uroczystościach wycieczkach oraz imprezach przedszkolnych - włączenie się do organizacji imprez okolicznościowych w przedszkolu ,
przygotowanie dzieci do konkursów np.:plastyczny,
recytatorski,.
Udział w wycieczce przedszkolnej zdjęcia
notatki, prasa, media Okres stażu

§ 6 ust. 2 pkt 4
Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć

Lp. ZADANIA FORMY REALIZACJI SPOSÓB DOKUMENTACJI TERMIN
REALIZACJI
1. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu, nauczycieli lub dyrektora -przygotowanie scenariuszy zajęć
- prowadzenie zajęć w obecności dyrektora i opiekuna stażu
- omówienie zajęcia - scenariusze zajęć
- arkusz obserwacji Okres stażu
2. Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu - obecność i obserwacja na zajęciu
- omówienie zajęcia - notatki własne
- scenariusz zajęcia
- wnioski z obserwacji Okres stażu
3. Ocena własna: analiza mocnych i słabych stron oraz nabytych umiejętności podczas prowadzonych i obserwowanych zajęć. Dokumentacja efektów własnej pracy z uwzględnieniem opracowanych badań i analiz notatki własne
4. Określenie dalszej drogi rozwoju zawodowego.
Analiza i samoocena swojej pracy - samoocena , analiza własnych notatek - zebrana dokumentacja czerwiec 2017

......................................
Podpis stażysty

Radomsko dnia

......................................

Podpis Dyrektora Przedszkola

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.