X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 33103
Przesłano:

Scenariusz zajęć koła przyrodniczego dla klas 5: Poznajemy wybrane gatunki drzew iglastych i liściastych rosnących w okolicach szkoły

Temat zajęć:
Poznajemy wybrane gatunki drzew iglastych i liściastych rosnących w okolicach szkoły.

Cele główne:
wzbudzanie zainteresowania uczniów przyrodą i jej różnorodnością,
kształtowanie umiejętności obserwacji, analizy i opisu obserwowanych obiektów.

Cele szczegółowe:
Po zakończonej lekcji uczeń potrafi:
rozpoznać i prawidłowo nazwać wybrane gatunki drzew iglastych i liściastych,
wymienić podstawowe różnice i podobieństwa występujące pomiędzy nimi,
wykonać schematyczne rysunki badanych okazów,
korzystać z prostych kluczy do oznaczania drzew,
wykonywać pracę zgodnie z instrukcją,
dbać o porządek w miejscu pracy.

Metody nauczania:
podające – pogadanka, objaśnienia,
problemowe – gry dydaktyczne,
praktyczne – laboratoryjna.

Formy:
indywidualna,
zbiorowa – praca w grupach.

Środki dydaktyczne:
gałązki i liście drzew (świeże oraz zasuszone),
Klucze do oznaczania wybranych gatunków roślin : „Zajęcia terenowe w edukacji ekologicznej” W.Łozińska, B.Szczugiel (WOM Bielsko-Biała 1999),
zeszyt, ołówek

Przebieg lekcji
I. Część wstępna
1. Przeprowadzenie czynności organizacyjno – porządkowych.
2. Rozdanie uczniom rozsypanek wyrazowych . Po ich ułożeniu dzieci poznają temat zajęć i go zapisują w zeszytach.
3. Podanie przez nauczyciela celów lekcji.
4. Przeprowadzenie pogadanki na temat różnorodności lasów Polski i roślin spotykanych w nich. Zwrócenie uwagi na gatunki występujące w okolicy szkoły.
5. Przypomnienie zasad BHP panujących na zajęciach.

Część właściwa
6. Podział klasy na zespoły czteroosobowe.
7. Rozdanie materiału zielnikowego oraz „Kluczy do oznaczania drzew”.
8. Wyjaśnienie zasad korzystania z „Klucza do oznaczania drzew”.
9. Oznaczanie przez uczniów wybranych gatunków drzew, wykonanie rysunków i prostych opisów ze szczególnym zwróceniem uwagi na: kształt i wielkość blaszki liściowej oraz na sposób osadzenia liści na łodydze.

III Część końcowa
10. Prezentacja wykonanych prac. Omówienie podobieństw i różnic między badanymi roślinami. Zwrócenie uwagi na prawidłowe nazewnictwo drzew.
11.Porządkowanie sali.
12. Podsumowanie pracy uczniów na zajęciach. Podanie zadania domowego: Sprawdź, czy w okolicy szkoły można zaobserwować poznane na dzisiejszej lekcji gatunki drzew.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.