X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 33030
Przesłano:

Program zajęć dydaktyczno - wyrównawczych dla klasy 2. Edukacja polonistyczna

Program zajęć dydaktyczno - wyrównawczych
dla klasy 2

Cele główne:
•Usuwanie lub pomniejszanie przyczyn i skutków niepowodzeń szkolnych.
•Wyrównywanie braków w wiadomościach i umiejętnościach szkolnych.
•Rozbudzenie motywacji do pracy nad wyrównywaniem braków.

Cele szczegółowe:

Obszar edukacji polonistycznej:

•Kształtowanie umiejętności porozumiewania się.
•Rozwijanie i doskonalenie umiejętności czytania.
•Rozwijanie i doskonalenie umiejętności pisania.

Obszar edukacji matematycznej:

•Wspomaganie rozwoju czynności umysłowych niezbędnych do uczenia się matematyki oraz rozumienia otaczającego świata.
•Kształtowanie umiejętności liczenia i sprawności rachunkowych.
•Kształtowanie umiejętności w zakresie dokonywani pomiaru i obliczeń pieniężnych.

Tematyka zajęć:

Edukacja polonistyczna:

•Ćwiczenia zmierzające do osiągnięcia poprawności i płynności czytania.
•Wdrażanie do głośnego i cichego czytania ze zrozumieniem.
•Doskonalenie wypowiedzi ustnych: opowiadanie o własnych przeżyciach, opowiadanie ilustracji, ustalanie przebiegu wydarzeń, opisywanie i opowiadanie.
•Układanie zdań, opowiadań z rozsypanek wyrazowych i zdaniowych.
•Ćwiczenia w płynnym i czytelnym pisaniu.
•Rozpoznawanie głosek, sylab i wyrazów.
•Praktyczne stosowanie znajomości alfabetu.
•Rozpoznawanie zdań oznajmujących, pytających i rozkazujących.
•Rozpoznawanie części mowy: rzeczownik i czasownik.
•Rozpoznawanie liczby części mowy.
•Pisownia wyrazów z utratą dźwięczności i ze zmiękczeniami.
•Pisownia wyrazów wielką literą.
•Układanie opowiadań, planu wydarzeń, opisów oraz kilkuzdaniowych wypowiedzi na podany temat.
•Praktyczne stosowanie znajomości alfabetu.
•Rozpoznawanie czasu czasownika.
•Pisownia wyrazów z „rz”, „ó”, „h”, „ż”, „u”, „ch”.
•Pisanie z pamięci i ze słuchu z objaśnieniami i bez objaśnień.

Edukacja matematyczna:

•Wyodrębnianie zbiorów i części wspólnej zbiorów.
•Przeliczanie obiektów w różnych aspektach.
•Porównywanie i porządkowanie liczb.
•Wyróżnianie liczb parzystych i nieparzystych.
•Wyodrębnianie w liczbie: liczby setek, dziesiątek i jedności.
•Rozkład liczby na składniki.
•Dodawanie i odejmowanie w zakresie 20 i 100 bez i z przekroczeniem progu dziesiątkowego w różnych aspektach.
•Praktyczne korzystanie w obliczeniach z praw przemienności i łączenia dodawania, przemienności mnożenia.
•Odczytywanie i zapisywanie liczb od I do XII w systemie rzymskim
•Mnożenie i dzielenie liczb jednocyfrowych do 30.
•Dzielenie jako mieszczenie i podział.
•Stosowanie drzewek, tabel, grafów do działań matematycznych.
•Rozwiązywanie zadań z treścią różnymi sposobami.
•Układanie zadań z treścią do działania.
•Rozwiązywanie równań na mnożenie, dzielenie, dodawanie i odejmowanie.
•Rysowanie oraz mierzenie odcinków.
•Wiadomości praktyczne: liczenie pieniędzy, obliczenia zegarowe, jednostki wagi i miary.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.