X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 33007

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dypomowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO

NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ
NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

mgr Katarzyna Śliwińska - Słota

Rozpoczęcie stażu: 1 września 2014 r.
Okres stażu: 2 lata i 9 miesięcy Planowany termin zakończenia stażu: 31 maja 2017 r.

Jestem nauczycielem nauczania zintegrowanego edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej oraz przedmiotu sztuka. Posiadam siedmioletni staż pracy.
Szansa awansu i uzyskanie statusu nauczyciela dyplomowanego stanowi dla mnie okazję do autodiagnozy umiejętności wychowawczych, dydaktycznych oraz opiekuńczych.
To także możliwość doskonalenia warsztatu pracy, by móc w pełni oddziaływać na dzieci i młodzież, uczyć kreatywnego i twórczego myślenia, a także rozwijać ich zainteresowania.
Mój plan rozwoju zawodowego uwzględnia założenia planu rozwoju szkoły oraz jej specyfikę i potrzeby.
W trakcie stażu będę kontynuowała niektóre z moich wcześniejszych działań, szczególnie te, które związane są z wykorzystaniem nowoczesnych form i metod pracy z uczniami oraz te, które służą poszerzeniu współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym.
W okresie stażu jako nauczyciel mianowany będę realizowała powinności i wymagania kwalifikacyjne zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 13 marca 2013 roku w sprawie uzyskania stopnia awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. Nr 260, poz. 2593).
Efektem realizacji zadań zawartych w planie rozwoju zawodowego będzie wyższy standard mojej pracy, a w konsekwencji wzrost kompetencji uczniów i jakości pracy szkoły.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA STOPNIA NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM MENIS W SPRAWIE UZYSKANIA STOPNIA AWANSU ZAWODOWEGO

§ 8 ust. 2 pkt 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie własnej pracy i podniesienie jakości pracy szkoły

L.p. Zadania Formy realizacji Termin realizacji

1.

Zapoznanie się z procedurami awansu zawodowego.

Zapoznanie się z aktualnymi przepisami prawa oświatowego.

Przeanalizowanie materiałów dotyczących awansu zawodowego.

Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego.

sierpień - wrzesień 2014r.

sierpień – wrzesień 2014

cały okres stażu

2.
Realizacja zadań związanych z usprawnianiem pracy szkoły.

Analiza dokumentów dotyczących funkcjonowania, organizacji i zadań szkoły.

Udział w pracach komisji Rady Pedagogicznej.

Udział w pracach zespołu samokszałceniowego.

Ewaluacja wybranych obszarów dydaktyczno-wychowawczych.

Współpraca z rodzicami.
wrzesień 2014,2015, 2016

zgodnie z harmonogramem rady

według harmonogramu spotkań

według potrzeb

cały okres stażu

3.
Doskonalenie warsztatu pracy.

Aktywny udział w formach doskonalenia zawodowego dotyczących pracy z uczniami agresywnymi, z zaburzeniami zachowania, nadpobudliwością ruchową lub ADHD, współpracy z ich rodzicami, a także dotyczących multimedialnego wsparcia procesu dydaktycznego (kursy, szkolenia, warsztaty metodyczne, konferencje)

Studiowanie literatury fachowej
i czasopism dla nauczycieli.
zgodnie z harmonogramem CENu

cały okres stażu

4.

Wzbogacanie metod
i form pracy dydaktycznej
i wychowawczej.

Obserwacja zajęć prowadzonych przez innych nauczycieli.

Odwiedzanie stron internetowych nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej.

Śledzenie na bieżąco publikacji w portalach edukacyjnych Internetu.

Wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami edukacji wczesnoszkolnej, poszukiwanie alternatywnych, rozwiązań pedagogicznych aktywizujących uczniów.

Gromadzenie ciekawych rozwiązań metodycznych w pracy z dziećmi.
Wykorzystanie metod aktywizujących w procesie edukacyjnym.

cały okres stażu

cały okres stażu

na bieżąco

na bieżąco

na bieżąco

5.

Rozbudzanie aktywności uczniów oraz rozwijanie ich zainteresowań.

Organizowanie szkolnych i międzyszkolnych konkursów.

Przygotowanie uczniów do konkursów .

Praca z uczniem zdolnym.

Prowadzenie szkolnego kółka plastycznego.

zgodnie z harmonogramem
konkursów

cały okres stażu

cały okres stażu

według potrzeb

6.

Wspomaganie ucznia mającego trudności w nauce.

Prowadzenie zajęć wyrównawczych.

Stosowanie się do zaleceń PPP.

cały okres stażu

cały okres stażu

7.
Dbanie o estetykę i wyposażenie sali lekcyjnej.

Pozyskanie odpowiedniego wyposażenia sali, pomocy dydaktycznych, szukanie sponsorów.

Wykonanie wystroju, gazetek tematycznych.

cały okres stażu

cały okres stażu

§ 8 ust. 2 pkt 2
Wykorzystanie w pracy technologii informatycznej i komunikacyjnej

L.p Zadania Formy realizacji Termin realizacji

1.
Stosowanie technologii komputerowej
w pracy pedagogicznej.

Opracowywanie prezentacji multimedialnych.

Opracowanie testów, sprawdzianów, scenariuszy zajęć lekcyjnych, projektów interdyscyplinarnych, uroczystości, regulaminów, konkursów, dyplomów, informacji dla uczniów i rodziców.

według potrzeb

cały okres stażu

2.
Prowadzenie zajęć
w pracowni komputerowej.

Wykorzystanie komputera i programów komputerowych do powtarzania, utrwalania wiedzy uczniów.

Korzystanie z komputerowych programów edukacyjnych dla dzieci, Internetu.

cały okres stażu

według potrzeb

3.
Wykorzystanie Internetu.

Wykorzystanie Internetu jako źródła wiedzy i doświadczenia innych nauczycieli.

Korzystanie ze stron MEN (śledzenie zmian w przepisach oświatowych).

Gromadzenie i zamieszczanie materiałów na stronie internetowej szkoły we współpracy z nauczycielem informatyki.

na bieżąco

na bieżąco

na bieżąco

4.
Wdrożenie działań nauczyciela zachęcających uczniów do korzystania z Internetu.

Zadawanie prac domowych i zadań dodatkowych, wymagających skorzystania z Internetu.

Prowadzenie dokumentacji własnej, szkolnej i diagnostycznej uczniów w formie elektronicznej.

Udział w kursach komputerowych.

cały okres stażu

na bieżąco

zgodnie z harmonogramem CENu

§ 8 ust. 2 pkt 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć

L.p. Zadania Formy realizacji Termin realizacji
1. Kształtowanie umiejętności przekazywania wiedzy
i doświadczenia innym n-lom. .

Prowadzenie lekcji
otwartych dla nauczycieli
i rodziców.

Konsultowanie się, prezentowanie materiałów uzyskanych podczas szkoleń, pomoc nauczycielom będącym na drodze awansu zawodowego ze szkoły macierzystej i innych szkół.
Współpraca w ramach zespołu samokształceniowego nauczycieli nauczania zintegrowanego.
cały okres stażu

według potrzeb

według planu spotkań

2.
Upowszechnianie
i promocje własnych doświadczeń, metod
i form pracy.

Opublikowanie w portalu internetowym planu rozwoju zawodowego.
Dzielenie się wiedzą zdobytą na kursach doskonalących i doświadczeniem z innymi nauczycielami (udostępnianie opracowanych scenariuszy zajęć i uroczystości szkolnych, przekazywanie wybranych materiałów).

Pedagogizacja rodziców -opracowanie materiałów dotyczących trudności wychowawczych.

po zakończeniu stażu

cały okres stażu

cały okres stażu

3.
Współpraca w zespole ds. Obchodów Dnia Nauczyciela

Aktywna praca w zespole ds. Obchodów Dnia Szkoły.

zgodnie z harmonogramem imprez

4.
Współpraca z innym nauczycielami.
Wspólne opracowanie scenariusza i wystawienie przedstawień dla rodziców uczniów.

Wspólne przeprowadzanie konkursów.
cały okres stażu

zgodnie z harmonogramem konkursów

§ 8 ust. 2 pkt 4a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich

L.p. Zadania Formy realizacji Termin realizacji

1.
Nabywanie umiejętności projektowania własnych działań.

Praca społeczna na rzecz podwyższenia efektów dydaktycznych.

Aktywna i systematyczna współpraca z rodzicami uczniów.
Opracowanie programu dydaktyczno-wychowawczego dotyczącego bezpiecznego zachowania ucznia w szkole i poza nią.

Opracowanie programu pracy wyrównawczej dla kl. I–III mającego na celu doskonalenie umiejętności praktycznego zastosowania zasad pisowni języka polskiego.

Opracowanie programu koła plastycznego dla kl. IV – VI.

Prowadzenie zajęć dla uczniów zdolnych.

Otoczenie opieką uczniów przejawiających trudności dydaktyczne.

Rozmowy z rodzicami, prawnymi opiekunami uczniów dotyczące postępów, osiągnięć edukacyjnych i wychowawczych.

Zapoznanie z Programem Wychowawczym, kalendarzem uroczystości, sposobie oceniania, omawianie spraw bieżących.

Liczny udział rodziców w podejmowanych działaniach.

Częste spotkania indywidualne i rozmowy telefoniczne.
rok szkolny
2014/2015

rok szkolny
2014/2015

rok szkolny
2014/2015

cały okres stażu

na bieżąco

na bieżąco

cały okres stażu

według potrzeb

według potrzeb

2.

3.

§ 8 ust. 2 pkt 4c
Poszerzenie zakresu działań szkoły w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych

L.p. Zadania Formy realizacji Termin realizacji

1.
Organizowanie
i przeprowadzanie konkursów szkolnych.

Przygotowywanie
i zachęcanie uczniów do udziału w konkursach matematycznych
• Mistrzostwa Koszalina w Tabliczce Mnożenia „Matematyka na wesoło”
• Konkurs Międzyszkolny „Będę bajkopisarzem”

cały okres stażu

2.
Rozwijanie zainteresowań dzieci.

Organizowanie wyjazdów do kina, teatru, wycieczek dydaktyczno – krajoznawczych, mających na celu zapoznanie z dziedzictwem kulturowym regionu oraz integrację grupy, lepszego poznania się oraz wzbogacenia rozwoju emocjonalnego uczniów.

cały okres stażu

3.
Organizowanie imprez klasowych
i szkolnych.

Organizowanie i współorganizowanie imprez, uroczystości klasowych i szkolnych (Sprzątanie świata, występy bożonarodzeniowe, koncert kolęd i pastorałek, Przegląd talentów, Dzień Niezapominajki itp.)

zgodnie z harmonogramem imprez

4.
Organizowanie dodatkowych zajęć.

Przygotowanie przedstawień dla rodziców uczniów.

Prowadzenie zajęć wyrównawczych.

Prowadzenie zajęć dla uczniów zdolnych.

Prowadzenie szkolnego kółka plastycznego.

zgodnie z programem wychowawczym

cały okres stażu

cały okres stażu

cały okres stażu

5.
Rozbudzanie świadomości ekologicznej uczniów.

Podejmowanie działań służących ochronie środowiska naturalnego.

Współorganizowanie akcji „Sprzątanie świata”.

Troska o czystość wokół szkoły.

cały okres stażu

wrzesień 2014,2015, 2016

na bieżąco

§ 8 ust. 2 pkt 4e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami

L.p. Zadania Formy realizacji Termin realizacji

1.
Współpraca z pedagogiem szkolnym.

Współpraca z Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczn?

Spotkania i rozmowy z pedagogiem szkolnym.

Obserwacje uczniów.

Konsultacje z pedagogiem, psychologiem w miarę potrzeb.

Realizacja zaleceń Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.
według potrzeb

cały okres stażu

według potrzeb

2.

3.
Zdobywanie wiedzy na temat sytuacji rodzinnej
i materialnej uczniów.

Wspieranie uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Diagnozowanie środowiska rodzinnego uczniów.
Rozmowy z rodzicami bądź prawnymi opiekunami.
Organizowanie pomocy.

Pedagogizacja rodziców.

Integracja zespołu klasowego.

Prowadzenie dla uczniów słabszych.

Pomoc rodzicom w kierowaniu do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

Sporządzenie Karty Indywidualnych Potrzeb oraz Planu Działań Wspierających.
cały okres stażu

cały okres stażu

cały okres stażu

według potrzeb

cały okres stażu

cały okres stażu

cały okres stażu

według potrzeb

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.
Współpraca koszalińskim schroniskiem dla bezdomnych zwierząt

Pozyskiwanie sponsorów dla potrzeb konkursowych.

Współpraca z policją.

Współpraca z pobliskimi przedszkolami.

Uczestniczenie w różnych formach kultury.

Współorganizacja imprezy charytatywnej.

Współpraca w organizowaniu akcji prowadzonych przez szkołę.

Zbiórka karmy, koców i innych akcesoriów potrzebnych podopiecznym schroniska.

Organizacja akcji „Adopcja na odległość zwierzaka ze schroniska”

Współpraca z podmiotami gospodarczymi i instytucjami w celu pozyskania środków finansowych na organizowanie imprez i konkursów szkolonych.

Zakupienie nagród dla uczniów wyróżniających się w konkursach.

Organizowanie spotkań z policjantem:
- „Bezpieczne dziecko na drodze”
- „Bezpieczne ferie”
- „Bezpieczne wakacje”

Prowadzenie dla przedszkolaków zajęć otwartych, zabaw integrujących przedstawień ekologicznych w ramach Obchodów Dnia Ziemi.

Udział w lekcjach bibliotecznych, audycjach umuzykalniających, wyjściach do teatru, kina, skansenu itp.

Organizowanie noworocznych koncertów charytatywnych celem wsparcia finansowego potrzebujących uczniów naszej szkoły
Udział akcji : Święto Szkoły, Festyn Rodzinny,
Dzień Otwarty Szkoły, Szkolne Jasełka, Dzień Ciasteczkowy itp.

cały okres stażu

zgodnie z harmonogramem imprez i konkursów

zgodnie z harmonogramem imprez

według potrzeb

cały okres stażu

styczeń 2014, 2015, 2016

zgodnie z harmonogramem imprez

§ 8 ust. 2 pkt 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony

L.p Zadania Formy realizacji Termin realizacji

1.
Opis i analiza problemów edukacyjnych lub wychowawczych.
Opis dwóch wybranych problemów edukacyjnych lub wychowawczych.

Zdiagnozowanie wybranych problemów.

Ustalenie i wdrożenie środków zaradczych.

Wyciągnięcie wniosków

cały okres stażu

cały okres stażu

cały okres stażu

po rozwiązaniu problemu

Opracowała:

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.