X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 32994

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegajacego sie o awans zawodowy na stopien nauczyciela dyplomowanego

§ 8 UST. 2 PKT 1
UZYSKANIE POZYTYWNYCH EFEKTÓW W PRACY DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ LUB OPIEKUŃCZEJ NA SKUTEK WDROŻENIA DZIAŁAŃ MAJĄCYCH NA CELU DOSKONALENIE PRACY WŁASNEJ I PODNIESIENIE JAKOŚCI PRACY SZKOŁY

Lp.
Zadania

Forma realizacji
Spodziewane efekty
Termin realizacji

1.
Aktualizacja wiedzy z zakresu prawa oświatowego oraz procedur awansu zawodowego
1. Wstępna analiza własnych umiejętności
2. Analiza własnej działalności opiekuńczo – wychowawczej
3. Zapoznanie się z aktualnymi przepisami prawa oświatowego
4. Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu
5. Sporządzenie planu rozwoju zawodowego
6. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju oraz opracowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju

Poprawne sformułowanie wniosków oraz opracowanie dokumentacji awansowej
Zgodnie z przewidzianym i określonym terminarzem zadań wynikającym ściśle z przepisów prawa oświatowego

2.

Aktywne uczestnictwo w pracach organów
związanych z organizacją placówki oraz

podniesieniem jakości jej pracy
1. Bieżąca analiza dokumentacji: statutu szkoły, programu wychowawczego, profilaktycznego, oraz dokumentów
regulujących funkcjonowanie Internatu

2. Uczestnictwo w pracach organów szkoły i Internatu związanych z realizacją ich podstawowych funkcji i zadań - udział w Radach Pedagogicznych oraz zespołach wychowawczych
3. Współpraca z administracją oraz księgowością szkoły oraz internatu
4. Analiza, współtworzenie dokumentów placówki
5. Udział w pracy zespołu przygotowującego Roczny Plan Pracy Internatu
6. Aktywna realizacja zadań zgodnie z planem wychowawczym placówki - bieżąca realizacja zadań ujętych w programach

1. Pogłębienie znajomości zasad funkcjonowania i organizacji szkoły
oraz Internatu

2. Pełniejsza realizacja podstawowych funkcji i zadań placówki
3. Poprawa jakości pracy Internatu
Przez cały okres stażu, zgodnie z rzeczywist?

sytuacją i potrzebami

3.
Poszerzenie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w wewnątrzszkolnym i zewnętrznym doskonaleniu zawodowym

Aktywny udział w wybranych formach doskonalenia zawodowego oraz wykorzystanie nabytych umiejętności i wiedzy w organizacji warsztatu pracy i podnoszeniu jakości pracy

Zwiększenie efektywności pracy nauczyciela oraz jakości pracy placówki
Cały okres stażu

4. Aktualizowanie wiedzy z zakresu pedagogiki i psychologii

1. Studiowanie literatury fachowej i czasopism o tematyce zawodowej
2. Śledzenie literatury poświęconej problematyce młodego człowieka

Poszerzanie oraz zdobywanie nowej wiedzy
Cały okres stażu

5.
Zaangażowanie we współpracę z nauczycielami Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu oraz wychowawcami klas oraz pedagogami szkolnymi

Konsultacje i współdziałanie w rozwiązywaniu trudności wychowawczych i sytuacji kryzysowych oraz problemów wychowanków
Dbanie o osiąganie przez wychowanków sukcesów
edukacyjnych oraz udzielanie wielokierunkowego wsparcia
w ich osiąganiu
Cały okres stażu

6. Podejmowanie zadań dodatkowych

1. Troska o sprzęt i estetykę sprzętu i pomieszczeń Internatu
2. Rozwijanie u młodzieży umiejętności samodzielnego organizowania czasu wolnego w sposób konstruktywny
3. Zaangażowanie w efektywną organizację nauki własnej wychowanków - inicjowanie pomocy koleżeńskiej
4. Propagowanie czytelnictwa wśród wychowanków
5. Promowanie zdrowego stylu życia
6. Udział w organizacji uroczystości
Zwiększenie efektywności oraz jakości pracy
Cały okres stażu

§ 8 UST. 2. PKT 2
WYKORZYSTYWANIE W PRACY TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ I KOMUNIKACYJNEJ

Lp.
Zadania

Forma realizacji
Spodziewane efekty
Termin realizacji

1.
Wykorzystanie technologii w zakresie doskonalenia organizacji warsztatu oraz metod pracy wychowawczej

1. Opracowanie dokumentacji wynikającej z procedury awansu zawodowego z wykorzystaniem techniki komputerowej
2. Tworzenie materiałów oraz dokumentacji internatu
3. Przygotowanie pomocy dydaktycznych, scenariuszy zajęć i narzędzi do ewaluacji
4. Współtworzenie wzorów dyplomów, podziękowań oraz zaproszeń na uroczystości w internacie
5. Przygotowywanie gazetek ściennych dzięki technologii informacyjnej
6. Korzystanie z encyklopedii multimedialnych oraz programów edukacyjnych oraz szybkiego dostępu do najnowszych informacji dotyczących pracy z młodzież?

1. Zwiększenie efektywności wykorzystania technologii informacyjnej w pracy przy wytwarzaniu niezbędnych narzędzi oraz dokumentacji
2. Prowadzenie wybranych zajęć z wykorzystaniem komputera, rzutnika multimedialnego
3. Wdrażanie uczniów do efektywnego posługiwania się technologią informacyjną oraz korzystania z programów edukacyjnych, encyklopedii, słowników multimedialnych i Internetu

Cały okres stażu

2.

Wykorzystanie technologii w zakresie pogłębiania własnej wiedzy i umiejętności

1. Korzystanie z zasobów portali internetowych w poszukiwaniu interesujących treści oraz opracowań, śledzeniu aktualności
2. Pozyskiwanie materiałów dydaktycznych korzystanie z wyszukiwarek stron
3. Wyszukiwanie ofert szkoleń oraz innych form doskonalenia zawodowego, wypełnianie formularzy zgłoszeń na stronach internetowych
4. Wykorzystanie możliwości wypożyczeń literatury fachowej Pedagogicznej za pośrednictwem internetu
5. Korzystanie z zasobów internetowej biblioteki PWN

Poszerzanie oraz zdobywanie nowej wiedzy i umiejętności
Cały okres stażu

3.
Wykorzystanie technologii komputerowej i informacyjnej w dzieleniu się doświadczeniem
z innymi nauczycielami

1. Prezentacja autorskich programów wychowawczych, w tym z wykorzystaniem PowerPoint i ich przesłanie pocztą elektroniczną do wychowawców internatu
2. Elektroniczny kontakt z nauczycielami i instytucjami - wymiana doświadczeń i poglądów z nauczycielami za pomocą email, forum, dyskusyjnego komunikatora

1. Zwiększenie efektywności pracy wychowawców
2. Poszerzanie wiedzy poprzez stałą wymianę poglądów, doświadczeń i materiałów
Cały okres stażu

4.
Studiowanie oraz systematyczne analizowanie literatury poświęconej pracy z młodzieżą lektura czasopism metodycznych

Korzystanie z zasobu biblioteki szkolnej i pedagogicznej, dokonanie wyboru czasopism i systematyczne zapoznawanie się z ich treści?

1. Sporządzenia bieżących notatek oraz spis lektur i publikacji,
2. Wykorzystanie nabytej wiedzy w praktyce
Cały okres stażu

5. Doskonalenie umiejętności w zakresie obsługi programów komputerowych

Samokształcenie w oparciu o literaturę, internet, porady specjalistów
1. Poszerzanie oraz pogłębianie posiadanych umiejętności zdobywanie nowej wiedzy
2. Zwiększenie efektywności pracy

Cały okres stażu

§ 8 UST. 2. PKT 3
UMIEJĘTNOŚĆ DZIELENIA SIĘ SWOJĄ WIEDZĄ I DOŚWIADCZENIEM Z INNYMI NAUCZYCIELAMI,
W TYM PRZEZ PROWADZENIE ZAJĘĆ OTWARTYCH, W SZCZEGÓLNOŚCI DLA NAUCZYCIELI STAŻYSTÓW I NAUCZYCIELI KONTRAKTOWYCH, PROWADZENIE ZAJĘĆ DLA NAUCZYCIELI W RAMACH WEWNĄTRZSZKOLNEGO
DOSKONALENIA ZAWODOWEGO LUB INNYCH ZAJĘĆ

Lp.
Zadania

Forma realizacji
Spodziewane efekty
Termin realizacji

1.
Upowszechnianie posiadanej wiedzy oraz kompetencji zawodowych, metod i form pracy z wychowankami - dzielenie się doświadczeniem z innymi nauczycielami

1. Przygotowanie i prowadzenie zajęć otwartych
2. Udział w lekcjach koleżeńskich
udostępnienie opracowanych scenariuszy
kwestionariuszy ankiet i innych
materiałów dydaktycznych
3. Upowszechnianie posiadanej wiedzy nt. doskonalenia zawodowego i zachęcanie do aktywnego korzystania z nich
4. Dzielenie się wiedzą zdobytą na kursach warsztatach - przekazanie uwag oraz zgromadzonych materiałów szkoleniowych
5. Przeprowadzenie warsztatów dla nauczycieli/wychowawców w ramach wewnętrznego doskonalenia zawodowego lub przygotowanie
i przeprowadzenie szkoleniowego spotkania Rady Wychowawczej
6. Konsultacje w zespołach wychowawczych mające na celu wymianę doświadczeń
1. Przekazywanie i pogłębianie wiedzy z zakresu psychologii i pedagogiki.

2. Rozwijanie i doskonalenie własnej wiedzy i umiejętności a przez to doskonalenie warsztatu pracy
Cały okres stażu

2.
Wykorzystywanie współpracy z nauczycielami w codziennej praktyce zawodowej
1. Aktywny udział w posiedzeniach Rady Wychowawczej Internatu bieżąca wymiana poglądów, spostrzeżeń oraz dzielenie się doświadczeniem z nauczycielami
2. Aktywne wspieranie i współpraca poprzez służenie posiadaną wiedzą, radą i pomocą innym wychowawcom w rozwiązywaniu pojawiających się na bieżąco sytuacji trudnych
3. Współpraca z innymi nauczycielami
w organizowaniu uroczystości, spotkań, imprez

1. Poprawa efektywności pracy nauczyciela
2. Podniesienie jakości pracy
3. Lepsza organizacja stażu
Cały okres stażu

3.
Dzielenie się doświadczeniem oraz wiedzą z innymi nauczycielami poprzez zastosowanie narzędzi dostępnych w ramach technologii informacyjnej

1. Udostępnianie opracowanych narzędzi, posiadanych informacji oraz materiałów poprzez przesyłanie pocztą elektroniczn?

2. Prezentacja autorskich programów wychowawczych PowerPoint i ich przesłanie pocztą elektroniczną do wychowawców internatu
3. Wymiana doświadczeń i poglądów z nauczycielami za pomocą email, forum
Zwiększenie efektywności oraz jakości pracy
Cały okres stażu

§ 8 UST 2 PKT 4 LIT. A
OPRACOWANIE I WDROŻENIE PROGRAMU DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH, WYCHOWAWCZYCH, OPIEKUŃCZYCH LUB INNYCH ZWIĄZANYCH ODPOWIEDNIO Z OŚWIATĄ, POMOCĄ SPOŁECZNĄ LUB POSTĘPOWANIEM W SPRAWACH NIELETNICH

Lp.
Zadania

Forma realizacji
Spodziewane efekty
Termin realizacji

1.
Opracowanie autorskiego programu działań wychowawczych oraz edukacyjno - wychowawczych z zakresu edukacji obywatelskiej

1. Wdrożenie opracowanego programu - przeprowadzenie zajęć i spotkań przewidzianych do realizacji w ramach programu
2. Ewaluacja opracowanego programu
Opracowany program autorski zawierający doprecyzowanie: adresatów programu, posiadanych zasobów, celów, sposobu jego realizacji oraz ewaluacji

Rok szkolny 2015/16

2.
Opracowywanie programów konsultacji z rodzicami indywidualnych wychowanków

1. Wdrażanie opracowanego programu konsultacji z rodzicami dla indywidualnego wychowanka - prowadzenie rozmów z rodzicami
w oparciu o indywidualny program

Indywidualne plany pracy
Przez cały okres stażu, zgodnie z rzeczywistą sytuacją i potrzebami

§ 8 UST 2 PKT 4 LIT. C
POSZERZENIE ZAKRESU DZIAŁAŃ SZKOŁY, W SZCZEGÓLNOŚCI DOTYCZĄCYCH ZADAŃ DYDAKTYCZNYCH, WYCHOWAWCZYCH LUB OPIEKUŃCZYCH

Lp.
Zadania

Forma realizacji
Spodziewane efekty
Termin realizacji

1.
Doskonalenie i pogłębienie oddziaływań
w zakresie diagnozowania oraz zaspokajania potrzeb wychowanków

1. Rozmowy wychowankami oraz ich rodzicami rozpoznające ich oczekiwania i potrzeby
2. Nawiązywanie emocjonalnych więzi z wychowankami poprzez różnego rodzaju działania np. wspólne rozmowy, wspólne prace na rzecz Internatu, itp.
3. Rozpoznanie sytuacji rodzinnej i materialnej
4. Analiza osiągnięć szkolnych oraz przyczyn ewentualnych niepowodzeń – rozmowy indywidualne z wychowawcami klas, n-lami, pedagogiem szkolnym, analiza dokumentów

Prawidłowe zdiagnozowanie problemu leżącego u podłoża trudności wychowanka a w konsekwencji udzielenie mu adekwatnej pomocy
Przez cały okres stażu

2.
Współpraca w organizowaniu uroczystości internackich

1. Współorganizacja różnych uroczystości i imprez okolicznościowych min. spotkanie wigilijne, otrzęsiny
2. Organizowanie konkursów, mini turnieju tenisa stołowego
3. Zachęcanie młodzieży do aktywnego uczestnictwa w przygotowaniu imprez
4. Sprawowanie opieki nad uczniami podczas szkolnych uroczystości

1. Tworzenie i kultywowanie tradycji internackich
2. Integracja mieszkańców
Przez cały okres stażu - zgodnie z kalendarzem

3.
Podejmowanie inicjatyw na rzecz edukacji kulturalnej podejmowane samodzielnie lub we współpracy
Podejmowanie działań wychowawczych w kształtowaniu wychowanków w zakresie kultury: organizowanie projekcjach filmowych, wyjść grupowych młodzieży
do muzeum BWA, Biblioteki Powiatowej
Propagowanie czytelnictwa

Rozwijanie u młodego człowieka „ciekawości kulturalnej”
Przez cały okres stażu

4.
Aktywny udział
w sprawowaniu opieki nad Młodzieżową Radą Internatu
1. Udział w koordynowaniu prac MRI
2. Udzielanie pomocy, wspieranie działań i inicjatyw młodzieży, służenie radą i pomoc?

1. Integracja mieszkańców
2. Podniesienie jakości pracy
Przez cały okres stażu

§ 8 UST 2 PKT 4 LIT. E
WYKONYWANIE ZADAŃ NA RZECZ OŚWIATY, POMOCY SPOŁECZNEJ LUB POSTĘPOWANIA W SPRAWACH NIELETNICH WE WSPÓŁPRACY Z INNYMI OSOBAMI, INSTYTUCJAMI SAMORZĄDOWYMI LUB INNYMI PODMIOTAMI

Lp.
Zadania

Forma realizacji
Spodziewane efekty
Termin realizacji

1.

Współpraca z jednostkami, instytucjami samorządowymi oraz innymi podmiotami
1. Kontynuowanie nawiązanego kontaktu z policją ( spotkania, pogadanki na temat bezpieczeństwa
w placówce i poza nią); poszerzenie wiadomości wychowanków na temat uzależnień, kar i odpowiedzialności za popełnione czyny wśród młodzieży
2. Współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogiczną (konsultacje, spotkania, praca z wychowankiem ze specyficznymi trudnościami

Dbanie o prawidłowe wychowanie młodego człowieka
Przez cały okres stażu, zgodnie z rzeczywistą sytuacją i potrzebami

2.
Współpraca ze środowiskiem i organizacjami użyteczności publicznej - aktywne włączanie się w różne akcje społeczne

1. Udział w pozyskiwaniu środków materialnych dla wychowanków
w trudnej sytuacji
2. Inicjowanie udziału wychowanków
w akcji sprzątania świata oraz
akcjach i zbiórkach o charakterze charytatywnym
Rozpropagowanie postaw
i zachowań prospołecznych, rozbudzanie postaw empatycznych u młodzieży
Przez cały okres stażu, zgodnie z rzeczywistą sytuacją i potrzebami

3.
Współpraca z psychologami szkolnymi oraz z pedagogami szkolnym
Konsultacje z pedagogami oraz psychologami ze szkół macierzystych wychowanków oraz domów dziecka - wymiana spostrzeżeń, doświadczeń, pisanie opinii

Dbanie o prawidłowe wychowanie i rozwój młodego człowieka
Przez cały okres stażu

4.
Współpraca Centrum Edukacji Zawodowej
w Sieradzu

Konsultacje z nauczycielami przedmiotów zawodowych w celu ustalenia i opracowania strategii oraz wspólnego kierunku oddziaływań wobec wychowanków - z uwzględnieniem młodzieży ze specyficznymi trudnościami, posiadającej orzeczenie lub opinię
z PPP

Dbanie o osiąganie przez wychowanków sukcesów
edukacyjnych oraz udzielanie wielokierunkowego wsparcia
w ich osiąganiu
Przez cały okres stażu

5.
Pogłębianie oraz aktualizacja wiedzy
z zakresu pomocy społecznej oraz znajomości procedury załatwiania spraw nieletnich wychowanków

1. Aktualizowanie wiedzy dot. postępowania w/s nieletnich
2. Znajomość przepisów prawa dotyczących pomocy społecznej

1. Wspieranie wychowanka oraz udzielanie adekwatnej pomocy w rozwiązywaniu jego problemów
2. Zwiększenie efektywności oraz jakości pracy

Przez cały okres stażu

§ 8 UST. 2 PKT. 5
UMIEJĘTNOŚĆ ROZPOZNAWANIA I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW EDUKACYJNYCH, WYCHOWAWCZYCH LUB INNYCH Z UWZGLĘDNIENIEM SPECYFIKI TYPU I RODZAJU SZKOŁY.

Lp.
Zadania

Forma realizacji
Spodziewane efekty
Termin realizacji

1.
Opis i analiza przypadków rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych
Opis oraz analiza podjętych działań w związku z istotnymi problemami dostrzeżonymi
w zakresie edukacji wychowanka poprzez:
4. Zaobserwowanie niepokojących sytuacji
5. Identyfikację problemu
6. Ocenę genezy, dynamiki zjawiska i przyczyny
7. Rozmowy indywidualne z rodzicami i uczniami w celu zdiagnozowania problemu
8. Określenie znaczenia problemu
9. Prognozę
10. Propozycje rozwiązania oraz ich wdrażanie
1. Przygotowanie wniosków

2. Opis i analiza przypadków
Przez cały okres stażu, zgodnie z rzeczywistą sytuacją i potrzebami

2.
Opis i analiza przypadków rozpoznawania i rozwiązywania problemów wychowawczych lub innych
1. Zdiagnozowanie na podstawie obserwacji, istotnych problemów wychowawczych
2. Ustalenie i zastosowanie środków zaradczych.
3. Systematyczna praca nad rozwiązaniem problemu
4. Podsumowanie i wnioski
1. Przygotowanie wniosków

2. Opis i analiza przypadków
Przez cały okres stażu, zgodnie z rzeczywistą sytuacją i potrzebami

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.