X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 32931
Przesłano:

Plan wychowawczy

PLAN WYCHOWAWCZY
Na rok szkolny 2015/2016
Klasa I a

Opracowała:
Anna Gonerska

PLAN DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH

CELE ZADANIA FORMY REALIZACJI
Organizacja
zespołu klasowego 1. Poznanie praw i obowiązków ucznia.
2. Ustalenie praw i obowiązków panujących w klasie.
3. Ustalenie zasad panujących w klasie i w szkole. • organizacja dyżurów klasowych
• wybory do samorządu klasowego i szkolnego
• opracowanie „Kodeksu klasowego”
Troska o estetykę klasy i szkoły
1. Dostosowanie sprzętu do potrzeb uczniów.
2. Wdrażanie do aktywnego uczestnictwa w życiu klasy. • pomiar uczniów
• przygotowanie gazetek tematycznych w klasach.
• utrzymanie porządku w klasie, szkole i wokół szkoły.
Wiara we własne siły i możliwości osiągnięcia sukcesu 1. Stwarzanie sytuacji, w których każdy uczeń może się wykazać i ujawnić własne możliwości i uzdolnienia.
2. Dostrzeganie i nagradzanie pozytywnych form zachowań społecznych.
• konkursy, zajęcia plastyczne, zajęcia plastyczne i techniczne, wystawa prac,, propagowanie i bieżące informowanie o formach zajęć szkolnych i pozaszkolnych
• pochwały słowne, pisemne i dyplomy
Uwrażliwianie na różne formy sztuki 1. Kształcenie u dziecka właściwego odbioru dzieł poprze kontakt z różnymi formami sztuki.
2. Kształtowanie postawy tolerancji i akceptacji wobec odmiennej twórczości artystycznej.
3. Wdrażanie do podjęcia aktywności twórczej • wyjście do kina teatru, kina, muzeum, wystawy, wycieczki, wyświetlanie filmów,
• spotkania z ciekawymi ludźmi,
• prezentacje multimedialne,
• zajęcia tematyczne
• pogadanki, konkursy
Postrzeganie siebie i porozumiewanie
z rówieśnikami. Prawa człowieka. 1. Rozwijanie umiejętności komunikowania się w grupie.
2. Zwracanie uwagi na kulturę osobistą i kulturę języka.
3. Kształtowanie umiejętności samooceny.
4. Uświadomienie czym w życiu jest miłość, przyjaźń, szacunek, tolerancja.
5. Dostarczenie wiedzy na temat praw i obowiązków człowieka, dziecka, ucznia.

• drama
• udział w przedstawieniach i inscenizacjach
• stosowania zwrotów grzecznościowych
• praca w grupach
• wspólne rozwiązywanie konfliktów
• pogadanki z pedagogiem szkolnym
• autoprezentacja prac plastycznych i technicznych
• samoocena w czasie zajęć
• inscenizacje i przedstawienia
• gazetki tematyczne
• filmy edukacyjne
STOP przemocy 1. Rozwiązywanie problemów.
2. Alternatywne formy spędzania wolnego czasu. • rozmowa
• drama
• samoocena
• inscenizacja
Troska o bezpieczeństwo
i zdrowie.
Wychowanie komunikacyjne. 1. Zachowanie bezpieczeństwa w drodze do i ze szkoły.
2. Realizacja ogólnopolskiego programu „Akademia Bezpiecznego Puchatka”
3. Uwrażliwienie na bezpieczne formy spędzania czasu wolnego w różnych porach roku.
4. Kształtowanie właściwych nawyków zdrowotnych i higienicznych
5. Uświadomienie zagrożeń związanych z uzależnieniami i nałogami
6. Promocja zdrowego stylu życia
• spotkania z przedstawicielami policji
• spotkania z pielęgniarką szkolną i lekarzem
• pogadanki
• dyskusje
• filmy edukacyjne
• gazetki tematyczne
• broszury
• zajęcia gimnastyki korekcyjnej
Życie
w najbliższym środowisku 1. Uświadomienie znaczenia pozytywnych więzi i relacji w rodzinie, w grupie społecznej i okazywanie szacunku ludziom starszym. Udzielanie pomocy potrzebującym.
2. Poznanie najbliższego środowiska i specyfiki swojego regionu.
3. Dostarczanie wiedzy nt. sposobów przeciwdziałania degradacji środowiska.
4. Kształtowanie wrażliwości na zagrożenia środowiska i los istot żywych:
5. Propagowanie udziału w różnych
akcjach proekologicznych. • organizacja lub udział w imprezach: Dzień Babci, Dzień Dziadka, Dzień Matki, wigilia
• drama
• pogadanki
• literatura dziecięca
• wycieczki
• wystawy
• gazetki tematyczne
• prace plastyczne
• spotkania z ciekawymi ludźmi
• pogadanki
• konkursy o tematyce ekologicznej
• udział w akcjach: „Pomóżmy zwierzętom przetrwać zimę”,
• wspieranie akcji ekologicznych: „Sprzątanie świata”.
Poznawanie symboli, tradycji, obrzędów szkolnych i środowiskowych. Wychowanie pro-europejskie 1. Wpajanie szacunku dla tradycji, historii i symboli narodowych.
2. Budzenie szacunku do innych narodów, kultur, tradycji, wyznań, zwyczajów

• udział w uroczystościach klasowych i szkolnych.
• poznanie dziejów przodków.
• Polska, Europa, świat na mapie
Współpraca
z rodzicami i placówkami wspomagającymi szkołę 1. Integrowanie wychowawczych działań szkoły i rodziny:
2. Wspieranie prawidłowego rozwoju intelektualnego, emocjonalnego i społecznego • spotkania indywidualne z rodzicami
• zebrania z rodzicami
• współpraca z rodzicami w organizowaniu imprez klasowych i szkolnych
• współpraca z Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej
Wspieranie rozwoju dziecka młodszego w tym 6 – latka. 1. Stymulowanie rozwoju.
2. Pomoc koleżeńska.
3. Zaangażowanie ucznia w życie klasy i szkoły.
4. Stworzenie warunków do radzenia sobie ze stresem i wzmocnienia odporności psychicznej. • Indywidualizacja pracy z dzieckiem
• Udział uczniów starszych w opiece nad młodszymi podczas przerw oraz pomoc koleżeńska podczas zajęć lekcyjnych
• Przydział ról i zadań na miarę możliwości dziecka
• Kącik zabaw
Rozwój kompetencji przyrodniczych. 1. Realizacja programu autorskiego „Z przyrodą za pan brat” w ramach kółka tematycznego.
2. Udział w konkursach ogłaszanych przez Towarzystwo Przyjaciół Lasu
• Spotkanie z leśnikiem
• Prezentacje multimedialne
• Wycieczki
• Konkursy plastyczne organizowane przez Towarzystwo Przyjaciół Lasu
• Udział w ogólnopolskim konkursie „Świetlik”
Rozwój kompetencji czytelniczych. Upowszechnianie czytelnictwa wśród uczniów. 1. Poznanie zasad funkcjonowania biblioteki szkolnej.
2. Systematyczne wzbogacanie biblioteczki klasowej.
3. Głośne czytanie dzieciom książek.
4.Rozmowy i dyskusje czytelnicze.
5.Realizacja projektu „Rodzice czytają – dzieci słuchają” • Zajęcia czytelnicze
• Konkursy
• Monitorowanie czytelnictwa w klasie.
• Spotkania z rodzicami w ramach projektu ”Rodzice czytają – dzieci słuchają”

Wychowawca klasy: Anna Gonerska

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.