X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 32832
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty
Michała Straussa
nauczyciela języka angielskiego w I Liceum Ogólnokształcącym
im. J. Kasprowicza w Świdnicy

Opiekun stażu: mgr Ewa Brońska
Data rozpoczęcia stażu: 20 września 2016r.
Czas trwania stażu: 9 miesięcy
Cel stażu: uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego

I. Znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły (§6 ust.1 pkt 1 a,b,c)

Lp./Zadania/Formy realizacji/Terminy/Dowody realizacji

1/Poznanie zasad funkcjonowania i organizacji pracy szkoły/Analiza dokumentacji szkoły:
- Statut Szkoły
- Program Wychowawczy
- Program Profilaktyki
- Plan Pracy Szkoły
- przepisy porządkowe obowiązujące Nauczycieli np. plan dyżurów, regulaminy wycieczek i imprez
- Wewnątrzszkolny System Oceniania
- procedury maturalne
- pozostałe regulacje wewnątrzszkolne np. przyjęcia uczniów, klasyfikacja, egzaminy poprawkowe
- przepisy BHP
- udział w Radach Pedagogicznych/IX-X 2016r.,bieżąco śledzić zmiany/Znajomość przepisów prawnych./Notatki własne z analizy dokumentacji.

2/Poznanie zasad prowadzenia dokumentacji szkolnej/Zapoznanie się z rodzajem oraz sposobem prowadzenia dokumentacji szkolnej/IX 2016r./bieżąco śledzić zmiany/Prawidłowe prowadzenie dokumentacji.

3/Poznanie przepisów oświatowych/
- Ustawa o systemie oświaty
- Ustawa Karta Nauczyciela
- rozporządzenia dot. podstawy programowej, ramowych statutów, ramowego planu nauczania/IX-X 2016r.,bieżąco śledzić zmiany/Znajomość przepisów prawnych. Notatki własne.

4/Poznanie procedury awansu zawodowego. Zaplanowanie swojej ścieżki awansu./Analiza przepisów prawa oświatowego, dotyczących awansu zawodowego:
- Karta Nauczyciela
- najnowsze rozporządzenia MEN dotyczące awansu zawodowego Nauczycieli/IX 2016r./Znajomość przepisów prawnych./Zatwierdzenie opracowanego planu rozwoju zawodowego.

5/Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty/- gromadzenie i opis dokumentów, działań, scenariuszy zajęć, rozkładów
- analiza własnych działań/Cały okres stażu/Dokumenty umieszczone w teczce stażysty.

6/Sporządzenie sprawozdania z przebiegu stażu i przedłożenie go Dyrektorowi szkoły/Przygotowanie sprawozdania opisującego przebieg oraz stopień realizacji poszczególnych elementów planu rozwoju/V 2017r./Sprawozdanie z realizacji stażu.

II. Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację
statutowych zadań szkoły (§6 ust.1 pkt 3)

1/Doskonalenie własnego warsztatu pracy/- udział w Wewnątrzszkolnym Doskonaleniu Nauczycieli
- zapoznanie się z zasobami księgozbioru fachowego biblioteki szkolnej
- lektura książek i czasopism o tematyce metodycznej i pedagogicznej/Cały okres stażu/Zaświadczenia, certyfikaty, notatki własne.

2/Wdrożenie rozkładów materiałów i planów wynikowych/Realizowanie rozkładów materiałów i planów wynikowych na rok 2016/2017/Cały okres stażu/Rozkłady materiałów i plany wynikowe z języka angielskiego.

3/Rozwijanie umiejętności interpersonalnych/Współpraca z nauczycielami i pracownikami, także innych placówek, dzielenie się doświadczeniami/Cały okres stażu/Kontakty interpersonalne m.in. z uczniami, nauczycielami, pracownikami, również z innych placówek.

III. Znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność współpracy
ze środowiskiem uczniów (§6 ust.2 pkt 3)

1/Nawiązanie współpracy z wychowawcami, nauczycielami i pedagogiem szkolnym/Rozmowy z wychowawcami, nauczycielami i pedagogiem szkolnym/Cały okres stażu/Notatki własne.

2/Poznanie i udzielenie wsparcia uczniom/- obserwacja uczniów
- analiza potrzeb uczniów oraz udzielenie wsparcia w ramach prowadzonych zajęć/Cały okres stażu/Wpisy w dzienniku.

3/Poszerzenie wiedzy z zakresu diagnozy potrzeb uczniów/Lektura literatury o tematyce pedagogiczno-psychologicznej./Cały okres stażu/Notatki własne.

IV. Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć (§6 ust. 1 pkt 2 i 3)

1/Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu, ustalenie terminów i tematyki zajęć na okres stażu/Rozmowy, obserwacje, omawianie lekcji i metod ich prowadzenia./IX 2016r./Potwierdzenie opiekuna stażu.

2/Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli./Obserwacja według wcześniej ustalonych zasad, omówienie i zapisanie wyników./Raz w miesiącu/Wykaz zajęć obserwowanych. Zapis uwag.

3/Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu lub podczas hospitacji./- przeprowadzenie ustalonych zajęć
- konsultacja i analiza z obserwatorem zajęć/Raz w miesiącu/Wykaz zajęć hospitowanych, wnioski i uwagi osoby hospitującej.

4/Doskonalenie technik pracy/- publikacja Planu Rozwoju na stronie internetowej szkoły
- przygotowanie dokumentacji stażu w formie elektronicznej
- wykorzystanie technologii komputerowej podczas przygotowania zajęć i pomocy dydaktycznych dla uczniów/Cały okres stażu/Teczka stażysty w formie elektronicznej, publikacja Planu Rozwoju.

....................... ............................ ..................................
Podpis Dyrektora Podpis opiekuna stażu Podpis nauczyciela stażysty

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.