X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 32825
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego na nauczyciela mianowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

Nauczyciel kontraktowy: mgr Monika Konieczna
Wymiar stażu: 2 lata 9 miesięcy
Czas trwania stażu: 1 września 2016 roku do 31 maja 2019 roku
Posiadane kwalifikacje: 2004-2007- WSP TWP w Warszawie. Wydział Nauk Społeczno- Pedagogicznych w Katowicach.
Kierunek: Pedagogika
Specjalność: wczesnoszkolna edukacja zintegrowana z pedagogiką przedszkolną i logopedią.
2007-2009 - WSP TWP w Warszawie. Wydział Nauk Społeczno- Pedagogicznych w Katowicach.
Kierunek: Pedagogika- uzupełniające studia magisterskie.
Specjalność: wczesnoszkolna edukacja zintegrowana i pedagogika przedszkolna
Imię i nazwisko opiekuna stażu: mgr Grażyna Lubera
Przedszkole nr 12 w Mysłowicach
Dyrektor placówki: mgr Dorota Piasecka

I. Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań,
a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach
§ 7 ust. 2. pkt. 1.
Zadania Formy realizacji Dowody realizacji Termin
Poznanie procedur awansu zawodowego - Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego nauczycieli
- Śledzenie stron internetowych MEN
- Udział w kursach oraz warsztatach na temat awansu zawodowego nauczycieli wniosek o rozpoczęcie stażu
zaświadczenia
ukończenia warsztatów wrzesień 2016 okres stażu
okres stażu
Zredagowanie planu rozwoju zawodowego - Przygotowanie planu rozwoju zawodowego
w oparciu o analizę rozporządzenia dotyczącego awansu zawodowego plan rozwoju zawodowego wrzesień 2016
Nawiązanie kontaktu
z opiekunem stażu oraz ustalenie tematyki zajęć

- Ustalenie zasad współpracy oraz wspólnych działań, zawarcie kontraktu
- Systematyczna współpraca z opiekunem stażu
- Obserwowanie zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu
- Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu kontrakt
plan współpracy
scheduła planu zajęć
scenariusze zajęć
arkusze hospitacji wrzesień 2016

na bieżąco

na bieżąco
Ewaluacja własnych działań - Analiza i ocena działań notatki ze spotkań
notatki z hospitacji zajęć opiekuna stażu wg potrzeb
Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego podnoszących kompetencję, doskonalących wiedzę i umiejętności pracy nauczyciela - Udział w różnego rodzaju kursach,
szkoleniach, warsztatach i konferencjach zaświadczenia
na bieżąco
Pogłębianie wiedzy
i doskonalenie warsztatu pracy pod względem merytorycznym
- Aktywne uczestnictwo w WDN oraz
w posiedzeniach Rady Pedagogicznej
- Udział w zajęciach koleżeńskich
- Studiowanie czasopism i literatury pedagogicznej oraz stron internetowych protokoły

scenariusze, arkusze
hospitacji
adresy stron internetowych na bieżąco

wg potrzeb

wg potrzeb
Wdrażanie nowatorskich form pracy
z dziećmi
- Stosowanie aktywizujących metod nauczania.
- Organizowanie kącików sprzyjających rozwojowi różnych rodzajów aktywności
- Organizowanie zajęć wspierających: budowanie własnej wartości, wyrażanie własnych uczuć, nastrojów, rozwijanie wyobraźni artystycznej, twórczego myślenia scenariusze zajęć
zdjęcia wg potrzeb
Tworzenie własnego warsztatu pracy - Gromadzenie i stała aktualizacja materiałów i pomocy dydaktycznych, dekoracja sali zdjęcia
pomoce dydaktyczne na bieżąco
Dostosowanie sposobu prowadzenia dokumentacji do obowiązujących przepisów oraz wewnętrznych ustaleń na placówce. - Prowadzenie obowiązującej dokumentacji przedszkolnej:
- wpisy w dzienniku zajęć
- założenie i prowadzenie teczki grupy kserokopie
arkusz obserwacji dziecka
sprawozdania
plany miesięczne na bieżąco
Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego - Uporządkowanie zgromadzonych podczas trwania stażu dokumentów, materiałów, pomocy dydaktycznych itd. teczka zawierająca zebrane dokumenty
opis realizacji planu rozwoju zawodowego
dokonanie samooceny za okres stażu autorefleksja. maj 2019r

II. Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych;
§ 7 ust. 2. pkt. 2.
Zadania Formy realizacji Dowody realizacji Termin
Poznanie środowiska dzieci
i ich rodziców - Obserwacja, zebrania z rodzicami, spotkania indywidualne wynikające z potrzeb i zainteresowania rodziców
notatki,
listy obecności,
plan współpracy
z rodzicami, sprawozdania
z realizacji planu współpracy na bieżąco

Angażowanie rodziców w życie przedszkola, utrzymanie prawidłowych relacji z rodzicam i - Udział w programie prorodzinnym „Z mamą łatwiej” oraz w programie czytelniczym „Książeczki
z przedszkolnej biblioteczki”
- Pomoc w uroczystościach przedszkolnych scenariusze zajęć

na bieżąco

Wspieranie rodziców w działaniach wychowawczych, dydaktycznych
i prozdrowotnych - Pomoc psychologiczno- pedagogiczna rodzicom
w rozwiązywaniu problemów wychowawczych
- Pedagogizacja rodziców
- Udział w realizacji programu prozdrowotnego
„Na planecie Zdrówko” dokumentacja pomocy psychologiczno- pedagogicznej
artykuły
scenariusze zajęć wg potrzeb

Diagnozowanie i rozwijanie zainteresowań dzieci - Obserwacje
- Rozwijanie zainteresowań i zdolności
- Praca indywidualna z dzieckiem, uzupełnienie podstaw oraz praca na różnych poziomach. arkusze obserwacji
wytwory prac dziecięcych, karty pracy na bieżąco
Przygotowanie dzieci do udziału
w różnych konkursach - Uczestniczenie wychowanków w różnorodnych konkursach organizowanych na terenie placówki
oraz przez instytucje miejskie zaświadczenia
uczestnictwa
dyplomy
zdjęcia wg potrzeb
Nawiązanie współpracy ze środowiskiem lokalnym - Organizowanie spotkań z ciekawymi ludźmi
- Nawiązanie współpracy z:
- Filią Biblioteki Miejskiej nr 7 i 11
- Miejskim Ośrodkiem Kultury
- Komendą Policji
- Strażą Pożarn?

- Teatrem i kinem scenariusze
notatki
zdjęcia
podziękowania na bieżąco
Organizowanie wycieczek - Udział w wycieczkach w najbliższe otoczenie społeczno- przyrodnicze oraz poza lokalne karty wycieczki na bieżąco
Organizowanie i przygotowanie uroczystości oraz imprez przedszkolnych
a także zajęć dodatkowych - Opracowywanie scenariuszy, materiałów i dekoracji
do imprez oraz przygotowanie dzieci do uroczystości:
- Dzień Górnika
- Dzień Babci i Dziadka
- Zabawa karnawałowa
- Dzień Mamy i Taty
- Festyn Rodzinny
- zajęć otwartych
- uroczystości okolicznościowych
- imprez integracyjnych
- występów dla społeczności lokalnej
- Udział w programie: „ Maluję swój świat” scenariusze
zdjęcia
podziękowania cały okres stażu
Współorganizowanie wszelkich akcji społecznych, charytatywnych,
ekologicznych i zdrowotnych na terenie placówki

- Udział w akcjach:
- „Góra Grosza”
- „Ciepła Buda dla Burka”
- „Zbiórka nakrętek”
- „Sprzątanie świata”
- „Akademia Aquafresh”
- „Mamo, Tato wolę wodę”
- Kiermasze świąteczne itd. zaświadczenia
adnotacje w dzienniku zajęć
zdjęcia na bieżąco

III. Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej
§ 7 ust. 2, pkt 3
Zadania Formy realizacji Dowody realizacji Termin
Pozyskiwanie z Internetu informacji dotyczących awansu zawodowego oraz danych z zakresu prawa oświatowego - Wyszukiwanie i drukowanie potrzebnych informacji
z zakresu awansu zawodowego i przepisów prawa oświatowego teczka zawierająca podstawowe akty prawa oświatowego cały okres stażu
Gromadzenie niezbędnych przepisów oświatowych z Internetu, korzystanie z edukacyjnych serwisów internetowych - Śledzenie aktualnych zmian w prawie oświatowych
- Korzystanie ze stron MEN
- Stworzenie bazy przydatnych adresów internetowych
- Wyszukiwanie ciekawych scenariuszy, artykułów, referatów, opracowań netografia
kopie wydruków stron internetowych na bieżąco
Publikacje w Internecie
- Umieszczenie w Internecie publikacji dotyczących pracy zawodowej: opublikowanie planu rozwoju zawodo-wego na stronie. adres strony internetowej listopad 2016r.
Opracowanie materiałów dydaktycznych
i dokumentacji przedszkolnej - Obsługiwanie się techniką informatyczn?

przy opracowaniu:
- scenariuszy zajęć
- planów dydaktyczno- wychowawczych
- dokumentacji grupy
- pomocy dydaktycznych
- kart pracy dla dzieci
- dyplomów, zaproszeń na różne przedszkolne uroczystości,
- kroniki grupy przygotowane materiały
pomoce dydaktyczne, zdjęcia cały okres stażu
Komunikacja interpersonalna - Kontaktowanie się nauczyciela z rodzicami w sposób:
- pośredni za pomocą poczty internetowej
- bezpośredni w trakcie zebrań konsultacji, rozmów indywidualnych
- Podejmowanie dialogów na gruncie zawodowym oraz
różnych przedsięwzięć we współpracy z nauczycielami
- Zapewnienie życzliwej i przyjaznej atmosfery w grupie
poprzez prowadzenie zabaw i konwersacji mających na
celu dogłębne poznanie zachowań wychowanków
i kształtowanie empatii w stosunku do nich artykuły
protokoły z zebrań

potwierdzenia
materiały dydaktyczne
scenariusze zabaw
arkusze obserwacji
w zakresie społeczno - emocjonalnym wg potrzeb
wg potrzeb

wg potrzeb

IV. Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.
§ 7 ust. 2, pkt 4
Zadania Formy realizacji Dowody realizacji Termin
Aktualizacja wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki na różnego rodzaju formach doskonalenia - Udział w warsztatach, kursach, szkoleniach
i konferencjach zaświadczenia na bieżąco
Gromadzenie odpowiedniej literatury, aktualizacja księgozbioru - Poznanie literatury pomocnej w realizacji zadań dydaktyczno- wychowawczych artykuły
bibliografia książek na bieżąco
Współpraca ze specjalistycznymi poradniami - Nawiązanie współpracy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczn?

- Korzystanie z wiedzy i doświadczenia psychologa do rozwiązywania problemów adnotacje w dzienniku zajęć wg potrzeb
Współpraca z przedszkolnym logopedą - Prowadzenie konsultacji z logoped?

- Obserwacja zajęć prowadzonych przez logopedę potwierdzenie współpracy
notatki z zajęć wg potrzeb
wg potrzeb

V. Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż
§ 7 ust. 2, pkt 5
Zadania Formy realizacji Dowody realizacji Termin
Aktualizowanie wiedzy
z zakresu prawa oświatowego
- Analiza podstawowych aktów prawnych dotyczących pracy nauczyciela:
- Karta Nauczyciela
- Rozporządzenia MEN
- Ustawa o systemie oświaty
- Podstawa programowa wychowania przedszkolnego teczka zawierająca podstawowe akty prawa oświatowego
notatki
na bieżąco

Analizowanie dokumentacji regulujących funkcjonowanie pracy przedszkola - Pogłębianie wiedzy regulującej pracę przedszkola:
- Roczny plan pracy
- Statut Przedszkola
- Regulamin pracy przedszkola
- Programy autorskie notatki październik 2016r.
Zastosowanie wybranych aspektów konwencji praw dziecka w pracy
wychowawczo - dydaktycznej - Zajęcia wychowawczo-dydaktyczne scenariusze zajęć
zdjęcia na bieżąco
Uczestnictwo w tworzeniu przedszkolnych dokumentów - Przeprowadzenie ewaluacji działań dotyczących kształtowania postaw patriotycznych narzędzia badawcze
arkusz ewaluacyjny
sprawozdanie wg potrzeb

Plan ma charakter otwarty i możliwe są jego modyfikacje za zgodą dyrektora oraz zgodnie z potrzebami placówki i własnymi.
Plan sporządziła: Monika Konieczna Data:
Zatwierdzam do realizacji :

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.