X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 32717

Plan rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowango

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA
DYPLOMOWANEGO

NAUCZYCIEL MIANOWANY
Imię i nazwisko: ??????
Przedmiot nauczania: religia, plastyka, zajęcia artystyczne, doradztwo zawodowe

Czas trwania stażu:
01. 09. 2016 - 31. 05. 2019

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli

Czynności organizacyjne:
Zadania do wykonania Formy i sposoby realizacji Termin realizacji Sposób dokumentowania
1. Poznanie procedury awansu zawodowego
- Analiza nowych przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego
Wrzesień 2016
Notatki
2. Przygotowanie planu rozwoju zawodowego
- Wniosek o rozpoczęcie stażu
- Plan rozwoju zawodowego Wrzesień 2016

Plan rozwoju zawodowego

3. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju
- Gromadzenie dokumentacji
Cały okres stażu
Dokumentacja

4. Opracowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju - Przygotowanie sprawozdania z realizacji zatwierdzonego planu rozwoju

- Uzyskanie oceny dorobku zawodowego
Maj 2019

Czerwiec 2019 Sprawozdanie

Ocena dorobku zawodowego

§ 8 ust.1 pkt. 1
Podejmować działania mające na celu doskonalenie warsztatu i metod pracy, w tym doskonalenie umiejętności stosowania technologii
informacyjnej i komunikacyjnej,

Zadania do wykonania Formy i sposoby realizacji Termin realizacji Sposób dokumentowania

1. Podnoszenie jakości pracy nauczyciela poprzez pracę nad własnym rozwojem zawodowym i duchowym - Obserwacje zajęć przez dyrektora, ewaluacja
i samoocena hospitowanych zajęć
- Analiza własnych osiągnięć
- Systematyczny udział w dniach skupienia, spotkaniach formacyjnych i rekolekcjach dla katechetów , warsztatach, szkoleniach Zgodnie z terminami w ciągu stażu

Arkusz obserwacji
Konspekt zajęć

Zaświadczenia

2. Udział w zadaniach mających na celu podniesienie jakości pracy szkoły Uczestnictwo w pracach zespołu do spraw ds. ewaluacji wewnętrznej szkoły, zespołach przedmiotowych okres stażu Poświadczenie dyrektora szkoły

3. Poszerzenie wiedzy
i umiejętności w celu doskonalenia warsztatu i metod pracy

- Udział w szkoleniowych Radach Pedagogicznych
- Udział w różnych formach wewnętrznego i zewnętrznego doskonalenia zawodowego (w warsztatach szkoleniowych, kursach, konferencjach metodycznych)

okres stażu Zaświadczenia

4. Poszerzanie wiedzy merytorycznej
i pedagogicznej przydatnej
w procesie nauczania - Zapoznanie się z najnowszą literaturą katechetyczną, psychologiczną i pedagogiczn?

- Wykorzystanie w pracy proponowanych rozwiązań dydaktycznych
- Wymiana doświadczeń związanych z procesem nauczania z innymi nauczycielami okres stażu Bibliografia
Konspekty zajęć

5. Rozwijanie i doskonalenie umiejętności interpersonalnych - Udział w pracach zespołu nauczycieli
- Współpraca z doradcami metodycznymi religii okres stażu Notatki
Zaświadczenia

6. Podejmowanie dodatkowych zajęć w celu rozwijania zainteresowań
i twórczej działalności uczniów. - Przygotowanie uczniów do konkursów organizowanych przez Wydział Katechetyczny Diecezji Łowickiej, WODN, Instytucje i Organizacje Ogólnopolskie
- Praca z uczniami biorącymi udział w nabożeństwach parafialnych
- Zaangażowanie dzieci we wspólną pracę nad przygotowaniem uroczystości o tematyce religijnej w szkole oraz w Kościele
- Przygotowanie gazetek tematycznych
- Przygotowanie dzieci do I Komunii Świętej oraz do rocznicy I Komunii Świętej
- Prowadzenie Szkolnego Koła Wolontariatu okres stażu Zaświadczenia
7. Przeanalizowanie zasad funkcjonowania i organizacji szkoły - Analiza dokumentacji szkolnej: Statut, WZO itd.
na bieżąco Plan rozwoju zintegrowany z dokumentami szkoły
8. Współudział w procesie wychowania uczniów ze szczególnym uwzględnieniem dbałości o kształtowanie postaw chrześcijańskich.
- stała współpraca z Dyrekcją, wychowawcami i rodzicami w dziedzinie wychowania katechizowanych uczniów

- obecność na ogólnych zebraniach rodziców w szkole w porozumieniu z wychowawcami

- uczestniczenie w zebraniach rodziców katechizowanych klas

- w razie konieczności podejmowanie indywidualnych działań wychowawczych we współpracy z wychowawcami

- dzielenie się posiadaną wiedzą pedagogiczną w trakcie indywidualnych rozmów przeprowadzanych z rodzicami katechizowanych uczniów

- współpraca z innymi nauczycielami dotycząca oceniania zachowania uczniów

okres stażu

okres stażu

okres stażu

okres stażu

okres stażu

Poświadczenie właściwych osób

Poświadczenie właściwych osób

Poświadczenie właściwych osób

Poświadczenie właściwych osób

Poświadczenie właściwych osób
Opinia Dyrektora
9. Zastosowanie technologii komputerowej i informacyjnej w pracy - Korzystanie z komputerowych programów edukacyjnych, encyklopedii multimedialnych, Internetu
-Wyszukiwanie i przetwarzanie informacji z Internetu na potrzeby katechezy
- Zapisy planów, sprawozdań, systemów oceniania itp.
- Przygotowywanie pomocy dydaktycznych na lekcje okres stażu Spis wykorzystanych programów, konspekty, dyplomy, pomoce dydaktyczne
Spis stron www
Sprawozdanie za okres stażu
10. Publikacja własnych materiałów
w Internecie - Publikacja wybranych materiałów i pomocy dydaktycznych w Internecie
okres stażu Adresy stron www
11. Wykorzystanie Internetu jako narzędzia promocji szkoły Przesyłanie materiałów dotyczących życia szkoły na stronę szkoły
okres stażu Adres strony www
Wykaz artykułów zamieszczonych
w prasie i na stronie szkoły
12. Wykorzystanie urządzeń multimedialnych na zajęciach lekcyjnych - Przygotowywanie prezentacji multimedialnych
- Prowadzenie lekcji z wykorzystaniem rzutnika multimedialnego i programów edukacyjnych
- korzystanie ze stron internetowych, komputera, komórki (sms), skrzynki e-mail
Okres stażu Adnotacje
w scenariuszach zajęć
Zapisy
w dziennikach lekcyjnych, spis storn internetowych
13. Wykorzystanie Internetu jako źródła materiałów dydaktycznych
i wiedzy metodycznej - Korzystanie z nowości dydaktycznych na stronach www, portali katolickich, portali z plastyki, doradztwa zawodowego i wykorzystywanie ich na lekcjach

- Pozyskiwanie artykułów i pozycji książkowych z zakresu pedagogiki, psychologii, dydaktyki przydatnych w pracy nauczyciela

Okres stażu Konspekty zajęć
Adresy stron Pomoce dydaktyczne

§ 8 ust.1 pkt. 2 Realizować zadania służące podniesieniu jakości pracy szkoły,
Zadania do wykonania Formy i sposoby realizacji Termin realizacji Sposób dokumentowania
1. Opracowanie i wdrożenie
programu Szkolnego Koła Wolontariatu - Przygotowanie dokumentu
- Prowadzenie akcji wolontaryjnych Okres stażu Notatki własne
Program SKW
2. Opracowanie i drożenie programu działalności drużyny Harcerskiej „Szczęściarze” i gromady zuchowej „Koniczynki” - Przygotowanie dokumentu
- Prowadzenie imprez, biwaków, uroczystości Okres stażu Zapisy w dzienniku karcianym – notatki własne.
Program drużyny harcerskiej-zuchowej

3. Podejmowanie prób indywidualizacji oddziaływań dydaktyczno-wychowawczych.

- Długotrwała obserwacja i opis dwóch wybranych uczniów lub sytuacji wychowawczych pod kątem zmiany zachowań uczniów i osiągnięć na skutek prowadzonych działań dydaktyczno -wychowawczych

Okres stażu

Opis i analiza przypadków

4. Współpraca z rodzicami.
- Pogadanki na zebraniach z rodzicami Zgodnie z harmonio-gramem zebrań klasowych.
Odpowiednie potwierdzenia
5. Prowadzenie dodatkowych zajęć poszerzających wiedzę zainteresowanych uczniów
- Prowadzenie dodatkowych zajęć z zakresu doradztwa zawodowego Okres stażu Zapisy w dzienniku lekcyjnym
6.Wychowanie do szacunku i czci miejsc religijnych oraz kultu
Religijnego - Organizowanie pielgrzymek dzieci do miejsc kultu religijnego

- Wspólne wyjścia z uczniami do przydrożnych kapliczek Okres stażu

Okres stażu
Karta wycieczki

Zapisy w zeszycie wyjść szkolnych
7. Wychowanie uczniów do poczucia estetyki - Organizowanie wycieczek do muzeów, warsztatów plastycznych Okres stażu Karta wycieczki
8. Organizowanie
i przeprowadzenie konkursów szkolnych
- Organizowanie konkursów religijnych i plastycznych na terenie szkoły
- Przygotowanie uczniów do udziału w konkursach wiedzy religijnej oraz twórczości plastycznej Okres stażu
Zaświadczenia

9. Organizowanie wystaw prac uczniów.
- Wystawy tematyczne . Okres stażu Potwierdzenie Dyrektora szkoły
10. Podejmować działania mające na celu doskonalenie warsztatu i metod pracy, w tym doskonalenie umiejętności stosowania technologii informacyjnej i komunikacyjnej. - Wdrażanie zdobytej wiedzy i umiejętności w podnoszeniu jakości pracy szkoły. Okres stażu Zaświadczenia o ukończonych formach doskonalenia zawodowego.

11.Współpraca z parafią Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Starym Waliszewie
- Udział w spotkaniach parafialnych dzieci przygotowujących się do I Komunii świętej i do I rocznicy Komunii Świętej
- Przygotowanie dzieci do sakramentu Eucharystii.
- Pełnienie opieki na Mszach świętych z udziałem dzieci
- Prowadzenie z dziećmi „Drogi Krzyżowej”
- Przygotowanie dzieci do procesji Bożego Ciała
- Przygotowywanie opraw liturgicznych podczas Mszy Świętej Niedzielnej, oraz w czasie rekolekcji (wg harmonogramu)
- Przygotowanie inscenizacji jasełkowej w Kościele Okres stażu Potwierdzenie ks. proboszcza lub pracownika parafii Narodzenia N.M.P w Starym Waliszewie
12.Współpraca z rodzicami - Rozmowy z rodzicami w ramach spotkań pierwszokomunijnych Okres stażu Notatki
13.Współpraca z Samorządem Uczniowskim
- Współorganizacja imprez szkolnych Cały okres stażu Potwierdzenie opiekuna SU.

14. Współpraca ze świetlicą szkolną oraz biblioteką szkolną - Współorganizacja szkolnych uroczystości, apeli, akcji.
Cały okres stażu Potwierdzenie opiekuna świetlicy szkolnej oraz biblioteki, Dyrektora
15. Udział w ogólnoszkolnych akcjach np. Sprzątanie świata, Góra grosza, itp. - Zachęcanie i motywowanie katechizowanych do udziału w akcjach Cały okres stażu Odpowiednie poświadczenie
16. Współpraca z Hufcem im. Kornela Makuszyńskiego w Głownie - opracowanie programu działalności Hufca ZHP w Głownie
- udział w posiedzeniach Komendy Hufca ZHP Głowno Okres stażu Odpowiednie potwierdzenie
17. Współpraca z MOK w Głownie - udział dzieci w warsztatach plastycznych
- udział w konkursach plastycznych Okres stażu Odpowiednie potwierdzenie
18. Współpraca z Kurią Diecezji Łowickiej - udział dzieci w konkursach i olimpiadach religijnych Okres stażu Odpowiednie potwierdzenie
19. Współpraca z Gminą Głowno - udział uczniów w wycieczkach, wyjazdach, biwakach Okres stażu Odpowiednie potwierdzenie
20. Współpraca z nauczycielami
i rodzicami w procesie Wychowania uczniów, ze zwróceniem uwagi na kształtowanie ich postaw religijnych - Stała współpraca z wychowawcami i rodzicami
- Wymiana poglądów, spostrzeżeń, dzielenie się doświadczeniem z nauczycielami, ewentualna pomoc i współpraca w rozwiązywaniu pojawiających się trudności
- Organizowanie wspólnych przedsięwzięć
- Obecność na zebraniach dla rodziców w szkole
- Dzielenie się wiedzą pedagogiczn?

z rodzicami w trakcie indywidualnych rozmów Okres stażu Notatki, scenariusze, opinie nauczycieli, opinia dyrektora szkoły
21. Współpraca z katechetami, nauczycielami z innych placówek - Udział w spotkaniach katechetycznych
- Wspólne rozwiązywanie problemów Okres stażu Potwierdzenie
uczestnictwa
22. Współpraca katechetów w ramach spotkań organizowanych przez Wydział Katechetyczny Kurii Łowickiej - Udział w spotkaniach merytorycznych i formacyjnych
- Wzajemne dzielenie się wiedzą i doświadczeniem przydatnym w pracy nauczyciela Okres stażu
Zgodnie z harmonogramem spotkań Zaświadczenie uczestnictwa
23. Rozpoznawanie
i rozwiązywanie problemów edukacyjnych i wychowawczych - Opis i analiza dwóch przypadków rozpoznania
i rozwiązania problemów edukacyjnych i wychowawczych
- Współpraca z pedagogiem szkolnym Okres stażu Opis i charakterystyka podjętych działań

24. Opracowanie scenariuszy uroczystości szkolnych, religijnych
- Przygotowanie szkolnych Jasełek, akademii
- Przygotowanie wraz z uczniami apelu, akademii tematycznej i zaprezentowanie się na forum szkoły

Według
harmonogramu
Potwierdzenie Dyrektora szkoły.

§ 8 ust.1 pkt. 3
Pogłębiać wiedzę i umiejętności służące własnemu rozwojowi oraz podniesieniu jakości pracy szkoły, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której odbywa staż.

Zadania do wykonania Formy i sposoby realizacji Termin realizacji Sposób dokumentowania
1.Pogłębianie wiedzy i umiejętności posługiwania się technologią komputerową i informacyjną, religijną oraz plastyczną • Uczestniczenie w różnych formach doskonalących z zakresu technologii komputerowej i informacyjnej, wiedzy religijnej oraz plastycznej W trakcie stażu Zaświadczenia

2.Opublikowanie w Internecie zatwierdzonego planu rozwoju zawodowego oraz materiałów dydaktycznych Opublikowanie Planu rozwoju zawodowego na stronie internetowej szkoły. Udostępnianie swoich materiałów dydaktycznych na edukacyjnych portalach internetowych Rok szkolny
2016/2017
W trakcie stażu Strona internetowa szkoły
Lista stron z publikacjami
3.Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem zawodowym z innymi nauczycielami • Wymiana doświadczeń z nauczycielami uczącymi pokrewnych przedmiotów.
• Prowadzenie lekcji otwartych
Przekazywanie wybranych materiałów i pomocy dydaktycznych oraz materiałów ze szkoleń zainteresowanym nauczycielom Przez cały okres stażu Lista udostępnionych materiałów
Scenariusze lekcji
Scenariusze prelekcji
4.Obserwowanie zajęć prowadzonych przez innych nauczycieli w ramach lekcji otwartych • Dzielenie się swoimi spostrzeżeniami i doświadczeniem W trakcie stażu Notatki własne
5.Poszerzenie wiedzy w zakresie umiejętności diagnozowania i rozwiązywania problemów młodzieży • Udział w warsztatach i szkoleniach dotyczących rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych lub wychowawczych.

• Samodzielne studiowanie literatury odnośnie w/w tematyki Cały okres stażu Zaświadczenia ze szkoleń

Wykaz literatury
6. Poszerzanie procesu dydaktycznego katechezy o wymiar artystyczny. • Nauka gry na gitarze. Cały okres stażu Potwierdzenie dyrektora szkoły

Plan rozwoju zawodowego ma charakter otwarty i w trakcie realizacji może podlegać modyfikacji

Opracowała: ................................

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.