X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 32711
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego na nauczyciela mianowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO

NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO

UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

Imię i nazwisko: mgr Aleksandra Szczęsna

Placówka oświatowa: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Juliana Tuwima w Pajęcznie

Okres stażu: 2 lata 9 miesięcy (01.09.2014r – 31.05.2017r)

Stanowisko: Nauczyciel języka angielskiego i języka niemieckiego

Cel główny:

Uzyskanie stopnia awansu zawodowego

nauczyciela mianowanego

§ 7. ust. 2, pkt 1.

Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.

ZADANIA

FORMY REALIZACJI

TERMIN

DOWODY REALIZACJI

Współpraca

z opiekunem stażu

Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu oraz sporządzenie kontraktu

Korzystanie z pomocy opiekuna w prawidłowym sformułowaniu planu rozwoju zawodowego

Konsultacje z opiekunem w problematycznych sytuacjach

Opracowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego

IX. 2014 r.

IX. 2014 r.

cały okres stażu

VI. 2017 r.

kontrakt, harmonogram współpracy

plan rozwoju zawodowego

wnioski

sprawozdanie

Wstępna ocena własnych możliwości

i umiejętności jako nauczyciela

Samoocena, określenie mocnych i słabych stron własnej działalności

IX. 2014 r.

własne wnioski,

arkusz samooceny nauczyciela

Dalsze doskonalenie umiejętności prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację zadań

Hospitacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli

Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu

Omawianie prowadzonych i obserwowanych zajęć w celu doskonalenia umiejętności omawiania i ewaluacji własnych

i obserwowanych działań

wg harmonogramu współpracy z opiekunem stażu

arkusze obserwacji,

scenariusze lekcji

wnioski

Poszerzanie wiedzy i umiejętności poprzez udział w różnych formach doskonalenia zawodowego

Doskonalenie zawodowe przez udział

w wewnętrznych szkoleniach na posiedzeniach Rady Pedagogicznej oraz zebraniach Zespołu Przedmiotowego

Udział w kursach, szkoleniach, warsztatach

Metodycznych

Samodzielne studiowanie literatury pedagogicznej i publikacji prasowych

Studiowanie zasobów wiedzy korzystając z portali internetowych

cały okres stażu

cały okres stażu

cały okres stażu

zaświadczenia, notatki, materiały ze szkoleń

zaświadczenia

wykaz lektur

wykaz adresów portali edukacyjnych

Doskonalenie i organizacja warsztatu i metod pracy

Opracowane i realizacja programu wychowawczego klasy

Dokonywanie ewaluacji swoich działań a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach

Autorefleksja i wnioski niezbędne do modyfikowania warsztatu swojej pracy z uwzględnieniem informacji zwrotnych od uczniów

Opieka nad salą nr 29

Stosowanie aktywizujących metod pracy na zajęciach z uwzględnieniem indywidualizacji procesu nauczania

Samodzielne przygotowanie pomocy dydaktycznych do zajęć

Opracowanie własnych narzędzi pomiaru dydaktycznego ( karta obserwacji dziecka)

Gromadzenie

różnorodnych scenariuszy do zajęć i uroczystości

cały okres stażu

po każdym semestrze

cały okres stażu

cały okres stażu

autoanaliza, wnioski

ankiety

narzędzia pomiarowe,

analizy testów

i sprawdzianów

wystawy prac, gazetki

Karta obserwacji dziecka

Scenariusze

Prowadzenie dokumentacji szkolnej

Systematyczne prowadzenie dokumentacji: wpisy do dziennika, karty pracy, dzienniki zajęć pozalekcyjnych

Okres stażu

Potwierdzenie dyrektora

Podejmowanie dodatkowych wewnątrz- szkolnych działań przy współpracy

z innymi nauczycielami

Uczestnictwo w pracy Zespołu Przedmiotowego, konsultacje z innymi nauczycielami

Praca w zespole dotyczącym opracowania koncepcji pracy szkoły

Organizowanie konkursów językowych

Nawiązanie współpracy z pedagogiem szkolnym mające na celu lepsze poznanie sytuacji rodzinnej uczniów

cały okres stażu

I semestr roku szkolnego 2014

Cały okres stażu

cały okres stażu

notatki, wnioski, sprawozdania

z pracy

sprawozdania

potwierdzenie pedagoga

o współpracy

Przygotowanie sprawozdania

z realizacji planu rozwoju zawodowego

Podsumowanie całości pracy w pisemnym sprawozdaniu

Dokonanie samooceny za okres stażu

VI. 2017 r.

VI. 20017 r.

sprawozdanie

z realizacji planu rozwoju zawodowego

§ 7. ust. 2, pkt 2.

Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.

ZADANIA

FORMY REALIZACJI

TERMIN

DOWODY REALIZACJI

Rozpoznanie problemów środowiska uczniów z uwzględnieniem specyfiki współczesnych problemów społeczno - cywilizacyjnych

Rozmowy i konsultacje z pedagogiem szkolnym w celu poznania sytuacji rodzinnej i materialnej uczniów oraz w celu udzielenia pomocy uczniom potrzebującym

Współpraca z pedagogiem szkolnym przy realizacji programów profilaktycznych

Współpraca z pedagogiem szkolnym w tworzeniu i realizacji programu wychowawczego szkoły oraz programu wychowawczego klasy

Rozmowy z wychowawcami klas oraz innymi nauczycielami mającymi na celu wymianę spostrzeżeń ze szczególnym uwzględnieniem trudności i problemów uczniów z orzeczeniami

cały okres stażu

na bieżąco

notatki, wnioski

potwierdzenia wychowawców, pedagoga

sprawozdania ze spotkań

Współpraca z rodzicami

Spotkania grupowe z rodzicami

Spotkania indywidualne z rodzicami

Pomoc i udział rodziców w organizowaniu imprez okolicznościowych

Cały okres stażu

Protokoły zebrań z rodzicami, listy obecności

Spotkania z różnymi ludźmi

Nawiązanie współpracy z Komendą Powiatową Policji w Pajęcznie oraz z Komenda Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Pajęcznie

Spotkania z:

- pielęgniarką

- policjantem

- strażakiem

Cały okres stażu

Potwierdzenie odbytych spotkań

Współpraca z Samorządem Uczniowskim

Pomoc w organizowaniu imprez szkolnych, charytatywnych ( dyskoteki, wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy) w szkole i na terenie miasta.

Okres stażu

Potwierdzenie współpracy

Organizowanie i udział w imprezach środowiskowych

Udział w akcjach:

Sprzątanie świata, itp.

Charytatywnych:

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

Akcja charytatywna dla uczennic Szkoły Podstawowej nr 1 w Pajęcznie

Współpraca z Miejsko Gminnym Ośrodkiem Kultury i Sportu,Biblioteką Pedagogiczną i Biblioteką Publiczną Gminy i Miasta Pajęczno

Okres stażu

2014 / 2015

Potwierdzenie dyrektora

Plan akcji charytatywnej

Wystawa prac konkursowych

Podejmowanie działań utrwalających nawyk przestrzegania zasad bezpieczeństwa w domu i poza domem

Pogadanki edukacyjne zaproszonych policjantów i strażaków

Systematyczne utrwalanie i omawianie zasad

Bezpiecznego zachowania w szkole

Systematyczne utrwalanie i omawianie zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego

Cały okres stażu

Potwierdzenie odbytych spotkań

Adnotacje w dzienniku

Organizowanie imprez szkolnych i klasowych

Organizacja przedstawień anglojęzycznych

Współorganizowanie wycieczek szkolnych i klasowych

Andrzejki

Wigilia

Dzień Kobiet

Dzień Chłopaka

Dzień Dziecka

Bal Szóstoklasisty

Cały okres stażu

Wg harmonogramu

Adnotacje w dzienniku

Karty wycieczek

Doskonalenie umiejętności uwzględniania

i rozwiązywania problemów środowiska oraz współczesnych problemów cywilizacyjnych i społecznych

Pogłębianie wiedzy na temat problemów cywilizacyjnych i społecznych przez samodzielną lekturę i śledzenie aktualnych wydarzeń

Współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Pajęcznie

cały okres stażu

według potrzeb

notatki, wnioski, spostrzeżenia

potwierdzenie

poradni

o nawiązanej współpracy

§ 7. ust. 2, pkt 3.

Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

ZADANIA

FORMY REALIZACJI

TERMIN

DOWODY REALIZACJI

Dokonanie oceny własnych umiejętności z zakresu technologii komputerowej i informacyjnej oraz ich doskonalenie

Dokonanie bilansu własnej wiedzy

i umiejętności

Wykorzystanie internetu jako źródła informacji dotyczącego szkolnictwa

Korzystanie z dostępnych w portalach internetowych publikacji

cały okres stażu

autorefleksja

notatki

wyniki pracy,

wykaz publikacji

Wykorzystanie w pracy technologii komputerowej i technologii informacyjnej

Przygotowanie za pomocą komputera nowych narzędzi pracy (scenariuszy zajęć, ankiet, ilustracji, kart pracy, dyplomów, referatów, zaproszeń, podziękowań oraz dokumentacji związanej z awansem zawodowym)

Wykorzystanie edytora tekstu do pisania wszystkich niezbędnych materiałów związanych z pracą dydaktyczną i wychowawczą, awansem zawodowym oraz pracą szkoły

Wykorzystanie dziennika elektronicznego na zajęciach

Komunikacja poprzez pocztę elektroniczną z innymi nauczycielami oraz rodzicami

Prowadzenie zajęć z wykorzystaniem komputera oraz internetu

Udział w Programie "Szkoła z Klasą 2.0" - umieszczanie na stronie programu opisu działań,w tym scenariuszy lekcji interaktywnych

cały okres stażu

według możliwości

cały okres stażu

materiały

i pomoce dydaktyczne

scenariusze zajęć

notatki, wykaz adresów stron internetowych

Publikacje własnych materiałów

Opublikowanie na wybranej stronie internetowej scenariuszy zajęć oraz planu rozwoju zawodowego

cały okres stażu

XI. 2017 r.

pomoce dydaktyczne

wydruk i adres strony internetowej

§ 7. ust. 2, pkt 4.

Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich

w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.

ZADANIA

FORMY REALIZACJI

TERMIN

DOWODY REALIZACJI

Aktualizacja wiedzy z zakresu dydaktyki, psychologii i pedagogiki poprzez samodzielne studiowanie literatury oraz poprzez uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego

Lektura zagadnień wymienionych dziedzin

cały okres stażu

Wykaz lektur

Zaświadczenia

Współpraca z placówkami działającymi na rzecz pomocy dzieciom i rodzinom

Współpraca z:

Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną

w Pajęcznie

Miejsko-Gminnym Ośrodkiem pomocy Społecznej w Pajęcznie w celu poznania sytuacji rodzinnej wychowanków sytuacji i pomocy

cały okres stażu

zaświadczenia o współpracy

Diagnozowanie problemów opiekuńczo-wychowawczych i problemów dydaktycznych dzieci

Ankietowanie

Rozmowy z rodzicami mające na celu pomóc w rozwiązaniu problemów dydaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych

Wg potrzeb

Analiza ankiet

Wpisy w dzienniku

§ 7. ust. 2, pkt 5.

Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.

ZADANIA

FORMY REALIZACJI

TERMIN

DOWODY REALIZACJI

Poznanie procedury awansu zawodowego nauczycieli

i zastosowanie wiedzy

w praktyce

Analiza przepisów prawa oświatowego regulujących system awansu zawodowego nauczycieli: Rozporządzenie MENiS z dnia 1.12.2004 r. ( wraz z późniejszymi zmianami), Karta Nauczyciela – rozdział 3a w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli

Gromadzenie na własny użytek tekstów aktów prawnych dotyczących awansu

Napisanie i złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu, planu rozwoju zawodowego, sprawozdania z realizacji planu

Uaktualnianie wiedzy na temat procedury awansu (portale internetowe itp.)

IX. 2014 r.

cały okres stażu

zgodnie z roz -

porządzeniem MENiS

cały okres stażu

zbiór dokumentacji

biblioteka własna

wniosek, plan rozwoju,

sprawozdanie

biblioteka własna

Aktualizacja

i poszerzanie wiedzy z zakresu prawa oświatowego

Analiza przepisów zawartych w takich aktach prawnych jak Karta Nauczyciela, Rozporządzenia MEN, Konstytucja RP

Gromadzenie własnych zasobów w/w tekstów w formie elektronicznej lub wydruków

X. 2011 r.

cały okres stażu

zbiór dokumentacji

biblioteka własna

wydruki

Aktualizacja wiedzy dotyczącej zasad funkcjonowania i organizacji pracy szkoły

Analiza dokumentów regulujących pracę szkoły, tj. Programu Wychowawczego Szkoły, Statutu Szkoły, Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania

Udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej oraz Wewnątrzszkolnym Doskonaleniu Nauczycieli

XI. 2011 r.

cały okres stażu

zbiór dokumentacji

zapisy

w protokołach,

notatki własne,

zaświadczenia

Realizacja zdań określonych w planie rozwoju zawodowego będzie przedstawiona w postaci pisemnej oraz

w formie zaświadczeń i innych dokumentów potwierdzających podejmowanie określonych działań i udział

w doskonaleniu zawodowym. Po zakończeniu stażu dokonam analizy i samooceny zrealizowanego planu rozwoju zawodowego z uwzględnieniem zgromadzonej dokumentacji. Sporządzę sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego i przedstawię opiekunowi stażu oraz Dyrektorowi Szkoły.

..................................

Podpis nauczyciela kontraktowego

odbywającego staż

Zatwierdzam do realizacji:

..................................

Podpis Dyrektora Szkoły

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.