X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 32684
Przesłano:
Dział: Przedszkole

Rusałkowe atelier-twórcze zabawy plastyczne. Program edukacji plastycznej w przedszkolu

OPRACOWAŁA : JOLANTA SZOT

SPIS TREŚCI:

Wprowadzenie ........................................3 I. Warunki realizacji programu........................................4 II. Cele ogólne ........................................5 III. Cele szczegółowe........................................7 IV. Treści kształcenia........................................ ....................................8 V. Metody, formy pracy techniki plastyczne....................................11 VI. Przewidywane osiągnięcia dzieci i sposoby ich oceniania .......14 VII. Ewaluacja programu ........................................ 15 VIII.Plan realizacji programu ........................................16 IX. Bibliografia ........................................21 X. Załączniki........................................22

,,Jeśli chcesz zbudować statek, to nie zwołuj ludzi,
by szukali drewna, by podzielili się obowiązkami,
lecz naucz ich tęsknoty za szerokim, bezkresnym morzem”
Antoine de Saint-Exupery

WPROWADZENIE
Wychowanie estetyczne u dzieci w wieku przedszkolnym stanowi istotną część wychowania ogólnego. Lata między trzecim a szóstym rokiem życia to okres zabawy i wzmożonej aktywności. Francuski psycholog i pedagog Maurice Debesse nazwał go okresem ,,skaczącej kózki” i wskazywał na typowe dla dziecka zjawisko synkretyzmu w ujmowaniu świata, a także na naturalne upodobanie do sztuki ludowej. Uważał również, że dziecko nawiązuje kontakt ze spostrzeganą rzeczywistością poprzez swój własny sposób wyobrażania. Dla dzieci w wieku przedszkolnym twórczość plastyczna jest przygodą w obcowaniu ze światem, odzwierciedla ona ich przeżycia, emocje, doświadczenia , potrzeby, jest więc przede wszystkim ich indywidualnym środkiem wyrazu. Po przez działanie wyrażają to , czego nie potrafią powiedzieć słowami. Wytwory dzieci nie są adresowane do konkretnego widza, wynikają z jego indywidualnych potrzeb psychicznych. Piękno ich prac tkwi w tym, że są tworzone spontanicznie z ogromnym zaangażowaniem i nie do końca świadomie. Wytwory plastyczne mogą nam wiele powiedzieć o jego autorze o jego zainteresowaniach, wiedzy o otoczeniu, sprawności manualnej. Wychowanie plastyczne w przedszkolu z jednej strony uwrażliwia dziecko na różne zjawiska wizualne tj.: światło, barwa, kształt, proporcje, kompozycja, a z drugiej strony kształci zdolności emocjonalnego przeżywania różnych wartości plastycznych, eksperymentowanie materiałem i narzędziem oraz swobodne wyrażanie przeżyć i doświadczeń w twórczości plastycznej. Program ,,Rusałkowe atelier-twórcze zabawy plastyczne” jest wyrazem zainteresowania i troski o dziecko oraz o rozwój jego zdolności. Uwzględnia możliwości rozwojowe dzieci przedszkolnych. Jednocześnie skierowany jest do nauczycieli twórczych, poszukujących atrakcyjnych sposobów stymulowania dziecięcej wyobraźni ,aktywności twórczej. Dzieciom pozwoli na rozwijanie swoich zdolności plastycznych, zainteresowań , na zaspokajanie naturalnej potrzeby tworzenia i działania oraz na poznanie nowych technik plastycznych. Treści programu umożliwią przedszkolakowi spotkanie ze światem najwspanialszych artystów , ich dzieł, stosowanych przez nich technik i materiałów .Staną się inspiracją do twórczości własnej dziecka. Wdrożenie programu rozszerzy ofertę edukacyjną przedszkola oraz przyczyni się do stworzenia lepszych warunków do podejmowania twórczej działalności plastycznej.
Program jest zgodny z podstawą programową wychowania przedszkolnego zatwierdzoną przez MEN /Dz.U. Nr4/2009 – Rozporządzenie MEN z dn.23 grudnia 2008r a jego treści poszerzają jej obszary.

I. WARUNKI REALIZACJI PROGRAMU

Program ,,Rusałkowe atelier –twórcze zabawy plastyczne” będzie realizowany od września 2013 i kontynuowany przez cały rok szkolny. Zajęcia odbywać się będą 2 razy w tygodniu , prowadzone przez nauczycielkę opracowującą zawartość programu.
Program jest skierowany do dzieci w wieku 4,5 lat, które wykazują zainteresowania i zdolności plastyczne .Potencjalni uczestnicy zostaną wyłonieni na podstawie analizy wytworów plastycznych dzieci zgromadzonych w teczkach, która zostanie przeprowadzona w czerwcu 2013r.,na podstawie wywiadu z nauczycielkami i w oparciu o karty obserwacji dzieci w przedszkolu. Stworzona zostanie grupa ok. 15 osób, które dobrowolnie będą chciały uczestniczyć w realizacji przedsięwzięcia .
Program ten jest dostosowany do warunków lokalowych i organizacyjnych przedszkola, w którym zostanie zagospodarowane osobne pomieszczenie do pracy twórczej z dziećmi. Atelier przy współpracy z rodzicami i dziećmi będzie wyposażone w niezbędne pomoce, przybory plastyczne, materiały, ciekawe eksponaty .
Planowane zajęcia plastyczne będą skorelowane z treściami programowymi i programem pracy przedszkola. W celu uzyskania jak najlepszych efektów w twórczej pracy z dziećmi zajęcia będą prowadzone systematycznie w atmosferze zachęty, życzliwości i akceptacji dla ich pomysłów. Dziecko będzie miało swobodę w działaniu , bez przymusu, narzucania swojej woli przez prowadzącego. Nauczyciel będzie inspirować dziecko różnymi środkami, wspierać je , motywować ,dodawać pewności siebie, przeżywać z nim małe sukcesy. Dzięki zastosowaniu różnorodnych technik plastycznych i materiałów będzie zachęcał i motywował dziecko do pracy , umożliwi mu przeżywanie wspaniałej przygody ze sztuką tworzenia.
Realizacja programu przyczyni się do ogólnego rozwoju dzieci , aktywnego poznawania przez nich rzeczywistości z różnych perspektyw. Pozwoli na wzbogacenie wiedzy i doświadczeń przedszkolaków o przedmiotach, przyrodzie , technice, życiu ludzi i zwierząt. Pozytywnie wpłynie na rozwój ich zainteresowań , umiejętności i zdolności a także na rozwój sfery emocjonalnej społecznej.

II .CELE OGÓLNE

Edukacja plastyczna , która stanowi istotną część wychowania estetycznego odgrywa dużą rolę w ukierunkowywaniu aktywności dziecka, w wyzwalaniu uczuć, ekspresji, samorealizacji. Kształtuje wyobraźnię, pamięć, ma duże znaczenie dla rozwoju mowy i myślenia. Dziecko uczestnicząc w zajęciach plastycznych rozwija własną osobowość, podejmuje inicjatywę, uczy się wyrażania własnych odczuć, spostrzeżeń. Spotkania ze sztuką mają również charakter terapeutyczny ,pozwalają na rozładowanie napięcia emocjonalnego i mięśniowego. Udział w warsztatach rozwija takie cechy charakteru jak: samodzielność , wytrwałość, pewność siebie, wzmacnia poczucie własnej wartości. Dziecko przeżywa małe sukcesy tym samym wzrasta jego samoocena a także wiara we własne możliwości. Wszystkie podejmowane próby działalności twórczej powinny mieć pozytywny wydźwięk a nie oceniany w kategoriach ,,ładne” albo ,,brzydkie”.
Koło plastyczne to sposób na kreatywne zagospodarowanie czasu wolnego i rozrywka , która daje dziecku radość, relaks, zadowolenie. Zaspokaja naturalną w wieku przedszkolnym potrzebę działania, doświadczania, eksperymentowania, manipulowania.
Podsumowując warsztaty plastyczne dają dziecku wiele korzyści:
• wspierają samodzielne działania i zabawy twórcze
• kształtują wiarę we własne możliwości
• uwrażliwiają na odbiór sztuki
• rozwijają wyobraźnię oraz twórcze myślenie
• wprowadzają w świat wartości estetycznych
• rozbudzają i pogłębiają zainteresowania sztuką : malarstwem, rzeźbą i architekturą
• rozwijają zdolności manualne
• doskonalą pamięć wzrokową, wyobraźnię przestrzenną, ruchową i kolorystyczną
• kształcą umiejętności społeczne

Biorąc pod uwagę ogromny wpływ warsztatów plastycznych na wszechstronny rozwój małego dziecka ,stworzenie i realizacja programu ,,Rusałkowe atelier-twórcze zabawy plastyczne’’ jest uzasadnione .Mam nadzieję ,że wzbogaci ofertę edukacyjną przedszkola a tym samym wpłynie na podniesienie jakości pracy .

Celem ogólnym tego programu jest rozwijanie zdolności i zainteresowań plastycznych dzieci i ich możliwości twórczych podczas różnorodnych działań plastycznych.

II. CELE SZCZEGÓŁOWE

Z celów ogólnych wynikają cele szczegółowe, które ukierunkowują działalność nauczyciela oraz odpowiadają potrzebom i oczekiwaniom rozwojowym dziecka aktywnego i twórczego

Dziecko:
• potrafi wyrażać się przez proste środki wyrazu takie jak kolor i kształt oraz proste formy konstrukcyjne
• wykazuje zainteresowanie malarstwem, rzeźbą i architekturą
• przejawia w miarę swoich możliwości, zainteresowanie wybranymi zabytkami, dziełami sztuki oraz tradycjami i obrzędami ludowymi
• poznaje wybrane dzieła plastyczne wybitnych twórców
• dziecko rozwija spostrzegawczość i uczy się uważnie patrzeć (organizować pole spostrzeżeniowe)
• dziecko rozwija umiejętności precyzyjne – lepienie, klejenie, ugniatanie, wycinanie itp.
• szanuje wytwory pracy własnej i innych uczestników
• dziecko uczy się samodzielnego, twórczego pokonywanie przeszkód i rozwiązywania problemów
• dziecko słucha w skupieniu i pyta o niezrozumiałe fakty i formułuje dłuższe wypowiedzi w ważnych sprawach
• dziecko uczy się konstruować formy plastyczne w oparciu o przekaz werbalny
• dziecko potrafi bezpiecznie posługiwać się różnymi narzędziami plastycznymi
• dziecko uwrażliwia się na piękno natury i dzieł sztuk plastycznych, poznaje świat wartości estetycznych
• odkrywa własne możliwości i uzdolnienia artystyczne
• potrafi słuchać, patrzeć, tworzyć i wyrażać własne przeżycia w kontaktach z różnymi dziedzinami sztuki
• kształci i wzbogaca własną pomysłowość, wyobraźnię oraz inwencję twórczą w różnych formach aktywności i twórczości
• rozwija własny potencjał pozytywnych wartości
• potrafi współdziałać w zespole
• dostrzega piękno sztuki i piękno natury
• organizuje swój warsztat pracy i porządkuje miejsce pracy
• odczuwa radość i satysfakcję z pozytywnych efektów własnych działań

IV.TREŚCI KSZTAŁCENIA

1.Organizowanie dzieciom warunków do kontaktu ze sztuką
- Wzbudzanie zainteresowania sztuką
- Organizowanie warunków do poznawania sztuki sławnych artystów:
• zwiedzanie ekspozycji malarstwa w muzeum
• oglądanie rzeźb i pomników w najbliższym środowisku
• oglądanie reprodukcji dzieł malarskich, rzeźby w albumach, czasopismach zgromadzonych w kąciku książki
• spotkania z plastykiem, studentami Akademii Sztuki w Szczecinie
• udział w warsztatach muzealnych w Muzeum Techniki i Komunikacji w Szczecinie
- Poznawania miejsc prezentujących prace artystów – plastyków:
• galeria
• wystawa
• wernisaż
2.Techniki plastyczne
- Poznawanie podstawowych technik plastycznych:
• rysunek
• malowanie farbami
• wycinanka
• wydzieranka
• wyklejanka
• collage
• lepienie
• frottage
• sztuka składania papieru – origami
- Poznawanie środków wyrazu artystycznego i stosowanie ich w tworzeniu własnego obrazu:
• kredka świecowa
• kredka ołówkowa
• pastele suche i olejne
• ołówek
• flamastry
• węgiel drzewny
• kreda
• farby plakatowe
• farby wodne- akwarele
• tusz
• tempery
• kolorowy papier
• karton
• materiał przyrodniczy ( gałązki, patyczki, nasiona, muszle, kamyczki, liście, itp.)
• materiały różne ( folia, skrawki materiału, bibuła, tworzywa sztuczne, włóczka, drut itp.)
• glina.
- Poznawanie narzędzi pracy:
• pędzel
• nożyczki
• patyczek
• palce własnych rąk
• sztalugi
3.Dostrzeganie różnorodności barw i środków wyrazu artystycznego
- Poznawanie podstawowych środków wyrazu artystycznego:
• barwa
• kształt
• kreska
• linia
• plama
- Nabywanie umiejętności rozpoznawania i nazywania barw
• barwy podstawowe:
żółty, czerwony, niebieski
• barwy pochodne:
pomarańczowy, brązowy, fioletowy, różowy, zielony, granatowy
- Wyrażanie nastroju i przedstawianie przedmiotów, zdarzeń ,zjawisk i postaci za pomocą barw
4.Tworzenie prac plastycznych
- Rozwijanie własnej wyobraźni i kreatywności poprzez tworzenie różnorodnych prac plastycznych;
• w oparciu o obserwacje i doświadczenia
• przedstawianie i wyrażanie zjawisk przyrodniczych , wydarzeń i postaci fantastycznych
• przedstawianie wydarzeń z życia codziennego
• przedstawianie scen wyrażających rożne stany emocjonalne
- Kształtowanie umiejętności tworzenia prac inspirowanych muzyką, obrazem i literaturą:
• przedstawianie krajobrazu i najbliższego środowiska otaczającego dziecko
• przedstawianie własnego stosunku do otaczającej rzeczywistości
- Wykonywanie prostych form użytkowych:
• faktura wklęsła jako ślad narzędzia
• modelowanie z tworzywa plastycznego (plastelina, masa solna, glina)
- Eksperymentowanie materiałami i narzędziami:
• posługiwanie się różnymi narzędziami
• operowanie różnymi rodzajami linii i plamami zależnymi od narzędzia
• rysowanie na dużych powierzchniach np. duże arkusze papieru
5. Tworzenie galerii sztuki dziecięcej
- Kształcenie potrzeby eksponowania wytworów własnej sztuki dla innych :
• zorganizowanie na terenie placówki ,,Galerii Małego Artysty”, eksponującej prace dzieci
• organizowanie kiermaszy prac plastycznych
• zachęcanie do udziału w konkursach plastycznych

V. METODY , FORMY PRACY I TECHNIKI PLASTYCZNE

Obszar edukacji plastycznej wymaga organizacji prawidłowych warunków dostosowanych do wieku dziecka i stosowania treści zaczerpniętych z najbliższego otoczenia. Należy umiejętnie dobierać metody i formy pracy , które będą sprzyjać rozwijaniu zdolności i twórczości dziecięcej.

Realizacja programu opiera się na metodach :

- aktywizujących (odkrywanie, poszukiwanie, przeżywanie ,działanie)
- słownych (rozmowa, opowiadanie, zagadka, objaśnienia)
- oglądowych (pokaz, ilustracje, wzór, przykład)
- czynnych (zabawy plastyczno-techniczne)
- doświadczeń i eksperymentowania np. mieszanie barw

Zajęcia podczas warsztatów plastycznych będą odbywać się w formach organizacyjnych takich jak:
- praca indywidualna
- praca w małych zespołach
- praca z całą grupą
Oprócz wymienionych form program przewiduje również
-wycieczki i spacery :obserwowanie natury, zabytków architektury , pomników
-spotkania z artystami
-udział w konkursach plastycznych
-wyjścia do galerii
-do muzeum na wystawy
-organizowanie galerii prac dzieci
-udział w warsztatach muzealnych

Podczas realizacji programu uwzględniono również wiele różnorodnych technik plastycznych :

1) Techniki rysunkowe- graficzne :

• Rysowanie ołówkiem
• Rysowanie kredką
• Rysowanie węglem
• Rysowanie kredą
• Rysowanie piórkiem
• Rysowanie patykiem
• Rysowanie pędzlem (na kartonie, na podkładzie z klejówki)
• Rysowanie „mokre w mokrym”(patykiem, pędzlem zamoczonym w tuszu, farbie plakatowej, akwareli lub temperze)
• Rysowanie świecą
• Rysowanie farbą wyciskaną
• Wysypywanki z piasku
• Wydrapywanka
• Kompozycje ze sznurka i kolorowych włóczek

2) Techniki malarskie:
• Malowanie „na sucho” kredkami świecowymi
• Malowanie akwarelą
• Malowanie „mokre w mokrym”
• Malowanie akwarelą z pastą do zębów
• Malowanie farbami kryjącymi (tempery, plakatówki, farby klejowe)
• Tepowanie
• Malowanie na szkle, folii
• Malowanie na tkaninach

3) Techniki dekoracyjne
• Technika odpryskowa –aerografia
• Batik na papierze
• Malowanie na mokrym gniecionym papierze
• Malowanie na pokładzie kaszy
• Malowanie klejówką z trocinami
• Mozaika ze stempli z ziemniaka
• Mozaika z kawałków papieru
• Wydzieranka (kolorowa, jednokolorowa, z gazety)
• Wyklejanka z pociętych pasków papieru
• Wycinanka z papieru
• Witraże papierowe
• Wycinanka ze szmatek
• Lepienie z gliny
• Lepienie z plasteliny
• Formowanie z gazet
• Formowanie z masy papierowej
• Formowanie z kawałków podklejonego papieru
• Płaskorzeźby z gipsu i piasku
• Formowanie z pasków papieru
• Formowanie ze sznurka
• Składanie papieru –origami
• Kolaż


VI.PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA DZIECI I SPOSOBY ICH OCENIANIA

W wyniku systematycznej realizacji treści programu uczestnik warsztatów:
• chętnie podejmuje działania twórcze ,wyraża siebie,
swoje przeżycia i doświadczenia za pomocą różnych technik plastycznych
• zna różne techniki plastyczne
• jest samodzielne i wytrwałe
• stosuje wiele kolorów i kształtów
• sprawnie i bezpiecznie posługuje się różnymi przyborami plastycznymi
• wykorzystuje różnorodne materiały
• umiejętnie planuje pracę
• szanuje wytwory własnej pracy i rówieśników
• ogląda, dostrzega i analizuje różne zjawiska przyrodnicze, odtwarza je w pracach rysunkowych i malarskich
• wie, jak należy zachować się w muzeach i na wystawach
• współpracuje w zespole z rówieśnikami
• docenia systematyczność, rzetelność i uczciwość twórczą w swojej pracy plastycznej
• kształci i wzbogaca własną pomysłowość, wyobraźnię oraz inwencję twórczą
• odkrywa własne możliwości i uzdolnienia plastyczne
• poznaje wybrane dzieła sztuki polskiej i światowej :obrazy, rzeźby, dostrzega ich wartość estetyczną

Program zakłada następujące formy oceniania osiągnięć dzieci:
• Udział dzieci w konkursach plastycznych
• Dyplomy ,nagrody
• Ocena ustna nauczyciela prowadzącego warsztaty
• Zapis i analiza dokumentacji fotograficznej z warsztatów, wyciąganie wniosków z przebiegu i organizacji

VII. EWALUACJA PROGRAMU

Ewaluacja to proces zbierania, analizowania, ocena i wyciąganie wniosków niezbędnych do podjęcia decyzji dotyczących dalszych działań. Dzięki niej można uzyskać informacje czy założone cele programu zostały osiągnięte a zastosowane metody i formy pracy odpowiednio dobrane. Miernikiem i sprawdzianem wspólnie podejmowanych działań nauczyciela i uczestników warsztatów będzie ewaluacja końcowa, która zostanie przeprowadzona po całym przewidzianym cyklu zajęć.
Ewaluacja programu zostanie dokonana za pomocą następujących narzędzi:
• Analiza wytworów dzieci
• Rejestracja postępów dziecka w formie kart pracy
• Udział dzieci w konkursach
• KWESTIONARIUSZ ANKIETY dla rodziców (załącznik nr 1)
• Kwestionariusz wywiadu z uczestnikiem warsztatów (załącznik nr 2)
• Dokumentowanie w postaci zdjęć przebiegu zajęć i osiągnięć dzieci, publikowanie ich na stronie internetowej przedszkola
• Systematyczna wystawa prac w ,,Galerii Małego Artysty” w przedszkolu
• Własne obserwacje osiągnięć dzieci
• Wyrażanie informacji zwrotnej z zajęć przez dzieci w formie emotikonów


VIII. PLAN REALIZACJI PROGRAMU

Realizacja treści programowych pod względem metodycznym i merytorycznym będzie się opierać o następujące zagadnienia:

• Utworzenie grupy dzieci o zainteresowaniach i uzdolnieniach plastycznych na podstawie analizy wytworów dzieci ,kart obserwacji i wywiadu z nauczycielkami.
• Pisemna zgoda rodziców (opiekunów) na udział dziecka w warsztatach.
• Zgromadzenie narzędzi, przyborów , materiałów literatury do zajęć.
• Nawiązanie współpracy ze studentami z Akademii Sztuki w Szczecinie.
• Ustalenie terminów warsztatów.
• Przygotowywanie prac na konkursy plastyczne.
• Ekspozycja prac dzieci w przedszkolu.
• Organizacja wyjść do muzeum , galerii .


Proponowany program umożliwia dzieciom wzbogacenie wiedzy na temat różnorodnych technik plastycznych, przybliża sylwetki wybitnych twórców sztuki i ich dzieł oraz wprowadza w obszar sztuki ludowej.

REALIZACJA PROGRAMU:
Termin realizacji
Wrzesień
Tematy zajęć i techniki plastyczne
Zajęcia organizacyjne:
- Zapoznanie dzieci z pracownią przeznaczoną na warsztaty, terminem spotkań.
-Integracja zespołu, nawiązanie pozytywnego kontaktu.
-Omówienie celów warsztatów, metod i form pracy.
-Wyjaśnienie zasad współpracy, zawarcie umów z prowadzącą i uczestnikami.
-Zabawy integracyjne z wykorzystaniem metod Klanzy i pedagogiki zabawy.
Zapoznanie z twórczością Vincenta Van Gogha oraz wykonywanie prac inspirowanych jego dziełami:
-,,Autoportret” –nakładanie grubej warstwy farby akrylowej na powierzchnię tektury i rozprowadzanie jej za pomocą łopatek do kleju ,kawałków tektury falistej.
-,,Słoneczniki”- malowanie farbami energicznymi ruchami za pomocą gąbki i druciaków kuchennych.
-,,Gwiaździsta noc”- nakładanie farby grubymi warstwami , pociąganie po nich grubym grzebieniem aby uzyskać efekt ruchu

Październik:
Eksperymentowanie z kolorami:
-Poznawanie barw podstawowych i pochodnych za pomocą mieszania.
-Nazywanie barw ciepłych i zimnych ,kolorowanie rysunków w tonacji i zimnej i ciepłej
-Wyrażanie w pracach nastrojów za pomocą barw.
-Sylwetki malarzy i ich dzieła : Paul Gauguin i Paul Cezanne
Wykonanie prac inspirowanych ich twórczością:
Martwa natura z owocami - wykorzystanie pasteli
Plastyczne owoce i Patera z masy papierowej ,kolorowanie farbami akrylowymi
Dostrzeganie piękna w przyrodzie
-Stemplowanie za pomocą stempli wykonanych z warzyw.
-,,Kapelusze Pani Jesieni ‘’-wykonanie form kapeluszy z kolorowej masy solnej i ozdabianie materiałem przyrodniczym.
-Komponowanie prac techniką frottage z wykorzystaniem liści , ołówków i pasteli.
-Sylwetki malarzy i ich sztuka: Claude Monet, Pierre-Auguste Renoir
Prace plastyczne inspirowane ich twórczością
-Malowanie jesiennego krajobrazu po przez nakładanie farb plakatowych palcami.
Grudzień:
Zabawy z różnorodnym materiałem
-Inspiracje twórczością Rafaela I Stanisława Witkiewicza
Smoki czy Dinozaury?- wykorzystanie techniki rysunkowej i materiałów: kolorowe papiery, folia aluminiowa, guziki , cekiny.
Malowanie zimowego pejzażu na podkładzie z kaszy manny.
-Wykonanie aniołów z masy solnej.
-Świeczniki, lampiony robione za pomocą techniki decoupage
-Szkicowanie węglem
Styczeń:
Twórczość dzieci inspirowana abstrakcjonizmem
Poznanie słynnych abstrakcjonistów i ich twórczości
Pablo Picasso, Wassily Kandinsky
Abstrakcyjna kompozycja z kolorowego papieru i farby rozprowadzanej za pomocą szczoteczki do zębów.
Kompozycje wykonane z pasków bibuły układanych na mokrej powierzchni , rozdmuchiwanie farby za pomocą rurek
Obraz ze skrawków tkanin
-Portret babci wykonany za pomocą mozaiki z kolorowego papieru.
-Zabawy na śniegu- praca wykonana za pomocą kolażu z wykorzystaniem styropianu gąbki i włóczki.
Luty:
Ornament i kolor w pracach Gustava Klimta
Karnawał w Wenecji –sylwety ludzi w dawnych strojach wykonane z kolorowych papierków np. po cukierkach, kolorowego papieru i skrawków tkanin.
Sztuka Aborygenów i Afrykańska
-Oglądanie malowideł ściennych ,posągów , piramid ze Starożytnego Egiptu
-Dekoracyjny talerzyk –ozdabianie kolorowym ornamentem papierowych talerzyków przy użyciu farb.
-Biżuteria afrykańska z makaronu , plastikowych rurek nawlekanych na sznurek.
-Afrykańskie maski z kartonu i włóczki”
Marzec:
Spotkania z rzeźbą i architekturą
-Henry Moore i jego twórczość
Wykonywanie z gliny rzeźb inspirowanych dziełami artysty
-Ciekawe budowle: składanie pociętych na fragmenty obiektów architektury i naklejanie na kolorowy karton z zachowaniem małych odstępów.
-Zwiedzanie najciekawszych miejsc w mieście pod względem architektonicznym, rozpoznawanie charakterystycznych pomników i budowli
-Forma przestrzenna z różnorodnych materiałów (zakrętki, nici, szpulki, kawałki drewna , opakowania po produktach)
-Szkice ołówkiem -,,Moje miasto”
Inspiracje sztuką ludową:
-Poznawanie elementów dawnego wyposażenia wiejskich chat. Oglądanie eksponatów i ich przeznaczenia na ilustracjach, w albumach.
-Wykonanie ozdób wielkanocnych wzorowanych na sztuce ludowej.
-Wykonywanie z gliny prostych naczyń i malowanie wzorów ludowych.
-Wycinanie ornamentów z kolorowego papieru
w stylu ludowym.
-Wykonanie kwiatów z bibuły.
-Malowanie na szkle lub folii motywów ludowych.
-Wyjście do Cepelii .
Maj
Scenki rodzajowe
-Pastelowe niebo –praca wykonana za pomocą suchych pasteli, utrwalona lakierem do włosów
-Ekspresyjna wycieczka łódką- praca inspirowana obrazami Gabriele Munter wykonywana techniką wycinanki z tkanin i papieru
-Kolaż z tygrysem-praca inspirowana obrazem Henriego Rousseau
-Bzy dla mojej mamy –obrysowywanie dłoni ,wypełnianie konturów farbą akrylową palcami ,ozdabianie pastelami.
-Moje ukochane zwierzątko”- wypełnianie konturów wizerunku zwierzęcia i wypełnianie kolorowymi nasionami

10.
Czerwiec
Dzieci w twórczości wybitnych malarzy
Oglądanie reprodukcji np. Tadeusza Makowskiego
- ,,Mój tata” : praca przestrzenna z masy papierowej na balonie.
- ,,Portret mojego kolegi” przekształcanie zdjęcia czarno-białego odbitego na xero za pomocą wycinanki z kolorowych gazet.
-,,Lato pachnące kwiatami –technika mokre w mokrym
-,,Marina” –obraz malowany farbami na gniecionej bibułce
11.
Według potrzeb
i harmonogramu
Umożliwianie kontaktu z twórczością artystów plastyków, rzeźbiarzy
-Oglądanie rzeźb i pomników w środowisku naturalnym,
albumach.
-Poznawanie najsłynniejszych dzieł plastycznych oglądanie albumów ,zdjęć ,wyjścia do muzeum na wystawy, galerii,
spotkania ze studentami Akademii Sztuk w Szczecinie.

12.
Według harmonogramu
Prezentacja wytworów dzieci
-Przygotowywanie prac plastycznych na kiermasze.
-Eksponowanie prac w ,,Galerii Małego Artysty” w przedszkolu.
-Udział w konkursach plastycznych.
IX. BIBLIOGRAFIA

1.A.Natorff, K. Wasiluk ,,Wychowanie plastyczne w przedszkolu’’ WSiP, Warszawa 1990
2.A.Misiurska ,,Kalendarz Plastyczny w przedszkolu” ,WSiP, Warszawa 1993
3. J. Cybulska-Piskorek ,,Twórczość plastyczna dzieci w wieku przedszkolnym” W-wa 1977
4. E. Landau ,,Twoje dziecko jest zdolne” Instytut wydawniczy Pax 2003
5. A. Kalbarczyk ,,Zabawy ze sztuką”, Impuls 2005
6. I. Wojnar ,,Estetyka i wychowanie” PWN, Warszawa 1964

LITERATURA DO ORGANIZACJI ZAJĘĆ

1. Sue Lacey ,,Sztuka i zabawa „, Świat Książki, warszawa 2004
2. D. Dziamska „Edukacja przez ruch” Kropki, kreski, owale, wiązki. Fale, spirale, jodełki, zygzaki”, WSiP Warszawa 2005
3. J. Lewicka ,,100 technik plastycznych” ,N.K. 1973

4. M. Daszyńska „Malarskie techniki dekoracyjne” ,WSiP 1992

5. M Jąder ,,Techniki plastyczne rozwijające wyobraźnię” Impuls 2005

6. K. Marcinkowska K. Michejda- Kowalska „Gładkie i chropowate” WSiP 1995

7. A. Jabłońska,, Techniki plastyczne dla dzieci” ,KDC, Warszawa 2004

X. ZAŁĄCZNIKI
ZAŁĄCZNIK NR 1
ANKIETA DLA RODZICA DZIECKA BIORĄCEGO UDZIAŁ W WARSZTATACH
1.Czy Pani, Pana dziecko chętnie uczestniczy w warsztatach plastycznych?
A .Tak
B. Nie
2. Jak Pani, Pan ocenia poziom warsztatów plastycznych?
A. Bardzo dobry
B. Zadowalający
C. Niewystarczający
3. Czy Pani, Pana zdaniem organizowanie tego typu zajęć w przedszkolu jest zasadne?

ZAŁĄCZNIK NR 2
KWESTIONARIUSZ WYWIADU Z UCZESTNIKIEM WARSZTATÓW
1. Czy lubisz chodzić na zajęcia plastyczne w przedszkolu?
A. Tak
B. Nie
2. Czego uczysz się na tych zajęciach?
-
-
-
-
3. Co Ci się najbardziej podoba na tych zajęciach ?
-

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.